Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Đường Trường Sơn

 

Trang bị máy móc hiện đại cho miền Bắc,

 thay thế công cụ thô sơ, giúp tăng năng suất,

làm nòng cốt cho ngành công nghiệp nước ta.

Các sản phẩm của nhà máy đã phục vụ công cuộc

lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,

cùng bộ đội đánh giặc trên chiến trường miền Nam

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Đường Trường Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp 5BN¨m häc: 2008 – 2009 Câu2 : Nhà máy Cơ khí Hà Nội có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước?Các sản phẩm của nhà máy đã phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng bộ đội đánh giặc trên chiến trường miền NamCâu 1: Tại sao Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng nhà máy Cơ khí hiện đại?Trang bị máy móc hiện đại cho miền Bắc, thay thế công cụ thô sơ, giúp tăng năng suất, làm nòng cốt cho ngành công nghiệp nước ta.Thø 6 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009LÞch sö*Đ­êng Tr­êng S¬n cã vÞ trÝ thÕ nào víi 2 miÒn B¾c-Nam n­íc ta?*Trung ­¬ng §¶ng quyÕt đÞnh më đ­êng Tr­êng S¬n vào thêi gian nào? Nh»m môc đÝch g×?*T¹i sao ta l¹i chän më đ­êng qua d·y nói Tr­êng S¬n?Đ­êng Tr­êng S¬n nèi liÒn2 miÒn B¾c-Nam n­íc ta.* Ngày 19 -5-1959. ĐÓ chi viÖn L­¬ng thùc, vò khÝ, søc ng­êicho chiÕn tr­êng miÒn Nam.V× đ­êng đi gi÷a rõng khã bÞ đÞch ph¸t hiÖn, qu©n ta dùa vào rõng đÓ che m¾t qu©n thï.ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠNThø 6 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009LÞch sö1. Trung ­¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh më ®­êng Tr­êng S¬n.C©u hái th¶o luËn:* Tæ 1: T×m hiÓu và kÓ l¹i c©u chuyÖn anh NguyÔn ViÕt Sinh?* Tæ 2,3 : Chia sÎ víi c¸c b¹n nh÷ng bøc ¶nh, bài th¬, bài h¸t vÒ nh÷ng tÊm g­¬ng anh dòng trªn đ­êng Tr­êng S¬n mà em s­u tÇm đ­îc.ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠNThø 6 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009LÞch sö2. Nh÷ng tÊm g­¬ng anh dòng trªn ®­êng Tr­êng S¬n.1. Trung ­¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh më ®­êng Tr­êng S¬n.§­êng Tr­êng S¬n trong kh¸ng chiÕnĐƯỜNG TRƯỜNG SƠNThø 6 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009LÞch söĐƯỜNG TRƯỜNG SƠNThø 6 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009LÞch söAnh: NguyÔn ViÕt SinhSan lÊp hè bomNg· ba §ång LécĐƯỜNG TRƯỜNG SƠNThø 6 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009LÞch sö3. TÇm quan träng cña ®­êng Tr­êng S¬n.TuyÕn ®­êng Tr­êng S¬n cã vai trß nh­ thÕ nµo trong sù nghiÖp thèng nhÊt ®Êt n­íc cña d©n téc ta?§©y lµ con ®­êng ®Ó miÒn B¾c chi viÖn søc ng­êi, vò khÝ, l­¬ng thùccho chiÕn tr­êng miÒn Nam.2. Nh÷ng tÊm g­¬ng anh dòng trªn ®­êng Tr­êng S¬n.1. Trung ­¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh më ®­êng Tr­êng S¬n.ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠNThø 6 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009LÞch söĐƯỜNG TRƯỜNG SƠNThø 6 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009LÞch sö3.TÇm quan träng cña ®­êng Tr­êng S¬n. Lµ con ®­êng giao th«ng quan träng nèi hai miÒn Nam- B¾c n­íc ta. Con ®­êng ®ãng gãp kh«ng nhá cho sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n­íc.2. Nh÷ng tÊm g­¬ng anh dòng trªn ®­êng Tr­êng S¬n.1. Trung ­¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh më ®­êng Tr­êng S¬n.ViÖc nhµ n­íc ta x©y dùng l¹i ®­êng Tr­êng S¬n thµnh con ®­êng ®Ñp, hiÖn ®¹i cã ý nghÜa thÕ nµo ®èi víi c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc?ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠNThø 6 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009LÞch sö§­êng Tr­êng S¬n ngµy nayĐƯỜNG TRƯỜNG SƠNThø 6 ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2009LÞch sö Ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1959, Trung ­¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh më ®­êng Tr­êng S¬n. §­êng Tr­êng S¬n lµ con ®­êng ®Ó miÒn B¾c chi viÖn søc ng­êi, vò khÝ, l­¬ng thùc, ... cho chiÕn tr­êng gãp phÇn vµo sù nghiÖp gi¶i phãng miÒn Nam. 3.TÇm quan träng cña ®­êng Tr­êng S¬n.2. Nh÷ng tÊm g­¬ng anh dòng trªn ®­êng Tr­êng S¬n.1. Trung ­¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh më ®­êng Tr­êng S¬n.Ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« Chóc c¸c em häc tËp tèt !

File đính kèm:

  • pptDUONG SON.ppt