Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Sông ngòi (tiếp)

Vieát chöõ caùi ñaàu caâu traû lôøi ñuùng vaøo baûng con.

1. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?

a. Ôn đới

b. Nhiệt đới

c. Hàn đới

2. Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là

a. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.

c. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

b.Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Sông ngòi (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑÒA LYÙ NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ ÑEÀN DÖÏ GIÔØ LÔÙP 5A3 Giaùo vieân thöïc hieän : Nguyeãn Thò Thuûy1. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?a. Ôn đớib. Nhiệt đớic. Hàn đới2. Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta làc. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.3. Địa hình nước ta có:a. ¾ diện tích là đồi núi. b. ¾ diện tích là đồng bằng. Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù KIEÅM TRA BAØI CUÕ.a. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.b.Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.Vieát chöõ caùi ñaàu caâu traû lôøi ñuùng vaøo baûng con.Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu veà maïng löôùi soâng ngoøi nöôùc taSOÂNG NGOØI*Ñoïc muïc 1vaø keå teânmoät soá soâng lôùn ôû mieàn Baéc,mieàn Namvaømieàn Trung nöôùc ta.-Mieàn Baéc: soâng Hoàng , soâng Ñaø , soâng Thaùi Bình , . . . -Mieàn Nam: soâng Tieàn , soâng Haäu , soâng Ñoàng Nai , . . . -Mieàn Trung : soâng Maõ , soâng Caû , soâng Ñaø Raèng , soâng Seâ San , . . . 12*Laøm vieäc nhoùm ñoâi:Quan saùt löôïc ñoà soâng ngoøi (Hình 1) vaø chæ cho nhau vò trí caùc soâng vöøa keå teân treân löôïc ñoà.Sông ĐàSông MãS. CảS. Đà RằngS. Đồng naiS.TiềnS. HậuS. Thaùi Bình3Sông Hoàng12*Soâng ngoøi mieàn Trung coù ñaëc ñieåm gì?*Vì sao soâng ngoøi mieàn Trung ngaén vaø doác?*Em coù nhaän xeùt gì veà soâng ngoøi nöôùc ta?Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù SOÂNG NGOØIHoaït ñoäng 1:Tìm hieåu veà maïng löôùi soâng ngoøi nöôùc taNöôùc ta coù maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc vaø phaân boá roäng khaép treân caû nöôùc.Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm soâng ngoøi nöôùc ta*Ñoïc muïc 2 vaø neâu ñaëc ñieåm soâng ngoøi nöôùc ta vaøo muøa möa vaø muøa khoâ.Thời gianĐặc điểmẢnh hưởng tới đời sống và sản xuấtMùa mưaMùa khôNước sông hạ thấp, lòng sông trơ ra những bãi cát hoặc sỏi đá.Nước sông nhiều, dâng lên nhanh chóng.Khí hậuMùa khôMùa mưaÍt mưa, khô hạnMưa nhiềuNước sông ítNước sông daâng caoNước sông thay đổi theo mùaTheo em , nguyeân nhaân naøo laøm cho nöôùc soâng thay ñoåi theo muøa?Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu veà maïng löôùi soâng ngoøi nöôùc taNöôùc ta coù maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc vaø phaân boá roäng khaép treân caû nöôùc.Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm soâng ngoøi nöôùc taSOÂNG NGOØI*Môøi caùc em xem hai ñoaïn phim.Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu veà maïng löôùi soâng ngoøi nöôùc taNöôùc ta coù maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc vaø phaân boá roäng khaép treân caû nöôùc.Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm soâng ngoøi nöôùc taSOÂNG NGOØIThöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù SOÂNG NGOØI*Thaûo luaän 2 phuùt theo nhoùm 4: Döïa vaøo thoâng tin ôû hai ñoaïn phim vaø voán hieåu bieát thaûo luaän caâu hoûi Nhoùm 1,2,3Muøa möa,nöôùc soâng daâng leân coù aûnh höôûng gì ñeán ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta?Nhoùm 4,5,6,7Muøa khoâ,nöôùc soâng haï thaáp coù aûnh höôûng gì ñeán ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta?Thời gianĐặc điểmẢnh hưởng tới đời sống và sản xuấtMùa mưaMùa khôNước sông hạ thấp, lòng sông trơ ra những bãi cát hoặc sỏi đá.Có thể gây ra hạn hán thiếu nước cho đời sống và sản xuất nông nghiệp,sản xuất thủy điện và giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn,Nước sông nhiều, dâng lên nhanh chóng.Có thể gây ra lũ lụt phaù hoaïi saûn xuaát,làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn,Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu veà maïng löôùi soâng ngoøi nöôùc taNöôùc ta coù maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc vaø phaân boá roäng khaép treân caû nöôùc.Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm soâng ngoøi nöôùc taSOÂNG NGOØINöôùc soâng leân xuoáng theo muøa aûnh höôûng tôùi ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta laø :Aûnh höôûng tôùi giao thoâng , ñaëc bieät laø giao thoâng ñöôøng thuûy , muøa maøng bò phaù hoaïi,thieáu nöôùc cho nhaø maùy thuûy ñieän,tính maïng vaø ñôøi soáng nhaân daân bò ñe doïa ; ñaát ñai ñaàu nguoàn xaáu ñi do bò baøo moøn . . . Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù SOÂNG NGOØIEm coù nhaän xeùt veà maøu nöôùc cuûa con soâng . Nöôùc soâng ñuïc do dieän tích phaàn ñaát lieàn nöôùc ta coù ¾ laø ñoài nuùi , ñoä doác lôùn ; nöôùc ta laïi möa nhieàu theo muøa laøm cho lôùp ñaát treân beà maët bò baøo moøn roài ñöa xuoáng loøng soâng , laøm cho soâng coù nhieàu phuø sa . Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu veà maïng löôùi soâng ngoøi nöôùc taNöôùc ta coù maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc vaø phaân boá roäng khaép treân caû nöôùc.Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm soâng ngoøi nöôùc taSoâng ngoøi nöôùc ta coù löôïng nöôùc thay ñoåi theo muøa vaø coù nhieàu phuø sa.SOÂNG NGOØI*Soâng ngoøi nöôùc ta coù ñaëc ñieåm gì ?Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu veà maïng löôùi soâng ngoøi nöôùc taNöôùc ta coù maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc vaø phaân boá roäng khaép treân caû nöôùc.Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm soâng ngoøi nöôùc taSoâng ngoøi nöôùc ta coù löôïng nöôùc thay ñoåi theo muøa vaø coù nhieàu phuø sa.Hoaït ñoäng 3:Tìm hieåu vai troø cuûa soâng ngoøi nöôùc taSOÂNG NGOØIThöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù SOÂNG NGOØIPhieáu baøi taäp Khoanh troøn vaøo chöõ soá tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.Soâng ngoøi nöôùc ta coù vai troø gì ?1.Boài ñaép neân nhieàu ñoàng baèng.2.Thuaän tieän cho giao thoâng ñöôøng boä .3.Cung caáp nöôùc cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa nhaân daân.4.Phaùt trieån du lòch.5.Laø ñöôøng giao thoâng quan troïng.6.Laø nôi cung caáp nhieàu luùa gaïo.7.Laø nguoàn thuûy ñieän lôùn.8.Nôi cung caáp vaø nuoâi troàng thuûy saûn.Laøm vieäc caù nhaân :Ñoïc thaàm muïc 3 hoaøn thaønh phieáu baøi taäp trong 2 phuùt.Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu veà maïng löôùi soâng ngoøi nöôùc taNöôùc ta coù maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc vaø phaân boá roäng khaép treân caû nöôùc.Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm soâng ngoøi nöôùc taSoâng ngoøi nöôùc ta coù löôïng nöôùc thay ñoåi theo muøa vaø coù nhieàu phuø sa.Hoaït ñoäng 3:Tìm hieåu vai troø cuûa soâng ngoøi nöôùc taVai troø cuûa soâng ngoøi nöôùc ta : Boài ñaép neân nhieàu ñoàng baèng , cung caáp nöôùc cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa nhaân daân , phaùt trieån du lòch , laø ñöôøng giao thoâng quan troïng , laø nguoàn thuûy ñieän lôùn , nôi cung caáp vaø nuoâi troàng thuûy saûn. . .SOÂNG NGOØISNTDChæ ñoàng baèng Baéc Boä,ñoàng baèng Nam Boä treân löôïc ñoà vaø cho bieát soâng naøo boài ñaép neân ñoàng baèng ñoù?Sông ĐàSông MãS. CảS. Đà RằngS. Đồng naiS.TiềnS. HậuS. Thaùi BìnhDBSông HoàngChæ vò trí caùc nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ,Y-a-ly vaø Trò An treânlöôïc ñoà ?*Môøi caùc em xem ñoaïn phim giôùi thieäu veà nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình.Hãy ghi chữ cái của câu trả lời đúng nhất trong các câu sau vaøo baûng con:1. Đặc điểm của sông ngòi Việt Nam:a.Có nhiều sông, tập trung ở miền Bắc và có ít sông lớn.b.Có nhiều sông, phân bố dày đặc khắp cả nước và ít sông lớn. c.Có nhiều sông,phân bố dày đặc khắp nước và có nhiều sông lớn.d.Có nhiều sông, phân bố ở miền Nam và có ít sông lớn.Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù SOÂNG NGOØICuûng coá 3. Sông ngòi nước ta coù ñaëc ñieåm :a. Có lượng nước thay đổi theo mùa.b. Có lượng nước không thay đổi theo mùa.c. Có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.d. Có nhiều phù saThöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù SOÂNG NGOØI4. Sông ngòi có vai trò:a. Bồi đắp nên nhiều đồng bằng.b. Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân.c. Là nguồn thủy điện lớn.d. Là đường giao thông quan trọng.e. Là nơi cung cấp thủy sản như tôm, cá,f. Là nơi có thể phát triển nghề nuôi trồng thủy sảng. Tất cả các ý trên.Thöù tö ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2009 Ñòa lyù Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu veà maïng löôùi soâng ngoøi nöôùc taNöôùc ta coù maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc vaø phaân boá roäng khaép treân caû nöôùc.Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu moät soá ñaëc ñieåm soâng ngoøi nöôùc taSoâng ngoøi nöôùc ta coù löôïng nöôùc thay ñoåi theo muøa vaø coù nhieàu phuø sa.Hoaït ñoäng 3:Tìm hieåu vai troø cuûa soâng ngoøi nöôùc taVai troø cuûa soâng ngoøi nöôùc ta : Boài ñaép neân nhieàu ñoàng baèng , cung caáp nöôùc cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa nhaân daân , phaùt trieån ngaønh du lòch , laø ñöôøng giao thoâng quan troïng , laø nguoàn thuûy ñieän lôùn , nôi cung caáp vaø nuoâi troàng thuûy saûn. . .SOÂNG NGOØIKính chaøo vaø chuùc söùc khoûe quyù thaày coâ

File đính kèm:

  • pptDia ly SONG NGOI.ppt
Giáo án liên quan