Giáo án lớp 5 môn Lịch sử - Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-thai

Đọc đúng các tiếng phiên âm, các số liệu thống kê.

- Hiểu được nội dung chính của bài: Vạch trần sự bất công của chế độ phân biệt chủng tộc. Ca ngợi cuộc đấu tranh chống chế độ a-pác-thai của những người dân da đen, da màu ở Nam Phi.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh, ảnh về nạn phân biệt chủng tộc, ảnh cựu tổng thống Nam Phi Nen-xơn Man-đê-la (nếu có).

- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.

 

doc29 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Lịch sử - Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-thai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
÷ng lo¹i thùc phÈm gia ®×nh em th­êng lùa chän ? - Nªu c¸ch lùa chän nh÷ng thùc phÈm mµ em biÕt ? -GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch lùa chän mét sè lo¹i thùc phÈm th«ng th­êng nh­: rau xanh, cñ, qu¶, c¸, thÞt. - V× sao chóng ta ph¶i lùa chän thùc phÈm? b) C¸ch s¬ chÕ thùc phÈm: - S¬ chÕ thøc ¨n nh»m môc ®Ých g× ? - Nªu c«ng viÖc th­êng lµm tr­íc khi : + Luéc rau ? + Rang t«m ? + Kho thÞt ? + R¸n ®Ëu ? - GV chèt: Tr­íc khi chÕ biÕn mét mãn ¨n, ta ph¶i lo¹i bá nh÷ng phÇn kh«ng ¨n ®­îc vµ lµm s¹ch thùc phÈm. - Nªu môc ®Ých cña viÖc s¬ chÕ thùc phÈm ? Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ - em h·y nªu c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ nÊu ¨n? - Khi tham gia gióp ®ì gia ®×nh nÊu ¨n , em ®· lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ? 3. Cñng cè - dÆn dß: - Gi¸o viªn nhËn xÐt chung,vÒ thùc hiÖn nh­ bµi häc - ChuÈn bÞ bµi NÊu c¬m - Häc sinh nªu - Häc sinh nªu - Häc sinh ®äc SGK vµ tr¶ lêi. - Chän thùc phÈm, s¬ chÕ thùc phÈm - Häc sinh ®äc bµi vµ quan s¸t h×nh 1 SGK -Nh»m ®¶m b¶o cho b÷a ¨n cã ®ñ chÊt dinh d­ìng, ®ñ l­îng - Thùc phÈm ph¶i s¹ch vµ an toµn phï hîp víi khÈu vÞ cña gia ®×nh - Häc sinh nªu: rau , cñ , qu¶ - Häc sinh nªu -V× mçi lo¹i thùc phÈm cã tÝnh chÊt kh¸c nhau nªn ph¶i lùa chän theo c¸ch kh¸c nhau - Môc ®Ých lµm s¹ch thùc phÈm lµm thøc ¨n cã mïi vÞ th¬m ngon - Häc sinh quan s¸t tranh vµ liªn hÖ thùc tÕ - Häc sinh lµm nhãm 4 - C¸c nhãm tr×nh bµy - C¶ líp nhËn xÐt - Häc sinh nªu,®äc ghi nhí SGK - 2-3 Häc sinh nèi tiÕp nhau nªu -NhÆt rau .th¸i thÞt ,vo g¹o Thứ ba/29/10/09 Tiếng Việt ( TC ): LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN I-Mục tiêu: -Luyện tập, củng cố về cách viết một lá đơn. -Rèn luyện cách viết một lá đơn xin phép nghỉ học. II-Chuẩn bị: *HS: Ôn tập kiến thức đã học, hoàn thành bài tập trong vở BT *GV: mẫu đơn viết trên bảng phụ. III-Hoạt động dạy-học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-Hướng dẫn ôn tập kiến thức: -Tổ chức cho HS trao đổi trong nhóm tự ôn