Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tuần 19: Bài 17: Châu Á

- Biết tên các châu lục và đại dương trên thế giới: Châu AÙ, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam cực; các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, AÁn Độ Dương.

- Nêu được vị trí giới hạn của châu AÙ:

+ ở bán cầu Bắc, trải dài từ cực Bắc tới quá xích đạo, 3 phía giáp biển và đại dương.

+ Có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.

- Nêu được một số đặc điểm và địa hình, khí hậu của châu AÙ:

+ 3/4 diện tích là núi và cao nguyên, núi cao và đồ sộ nhất thế giới.

+ Châu á có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, hàn đới.

 địa cầu, bản đồ, lược đồ để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu AÙ.

 

doc29 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tuần 19: Bài 17: Châu Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xtrây-li-a : khí hậu khô hạn, thực vật, động vật độc đáo. - Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới. - Sử dụng quả Địa cầu để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Đại Dương, châu Nam Cực. - Nêu được một số đặc điểm về dan cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương: + Châu lục có số dân ít nhất trong các châu lục. + Nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa; phát triển công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luỵện kim, Học sinh khá, giỏi: nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ô-xtrây-li-a với các đảo, quần đảo: lục địa có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van; phần lớn các đảo có khí hậu nóng ẩm, có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ. II. Chuaồn bũ: + GV: Baỷn ủoà tửù nhieõn chaõu ẹaùi Dửụng vaứ chaõu Nam Cửùc. Quaỷ ủũa caàu. Tranh aỷnh veà thieõn nhieõn, daõn cử cuỷa chaõu ẹaùi Dửụng vaứ chaõu Nam Cửùc. + HS: SGK. III. Caực hoaùt ủoọng: TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 1. Khụỷi ủoọng: 2. Baứi cuừ: “Chaõu Mú” (tt). Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự. 3. Giụựi thieọu baứi mụựi: “Chaõu ẹaùi Dửụng vaứ chaõu Nam Cửùc.”. 4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: 1. Chaõu ẹaùi Dửụng: a ) Vũ trớ ủũa lớ : v Hoaùt ủoọng 1: Chaõu ẹaùi Dửụng naốm ụỷ ủaõu? Phửụng phaựp: Sửỷ duùng lửụùc ủoà, thửùc haứnh. Bửụực 1: GV cho Hoùc sinh dửùa vaứo lửụùc ủoà, keõnh chửừ trong SGK. Traỷ lụứi caõu hoỷi: Chaõu ẹaùi Dửụng goàm nhửừng phaàn ủaỏt naứo? vaứ caực caõu hoỷi cuỷa muùc a trong SGK. Bửụực 2: GV mụứi Hoùc sinh trỡnh baứy keỏt quaỷ, chổ baỷn ủoà treo tửụứng veà vũ trớ, giụựi haùn cuỷa chaõu ẹaùi Dửụng. Giaựo vieõn giụựi thieọu vũ trớ, giụựi haùn chaõu ẹaùi Dửụng treõn quaỷ ủũa caàu. Chuự yự ủửụứng chớ tuyeỏn Nam ủi qua luùc ủũa OÂ-xtraõy-li-a, coứn