Giáo án lớp 5 môn Khoa học - Tuần 13 - Tiết 25: Nhôm

I Mục tiêu

 Sau bài học HS biết

 - kể được một số đồ dùng máy móc làm bằng nhôm trong cuộc sống

 - Nêu được nguồn gốc của nhôm, hợp kim của nhôm và tính chất của chúng

 - Biết cách bảo quản các đồ dùng bằng nhôm trong nhà

II Đồ dùng dạy học :

 Một số đồ dùng bằng nhôm

III. Các hoạt động dạy học

A. Kiểm tra bài cũ

 

doc33 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Khoa học - Tuần 13 - Tiết 25: Nhôm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
09 §Þa TiÕt 17 ¤n tËp häc k× I I. Môc tiªu - Häc xong bµi nµy Häc sinh biÕt : - HÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ ®Þa lÝ tù nhiªn ViÖt Nam, d©n c­, kinh tÕ - Nªu tªn vµ chØ ®­îc vÞ trÝ cña ®ång b»ng, s«ng lín, c¸c trung t©m c«ng nghiÖp lín cña n­íc ta. II. §å dïng d¹y häc B¶n ®å ViÖt Nam . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A. KiÓm tra bµi cò . B. D¹y bµi míi . 1. Giíi thiÖu bµi 2. ¤n tËp * Häc sinh th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái sau. + Nªu ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh cña n­íc ta? diÖn tÝch phÇn ®Êt liÒn lµ nói vµ cao nguyªn ,diÖn tÝch lµ ®ång b»ng . + N­íc ta n»m ë ®©u? - N»m trªn b¸n ®¶o §«ng D­¬ng thuéc khu vùc §«ng Nam ¸ + N­íc ta cã nh÷ng lo¹i kho¸ng s¶n nµo ? ph©n bè ë ®©u? - Häc sinh nèi tiÕp nhau nªu . + Nªu ®Æc ®iÓm khÝ hËu cña n­íc ta ? cã ¶nh h­ëng g× ®Õn ®êi sèng vµ s¶n xuÊt? - KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa , giã m­a thay ®æi theo mïa hay g©y lò lôt vµ h¹n h¸n . - Em cã nhËn xÐt g× vÒ s«ng ngßi cña n­íc ta? - Cã nhiÒu s«ng ngßi nh­ng Ýt s«ng lín , n­íc s«ng thay ®æi theo mïa, cã nhiÒu phï sa. - Nªu vai trß cña biÓn ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt? - Cung cÊp muèi, thuû s¶n, giao th«ng , du lÞch vµ ®iÒu hoµ khÝ hËu . - N­íc ta cã lo¹i ®Êt nµo lµ chÝnh? - §Êt phe – ra – lÝt . - Em cã nhËn xÐt g× vÒ d©n sè vµ sù ph©n bè d©n c­ ë n­íc ta? - D©n sè ®«ng, t¨ng nhanh. sù ph©n bè d©n c­ kh«ng ®Òu gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n , ®ång b»ng vµ vïng nói. - N­íc ta cã bao nhiªu d©n téc, d©n téc Ýt ng­êi sèng chñ yÕu ë ®©u? - Cã 54 d©n téc, d©n téc Ýt ng­êi sèng chñ yÕu ë ®åi nói vµ cao nguyªn . - Ho¹t ®éng chÝnh cña ngµnh : + Trång trät + L©m nghiÖp + Thuû s¶n + Ch¨n nu«i - Häc sinh nªu. - Nªu s¶n phÈm cña + Ngµnh c«ng nghiÖp. + Ngµnh dÖt may. + Ngµnh thñ c«ng. - Häc sinh nªu - N­íc ta cã nh÷ng lo¹i ®­êng giao th«ng nµo? ®­êng nµo cã vai trß quan träng trong viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸? - Häc sinh nªu §­êng bé cã vai trß quan träng - Nªu ®Æc ®iÓm cña ngµnh du lÞch? - Ngµnh du lÞch ph¸t triÓn m¹nh v× n­íc ta cã nhiÒu b·i t¾m ®Ñp, cã nhiÒu di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi . * Häc sinh chØ trªn b¶n ®å vÞ trÝ cña ®ång b»ng, s«ng lín, c¸c trung t©m c«ng nghiÖp lín . - 1 sè Häc sinh lÇn l­ît lªn b¶ng chØ . 