tập kiến thức về cách viết một lá đơn *GV nhận xét, kết luận chung 2-Luyện tập thực hành a)Cho HS nêu cách làm đơn b)Hướng dẫn viết đơn xin phép nghỉ học (GV lưu ý: chỉ khi bị ốm hay có việc thật cấp thiết mới xin nghỉ học, không nên tuỳ tiện nghỉ học sẽ ảnh hưởng kết quả học tập) *GV gợi ý nơi gửi, cách nêu lí do trong đơn -Cho một số HS trình bày lá đơn -GV chốt ý 3-Chấm, chữa bài trong vở bài tập Nhận xét tiết học -HS trao đổi về các phần của lá đơn, cách trình bày lá đơn -1HS nêu, lớp nhận xét -HS tự viết một lá đơn theo đúng yêu cầu -HS trình bày, lớp nhận xét Thứ năm 02/10/2009 Tiếng Việt ( TC ): LUYỆN QUAN SÁT, LẬP DÀN Ý VĂN TẢ CẢNH I-Mục tiêu: -Luyện tập quan sát tìm ý, lập dàn ý cho bài văn tả cảnh. -Rèn kĩ năng quan sát cảnh sông nước. II-Chuẩn bị: *HS: Ôn tập kiến thức đã học, hoàn thành bài tập trong vở BT *GV: Dàn ý bài văn tả cảnh hồ Khe Tân III-Hoạt động dạy-học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-Hướng dẫn ôn tập kiến thức: -Tổ chức cho HS trao đổi trong nhóm tự ôn tập kiến thức về cách quan sát, tìm ý trong văn tả cảnh *GV nhận xét, kết luận chung 2-Luyện tập thực hành a)Hướng dẫn cách quan sát, ghi chép -Chọn cảnh cần tả (ví dụ hồ Gươm) *Quan sát theo thời gian: sáng, trưa, chiều, tối, ... (ghi chép lại những nét đặc sắc theo từng thời điểm về cảnh vật, mặt hồ, ...) *Quan sát theo không gian hay đặt điểm của hồ: cảnh toàn hồ, những nét chính nhìn thấy (mặt nước, các đồi gò, rừng cây, ...) ghi lại theo thứ tự từ gần đến xa b)Luyện tập lập dàn ý -Cho HS tự lập dàn ý và trình bày -GV chốt ý 3-Chấm, chữa bài trong vở bài tập Nhận xét tiết học -HS trao đổi về cách ghi chép sáp xếp các ý khi quan sát cảnh vật -HS thực hành, ghi chép và trình bày, lớp nhận xét -HS tự lập dàn ý theo cảnh đã quan sát, ghi chép được -Một số em trình bày, lớp nhận xét Thứ ba/29/10/09 Toán ( TC ): Luyeän taäp: ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG I.Muïc tieâu -Reøn kó naêng chuyeån ñoåi ño ñoä daøi vaø ño khoái löôïng . -Giaûi caùc baøi toaùn lieân quan ñeán ñôn vò ño khoái löôïng II.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng HS 1.Baøi môùi Giôùi thieäu : GV neâu y/c tieát hoïc Toå chöùc hoïc sinh luyeän taäp Baøi 1 ( Baøi 3 VBT tr 29 ) Cho hs nhaéc laïi baûng ñôn vò ño ñoä daøi Ñoïc y/c ñeà baøi GV löu yù hs caàn chuyeån ñoåi ñuùng ñôn vò ( coù theå thöïc hieän theo caùch cuûa mình ) Toå chöùc hs laøm baøi caù nhaân ( hs laøm baûng phuï ) GV chaám vaø chöõa baøi GV nhaän xeùt : Baøi 2 ( Baøi 3 VBT tr 30 ) Hs nhaéc laïi baûng ñôn vò ño khoái löôïng Ñoïc ñeà Thöïc hieän laøm baøi caù nhaân Hs yeáu laøm nhoùm ñoâi nhau Chöõa baøi vaø neâu caùch thöïc hieän GV nhaän xeùt vaø löu yù hoïc sinh : Baøi 3 ( Baøi 4 VBT tr 30 ) Cho hs ñoïc