Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Châu Á (Tiếp)

Biết tên các châu lục và đại dương trên thế giới: châu á, châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực; các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, ấn Độ Dương.

- Nêu được vị trí, giới hạn của châu á:

+ ở bán cầu Bắc, trải dài từ cực Bắc tới quá Xích đạo, ba phía giáp biển và đại dương.

- Có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.

- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu của châu á:

+ 3/4 diện tích là núi và cao nguyên, núi cao và đồ sộ bậc nhất thế giới.

+ Châu á có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới , ôn đới, hàn đới.

 

doc38 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Châu Á (Tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vaứ caực ủaỷo, quaàn ủaỷo xung quanh. 8’ Hoaùt ủoọng 2 :Laứm vieọc theo nhoựm - Hoaùt ủoọng nhoựm 4 Muùc tieõu : -Naộm ủửụùc moọt soỏ ủaởc ủieồm tửù nhieõn cuỷa Chaõu ẹaùi Dửụng. Caựch tieỏn haứnh -Yeõu caàu HS laứm vieọc caự nhaõn, ù ủoùc SGK, quan saựt lửụùc ủoà tửù nhieõn chaõu ẹaùi Dửụng, SS khớ haọu, thửùc vaọt vaứ ủoọng vaọt cuỷa luùc ủũa OÂ-xtraõy-lia-a vụựi caực ủaỷo cuỷa Cẹ D (GV cung caỏp maóu baỷng so saựnh cho HS). - HS laứm vieọc caự nhaõn ủeồ hoaứn thaứnh baỷng so saựnh - Neõu caõu hoỷi khi gaởp khoự khaờn vaứ nhụứ GV giuựp ủụừ. _ GV theo doừi, giuựp ủụừ HS hoaứn thaứnh baỷng so saựnh (gụùi yự caựch neõu ủaởc ủieồm ủũa hỡnh). _ GV goùi HS trỡnh baứy baỷng so saựnh. - Moói HS trỡnh baứy veà moọt yự trong baỷng so saựnh, caực HS khaực thao doừi vaứ boồ sung yự kieỏn, caỷ lụựp thoỏng nhaỏt noọi dung baỷng so saựnh nhử sau: Keỏt luaọn: ẹũa hỡnh Chaõu ẹaùi Dửụng raỏt ủa daùng : Coự luùc ủũa vaứ caực quaàn ủaỷo, coự caực hoang maùc vaứ xa- van, khớ haọu noựng aồm, 8’ Hoaùt ủoọng 3:Laứm vieọc nhoựm ủoõi Hoaùt ủoọng nhoựm ủoõi. Muùc tieõu : -Naộm ủửụùc ủaởc ủieồm daõn cử vaứ hoaùt ủoọng kinh teỏ cuỷa Chaõu ẹaùi Dửụng. Caựch tieỏn haứnh _ GV cho HS caỷ lụựp cuứng traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau: + Dửùa vaứo baỷng soỏ lieọu dieọn tớch vaứ daõn soỏ caực chaõu luùc trang 103 SGK haừy: - HS laứm vieọc theo caởp vửứa chổ lửụùc ủoà vửứa moõ taỷ cho nhau . - HS dửùa vaứo gụùi yự cuỷa GV ủeồ moõ taỷ. Neõu soỏ daõn cuỷa chaõu ẹaùi Dửụng? So saựnh soỏ daõn cuỷa chaõu ẹaùi Dửụng vụựi caực chaõu luùc khaực? Neõu thaứnh phaàn daõn cử cuỷa chaõu ẹaùi Dửụng. Hoù soỏng ụỷ nhửừng ủaõu? Neõu neựt chung veà neàn kinh teỏ cuỷa OÂ-xtraõy-li-a? - 1 nhoựm HS trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn, caực nhoựm khaực theo doừi vaứ nhaọn xeựt, boồ sung yự kieỏn (neỏu caàn). Keỏt luaọn: Luùc ủũa OÂ-xtraõy-li-a coự khớ haọu khoõ haùn, thửùc vaọt vaứ ủoọng vaọt ủoọc ủaựo. OÂ-xtraõy-li-a laứ nửụực coự neàn kinh teỏ phaựt trieồn nhaỏt ụỷ chaõu