Giáo án lớp 5 môn Tập đọc: Tuần 16 - Tiết 31: Thầy thuốc như mẹ hiền

I-Mục tiêu

-Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, chạm rãi.

-Hiểu ý nghĩa bài văn : Ca ngợ tài năng , tám lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông. (Trả lời được c.hỏi 1,2,3 trong SGK).

II-Đồ dùng dạy - học :Tranh minh họa bài đọc trong SGK .

III-Các hoạt động dạy – học

A-KTBài cũ:5’ .-Hs đọc bài thơ Về ngôi nhà đang xây .

-Trả lời câu hỏi về nội dung bài .

- Gv nhận xét cho điểm

 

doc26 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tập đọc: Tuần 16 - Tiết 31: Thầy thuốc như mẹ hiền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
em được tự do kết giao và hợp tác trong công việc. d/Hoạt động 3: Liên hệ thực tế. Nhận xét chung, nêu gương một số em trong lớp đã biết hợp tác với bạn, với thầy, cô giáo - GV nhận xét Học sinh suy nghĩ và đề xuất cách làm của mình. Nối tiếp nêu cách làm của mình. - Vẽ cảnh các bạn đang trồng cây - Cách làm của mỗi tổ khác nhau.... - Cây tổ một không thẳng, cây tổ hai đứng ngay ngắn - Thể hiện sự hợp tác trong công việc. - Phải biết hợp tác với nhau để đạt kết quả cao trong công việc. - Thảo luận nhóm 4. - Trình bày kết quả thảo luận trước lớp. Lớp nhận xét, bổ sung Học sinh tự liên hệ đã hợp tác với ai? Trong công việc gì? Em đã làm gì để hợp tác? Tại sao? Kết quả như thế nào? Học sinh thực hiện. Hoạt động nhóm đôi. Đại diện trình bày kết quả trước lớp. Lớp nhận xét, bổ sung. 3/Hoạt động nối tiếp : 2’ - GV nhận xét ********************************************************** Thø 6 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2011 To¸n: LuyÖn tËp TiÕt 80: I-Mục tiêu: HS bieát laøm: 3 daïng baøi toaùn cô baûn veà tæ soá phaàn traêm: -Tính tæ soá phaàn traêm cuûa 2 soá. Tìm giaù trò moät soá phaàn traêm cuûa moät soá. -Tìm moät soá khi bieát giaù trò moät soá phaàn traêm cuûa soá ñoù.Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1b,2b,3a -HS yeâu thích moân hoïc . II-Các hoạt động dạy – học 1-KTBài cũ 5’ - 1 hs lên bảng làm bài tập BT3 VBT - Cả lớp nhận xét, sửa bài - GV nhận xét, bổ sung 2-Bài mới TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hđbt 1’ 32’ a-Giới thiệu bài: Giới thiệu trực tiếp . b-Luyện tập thực hành Bài 1,b Cho HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm sau đó gọi HS chữa bài. - GV nhận xét, bổ sung - Hỏi củng cố cách tìm tỉ số phần trăm của hai số? Bài 2b - Yêu cầu HS đọc đề và làm bài Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét, bổ sung - Hỏi củng cố cách tìm một số phần trăm của một số ? Bài 3a Gọi HS chữa bài. -Cả lớp chữa bài . - GV nhận xét, bổ sung - Hỏi củng cố cách tìm một số khi biết khi biết một số phần trăm của số đó . - Hs đọc đề, tóm tắt bài toán, làm bài . b)Tỉ số phần trăm số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của cả tổ : 126 : 1200 = 10,5% Đáp số : b)10,5% - Cả lớp nhận xét - HS nêu - Hs đọc đề, tóm tắt bài toán, làm bài . b)Số tiền lãi của cửa hàng : 6000000 x 15 : 100 = 900000(đ) Đáp số : b)900000đ - Cả lớp nhận xét - HS trả lời - Hs đọc đề, tóm tắt bài toán, làm bài . a)Số đó là : 72 x 100 : 30 = 240 Đáp số : a)240 - Cả lớp nhận xét - HS trả lời 3/Hoạt động nối tiếp : 2’ Gv tổng kết tiết học . -Dặn hs làm bài ở VBT, xem trước bài mới. ********************************************* Thø 6 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2011 TËp lµm v¨n: LuyÖn tËp t¶ ng­êi TiÕt 32: I. Mục tiêu: HS viết được bài văn tả người đang hoạt động IIĐồ dùng dạy học : III.Các hoạt động dạy học: 1. KTBài cũ: - HS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người 2. Bài mới: Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hđbt 1’ 31’ a-Giới