Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư

2, Dân số tăng nhanh gây khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống nhân dân?

1, Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân?Dân số nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù héi gi¶ngTrường Tiểu học Thuỵ VănM«n:§Þa lÝNgười thực hiện: Nguyễn Thanh SơnThứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Địa lí :Kiểm tra bài cũ:1, Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân?Dân số nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á?2, Dân số tăng nhanh gây khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống nhân dân?Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Địa lí :Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư1, Các dân tộc:Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Địa lí :Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư1, Các dân tộc:Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn nhãm 4Tr×nh bµy nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c d©n téc mµ em biÕt cho c¸c b¹n cïng nghe ,Thêi gian 3 phótBaûn ñoà haønh chính Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Địa lí :Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư1, Các dân tộc: Phieáu hoïc taäpÑieàn vaøo choã chaám: Nöôùc ta coù. . .daân toäc Daân toäc . . . coù soá daân ñoâng nhaát , soáng taäp trungchuû yeáu ôû. . .Caùc daân toäc . . . chuû yeáu soáng ôû . . .vuøng nuùi, cao nguyeân54Kinhít ngöôøiñoàng baèng, ven bieånThứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Địa lí :Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư1, Các dân tộc:MÑDS = Toång soá daân : Dieän tích ñaát töï nhieân(ngöôøi )(ngöôøi /km2 )(km2 )2, Mật độ dân số:Ví duï:Daân soá cuûa huyeän A naêm 2004 laø: 45 000 ngöôøi Dieän tích ñaát töï nhieân : 100 km2Maät ñoä daân soá cuûa huyeän A naêm 2004: 45 000 :100 = 450 ngöôøi / km2Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Địa lí :Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư1, Các dân tộc:2, Mật độ dân số:

File đính kèm:

  • pptdia.ppt