luùc naứy. 8’ Hoaùt ủoọng 4 :Laứm vieọc nhoựm ủoõi Hoaùt ủoọng nhoựm ủoõi. Muùc tieõu : - Naộm ủửụùc moọt soỏ yeỏu toỏ nhử ủũa lớ, kinh teỏ, khớ haọu cuỷa Chaõu Nam Cửùc. Caựch tieỏn haứnh - Yeõu caàu HS QS hỡnh 5, tỡm vũ trớ cuỷa chaõu Nam Cửùc. - GV yeõu caàu HS ủoùc SGK ủeồ tỡm hieồu veà tửù nhieõn cuỷa chaõu Nam Cửùc. - GV yeõu caàu HS caỷ lụựp dửùa vaứo noọi dung SGK ủeồ ủieàn thoõng tin coứn thieỏu vaứo caực oõ troỏng trong sụ ủoà sau (GV CB cho moói nhoựm 1 phieỏu coự ghi sụ ủoà moọt soỏ yeỏu toỏ nhử vũ trớ, khớ haọu cuỷa Chaõu Nam Cửùc maứ coứn thieỏu moọt soỏ thoõng ti y/c HS ủoùc SGK vaứ ủieàn. ) - HS laứm vieọc theo nhoựm, moói nhoựm 2 HS cuứng ủoùc SGK vaứ thaỷo luaọn ủeồ hoaứn thaứnh baỷng thoỏng keõ . Keỏt luaọn: Chaõu Nam Cửùc laứ chaõu luùc laùnh nhaỏt theỏ giụựi vaứ laứ chaõu luùc duy nhaỏt hoõng coự daõn cử sinh soỏng thửụứng xuyeõn, chổ coự caực nhaứ khoa hoùc soỏng ụỷ ủaõy ủeồ nghieõn cửựu. 2 ’ Hoaùt ủoọng cuoỏi : Cuỷng coỏ, daởn doứ - Goùi moọt HS nhaộc laùi noọi dung baứi hoùc - 1, 2 HS traỷ lụứi. - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. - Daởn HS veà nhaứ ủoùc laùi baứi. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Ngaứy thaựng naờm 2006. TUAÀN: 30 BAỉI 28: CAÙC ẹAẽI DệễNG TREÂN THEÁ GIễÙI I. MUẽC TIEÂU Sau baứi hoùc, HS coự theồ: Nhụự vaứ tỡm ủửụùc vũ trớ cuỷa boỏn ủaùi dửụng treõn quaỷ ẹũa caàu hoaởc treõn baỷn ủoà theỏ giụựi. Moõ taỷ ủửụùc vũ trớ ủũa lớ, ủoọ saõu trung bỡnh, dieọn tớch cuỷa caực ủaùi dửụng dửùa vaứo baỷn ủoà (lửụùc ủoà) vaứ baỷng soỏ lieọu. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY-HOẽC Quaỷ ẹũa caàu hoaởc baỷn ủoà theỏ giụựi. Baỷn soỏ lieọu veà caực ủaùi dửụng. HS sửu taàm caực caõu chuyeọn, tranh, aỷnh, thoõng tin veà caực ủaùi dửụng, caực sinh vaọt dửụựi loứng ủaùi dửụng . . . III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY - HOẽC : 1. OÅn ủũnh toồ chửực (1’) 2. Kieồm tra baứi cuừ (4’) Goùi HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong baứi 27 GV nhaọùn xeựt, ghi ủieồm cho HS. 3. Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi –Ghi ủeà leõn baỷng (1’). TG Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 10’ Hoaùt ủoọng 1 :Laứm vieọc theo caởp. Muùc tieõu : - Naộm ủửụùc ủaởc ủieồm veà vũ trớ cuỷa caực ủaùi dửụng. Caựch tieỏn haứnh GV yeõu caàu HS tửù quan saựt hỡnh 1 trang 130, SGK vaứ hoaứn thaứnh baỷng thoỏng keõ veà vũ trớ, giụựi haùn cuỷa caực ủaùi dửụng treõn theỏ giụựi. _ HS laứm vieọc theo caởp, keỷ baỷng so saựnh (theo maóu) vaứo phieỏu hoùc taọp sau ủoự thaỷo luaọn ủeồ hoaứn thaứnh baỷng so saựnh: - GV yeõu caàu HS baựo caựo keỏt quaỷ thaỷo luaọn, moói ủaùi dửụng mụứi 1 HS baựo caựo. - GV chổnh sửỷa caõu traỷ lụứi cho HS ủeồ coự caõu traỷ lụứi hoaứn chổnh. 