3. Cñng cè – dÆn dß: - Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc . - VÒ «n bµi – chuÈn bÞ bµi sau kiÓm tra häc k× I. TuÇn 18 Thø hai ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2009 Khoa häc TiÕt 35 Sù chuyÓn thÓ cña chÊt I . Môc tiªu Sau bµi häc , Häc sinh biÕt Ph©n lo¹i 3 thÓ cña chÊt . Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó mét sè chÊt cã thÓ chuyÓn tõ thÓ nµy sang thÓ kh¸c . KÓ tªn mét sè chÊt ë thÓ r¾n , láng , khÝ . KÓ tªn mét sè chÊt cã thÓ chuyÓn tõ chÊt nµy sang chÊt kh¸c . II. §å dïng d¹y häc H×nh trang 73 s¸ch gi¸o khoa III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . A KiÓm tra bµi cò . - Tr¶ vµ nhËn xÐt bµi kiÓm tra ®Þnh k× lÇn I. B. D¹y bµi míi Giíi thiÖu bµi . T×m hiÓu bµi . Ho¹t ®éng 1 : Ph©n biÖt 3 thÓ cña chÊt . * Môc tiªu : Häc sinh biÕt ph©n biÖt 3 thÓ cña chÊt . * C¸ch tiÕn hµnh . + Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm vµ ghi kªt qu¶ thÝch hîp vµo b¶ng nhãm - Häc sinh th¶o luËn nhãm 6 + Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy Gi¸o viªn kÕt luËn chung ThÓ r¾n: C¸t tr¾ng, nh«m, ®­êng, n­íc ®¸, muèi ThÓ láng: Cån, x¨ng, dÇu ¨n, n­íc. ThÓ khÝ: H¬i n­íc « xy, ni - t¬. - C¸c nhãm tr×nh bµy , so s¸nh kÕt qu¶ cña m×nh b. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i “ Ai nhanh , ai ®óng” * Môc tiªu: Häc sinh nhËn biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm cña chÊt r¾n, chÊt láng vµ chÊt khÝ * ChuÈn bi: ChuÈn bÞ theo nhãm Mét b¶ng con vµ phÊn * C¸ch tiÕn hµnh: Gi¸o viªn phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Häc sinh thùc hiÖn nh­ h­íng dÉn cña gi¸o viªn Gi¸o viªn ®äc c©u hái, c¸c nhãm th¶o luËn råi ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng, nhãm nµo cã kÕt qu¶ th× gi¬ tay, nÕu nhãm nµo gi¬ tay tr­íc th× th¾ng cuéc - Gi¸o viªn nhËn xÐt nhãm nµo th¾ng cuéc - KÕt lu©n chung: 1-b 2- c 3 - a - Nªu ®Æc ®iÓm cña chÊt láng, chÊt r¾n, chÊt khÝ - Mét sè Häc sinh nªu. c. Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t vµ th¶o luËn * Môc tiªu: Häc sinh nªu ®­îc mét sè vÝ dô vÒ sù chuyÓn thÓ cña chÊt trong ®êi sèng hµng ngµy. * C¸ch tiÕn hµnh: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t s¸ch gi¸o khoa vµ nªu sù chuyÓn thÓ cña n­íc - Häc sinh quan s¸t vµ suy nghÜ - ë h×nh 1: N­íc ®· chuyÓn tõ thÓ nµo sang thÓ nµo? - Tõ láng sang r¾n - ë h×nh 2: N­íc chuyÓn tõ thÓ nµo sang thÓ nµo? - R¾n sang láng - Gi¸o viªn kÕt luËn:§ã lµ sù chuyÓn thÓ cña chÊt trong ®êi sèng hµng ngµy - Nªu mét sè vÝ dô vÒ sù chuyÓn thÓ cña chÊt - 1sè Häc sinh nªu d. Ho¹t ®éng 4 : Trß ch¬i “ Ai nhanh, ai ®óng ” * Môc tiªu: Gióp Häc sinh + KÓ ®­îc tªn mét sè chÊt ë thÓ r¾n , thÓ láng , thÓ khÝ . + KÓ tªn mét sè chÊt cã thÓ chuyÓn tõ thÓ nµy sang thÓ kh¸c . * C¸ch tiÕn hµnh : - Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm , ph¸t cho mçi nhãm 1 phiÕu tr¾ng b»ng nhau , c¸c nhãm t×m c¸c chÊt vµ ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu . - Häc sinh th¶o luËn vµ ghi vµo phiÕu - Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - C¸c nhãm lªn tÝnh ®Ýnh phiÕu cña m×nh lªn b¶ng - Gi¸o viªn cïng c¶ líp nhËn xÐt vµ kÕt luËn xem nhãm nµo t×m ®­îc nhiÒu vµ ®óng lµ th¾ng cuéc . 