caực ủaỷo vaứ quaàn ủaỷo chuỷ yeỏu naốm trong vuứng caực vú ủoọ thaỏp. b) ẹaởc ủieồm tửù nhieõn: vHoaùtủoọng2: Phửụng phaựp: Quan saựt, phaõn tớch baỷng. Bửụực 1: GV cho Hoùc sinh dửùa vaứo tranh aỷnh, SGK ủeồ hoaứn thaứnh baỷng sau: Khớ haọu Thửùc, ủoọng vaọt Luùc ủũa OÂ-xtraõy-li-a Caực ủaỷo vaứ quaàn ủaỷo Bửụực 2: GV mụứi HS trỡnh baứy keỏt quaỷ vaứ chuaồn xaực kieỏn thửực, goàm gaộn caực bửực tranh (neỏu coự) vaứo vũ trớ cuỷa chuựng treõn baỷn ủoà. c) Ngửụứi daõn vaứ hoaùt ủoọng kinh teỏ: v Hoaùt ủoọng 3: Phửụng phaựp: Hoỷi ủaựp. GV yeõu caàu Hoùc sinh dửùa vaứo SGK, traỷ lụứi caực caõu hoỷi: Veà soỏ daõn, chaõu ẹaùi Dửụng coự gỡ khaực caực chaõu luùc ủaừ hoùc? Daõn cử ụỷ luùc ủũa OÂ-xtraõy-li-a vaứ caực ủaỷo coự gỡ khaực nhau? Trỡnh baứy ủaởc ủieồm kinh teỏ cuỷa OÂ-xtraõy-li-a. 2. Chaõu Nam Cửùc: v Hoaùt ủoọng 4: Chaõu Nam Cửùc ụỷ ủaõu? Thieõn nhieõn coự gỡ ủaởc bieọt? Phửụng phaựp: Thaỷo luaọn nhoựm, sửỷ duùng lửụùc ủoà. Bửụực 1: GV cho Hoùc sinh dửùa vaứo lửụùc ủoà, SGK, tranh aỷnh ủeồ traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau: + Caực caõu hoỷi cuỷa muùc 2 trong SGK. + Khớ haọu vaứ ủoọng vaọt chaõu Nam Cửùc coự gỡ khaực caực chaõu luùc khaực ? Bửụực 2: GV mụứi Hoùc sinh trỡnh baứy keỏt quaỷ, chổ baỷn ủoà veà vũ trớ, giụựi haùn cuỷa chaõu Nam Cửùc. Keỏt luaọn: Chaõu Nam Cửùc laứ chaõu luùc laùnh nhaỏt theỏ giụựi. Laứ chaõu luùc duy nhaỏt khoõng coự cử daõn sinh soỏng thửụứng xuyeõn. v Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ. Phửụng phaựp: ẹaứm thoaùi. GV mụứi HS nhaộc laùi noọi dung ghi nhụự. 5. Toồng keỏt - daởn doứ: Hoùc baứi. Chuaồn bũ: Baứi 28 “Caực ẹaùi Dửụng treõn theỏ giụựi”. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Haựt Traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong SGK. Hoaùt ủoọng caự nhaõn. HS quan saựt. Vaứi HS trỡnh baứy Hoaùt ủoọng caự nhaõn. HS quan saựt, thửùc hieọn HS trỡnh baứy Hoaùt ủoọng lụựp. HS ủoùc thaàm SGK , HS laàn lửụùt traỷ lụứi. Hoaùt ủoọng nhoựm. HS thaỷo luaọn ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy Hoaùt ủoọng lụựp. HS ủoùc laùi ghi nhụự. Tuaàn 30 ẹềA LÍ Baứi 28 CAÙC ẹAẽI DệễNG TREÂN THEÁ GIễÙI I. Muùc tieõu: - Ghi nhớ tên 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, ấn Độ Dương và Bắc băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất. - Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ( lược đồ), hoặc trên quả địa cầu. - Sử dụng bảng số liệu và bản đồ(lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu mỗi đại dương. II. Chuaồn bũ: GV: Caực hỡnh cuỷa baứi trong SGK. Baỷn ủoà theỏ giụựi. HS: SGK. III. Caực hoaùt ủoọng: TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH Soỏ thửự tửù ẹaùi dửụng Giaựp vụựi chaõu luùc Giaựp vụựi ủaùi dửụng 1 Thaựi Bỡnh Dửụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 AÁn ẹoọ Dửụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ẹaùi Taõy Dửụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Baộc Baờng Dửụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Khụỷi ủoọng: 2. Baứi cuừ: Chaõu ủaùi dửụng vaứ chaõu Nam cửùc. ẹaựnh gớa, nhaọn xeựt. 3. Giụựi thieọu baứi mụựi: “Caực ẹaùi dửụng treõn theỏ giụựi”. 