ñeà toaùn GV toå chöùc cho hs toùm taét vaø neâu caùch thöïc hieän theo nhoùm Hs laøm baøi caù nhaân . GV giuùp ñôõ hs yeáu hieåu caùch thöïc hieän GV chaám chöõa baøi Nhaän xeùt : 3 Cuûng coá Goïi hs nhaéc laïi baûng ñôn vò ño ñoä daøi vaø khoái löôïng GV nhaän xeùt tieát hoïc *Hs neâu baûng ñôn vò ño ñoä daøi a/ 7km47m = 70047m 29m34cm = 2934cm 1cm3mm = 13mm b/ 462dm = 46m 2dm 1372cm = 13m 72 cm 4037m = 4km 37m HS nhaéc laïi caùch chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño. * 6taán3taï = 63 taï 3050kg < 3taán 6yeán 13kg 807g > 138hg 5g taï < 70 kg Giaûi 2 taán = 2000kg Soá döa thöûa thöù hai thu haïch ñöôïc 1000 x 1/2 = 500 ( kg) Soá kg thöûa ruoäng 3 thu haïch ñöôïc 2000 - ( 1000 + 500 ) = 500 ( kg ) Ñaùp soá : 500 ki-loâ-gam Thứ tư/30/10/09 Toán ( TC ) : LUYỆN TẬP I.Muïc tieâu : -Cuûng coá caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc -Giaûi caùc baøi toaùn lieân quan ñeán dieän tích II.Ñoà duøng daïy hoïc Baûng phuï ghi BT1 VBT III.Caùc hoaït ñoäng leân lôùp Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng HS 1.Baøi môùi Giôùi thieäu : GV neâu y/c tieát hoïc Baøi taäp 1 .( Baøi 1 VBT tr37 ) Goïi hs ñoïc ñeà toaùn ( boû caâu C ) Toå chöùc cho hs laøm caù nhaân ( 1 hs laøm baûng phuï ) GV höôùng daãn hs chaäm ( Vỹ,Triều, Hương )löu yù caâu c cho hs Gv chi ñieåm hs – cho hs chöõa baûng phuï – söûa sai hs HS nhaéc laïi caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc Baøi taäp 4( b3 VBT tr 38 ) Cho hs đñoïc ñeà Toå chöùc cho hs laøm nhoùm ñoâi ( 1 nhoùm laøm baûng phuï ) Chöõa baøi baûng phuï – thoáng keâ söûa sai nhoùm GV löu yù cho hs ñôn vò tieàn Baøi 3 ( bt2 VBT tr 39 ) Cho hs đñoïc ñeà GV hd hs toùm taét vaø neâu caùch thöïc hieän Toå chöùc cho hs laøm nhoùm ñoâi ( 1 hs laøm baûng phuï ) Chöõa baøi baûng phuï – thoáng keâ söûa sai töøng hs GV löu yù nhöõng hs yeáu thöïc hieän caâu b 2.Cuûng coá Nhaéc hs naém chaéc caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc GV nhaän xeùt tieát hoïc a)12ha = 120000m2; 5km2 = 5000000 m2 b)2500dm2 = 25m2 90000dm2 = 900m2 140000cm2 = 14m2 1070000cm2 = 107m2 c) 8m226dm2 = 8m2 m2 45dm2 = m2 20m2 4dm2 = 20m2 m2 Giaûi Dieän tích caên phoøng 8 x 6 = 48 ( m2 ) Soá tieàn caàn ñeå mua gaïch 90 000 x 48 = 4320000 ( ñoàng ) Ñaùp soá : 4320000 ( ñoàng ) Nhieàu hs ñoïc ñeà toaùn Giaûi Chieàu daøi khu ñaát 130 + 70 = 200 ( m ) Dieän tích khu ñaát 200 x 130 = 26000 ( m2 ) Soá taán mía thu hoaïch ñöôïc 26000 : 100 x 300 = 78000 ( kg) = 78 taán Ñaùp soá : 78 taán Thứ sáu/2/10/09 Sinh hoạt tập thể ( 6 ) : NHẬN XÉT TUẦN 5- KẾ HOẠCH TUẦN 6 I. Mục tiêu: HS töï nhaän xeùt tuaàn 6. Reøn kó naêng töï quaûn. Toå chöùc sinh hoaït Ñoäi. Giaùo duïc tinh thaàn laøm chuû taäp theå. II.Các hoạt động dạy học: Hoat động của thầy Hoạt động của trò *Hoạt động 1 1: Sô keát lôùp tuaàn 6: 1.Caùc toå tröôûng toång keát tình hình toå 2.Lôùp toång keát : -Hoïc taäp: Tieáp thu baøi toát, phaùt bieåu xaây döïng baøi tích cöïc, hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày ñuû. Reøn chöõ giöõ vôû. -Neà neáp: +Döï chaøo côø nghieâm tuùc. + Haùt vaên ngheä raát soâi noåi. -Veä sinh: +Veä sinh caù nhaân toát +Lôùp saïch seõ, goïn gaøng. *Tuyeân döông caû lôùp. 3.Coâng taùc tuaàn tôùi: -Phaùt huy öu ñieåm tuaàn qua. -Thöïc hieän thi ñua giöõa caùc toå. -Tham gia Hoäi khoûe Phuø Ñoång caáp Trường : 2 baïn tham gia *Hoạt động 2: Sinh hoaït Ñoäi: - OÂn baøi Quoác ca,Ñoäi ca. -Ôân taäp ñoäi hình, ñoäi nguõ. -Caùc toå tröôûng baùo caùo. -Ñoäi côø ñoû sô keát thi ñua. -Laéng nghe giaùo vieân nhaän xeùt chung. -Thöïc hieän. Thứ sáu/2/10/09 Toán ( TH ) : LUYỆN TẬP I.Muïc tieâu : Cuûng coá caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc Giaûi caùc baøi toaùn lieân quan ñeán dieän tích II.Ñoà duøng daïy hoïc Baûng phuï ghi BT1 VBT III.Caùc hoaït ñoäng leân lôùp Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng HS 1/Baøi môùi Giôùi thieäu : GV neâu y/c tieát hoïc Baøi taäp 1 .( Baøi 1 VBT tr37 ) Goïi hs ñoïc ñeà toaùn ( boû caâu C ) Toå chöùc cho hs laøm caù nhaân ( 1 hs laøm baûng phuï ) -GV höôùng daãn hs chaäm löu yù caâu c cho hs Gv chi ñieåm hs – cho hs chöõa baûng phuï – söûa sai hs HS nhaéc laïi caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc Baøi taäp 4( b3 VBT tr 38 ) Cho hs đñoïc ñeà Toå chöùc cho hs laøm nhoùm ñoâi ( 1 nhoùm laøm baûng phuï ) Chöõa baøi baûng phuï – thoáng keâ söûa sai nhoùm GV löu yù cho hs ñôn vò tieàn Baøi 3 ( bt2 VBT tr 39 ) Cho hs đñoïc ñeà GVhd hs toùm taét vaø neâu caùch thöïc hieän Toå chöùc cho hs laøm nhoùm ñoâi ( 1 hs laøm baûng phuï ) Chöõa baøi baûng phuï – thoáng keâ söûa sai töøng hs GV löu yù nhöõng hs yeáu thöïc hieän caâu b 2/Cuûng coá : Nhaéc hs naém chaéc caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc GV nhaän xeùt tieát hoïc a)12ha = 120000m2; 5km2 = 5000000 m2 b)2500dm2 = 25m2 90000dm2 = 900m2 140000cm2 = 14m2 1070000cm2 = 107m2 c) 8m226dm2 = 8m2 m2 45dm2 = m2 20m2 4dm2 = 20m2 m2 Giaûi Dieän tích caên phoøng 8 x 6 = 48 ( m2 ) Soá tieàn caàn ñeå mua gaïch 90 000 x 48 = 4320000 ( ñoàng ) Ñaùp soá : 4320000 ( ñoàng ) Nhieàu hs ñoïc ñeà toaùn Giaûi Chieàu daøi khu ñaát 130 + 70 = 200 ( m ) Dieän tích khu ñaát 200 x 130 = 26000 ( m2 ) Soá taán mía thu hoaïch ñöôïc 26000 : 100 x 300 = 78000 ( kg ) = 78 taán Ñaùp soá : 78 taán RÈN GIẢI TOÁN CÓ LIÊN QUAN VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO *Hướng dẫn hs làm Vở BTT ( tiết 30 ) *HS làm bài cá nhân.

File đính kèm:

  • docGiao an CKTKN 5 tuan 6.doc