thiệu bài: -GV nêu đề bài Tả một bác nông dân đang cày ruộng b. Hướng dẫn HS luyện tập -Giáo viên yêu cầu đọc đề bài -GV cho HS tự viết bài -GV thêo dõi nhắc nhở các học sinh yếu -Gọi HS trình bày bài -GV nhận xét ,chữa bài -GV cho HS chữa lỗi -HS nhắc lại đề bài -2 HS đọc đề bài -HS tự viết bài -5HS trình bày bài -HS nhận xét -HS chữa lỗi 3/Hoạt động nối tiếp : 2’ Gv nhận xét tiết học, dặn HS về nhà hoàn chỉnh biên bản vào vở. ************************************************ Thø 6 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2011 Khoa häc : TÔ SÔÏI TiÕt 32: I. môc tiªu :- Nhận biết một số tính chất của tơ sợi. - Nêu một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng tơ sợi. - Phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo . II. §å dïng d¹y häc :+Hình vaø thoâng tin trang 66 SGK, moät soá saûn phaåm laøm baèng loaïi tô sôïi töï nhieân vaø tô sôïi nhaân taïo. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1. KiÓm tra bµi cò :* 2 H lªn b¶ng .- Neâu tính chaát chung cuûa chaát deûo? - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm . 2. Bµi míi : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hđbt 8’ 10’ 9’ H®1: Tìm hieåu veà teân moät soá tô sôïi. -Yeâu caàu HS theo nhoùm 2 em quan saùt hình 1, 2, 3 SGK trang 66 traû lôøi caâu hoûi: H: Hình naøo lieân quan ñeán vieäc laøm ra sôïi boâng, tô taèm, sôïi ñay? -Yeâu caàu moãi nhoùm trình baøy caâu traû lôøi moãi hình. -GV nhaän xeùt vaø KL: H®2: Tìm hieåu tính chaát cuûa tô sôïi. -Laàn löôït ñoát maãu tô sôïi töï nhieân vaø tô sôïi haân taïo. Quan saùt thí nghieän xaûy ra vaø ghi keát quaû keát quaû thí nghieäm. -Toå chöùc ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thöïc haønh cuûa nhoùm mình. -GV nhaän xeùt vaø choát laïi: H®3: Tìm hieåu veà ñaëc ñieåm noåi baät cuûa saûn phaåm laøm ra töø moät soá loaïi tô sôïi. -GV ph¸t phieáu baøi taäp nhö SgK / 67). -Goïi moät soá HS noäi dung ñaõ hoaøn thaønh ôû phieáu baøi taäp, giaùo vieân nhaän xeùt. Keát luaän: * HS theo nhoùm 2 em quan saùt hình 1, 2, 3 SGK trang 66 tìm caâu traû lôøi. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung. +H1: Lieân quan ñeán vieäc laøm ra sôïi ñay. +H2:Lieân quan ñeán vieäc laøm ra sôïi boâng. +H3: Lieân quan ñeán vieäc laøm ra tô taèm -HS traû lôøi caù nhaân, HS khaùc boå sung. * HS theo nhoùm baøn thöïc haønh laøm thí nghieäm vaø thö kí nghi keát quaû. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû quan saùt thí nghieäm nhoùm khaùc boå sung. * HS nhaän phieáu baøi taäp vaø laøm baøi caù nhaân. 3/Hoạt động nối tiếp : 2’ -Gv nhaän xeùt tieát hoïc. -Dặn HS chuẩn bị bài sau. ******************************* Thø 6 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2011 LuyÖn tõ vµ c©u: Tæng kÕt vèn tõ TiÕt 32: I- Mục tiêu: -Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho (BT1). -Đặt được câu theo y/c của BT2,3 -HS yêu thích môn học . II. Hoạt động dạy học. 1KTBài cũ: 5’- 1 em lên bảng chữa bài 3 - Cả lớp nhận xét, sửa bài . -Kiểm tra vở bài tập ở nhà -Nhận xét ,đánh giá 2-Bài mới Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hđbt 1’ 32’ a-Giới thiệu bài b. Hướng dẫn HS làm bài. Bài 1: a. Xếp từ đồng nghĩa - Giáo viên gợi ý học sinh: -Hãy thảo luận theo nhóm xếp các nhóm từ đồng nghĩa và ghi kết quả vào phiếu bài tập - GV nhận xét, bổ sung: Đỏ – điều – son; trắng – bạch; xanh – biếc – lục; hồng – đào. b.Yêu cầu HS thảo luận và điền từ thích hợp vào chỗ chấm. Gv giúp HS nắm được đó là các từ đồng nghĩa chỉ màu đen. Thứ tự cần điền là: đen, huyền, ô, mun, mực, thâm. - GV nhận xét Bài 2: Đọc bài văn Cho HS tìm các hình ảnh, từ ngữ minh hoạ cho nhận xét của tác giả. - GV nhaéc laïi : + Trong mieâu