Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 13 - Tiết 1: Kính già yêu trẻ

I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết.

- Cần có thái độ và hành vi thể hiện sự kính trọng, lễ phép với người già, nhường nhịn em nhỏ .

- Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện kính trọng người già,yêu thương, nhường nhịn em nhỏ .

II. Đồ dùng dạy học:

- Đồ dùng để chơi đóng vai cho hoạt động tiết 2.

- Phiếu bài tập .

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc14 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 13 - Tiết 1: Kính già yêu trẻ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hái c¸c b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa cña bµi th¬,c©u chuyÖn. - GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng HS 3. Cñng cè -dÆn dß: - V× sao cÇn ph¶i t«n träng phô n÷ ? - Cïng c¸c b¹n trong líp m×nh lËp kÕ ho¹ch tæ chøc cho ngµy 8-3 - GV nhËn xÐt tiÕt häc. VÒ chuÈn bÞ bµi tiÕt sau. Tuần 16 Ngày 6 tháng 12 năm 2010 Đạo đức : Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh I.Môc tiªu: Häc xong bµi nµy ,HS biÕt : - Nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập, làm việc và vui chơi - Biết được với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu quả công việc, tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người . II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn: ThÎ mµu dïng cho ho¹t ®éng 3 (tiÕt 1) . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. kiÓm tra bµi cò: - V× sao cÇn t«n träng phô n÷ ? GV nhËn xÐt cñng cè . B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi 2.T×m hiÓu bµi a. Ho¹t ®éng 1:T×m hiÓu tranh t×nh huèng. * Môc tiªu : HS biÕt ®­îc mét biÓu hiÖn cô thÓ cña viÖc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh . *C¸ch tiÕn hµnh: -Yªu cÇu HS quan s¸t tranh ë trang 25 SGKvµ th¶o luËn c¸c c©u hái d­íi tranh . -HS th¶o luËn nhãm 4 ,HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái . Yªu cÇu HS tr¶ lêi -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy ,c¸c nhãm kh¸c bæ sung ý kiÕn . +Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch tæ chøc trång c©y cña c¸c b¹n trong tæ 1 , tæ2 ? -Tæ mét c¸c b¹n tù trång c©y mét m×nh nªn c©y nghiªng ng¶ , cã b¹n trång ch­a xong . Tæ hai c¸c b¹n cïng nhau trång c©y nªn c©y rÊt th¼ng hµng . +Víi c¸ch trång c©y nh­ vËy , kÕt qu¶ cña c¸c tæ nh­ thÕ nµo ? -C©y cña tæ 1 bÞ nghiªng ng¶ cßn c©y cña tæ 2 th¼ng hµng . +Qua t×nh huèng trªn em cã nhËn xÐt g× CÇn ph¶i biÕt hîp t¸c víi nhau th× kÕt qu¶ sÏ tèt h¬n . GVkÕt luËn :C¸c b¹n ë tæ hai ®· biÕt cïng nhau lµm c«ng viÖc chung ; ng­êi th× gi÷ c©y .ng­êi lÊp ®Êt ,ng­êi rµo c©y ....§ã lµ mét biÓu hiÖn cña viÖc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh . b. Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 1 * Môc tiªu: HS nhËn biÕt ®­îc mét sè viÖc lµm thÓ hiÖn sù hîp t¸c *C¸ch tiÕn hµnh : -Yªu cÇu HS ®äc bµi -Mét HS ®äc ,c¶ líp ®äc thÇm ë SGK -Bµi yªu cÇu ta lµm g× ? -Nh÷ng viÖc lµm nµo thÓ hiÖn sù hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 4 -HS th¶o luËn nhãm vµ t×m ra c©u tr¶ lêi - Yªu cÇu HS tr×nh bµy §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy ,c¸c nhãm kh¸c bæ sung nÕu nhãm tr¶ lêi sai . GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn : C¸c em cÇn ph©n c«ng nhiÖm vô cho nhau ;bµn b¹c c«ng viÖc víi nhau ; hç trî nhau ...; tr¸nh c¸c hiÖn t­îng viÖc ai ng­êi nÊy lµm hoÆc ®Ó ng­êi kh¸c lµm cßn m×nh th× ch¬i . C¸c ý kiÕn ®óng : dßng a,d,® c.Ho¹t ®éng 3:Bµy tá th¸i ®é ( lµm bµi tËp 2) *Môc tiªu : HS biÕt ph©n biÖt nh÷ng ý kiÕn ®óng hay sai liªn quan ®Õn viÖc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh . *C¸ch tiÕn hµnh : -Yªu cÇu HS ®äc bµi Mét HS ®äc bµi ,c¶ líp ®äc thÇm Nªu yªu cÇu cña bµi -Em t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh víi ý kiÕn nµo ? -GV nªu tõng ý kiÕn .NÕu HS ®ång ý