4 HS ủaùi dieọn cho 4 nhoựm, laàn lửụùt baựo caựo keỏt quaỷ tỡm hieồu veà 4 ủaùi dửụng, caực HS khaực theo doừi, nhaọn xeựt vaứ boồ sung yự kieỏn. Keỏt luaọn: GV vửứa chổ treõn ủũa caàu vửứa cuỷng coỏ laùi cho HS veà vũ trớ, giụựi haùn cuỷa 4 ủaùi dửụng. 10’ Hoaùt ủoọng 2 :Laứm vieọc theo nhoựm - Hoaùt ủoọng nhoựm 4 Muùc tieõu : - Naộm ủửụùc 1 soỏ ủaởc ủieồm cuỷa caực ủaùi dửụng. Caựch tieỏn haứnh - GV treo tửứng baỷng soỏ lieọu veà caực ủaùi dửụng, yeõu caàu HS dửùa vaứo baỷng soỏ lieọu ủeồ: + Neõu dieọn tớch, ủoọ saõu trung bỡnh (m) cuỷa tửứng ủaùi dửụng. HS laứm vieọc caự nhaõn ủeồ thửùc hieọn yeõu caàu, sau ủoự moói HS trỡnh baứy veà moọt caõu hoỷi: + Xeỏp caực ủaùi dửụng theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn nhoỷ veà dieọn tớch. + Cho bieỏt ủoọ saõu lụựn nhaỏt thuoọc veà ủaùi dửụng naứo? GV nhaọn xeựt, chổnh sửỷa tửứng caõu traỷ lụứi cho HS. Keỏt luaọn: Caực ủaùi dửụng xeỏp theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn nhoỷ veà dieọn tớch laứ : Thaựi Bỡnh Dửụng, ẹaùi Taõy Dửụng, AÁn ẹoọ Dửụng, Baộc Baờng Dửụng 10’ Hoaùt ủoọng 3 :Laứm vieọc nhoựm ủoõi Hoaùt ủoọng nhoựm ủoõi. Muùc tieõu : - Thi keồ veà caực ủaùi dửụng. Caựch tieỏn haứnh GV chia HS thaứnh caực nhoựm, yeõu caàu caực nhoựm chuaồn bũ trửng baứy caực tranh aỷnh, baứi baựo, caõu chuyeọn, thoõng tin ủeồ giụựi thieọu vụựi caực baùn. _ HS laứm vieọc theo nhoựm, daựn caực tranh aỷnh, baứi baựo, caõu chuyeọn mỡnh sửu taàm ủửụùc thaứnh baựo tửụứng. _ GV cuứng HS caỷ lụựp ủi nghe tửứng nhoựm giụựi thieõùu keỏt quaỷ sửu taàm. _ GV vaứ caỷ lụựp bỡnh choùn nhoựm sửu taàm ủeùp, hay nhaỏt vaứ trao giaỷi. _ Laàn lửụùt tửứng nhoựm giụớ thieọu trửụực lụựp Keỏt luaọn: Tuyeõn dửụng nhửừng caự nhaõn, nhoựm hoaùt ủoọng toỏt. 3’ Hoaùt ủoọng cuoỏi : Cuỷng coỏ, daởn doứ - Goùi moọt HS nhaộc laùi noọi dung baứi hoùc - 1, 2 HS traỷ lụứi. - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. - Daởn HS veà nhaứ ủoùc laùi baứi. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Ngaứy thaựng naờm 2006. TUAÀN: 31-32 ẹềA LÍ ẹềA PHệễNG Ngaứy thaựng naờm 2006. TUAÀN:33 BAỉI 29 : OÂN TAÄP CUOÁI NAấM I. MUẽC TIEÂU Giuựp HS oõn taọp, cuỷng coỏ caực kieỏn thửực, kú naờng ủũa lớ sau: Neõu ủửụùc moọt soỏ ủaởc ủieồm tieõu bieồu veà tửù nhieõn, daõn cử vaứ caực hoaùt ủoọng kinh teỏ ụỷ chaõu AÙ, chaõu AÂu, chaõu Phi, chaõu Mú, chaõu ẹaùi Dửụng. Nhụự ủửụùc teõn caực quoỏc gia ủaừ ủửụùc hoùc trong chửụng trỡnh cuỷa caực chaõu luùc keồ treõn. Chổ ủửụùc treõn baỷn ủoà theỏ giụựi caực chaõu luùc vaứ caực ủaùi dửụng. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY-HOẽC Baỷn ủoà theỏ giụựi ủeồ troỏng teõn caực chaõu luùc vaứ caực ủaùi dửụng. Quaỷ ẹũa caàu. Phieỏu hoùc taọp cuỷa HS. Theỷ tửứ ghi teõn caực chaõu luùc vaứ caực ủaùi dửụng. III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY - HOẽC : 1. OÅn ủũnh toồ chửực (1’) 2. Kieồm tra baứi cuừ (4’) Goùi HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong baứi 28 GV nhaọùn xeựt, ghi ủieồm cho HS. 3. Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi –Ghi ủeà leõn baỷng (1’). Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 15’ Hoaùt ủoọng 1 :Chụi troứ chụi thi gheựp chửừ vaứo hỡnh. Muùc tieõu : -Naộm ủửụùc kieỏn thửực vaứ bieỏt luaọt chụi. Caựch tieỏn haứnh - GV treo 2 baỷn ủoà theỏ giụựi ủeồ troỏng teõn caực chaõu luùc vaứ caực ủaùi dửụng. - Choùn 2 ủoọi chụi, moừi ủoọi 10 em ủửựng xeỏp thaứnh 2 haứng doùc ụỷ hai beõn baỷng. -Phaựt cho moói em ụỷ moói ủoọi 1 theỷ tửứ ghi teõn moọt chaõu luùc hoaởc 1 ủaùi dửụng. Quan saựt hỡnh. - 20 HS chia thaứnh 2 ủoọi leõn tham gia cuoọc thi. - ẹoùc baỷng tửứ cuỷa mỡnh vaứ quan saựt baỷn ủoà ủeồ tỡm choó daựn theỷ tửứ. - Yeõu caàu caực em tieỏp noỏi nhau daựn caực theỷ tửứ vaứo ủuựng vũ trớ cuỷa chaõu luùc, ủaùi dửụng ủửụùc ghi teõn trong theỷ tử.ứ - Tuyeõn dửụng ủoọi laứm nhanh, ủuựng laứ ủoọi thaộng cuoọc. - Yeõu caàu laàn lửụùt tửứng HS trong ủoọi thua dửùa vaứo baỷn ủoà maứ ủoọi thaộng ủaừ laứm neõu vũ trớ ủũa lớ cuỷa tửứng chaõu luùc, tửứng ủaùi dửụng. - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ trỡnh baứy cuỷa HS. 10 HS tieỏp noỏi nhau neõu trửụực lụựp, moói HS neõu veà 1 chaõu luùc hoaởc 1 ủaùi dửụng. Keỏt luaọn: GV toồng keỏt cho chụi, cuỷng coỏ kieỏn thửực neỏu caàn. 15’ Hoaùt ủoọng 2 :Laứm vieọc theo nhoựm - Hoaùt ủoọng nhoựm Muùc tieõu : - Naộm ủửụùc 1 soỏ ủaởc ủieồm tửù nhieõn vaứ hoaùt ủoọng kinh teỏ cuỷa caực chaõu luùc vaứ moõùt soỏ nửụực treõn theỏ giụựi, caực ủaùi dửụng. Caựch tieỏn haứnh - GV chia thaứnh 6 nhoựm, yeõu caàu ủoùc baứi taọp 2 sau ủoự: + Nhoựm 1, 2 hoaứn thaứnh baỷng thoỏng keõ a. + Nhoựm 3, 4 hoaứn thaứnh baỷng thoỏng keõ b (phaàn AÙ, AÂu, Phi ). + Nhoựm 5, 6 hoaứn thaứnh baỷng thoỏng keõ b (Caực chaõu luùc coứn laùi). - HS chia thaứnh caực nhoựm, keỷ baỷng vaứo phieỏu cuỷa nhoựm mỡnh vaứ laứm vieọc theo yeõu caàu. - GV giuựp ủụừ HS laứm baứi. - GV goùi ủaùi dieọn caực nhoựm leõn trỡnh baứy. - GV chổnh sửỷa caõu traỷ lụứi cho HS vaứ keỏt luaọn veà ủaựp ủuựng - HS laứm baứi vaứ neõu caõu hoỷi khi caàn GV giuựp ủụừ. - Caực nhoựm khaực 1, 3, 5 daựn phieỏu cuỷa mỡnh leõn baỷng vaứ trỡnh baứy, caực nhoựm khaực nhaọn xeựt, boồ sung yự kieỏn. Keỏt luaọn: Tuyeõn dửụng nhửừng caự nhaõn, nhoựm hoaùt ủoọng toỏt. 3’ Hoaùt ủoọng cuoỏi : Cuỷng coỏ, daởn doứ - Goùi moọt HS nhaộc laùi noọi dung baứi hoùc - 1, 2 HS traỷ lụứi. - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. - Daởn HS veà nhaứ ủoùc laùi baứi. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY : Ngaứy thaựng naờm 2006. TUAÀN:34 OÂN TAÄP HOẽC Kè II (OÂn theo ủeà cửụng) Ngaứy thaựng naờm 2006. TUAÀN:35 KIEÅM TRA ẹềNH Kè CUOÁI HOẽC Kè II (ẹeà do nhaứ trửụứng ra)

File đính kèm:

  • docDia Ly.doc
Giáo án liên quan