Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 1 - Em là học sinh lớp 5 (Tiết 7)

MỤC TIÊU : Sau khi học bài này HS :

- Biết : HS lớp 5 là HS của lớp lớn nhất trường, cần phải g­¬ng mẫu cho các em lớp dưới học tập.

- Có ý thức học tập,rèn luyện.

-Vui và tự hào là HS lớp 5.

- HS KG : Biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện.

II. Các KNS được GD:

- KN tự nhận thức ( tự nhận thức được mình là HS lớp 5).

- KN xác định giá trị( xác định được giá trị của HS lớp 5)

- KN ra quyết định( biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để xứng đáng là HS lớp5)

III. PP và KT dạy học:

 

doc70 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 1 - Em là học sinh lớp 5 (Tiết 7), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng 3 n¨m 2011 Ký duyƯt cđa BGH TuÇn 29 Thø ba ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2011 ®¹o ®øc Bµi 13: em t×m hiĨu vỊ liªn hỵp quèc (TiÕt 2) I - mơc tiªu Sau bµi häc nµy, häc sinh cã hiĨu biÕt : - VỊ tỉ chøc Liªn Hỵp Quèc vµ quan hƯ cđa n­íc ta víi tỉ chøc quèc tÕ nµy ; biÕt tªn mét vµi c¬ quan cđa Liªn Hỵp Quèc ë ViƯt Nam... - Cã nhËn thøc ®ĩng ®¾n vỊ tỉ chøc Liªn Hỵp Quèc. - Cã th¸i ®é t«n träng c¸c c¬ quan Liªn Hỵp Quèc ®ang lµm viƯc ë ®Þa ph­¬ng vµ ë ViƯt Nam. II - tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn - Tranh, ¶nh, b¨ng h×nh, bµi b¸o vỊ ho¹t ®éng cđa Liªn Hỵp Quèc vµ c¸c c¬ quan Liªn Hỵp Quèc ë ®Þa ph­¬ng vµ ë ViƯt Nam. - Th«ng tin tham kh¶o ë phÇn phơ lơc (trang 71 - SGV) - Micro kh«ng d©y ®Ĩ ch¬i trß ch¬i Phãng viªn. III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh H§1 : Ch¬i trß ch¬i Phãng viªn (BT2 - SGK) - Gi¸o viªn ph©n c«ng mét sè häc sinh thay nhau ®ãng vai phãng viªn (cã thĨ lµ phãng viªn b¸o TNTP, phãng viªn ®µi Ph¸t thanh, truyỊn h×nh ...) vỊ tiÕn hµnh pháng vÊn c¸c b¹n trong líp vỊ c¸c vÊn ®Ị cã liªn quan ®Õn tỉ chøc Liªn Hỵp Quèc. VÝ dơ : ? Liªn Hỵp Quèc ®­ỵc thµnh lËp khi nµo ? ? Trơ së cđa Liªn Hỵp Quèc ®ãng ë ®©u ? ... - Gi¸o viªn nhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi cđa c¸c b¹n. Ho¹t ®éng 2 : TriĨn l·m nhá (Cđng cè bµi) - Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c nhãm häc sinh tr­ng bµy tranh, ¶nh, bµi b¸o ... vỊ Liªn Hỵp Quèc ®· s­u tÇm ®­ỵc. - Gi¸o viªn khen c¸c nhãm ®· cã sù chuÈn bÞ rÊt tèt. - Nh¾c nhë häc sinh tÝch cùc häc tËp vµ thùc hiƯn tèt c¸c néi dung ®· ®­ỵc häc. - Häc sinh tham gia trß ch¬i. - Suy nghÜ vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cđa b¹n ®­a ra, nÕu kh«ng tr¶ lêi ®­ỵc cã thĨ ®­a b¹n kÕ bªn tr×nh bµy giĩp. - Cho häc sinh triĨn l·m c¸c bøc tranh, ¶nh, bµi b¸i treo xung quanh líp häc. - c¶ líp cïng ®i xem, nghe vµ giíi thiƯu. Giao H­¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2011 Ký duyƯt cđa BGH TuÇn 30 Thø ba ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2011 ®¹o ®øc Bµi 14: b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn (TiÕt 1) I - mơc tiªu Sau bµi häc nµy, häc sinh biÕt : - Tµi nguyªn thiªn nhiªn rÊt cÇn thiÕt cho con ng­êi. - Sư dơng tµi nguyªn thiªn nhiªn nh»m ph¸t triĨn m«i tr­êng bỊn v÷ng. - Häc sinh cã ý thøc b¶o vƯ vµ sư dơng tiÕt kiƯm tµi nguyªn thiªn nhiªn. II. C¸c KNS ®­ỵc GD: KN thu nhận và xử lí thơng tin về tình hình tài nguyên ở nước ta. KN tư duy phê phán (biết phê phán, đánh giá những hành vi phá hại tài nguyên thiên nhiên). KN RQĐ (biết ra quyết định và GQVĐ đúng trong các tình huống để bảo vệ tài nguyên thiên hiên) III.PP vµ KT d¹y häc: - KN trình bày suy nghĩ/ý tưởng Thảo luận nhĩm Động não Kĩ thuật trình bày 1 phút - Dự án IV - tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn - Tranh, ¶nh, b¨ng h×nh ... vỊ tµi nguyªn thiªn nhiªn (má than, dÇu má, rïng c©y ...) hoỈc cacnhr t­ỵng ph¸ ho¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn. V - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh H§1 : T×m hiĨu th«ng tin (trang 44 - SGK) - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh xem ¶nh vµ ®äc c¸c th«ng tin trong bµi (mçi em ®äc 1 th«ng tin) - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn : - Cho häc sinh ®äc phÇn Ghi nhí - SGK Ho¹t ®éng 2 : lµm BT1 - SGK - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu BT. - Gi¸o viªn kÕt luËn : (Gỵi ý SGV - tr.60) Ho¹t ®éng 3 : Bµy tá th¸i ®é (BT3 - SGK) - Gi¸o viªn chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho tõng nhãm. - Gi¸o viªn kÕt luËn : + C¸c ý kiÕn (b), (c) lµ ®ĩng. + ý kiÕn (a) lµ sai. * Tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ cã h¹n, con ng­êi cÇn sư dơng tiÕt kiƯm. Ho¹t ®éng nèi tiÕp - T×m hiĨu vỊ mét tµi nguyªn thiªn nhiªn cđa n­íc ta hoỈc ®Þa ph­¬ng em. - Häc sinh ®äc. - Th¶o luËn theo nhãm c¸c c©u hái trong SGK. - §¹i diƯn lªn tr×nh bµy ; c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung. - Häc sinh ®äc Ghi nhí - SGK - Häc sinh lµm viƯc c¸ nh©n. - Mêi mét vµi em tr×nh bµy. - Líp nhËn xÐt vµ bỉ sung. - C¸c nhãm th¶o luËn. - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy ; c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung. (Rõng c©y, than ®¸ ...) Giao H­¬ng ngµy th¸ng n¨m 2011 Ký duyƯt cđa BGH TuÇn : 31 Thø ba ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2011 Bµi 14: b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn (TiÕt 2) I - Mơc tiªu: Sau bµi häc nµy, häc sinh biÕt : - Tµi nguyªn thiªn nhiªn rÊt cÇn thiÕt cho con ng­êi. - Sư dơng tµi nguyªn thiªn nhiªn nh»m ph¸t triĨn m«i tr­êng bỊn v÷ng. - Häc sinh cã ý thøc b¶o vƯ vµ sư dơng tiÕt kiƯm tµi nguyªn thiªn nhiªn. II. C¸c KNS ®­ỵc GD: KN thu nhận và xử lí thơng tin về tình hình tài nguyên ở nước ta. KN tư duy phê phán (biết phê phán, đánh giá những hành vi phá hại tài nguyên thiên nhiên). KN RQĐ (biết ra quyết định và GQVĐ đúng trong các tình huống để bảo vệ tài nguyên thiên hiên) III.PP vµ KT d¹y häc: - KN trình bày