th× gi¬ thÎ ®á ,nÕu kh«ng ®ång ý th× gi¬ thÎ xanh HS thùc hiÖn gi¬ thÎ theo h­íng dÉn cña GV GVhái thªm: +V× sao em t¸n thµnh víi ý kiÕn a ? HS nªu + V× sao em kh«ng t¸n thµnh víi ý kiÕn b ? HS nèi tiÕp nhau nªu GVkÕt luËn : T¸n thµnh víi ý kiÕn a, d . Kh«ng t¸n thµnh víi ý kiÕn c,b . *Qua c¸c bµi tËp trªn em rót ra bµi häc g×? HS nªu Yªu cÇu HS ®äc bµi häc SGK 2-3HS ®äc bµi häc 3.Cñng cè -dÆndß +Theo em ,biÕt hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh cã lîi g× ? -GV nhËn xÐt tiÕt häc ,vÒ chuÈn bÞ chuÈn bÞ kÕ ho¹ch hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong c«ng viÖc hµng ngµy cho tiÕt sau . Tuần 17 Ngày 12/12/2010 §¹o ®øc Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh (TiÕt 2) I.Môc tiªu: Häc xong bµi nµy ,HS biÕt : - Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong häc tËp, lao ®éng vµ sinh ho¹t hµng ngµy -§ång t×nh víi nh÷ng ng­êi biÕt hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh vµ kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng ng­êi kh«ng biÕt hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn: HS chuÈn bÞ kÕ ho¹ch hîp t¸c víi nh÷ngng­êi xung quanh trong c«ng viÖc hµng ngµy III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. kiÓm tra bµi cò: +V× sao cÇn ph¶i hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh ? GV nhËn xÐt chung B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2.Thùc hµnh a.Ho¹t ®éng 1:Lµm bµi tËp 3SGK *Môc tiªu : HS biÕt nhËn xÐt mét hµnh vi, viÖc lµm cã liªn quan ®Õn viÖc hîp t¸c. *C¸ch tiÕn hµnh: -Yªu cÇu HS ®äc bµi Mét HS ®äc , c¶ líp theo dâi ë SGK Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm bµn HS th¶o luËn xem viÖc lµm cña b¹n nµo lµ ®óng , viÖc lµm cña b¹n nµo lµ ch­a ®óng . -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy , c¸c nhãm kh¸c bæ sung ý kiÕn . *GV kÕt luËn : ViÖc lµm cña b¹n T©m , Nga , Hoan lµ ®óng ViÖc lµm cña b¹n Long lµ ch­a ®óng b.Ho¹t ®éng 2 :Xö lý t×nh huèng( bµi tËp 4) *Môc tiªu : HS biÕt xö lÝ t×nh huèng liªn quan ®Õn viÖc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh . *C¸ch tiÕn hµnh : Yªu cÇu HS ®äc bµi -Hai HS nèi tiÕp nhau ®äc GV giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm HS th¶o luËn nhãm 6 cïng bµn nhau c¸ch xö lý vµ ph©n c«ng nhau ®ãng vai GV quan s¸t gióp ®ì c¸c nhãm -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy ,c¸c nhãm kh¸c bæ sung GV kÕt luËn chung : a. Trong khi thùc hiÖn c«ng viÖc chung ,cÇn ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng ng­êi ,phèi hîp , gióp ®ì lÉn nhau. b.B¹n Hµ cã thÓ bµn víi bè mÑ vÒ viÖc mang nh÷ng ®å dïng c¸ nh©n nµo , tham gia chuÈn bÞ hµnh trang cho chuyÕn ®i . c.Ho¹t ®éng 3 : Lµm bµi tËp 3 *Môc tiªu : HS biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong c«ng viÖc hµng ngµy . * C¸ch tiÕn hµnh : -Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp råi trao ®æi víi b¹n bªn c¹nh HS lµm bµi vµo nh¸p -Mét sè HS tr×nh bµy dù kiÕn sÏ hîp t¸cvíi nh÷ng ng­êi xung quanh trong mét sè viÖc ;c¸c b¹n kh¸c cã thÓ gãp ý cho b¹n . GV nhËn xÐt vÒ c¸c dù kiÕn cña HS 3.Cñng cè -d¨n dß GV nhËn xÐt tiÕt häc -VÒ chuÈn bÞ cho bµi «n tËp Tuần 15 Ngày 7/12/2009 Thø hai ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2008 §¹o ®øc TiÕt 18 Thùc hµnh cuèi kú I I.Môc tiªu: Cñng cè l¹i c¸c hµnh vi ®¹o ®øc ®· häc ë häc kú mét ,HS biÕt ®­îc nh÷ng viÖc nµo m×nh nªn lµm vµ nh÷ng viÖc nµo m×nh kh«ng nªn lµm . II.Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn HS chuÈn bÞ thÎ mµu III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A.KiÓm tra bµi cò Nªu mét viÖc lµm mµ em ®· hîp t¸c víi c¸c b¹n . GVnhËn xÐt khen ngîi HS cã viÖc lµm tèt B.D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi 2.Thùc hµnh Bµi 1 : Theo em ,HS líp 5 cÇn ph¶i cã viÖc lµm , hµnh ®éng nµo d­íi ®©y ? a.Thùc hiÖn tèt n¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y . b.Thùc hiÖn ®óng néi qui cña nhµ tr­êng ,cña líp . c.Buéc c¸c em nhá ph¶i lµm theo ý cña m×nh . d. G­¬ng mÉu vÒ mÆt ®Ó c¸c em noi theo. Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 5 §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy , c¸c nhãm kh¸c bæ sung GV nhËn xÐt chung Bµi 2 : Em t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh víi nh÷ng ý kiÕn sau ®©y ? a. B¹n g©y ra lçi mµ m×nh kh«ng nh¾c nhë lµ sai . b. C¶ líp cïng lµm sai nªn m×nh kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm . c. ChuyÖn kh«ng hay x¶y ra ®· l©u nªn m×nh kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm . d.Kh«ng gi÷ lêi høa víi em nhá còng lµ thiÕu tr¸ch nhiÖm vµ cã lçi . GV h­íng dÉn HS c¸ch thùc hiÖn NÕu ®ång ý víi ý kiÕn nµo th× gi¬ thÎ ®á , nÕu kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn nµo th× gi¬ thÎ xanh . HS thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña GV GVnhËn xÐt vµ hái thªm HS v× sao ®ång ý ? V× sao kh«ng ®ång ý ? Bµi 3 :Xö lý t×nh huèng Em sÏ lµm g× trong c¸c t×nh huèng sau ®©y ? a,B¹n em bÞ kÎ xÊu rñ rª , l«i kÐo vµo lµm nh÷ng viÖc kh«ng tèt . b,C¸c b¹n nam trong líp kh«ng ch¬i víi c¸c b¹n n÷ . c,TuÇn sau líp tæ chøc h¸i hoa d©n chñ ,tæ 2 ®­îc ph©n c«ng chuÈn bÞ . NÕu em lµ thµnh viªn trong tæ 2 em sÏ lµm g× ? Chia líp lµm ba nhãm ,mçi nhãm th¶o luËn ,®ãng vai gi¶i quyÕt mét t×nh huèng GV nhËn xÐt khen ngîi c¸c nhãm lµm tèt . 3Cñng cè -dÆn dß GV nhËn xÐt tiÕt häc VÒ xem tr­íc bµi tiÕt sau . ĐẠO ĐỨC HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (T1) Ngày dạy 09/12/2008 Tuần16 Tiết 16 I/Mục tiêu: Học xong bài học,HS biết: - Cách thức hợp tác và ý nghĩa của việc hợp tác. - Hợp tác với người xung quanh trong học tập,lao động,sinh hoạt hàng ngày. - Đồng tình với những người biết hợp tác với người xung quanh và ngược lại. II Đồ dùng dạy học: - Thẻ màu dùng cho hoạt động 3 tiết 1 -2 bảng phụ. III/Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ : - Em hãy nêu vài biểu hiện tôn trọng phụ nữ ? - Tại sao phụ nữ là những người đáng được tôn trọng ? B. Bài mới : ( nêu mục tiêu bài học ) . Hoạt động 1: Tìm hiểu tranh tình huống (trang 25, SGK). - GV chia nhóm N4 thảo luận . - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp . - Các nhóm nhận xét , bổ sung GV kết luận : Các bạn ở tổ 2 đã biết cùng nhau làm công việc chung: người thì giữ cây, ngưòi lấp đất, người rào cây... Để cây trồng được ngay ngắn, thẳng hàng , cần phải biết phối hợp với nhau . Đó là biểu hiện của việc phối hợp với những người xung quanh. Hoạt động 2 : Làm bài 1,SGK. mục tiêu : HS biết được một số việc làm thể hiện sự hợp tác - GV kết luận : Để hợp tác tốt với những người xung quanh, các em cần phải biết phân công nhiệm vụ cho nhau; bàn bạc công việc với nhau, hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung... , tránh các hiện tượng việc của ai người nấy làm còn mình thì chơi Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ ( bài tập 2 SGK). Mục tiêu : HS phân biệt những ý kiến đúng hoặc sai liên quan đến việc hợp tác với những người xung quanh . - Cho HS đọc thông tin chính là nội dung bài. C. Củng cố, dặn dò: Về nhà vẽ tranh về việc hợp tác mà em biết. -Bài sau: Hợp tác với những người xung quanh(T2) -Nghe và trả lời câu hỏi . ( kiểm tra 2học sinh ) - Các nhóm HS quan sát ở 2 tranh trang 25 và thảo luận các câu hỏi sau: a, Em có nhận xét gì về cách tổ chức trồng cây ở mỗi nhóm trong tranh? b, Với cách làm như vậy, kết quả trồng cây ở mỗi tổ như thế nào? - Học sinh nghe . - HS chia N2 thảo luận bài tập 1SGK từng nhóm thảo luận . - Đại diện các nhóm trình bày. - Các nhóm khác nhận xét bổ sung . - chốt ý : Những việc thể hiện sự hợp tác với những người xung quanh Ý đúng ( a, d, đ ) - HS bày tỏ thái độ dùng thẻ màu . - Hỏi HS bày tỏ thái độ.Vì sao em tán thành hay không tán thành? Nêu ý nghĩa tục ngữ .

File đính kèm:

  • docGA TUAN 1316.doc