Giáo án lớp 5 môn Tập đọc: Tuần 12: Mùa thảo quả

- Học sinh biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, nầu sắt, mầu sắt,mùi vị của rừng thảo quả

- Nội dung: Vẻ đẹp và sự sinh sôi, của rừng thảo quả .

II. Đồ dùng dạy học:

 - Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng không gian”.

III. Các hoạt động dạy học:

 1. Ổn định:

 2. Kiểm tra: HS đọc + nêu nội dung bài Chuyện một khu vườn nhỏ

 3. Bài mới: Giới thiệu bài.

 

doc27 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tập đọc: Tuần 12: Mùa thảo quả, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mét bøc tranh vÒ ®Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam. - HS nhËn xÐt, xÕp lo¹i ______________________________________________________________________ Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (QUAN SÁT VÀ CHỌN LỌC CHI TIẾT) I.Mục tiêu : - Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật qua hai bài văn mẫu trong SGK - Học sinh biết cách tả người - Giáo dục học sinh sự tinh tế khi quan sát để miêu tả II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập Tiếng việt lớp 5 III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: Cấu trúc văn tả cảnh? 2 .Bài mới: a) Giới thiệu bài. b) Hướng dẫn học sinh luyện tập. Bài 1: -HS nêu yêu cầu bài tập. -HS đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi - Đặc điểm ngoại hình của bài trong đoạn văn? - Giáo viên ghi vắn tắt đặc điểm ngoại hình của người bà? - Giáo viên nhận xét. Bài 2: Tương tự bài tập 1: - Giáo viên ghi những chi tiết tả người thợ rèn đang làm việc. - Giáo viên nhận xét và sửa cho từng học sinh. - mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt, - Mái tóc: đen, dày, kì lạ, phủ kín hai vai, xoà xuống ngực xuống đầu gối mớ tóc dày khiến bà đưa chiếc lược thưa bằng gỗ một cách khó khăn. + Đôi mắt: hai con người đen sẫm mở to long lanh dịu hiền khó tả, ánh lên những tia sáng ấm áp, vui tươi. + Khuôn mặt đối má ngăm ngăm đã nhiều nếp nhăn nhưng khuôn mặt hình như vẫn tươi trẻ. + Giọng nói: trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông, - Học sinh đọc trước lớp. - Học sinh đọc yêu cầu bài và trả lời. - Học sinh đọc bài làm trước lớp " lớp nhận xét. 4. Củng cố- dặn dò: - Khi miêu tả chọn lọc những chi tiết tiêu biểu. - Nhận xét giờ học, và chuẩn bị bài sau. _____________________________________ Toán LUYỆN TẬP I. Mục đích, yêu cầu: - Củng cố về nhân một số thập phân với một số thập phân. - Bước đầu sử dụng được tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân trong thực hành tính. - Giáo dục học sinh lòng ham học Toán II. Đồ dùng dạy học: - Bảng nhóm III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Muốn nhân 1 số thập phân với 0,1 ; 0,01, làm như thế nào? Ví dụ? 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài. b) Giảng bài. Bài 1 - HS nêu yêu cầu bài tập - HS nêu muốn nhân một tích 2 thừa số với 1 số thứ 3 ta có thể làm ntn? b) Áp dụng phần a. 9,65 x 0,4 x 2,5 = 9,65 x (0,4 x 2,5) = 9,65 x 1 = 9,65 0,25 x 40 x 9,48 = 10 x9,48 = 94,8 Bài 2: HS nêu yêu cầu HS làm bài a) (28,7 + 34,5) x 2,4 = 63,2 x 2,4 = 151,68 Chữa bài và nêu nhận xét Bài 3: - HS nêu yêu cầu - Hs làm bài _Chữa bài 4. Củng cố- dặn dò: - Nhận xét giờ. - Về hoàn thành nốt bài tập. Học sinh đọc yêu cầu bài. HS nêu : (a x b) x c = a x (b x c) Học sinh phát biểu thành lời. - Học sinh đọc yêu cầu bài. 7,38 x 1,25 x 80 = 7,38 x (1,25 x 80) = 7,38 x 100,0 = 738 34,3 x 5 x 0,4 = 34,3 x (5 x 0,4) = 34,3 x 2 = 68,6 b) 28,7 + 34,5 x 2,4 = 28,7 x 82,8 = 111,5 Phần a và b đều có ba số là 28,7 ; 34,5 ; 2,4 nhưng thứ tự thực hiện các phép tính khác nhau nên kết quả khác nhau. - Học sinh làm. Giải Quãng đường người đi xe đạp đi được trong 2,5 giờ là: 12,5 x 2,5 = 31,25 (km) Đáp số: 31,25 km. Khoa học ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG I. Mục tiêu: - Nhận biết được một số tính chất của đồng. - Nêu một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của đồng . - Quan sát nhận biết một số đồ dùng được làm bằng đồng và nêu cách bảo quản chúng . II.