1 Vũ trớ cuỷa caực ủaùi dửụng: 4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: v Hoaùt ủoọng 1: Treõn Traựi ẹaỏt coự maày ủaùi dửụng? Phửụng phaựp: Thaỷo luaọn nhoựm ủoõi, thửùc haứnh, trửùc quan. Bửụực 1: GV cho HS quan saựt hỡnh Bửụực 2: GV mụứi HS trỡnh baứy keỏt quaỷ laứm vieọc Giaựo vieõn sửỷa chửừa vaứ giuựp hoùc sinh hoaứn thieọn phaàn trỡnh baứy. 2. Moọt soỏ ủaởc ủieồm cuỷa caực ủaùi dửụng: v Hoaùt ủoọng 2: Moói ủaùi dửụng coự ủaởc ủieồm gỡ? Phửụng phaựp: Thaỷo luaọn nhoựm, thửùc haứnh. Bửụực 1: GV cho Hoùc sinh trong nhoựm dửùa vaứo baỷng soỏ lieọu, thaỷo luaọn theo gụùi yự sau: + Xeỏp caực ủaùi dửụng theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn nhoỷ veà dieọn tớch. + ẹoọ saõu lụựn nhaỏt thuoọc veà ủaùi dửụng naứo? + ẹaùi dửụng naứo coự nhieọt ủoọ trung bỡnh nửụực bieồn thaỏp nhaỏt? Giaỷi thớch taùi sao nửụực bieồn ụỷ ủoự laùi laùnh nhử vaọy? Bửụực 2: Mụứi ủaùi dieọn caực nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ laứm vieọc nhoựm trửụực lụựp. Mụứi hoùc sinh khaực boồ sung. Giaựo vieõn sửỷa chửừa vaứ giuựp hoùc sinh hoaứn thieọn phaàn trỡnh baứy. Bửụực 3: Giaựo vieõn yeõu caàu moọt soỏ hoùc sinh chổ treõn quaỷ ủũa caàu hoaởc baỷn ủoà theỏ giụựi vũ trớ vaứ moõ taỷ tửứng ủaùi dửụng theo thửự tửù: vũ trớ ủũa lớ, dieọn tớch, ủoọõ saõu. * Keỏt luaọn: Treõn beà maởt Traựi ẹaỏt coự 4 ủaùi dửụng, trong ủoự Thaựi Bỡnh Dửụng laứ ủaùi dửụng coự dieọn tớch lụựn nhaỏt vaứ cuừng chớnh laứ ủaùi dửụng coự ủoọ saõu trung bỡnh lụựn nhaỏt. v Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ. Phửụng phaựp: Hoỷi ủaựp. Mụứi HS traỷ lụứi caõu hoỷi trong SGK, ủoùc noọi dung ghi nhụự. 5. Toồng keỏt - daởn doứ: Hoùc baứi. Chuaồn bũ: Baứi 29 “OÂn taọp cuoỏi naờm” 132 SGK. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Haựt Traỷ lụứi caõu hoỷi trong SGK. Hoaùt ủoọng caự nhaõn. Laứm vieọc theo caởp Hoùc sinh quan saựt hỡnh 1, hỡnh 2 trong SGK, roài hoaứn thaứnh baỷng sau vaứo giaỏy. 