taû ngöôøi ta hay so saùnh + Trong quan saùt ñeå mieâu taû, ngöôøi ta tìm ra caùi môùi, caùi rieâng . Töø ñoù môùi co caùi môùiù caùi rieâng trong tình caûm, tö töôûng - GV nhËn xÐt nhanh ý kiÕn cña tõng em Bài 3: Gọi hs đọc yêu cầu -Giáo viên gợi ý cho học sinh -Yêu cầu học sinh hãy làm vào vở - Lời giải: VD: - Tõ trªn m¸y bay nh×n xuèng, dßng s«ng Hång ®á nÆng phï sa tr«ng ch¼ng kh¸c g× mét d¶i lôa ®µo duyªn d¸ng. - Dßng kªnh ®Çy ¾p n­íc nh­ dßng s÷a mÑ. - B¸c Êy to bÐo, cã d¸ng ®i nÆng nÒ cña mét con gÊu. -Giáo viên chấm bài,nhận xét -Củng cố: -Gọi HS nhắc lại khái niệm từ đồng nghĩa nghĩa - Giáo dục HS nói và viết đúng Tiếng Việt - 1 em đọc yêu cầu. -Lắng nghe kết hợp trả lời -Thảo luận nhóm và ghi kết quả vào phiếu bài tập - Cả lớp nhận xét, sửa bài . - 1 em đọc yêu cầu. - HS thảo luận lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm. - Cả lớp nhận xét, sửa bài . -1 hoïc sinh ñoïc baøi vaên “Chöõ nghóa trong vaên mieâu taû “- Caû lôùp ñoïc thaàm. - Hoïc sinh tìm hình aûnh so saùnh trong ñoaïn 1 - HS nhaéc laïi VD veà moät caâu vaên coù caùi môùi, caùi rieâng . - HS nh¾c l¹i nhËn ®Þnh cuèi bµi. - Cả lớp nhận xét - 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. C¶ líp ®äc thÇm l¹i. - Yªu cÇu häc sinh ®Æt c©u theo lèi so s¸nh hoÆc nh©n ho¸. + Mieâu taû soâng, suoái , keânh + Mieâu taû ñoâi maét em beù. + Mieâu taû daùng ñi cuûa ngöôøi. - HS nèi tiÕp nhau ®äc c©u v¨n cña m×nh. - Cả lớp nhận xét - 4 em nối tiếp nhắc lại. -Lắng nghe 3/Hoạt động nối tiếp : 2’ - Dặn HS về nhà học bài và làm vào vở bài tập,chuẩn bị bài sau ******************************************** Thø 6 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2011 Sinh ho¹t tËp thÓ : Tæng kÕt tuÇn 16 TiÕt 16: I. Môc tiªu: - Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn, ñeà ra keá hoaïch tuaàn tôùi. - HS bieát nhaän ra maët maïnh vaø maët chöa maïnh trong tuaàn ñeå coù höôùng phaán ñaáu trong tuaàn tôùi; coù yù thöùc nhaän xeùt, pheâ bình giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä. - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc toå chöùc kæ luaät, tinh thaàn laøm chuû taäp theå. II. lªn líp : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hđbt 15’ 15’ 1. Đánh giá hoạt động tuần 16 -Cho lớp trưởng báo cáo việc theo dõi nề nếp sinh hoạt của lớp trong tuần. GV nhận xét chung ,bổ sung. +Ðạo đức : -Lớp thực hiện nghiêm túc mọi nề nếp và kế hoạch do nhà trường, Đội phát động: Đăng kí giờ học tốt , thống kê điểm 9,10. -Tồn tại : Vẫn còn một số em ồn ào trong giờ học +Học tập : -Có đầy đủ đồ dùng học tập, các em có ý thức học bài và làm bài tập ở lớp và ở nhà tương đối đầy đủ. Trong lớp chăm chú nghe cô giáo giảng bài tích cực tham gia các hoạt động học tập. Nhiều em tích cực học tập, mạnh dạn trong học tập chỗ nào chưa hiểu yêu cầu GV giảng lại . - Tồn tại : Lớp còn ồn , một số em không chú ý ôn tập , ghi chép Lười học bài và làm bài ở nhà . + Các hoạt động khác :-Có ý thức giữ gìn vệ sinh các nhân, vệ sinh trường lớp tương đối sạch sẽ . - Tham gia tốt việc bảo vệ môi trường xanh –sạch –đẹp . -Tồn tại : Ra xếp hàng thể dục còn chậm, tập chưa nghiêm túc ở cuối hàng . II-Kế hoạch tuần 17. -Tiếp tục duy trì sĩ số và nề nếp trong tuần, khắc phục một số hạn chế ở tuần 16, tiếp tục vừa học và ôn tập nghiêm túc hơn . -Thực hiện tốt mọi nề nếp sinh hoạt của đội -Theo dõi và giúp đỡ các bạn HS yêú ôn tập chuẩn bị thi cuối học kì I. -Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ. -lớp trưởng báo cáo việc theo dõi nề nếp sinh hoạt của lớp trong tuần. -Cả lớp góp ý -HS hát tập thể HS lắng nghe và thực hiện

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 16.doc
Giáo án liên quan