suy nghĩ/ý tưởng Thảo luận nhĩm Động não Kĩ thuật trình bày 1 phút - Dự án IV - Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn: - Tranh, ¶nh, b¨ng h×nh ... vỊ tµi nguyªn thiªn nhiªn (má than, dÇu má, rïng c©y ...) hoỈc cacnhr t­ỵng ph¸ ho¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn. V - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh H§1 : Giíi thiƯu vỊ tµi nguyªn thiªn nhiªn ( BT2 - SGK) - Gi¸o viªn cho häc sinh giíi thiƯu vỊ mét tµi nguyªn thiªn nhiªn mµ m×nh biÕt. - Gi¸o viªn kÕt luËn : + Tµi nguyªn thiªn nhiªn cđa n­íc ta kh«ng nhiỊu. Do ®ã chĩng ta cÇn ph¶i sư dơng tiÕt kiƯm, hỵp lÝ vµ b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn. (Gi¸o viªn cã thĨ sư dơng thªm mét sè tranh, ¶nh vỊ tµi nguyªn thiªn nhiªn cđa n­íc ta nh­ má than Qu¶ng Ninh, dÇu khÝ Vịng Tµu, má Apatit Lµo Cai ...) Ho¹t ®éng 2 : Lµm BT4 - SGK - Gi¸o viªn chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho tõng nhãm. - Gi¸o viªn kÕt luËn : + C¸c ý (a), (®), (e) lµ b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn. + C¸c ý (b), (c), (d) lµ kh«ng b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn. - Con ng­êi cÇn biÕt c¸ch sư dơng hỵp lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ĩ phơc vơ cho cuéc sèng, kh«ng lµm tỉ h¹i ®Õn thiªn nhiªn. Ho¹t ®éng 3 : Lµm BT 5 - SGK - Gi¸o viªn chia nhãm vµ giao viƯc cho tõng nhãm. - Gi¸o viªn kÕt luËn : Cã nhiỊu c¸ch b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn. C¸c em cÇn thùc hiƯn c¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn phï hỵp víi kh¶ n¨ng cđa m×nh. - Häc sinh giíi thiƯu vỊ mét tµi nguyªn thiªn nhiªn mµ m×nh biÕt. (cã thĨ kÌm theo tranh, ¶nh minh häa) - C¶ líp nhËn xÐt vµ bỉ sung. - Häc sinh th¶o luËn theo nhãm. - §¹i diƯn lªn tr×nh bµy ; c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung. - C¸c nhãm th¶o luËn. - §¹i diƯn lªn tr×nh bµy ; c¸c nhãm kh¸c th¶o luËn vµ nhËn xÐt, bỉ sung ý kiÕn. Giao H­¬ng ngµy th¸ng n¨m 2011 Ký duyƯt cđa BGH TuÇn : 32 Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2010 Dµnh cho ®Þa ph­¬ng (TiÕt 1) BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG I MỤC TIÊU : - Học sinh hiểu : Lợi ích của hoa và cây nơi công cộng đối với cuộc sống con người . Cách bảo vệ hoa và cây . Quyền được sống trong môi trường trong lành của trỴ em - Học sinh biết bảo vệ hoa và cây nơi công cộng . II tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn Tranh, ¶nh III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu 1 KiĨm tra bµi cị Ch¬i ë v­ên hoa nhµ tr­êng, c«ng viªn em cã thÝch kh«ng? V× sao ph¶i b¶o vƯ c©y vµ hoa? 2. Bµi míi 1. Ho¹t ®éng 1: Cho Học sinh ra sân quan sát cây và hoa ở sân trường , Giáo viên đặt câu hỏi . + Cây và hoa ở sân trường như thế nào ? Được ra chơi ở sân trường có bóng cây và vườn hoa như thế em có thích không ? + Để sân trường và vườn trường luôn xinh đẹp, mát mẻ, em cần làm gì ? * GV kết luận : Cây và hoa làm cuộc sống thêm đẹp , không khí trong lành ,mát mẻ . Các em cần chăm sóc bảo vệ cây và hoa . Các em có quyền được sống trong môi trường trong lành , an toàn . Các em cần chăm sóc bảo vệ cây và hoa nơi công cộng 2. Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp §¸nh dÊu + vµo « trèng tr­íc c¸ch øng xư em sÏ chän khi thÊy c¸c b¹n h¸i hoa, bỴ c©y n¬i c«ng céng. a. MỈc b¹n kh«ng quan t©m b. Cïng h¸i hoa, ph¸ c©y víi b¹n c. Khuyªn ng¨n b¹n d. M¸ch ng­êi lín GV kÕt luËn: Nªn khuyªn ng¨n c¸c b¹n hoỈc m¸ch ng­êi lín khi kh«ng c¶n ®­ỵc b¹n. 3. Ho¹t ®éng 3 Thùc hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch b¶o vƯ c©y vµ hoa. GV kÕt luËn: 4 Cđng cè, dỈn dß NhËn xÐt giê häc HS tr¶ lêi Líp nhËn xÐt, bỉ xung HS th¶o luËn nhãm 2 §ãng vai theo t×nh huèng §ãng vai theo nhãm 3 - 4 em Líp nhËn xÐt, bỉ sung Tõng nhãm th¶o luËn NhËn b¶o vƯ ch¨m sãc c©y ë ®©u? Vµo thêi gian nµo Nh÷ng viƯc ®ã lµ g×? ai phơ tr¸ch. Giao H­¬ng ngµy th¸ng n¨m 2010 Ký duyƯt cđa BGH TuÇn : 33 Ngµy so¹n : Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 ®¹o ®øc Dµnh cho ®Þa ph­¬ng (TiÕt 2) I - mơc tiªu Sau bµi häc nµy, häc sinh biÕt : - Tµi nguyªn thiªn nhiªn rÊt cÇn thiÕt cho con ng­êi. - Sư dơng tµi nguyªn thiªn nhiªn nh»m ph¸t triĨn m«i tr­êng bỊn v÷ng. - Häc sinh cã ý thøc b¶o vƯ vµ sư dơng tiÕt kiƯm tµi nguyªn thiªn nhiªn. II - tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn - Tranh, ¶nh, b¨ng h×nh ... vỊ tµi nguyªn thiªn nhiªn (má than, dÇu má, rïng c©y ...) hoỈc cacnhr t­ỵng ph¸ ho¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn. III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh TuÇn : 34 Ngµy so¹n : Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 ®¹o ®øc Dµnh cho ®Þa ph­¬ng (TiÕt 3) I - mơc tiªu Sau bµi häc nµy, häc sinh biÕt : - Tµi nguyªn thiªn nhiªn rÊt cÇn thiÕt cho con ng­êi. - Sư dơng tµi nguyªn thiªn nhiªn nh»m ph¸t triĨn m«i tr­êng bỊn v÷ng. - Häc sinh cã ý thøc b¶o vƯ vµ sư dơng tiÕt kiƯm tµi nguyªn thiªn nhiªn. II - tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn - Tranh, ¶nh, b¨ng h×nh ... vỊ tµi nguyªn thiªn nhiªn (má than, dÇu má, rïng c©y ...) hoỈc cacnhr t­ỵng ph¸ ho¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn. III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh TuÇn : 35 Ngµy so¹n : Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 ®¹o ®øc Thùc hµnh cuèi häc kú II vµ c¶ n¨m I - mơc tiªu Sau bµi häc nµy, häc sinh biÕt : - C¸ch thøc hỵp t¸c víi ng­êi xung quanh vµ ý nghÜa cđa viƯc hỵp t¸c. - Hỵp t¸c víi ng­êi xung quanh trong häc tËp, lao ®éng, sinh ho¹t hµng ngµy. - Häc sinh cã ý thøc hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong c«ng viƯc. II - tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn - PhiÕu häc tËp cho ho¹t ®éng 3 III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh

File đính kèm:

  • docGA Dao duc 5 20112012.doc