1 soỏ hoùc sinh leõn baỷng trỡnh baứy keỏt quỷa laứm vieọc trửụực lụựp ủoàng thụứi chổ vũ trớ caực ủaùi dửụng treõn quaỷ ủũa caàu hoaởc baỷn ủoà theỏ giụựi. Laứm vieọc theo nhoựm. ẹaùi dieọn caực nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ laứm vieọc nhoựm trửụực lụựp. Hoùc sinh khaực boồ sung. HS trỡnh baứy trửụực lụựp Hoaùt ủoọng lụựp. HS traỷ lụứi ẹoùc ghi nhụự. Tuaàn 31 -32: ẹũa lyự ủũa phửụng Tuaàn 33, 34 ẹềA LÍ Baứi 29 OÂN TAÄP CUOÁI NAấM I. Muùc tieõu: Tìm được các châu lục, đại dương và nước VN trên bản đồ thế giới. - Hệ thống một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên(vị trí địa lí, đặc điểm thiên nhiên), dân cư, hoạt động kinh tế ( một số sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp) của các châu lục: châu á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực. II. Chuaồn bũ: GV: - Phieỏu hoùc taọp in caõu 2, caõu 3 trong SGK. Baỷn ủoà theỏ giụựi HS: SGK. III. Caực hoaùt ủoọng: TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 1. Khụỷi ủoọng: 2. Baứi cuừ: “Caực ẹaùi dửụng treõn theỏ giụựi”. ẹaựnh gớa, nhaọn xeựt. 3. Giụựi thieọu baứi mụựi: OÂn taọp cuoỏi naờm. 4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: v Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp phaàn moọt. Phửụng phaựp: Thaỷo luaọn nhoựm, thửùc haứnh. Bửụực 1: * Phửụng aựn 1: Neỏu coự phieỏu hoùc taọp phaựt cho tửứng hoùc sinh thỡ hoùc sinh seừ hoaứn thaứnh phieỏu hoùc taọp. * Phửụựng aựn 2: Neỏu chổ coự baỷn ủoà theỏ giụựi thỡ giaựo vieõn goùi moọt soỏ hoùc sinh leõn baỷng chổ caực chaõu luùc, caực ủaùi dửụng vaứ nửụực Vieọt Nam treõn baỷn ủoà. Giaựo vieõn toồ chửực cho hoùc sinh chụi troứ chụi: “ẹoỏi ủaựp nhanh” tửụng tửù nhử ụỷ baứi 8 ủeồ giuựp caực em nhụự teõn moọt soỏ quoỏc gia ủaừ hoùc vaứ bieỏt chuựng thuoọc chaõu naứo. ễÛ troứ chụi naứy moói nhoựm goàm 7 hoùc sinh. Bửụực 2: Giaựo vieõn ủieàu chổnh phaàn laứm vieọc cuỷa hoùc sinh cho ủuựng. v Hoaùt ủoọng 2: OÂn taọp phaàn II. Phửụng phaựp: Thaỷo luaọn nhoựm, thửùc haứnh. Bửụực 1: GV cho Hoùc sinh caực nhoựm thaỷo luaọn vaứ hoaứn thaứnh baỷng ụỷ caõu 2b trong SGK. Bửụực 2: GV mụứi ủaùi dieọn caực nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ laứm vieọc nhoựm trửụực lụựp. Giaựo vieõn keỷ saỹn baỷng thoỏng keõ (nhử ụỷ caõu 2b, trong SGK) leõn baỷng vaứ giuựp HS ủieàn ủuựng caực kieỏn thửực vaứo baỷng. * Lửu yự: ễÛ caõu 2b, coự theồ moói nhoựm phaỷi ủieàn ủaởc ủieồm cuỷa caỷ 6 chaõu luùc, nhửng cuừng coự theồ chổ ủieàn 1 trong 2 chaõu luùc ủeồ ủaỷm baỷo thụứi gian. v Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ. Phửụng phaựp: ẹaứm thoaùi. GV mụứi HS neõu nhửừng noọi dung vửứa oõn. 5. Toồng keỏt - daởn doứ: OÂn nhửừng baứi ủaừ hoùc. Chuaồn bũ: “Thi HKII”, tuaàn 35. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Haựt Traỷ lụứi caõu hoỷi trong SGK. Laứm vieọc caự nhaõn hoaởc caỷ lụựp. HS nghe,thửùc hieọn. HS laộng nghe. Hoùat ủoọng nhoựm Hoùc sinh caực nhoựm thaỷo luaọn vaứ hoaứn thaứnh baỷng ụỷ caõu 2b trong SGK. - HS baựo caựo, hoùc sinh ủieàn ủuựng caực kieỏn thửực vaứo baỷng. Hoaùt ủoọng lụựp. HS neõu nhửừng noọi dung vửứa oõn taọp.

File đính kèm:

  • docDIA LY 5 HKII.doc