3. Cñng cè – dÆn dß C¸c chÊt cã thÓ chuyÓn thÓ tõ thÓ nµy sang thÓ kh¸c kh«ng? Cho vÝ dô . Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc – vÒ chuÈn bÞ bµi sau . Thø t­ ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2009 LÞch sö TiÕt 18 KiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I C©u 1: Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng: (1 ®iÓm) Chøc vô "B×nhT©y §¹i nguyªn So¸i" do ai phong tÆng cho Tr­¬ng §Þnh a. TriÒu ®×nh nhµ NguyÔn b. D©n chóng c. «ng tù phong C©u 2: Phong trµo §«ng Du do ai cæ ®éng tæ chøc? (1 ®iÓm) a. Phan §×nh Phïng b. Phan Chu Chinh c. . Phan Béi Ch©u C©u 3: H·y nèi tªn c¸c sö kiÖn lÞch sö cét A víi mèc thêi gian ë cét B(6 §) A B a. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi 1. Thu ®«ng 1950 b. NguyÔn TÊt Thµnh ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc 2. Ngµy 2 - 9 - 1945 c. Khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi 3. Thu ®«ng 1947 d. B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp 4. Ngµy 19 - 8 - 1945 e. ChiÕn th¾ng ViÖt B¾c 5. Ngµy 5 - 6 - 1911 g. ChiÕn th¾ng Biªn giíi 6. Ngµy 3 - 2 - 1930 C©u 4: Sau c¸ch m¹ng th¸ng 8. Nh©n d©n ta ®· lµm g×? ®Ó chèng l¹i giÆc dèt vµ giÆc ®ãi?(2 ®iÓm) Thø n¨m ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2009 Khoa häc TiÕt 36 Hçn hîp I.Môc tiªu Sau bµi häc Häc sinh biÕt C¸ch t¹o ra mét hçn hîp KÓ tªn mét sè hçn hîp Nªu mét sè c¸ch t¸ch c¸c chÊt trong hçn hîp . II. §å dïng d¹y häc H×nh trang 75 s¸ch gi¸o khoa Häc sinh chuÈn bÞ theo nhãm: Muèi tinh , m× chÝnh , h¹t tiªu bét , chÐn , th×a DÇu ¨n , n­íc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc KiÓm tra bµi cò . C¸c chÊt cã thÓ chuyÓn thÓ nh­ thÕ nµo ? cho vÝ dô . KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng cña c¸c nhãm . D¹y bµi míi Giíi thiÖu bµi T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng 1 : Thùc hµnh “ T¹o ra hçn hîp gia vÞ ” * Môc tiªu : Häc sinh biÕt c¸ch t¹o ra hçn hîp * C¸ch tiÕn hµnh - Yªu cÇu häc sinh t¹o ra hçn hîp gia vÞ gåm muèi tinh , m× chÝnh vµ h¹t tiªu råi ghi c«ng thøc vµo mÉu . Häc sinh th¶o luËn nhãm 6 : Nhãm tr­ëng h­íng dÉn c¸c nhãm lµm c¸c nhiÖm vô gi¸o viªn nªu , th­ kÝ ghi kÕt qu¶ ra nh¸p theo mÉu cña Gi¸o viªn . Tªn vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c chÊt : Tªn hçn hîp vµ ®Æc ®iÓm cña nã. -Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn c©u hái sau : +§Ó t¹o ra gia vÞ cÇn cã nh÷ng chÊt g×? + Hçn hîp lµ g× ? - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy - Häc sinh th¶o luËn nhãm -Gåm muèi , m× chÝnh , h¹t tiªu bét . - Häc sinh nªu nh­ môc b¹n cÇn biÕt - §¹i diÖn c¸c nhãm nªu c«ng thøc trén gia vÞ , c¸c häc sinh kh¸c nÕm gia vÞ cña c¸c nhãm ®ã . - Gi¸o viªn cïng häc sinh kÕt luËn xem nhãm nµo cã hçn hîp gia vÞ ngon. + Em biÕt hçn hîp lµ g× ? Gi¸o viªn nªu l¹i kh¸i niÖm vÒ hçn hîp - 1 sè Häc sinh tr×nh bµy . Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn * Môc tiªu : Häc sinh kÓ tªn mét sè hçn hîp . - Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm bµn vµ tr¶ lêi c©u hái . - Häc sinh th¶o luËn nhãm bµn vµ ghi kÕt qu¶ ra nh¸p . + Theo b¹n kh«ng khÝ lµ mét chÊt hay hçn hîp ? + KÓ tªn 1 sè hçn hîp mµ em biÕt ? - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy - §¹i diÖn 1 sè nhãm Häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh c¸c nhãm kh¸c bæ sung . - Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt luËn chung c . Ho¹t ®éng 3 : Trß ch¬i “ T¸ch c¸c chÊt ra khái hçn hîp ” * Môc tiªu : Häc sinh biÕt ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p t¸ch riªng cña c¸c chÊt trong mét hçn hîp . * ChuÈn bÞ : ChuÈn bÞ theo nhãm . 1 b¶ng con vµ phÊn . * C¸ch tiÕn hµnh . - Gi¸o viªn ®äc tõng c©u hái øng víi mçi h×nh c¸c nhãm th¶o luËn vµ ghi kÕt qu¶ ra b¶ng nÕu nhãm nµo cã kÕt qu¶ tr­íc lµ th¾ng cuéc . - Häc sinh lµm nh­ h­íng dÉn cña gi¸o viªn - Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt luËn nhãm th¾ng cuéc . 1 . lµm l¾ng ; 2 . s¶y ; 3 . läc c. Ho¹t ®éng 4 : T¸ch c¸c chÊt ra khái hçn hîp . * Môc tiªu : Häc sinh biÕt c¸ch t¸ch c¸c chÊt ra khái mét sè hçn hîp . * C¸ch tiÕn hµnh . - Chia líp lµm 6 nhãm . 2 nhãm cïng t×m c¸ch t¸ch cña 1 hçn hîp . - Häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ ghi kÕt qu¶ ra nh¸p . Nhãm 1 , 2 : t¸ch c¸t Nhãm 3 ,4 : t¸ch dÇu ¨n Nhãm 5, 6 : g¹o - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy - §¹i diÖn 1 sè nhãm nªu c¸ch mµ nhãm em dù kiÕn sÏ thùc hiÖn c¸c nhãm kh¸c cã thÓ bæ sung Gi¸o viªn nhËn xÐt 3 . Cñng cè dÆn dß . - Hçn hîp lµ g× ? nªu c¸ch t¸ch c¸c chÊt trong hçn hîp ? . - Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc - VÒ lµm thÝ nghiÖm ë nhµ , chuÈn bÞ bµi tiÕt sau . Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2009 §Þa TiÕt 18 KiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× 1 . C©u1: H·y ®iÒn vµo ch÷ §, S vµo c©u sao cho phï hîp. a. Trªn phÇn ®Êt liÒn n­íc ta, 3/4 diÖn tÝch lµ ®ång b»ng 1/4 lµ ®åi nói. b. N­íc ta cã 54 d©n téc, trong ®ã d©n téc kinh cã d©n sè ®«ng nhÊt. c. N­íc ta, lóa g¹o lµ lo¹i c©y trång nhÒu nhÊt. d. §­êng s¾t cã vai trß quan träng trong viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch n­íc ta. C©u 2: Nèi mçi tõ ë cét A víi mét tõ ë cét B cho phï hîp Tªn kho¸ng s¶n N¬i ph©n bè 1. DÇu má a. Hµ TÜnh 2. B«-xÝt b. BiÓn §«ng 3. S¾t c. T©y Nguyªn 4. A- pa- tÝt d. Lµo Cai 5. Than ®. Qu¶ng Ninh C©u 3: §iÒn tõ vµo chç .......cña c¸c c©u saucho phï hîp. D©n c­ n­íc ta tËp trung....... (1) t¹i c¸c ®ång b»ng vµ ven biÓn Vïng nói cã d©n c­..............(2). C©u 4: Nªu vai trß cña biÓn ®èi víi ®êi sèng, s¶n xuÊt cña n­íc ta (3 ®iÓm)

File đính kèm:

  • docTu nhien xa hoi 5 k1 da sua2009.doc