Đồ dùng : III. Các hoạt động dạy học: .1.Kiểm tra bài cũ: ? Kể tên những vật, đồng dùng làm bằng sắt, gang, thép. - Học sinh nêu. 2. Bài mới: a). Giới thiệu bài: b)Hoạt động 1: Làm việc với vật thật. - Thảo luận nhóm – ghi vào phiếu. - Nhóm trưởng điều khiến nhóm mình quan sát đoạn dây- ghi kết quả. Đại diện lên trình bày. - Nhận xét. - Đưa ra kết luận: Hoàn thành bảng sau: Đồng Hợp kim của đồng Tính chất - Có màu đỏ nâu, có ánh kim. Dẽ lát mỏng và kéo sợi. Dẫn nhiệt và dẫn điện tốt - Có màu nâu hoặc vàng, có ánh kim và cứng hơn đồng. Đồng là kim loại. Đồng thiếc, đồng- kẽm đều là hợp kim của đồng. 3.3. Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận. - Giáo viên kết luận: Thảo luận nhóm: - Học sinh nối tiếp nói tên các đồ dùng bằng đồng hoặc hợp kim của đồng. - Đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, 1 số bộ phận của ô tô, tàu biển - Các hợp kim của đồng được dùng để làm các đồ dùng trong gia đình - Các đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng để ngoài không khí có thể bị xỉn màu 4. Củng cố- dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét giờ -Dặn HS học và làm theo bài học Toán LUYỆN TẬP TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN , NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN I.Mục tiêu : - Học sinh biết nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n. -Sö dông tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n trong thùc hµnh tÝnh. II Chuaån bò : - Baûng phuï, phieáu baøi taäp. II. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 1.OÅn ñònh: 2.Baøi cuõ: 3.Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi- ghi ñeà. Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS luyeän taäp - 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm. + HS töï laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp. - HS noái tieáp neâu ñöôïc tính chaát keát hôïp cuûa pheùp nhaân - 2 HS neâu laïi. - 1 HS ñoïc. - 2 HS leân baûng laøm, lôùp laøm vôû. - 1HS neâu tröôùc lôùp, lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. - 2 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm. - 2 HS tìm hieåu vaø neâu caùch giaûi, lôùp nhaän xeùt. -1 HS leân giaûi, lôùp giaûi baøi vaøo vôû. Baøi 1: - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - GV treo baûng phuï ghi phaàn a leân baûng, yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp. GV höôùng daãn HS nhaän ra ñöôïc: a b c (a x b) x c a x (b x c) 2,5 3,1 0,6 1,6 4 2,5 4,8 2,5 1,3 * GV höôùng daãn ñeå HS töï neâu ñöôïc tính chaát keát hôïp cuûa pheùp nhaân caùc soá thaäp phaân vaø neâu ñöôïc: (a x b) x c = a x (b x c) - Yeâu caàu HS neâu tính chaát keát hôïp cuûa pheùp nhaân caùc soá töï nhieân, caùc phaân soá, caùc soá TP ñeå töï HS neâu ñöôïc nhaän xeùt: Pheùp nhaân caùc soá töï nhieân, caùc phaân soá, caùc soá TP ñeàu coù tính chaát keát hôïp. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS laøm BT2. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi roài chöõa baøi. + GV cho HS nhaän xeùt ñeå thaáy: caùc phaàn ñeàu coù 3 soá laø: 18,7; 34,5; 2,4 nhöng thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính khaùc nhau neân keát quaû tính khaùc nhau. Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn giaûi toaùn. - Yeâu caàu HS ñoïc baøi toaùn, tìm hieåu vaø neâu caùch giaûi. - Cho HS laøm baøi. Ñaùp soá: 31,25 km. - Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng lôp. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 4. Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà xem laïi caùc baøi taäp vaø chuaån bò baøisau. _______________________________________ Tiếng việt LUYỆN VIẾT I. Muïc ñích yeâu caàu: -ViÕt ®óng bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi v¨n xu«i. -Lµm ®­îc bài tập phân biệt vần - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ giữ vở II.Chuaån bò : - Baûng phuï III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 1.OÅn ñònh: 2.Baøi cuõ: 3.Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi-ghi ñeà. Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nghe vieát. - Goïi HS ñoïc ñoaïn vieát trong baøi Muøa thaûo quaû. Ñoaïn vaên noùi gì? (taû quaù trình thaûo quaû naûy hoa, keát taùi vaø chín ñoû laøm cho röøng ngaäp höông thôm vaø coù veû ñaëc bieät) - GV neâu moät soá tieáng khoù maø HS hay vieát sai : naûy, laëng leõ, möa raây, röïc leân, chöùa löûa, chöùa naéng. - Cho HS luyeän vieát caùc töø khoù . - Cho HS nhaän xeùt, phaân tích söûa sai. - Goïi HS ñoïc laïi nhöõng töø vieát ñuùng treân baûng. * GV höôùng daãn caùch vieát vaø trình baøy. - GV ñoïc töøng caâu cho HS vieát baøi. - Ñoïc cho HS soaùt baøi. -GV treo baûng phuï –HD söûa baøi. - Thu moät soá vôû chaám vaø nhaän xeùt. - Yeâu caàu HS söûa loãi. -Nhaän xeùt chung. Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp. Baøi 1 : - Cho HS ñoïc yeâu caàu -Toå chöùc cho HS thi vieát caùc töø ngöõ coù caëp tieáng ghi treân phieáu. - Goïi 2 HS leân baûng vieát, sau ñoù söûa baøi. 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm sau ñoù traû lôøi caâu hoûi. - HS theo doõi. - 2 HS leân vieát treân baûng, lôùp vieát vôû nhaùp. - Thöïc hieän phaân tích tröôùc lôùp. - HS ñoïc laïi. - Laéng nghe. - HS laéng nghe vaø vieát baøi vaøo vôû. - Laéng nghe soaùt baøi. - HS theo doõi baûng phuï soaùt loãi, baùo loãi. - HS söûa loãi neáu sai. -1HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm. - HS laøm baøi treân phieáu hoïc taäp. - 2 HS leân baûng vieát, lôùp nhaän xeùt söûa baøi. Baøi 2: - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT3b. - Toå chöùc cho HS laøm theo nhoùm treân giaáy to, sau ñoù daùn leân baûng, caû lôùp theo doõi nhaän xeùt söûa keát quaû cho töøng nhoùm. - 1HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm. - HS laøm baøi theo nhoùm. - Nhaän xeùt söûa baøi. 4. Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc. -V eà söûa loãi sai,chuaån bò baøi sau. _________________________________________ Giáo dục tập thể SƠ KẾT TUẦN I. Mục tiêu: - Học sinh thấy được ưu và nhược điểm của mình trong tuần qua. - Từ đó sửa khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, nắm được phương hướng tuần sau. - Giáo dục học sinh thi đua học tập. II. Các hoạt động : 1. Ổn định tổ chức. 2. Lớp trưởng nhận xét. - Tổ trưởng nhận xét, đánh giá, xếp loại các thành viên trong lớp. - Tổ viên có ý kiến - Các tổ thảo luận, tự xếp loai tổ mình,chọn một thành viên tiến bộ tiêu biểu nhất. * Lớp trưởng nhận xét đánh giá tình hình lớp tuần qua -> xếp loại các tổ 3. GV nhận xét chung: * Ưu điểm: - Nề nếp học tập :................................................................................................... - Về các hoạt động khác: - Có tiến bộ rõ về học tập trong tuần qua : ............................................................ * Nhược điểm: - Một số em vi phạm nội quy nề nếp:....................................................................... *Tổng kết phong trào thi đua 20-11; Tổng kết đợt thi đua Hoa điểm tốt 4. Phương hướng tuần 13: - Phát huy các nề nếp tốt. - Nhắc nhở HS ăn mặc ấm đề phòng bệnh mùa đông.... _______________________________________________________________________

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 12CKTKN.doc
Giáo án liên quan