Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 1 - Em là học sinh lớp 5 (tiết 02)

MỤC TIÊU : Sau khi học bài này HS :

- Biết : HS lớp 5 là HS của lớp lớn nhất trường, cần phải g­¬ng mẫu cho các em lớp dưới học tập.

- Có ý thức học tập,rèn luyện.

-Vui và tự hào là HS lớp 5.

- HS KG : Biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện.

II. Các KNS được GD:

- KN tự nhận thức ( tự nhận thức được mình là HS lớp 5).

- KN xác định giá trị( xác định được giá trị của HS lớp 5)

- KN ra quyết định( biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để xứng đáng là HS lớp5)

 

doc70 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tuần 1 - Em là học sinh lớp 5 (tiết 02), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mét sè tranh, ¶nh ... vµ kÕt luËn" (Theo gỵi ý SGV - tr55) - Häc sinh giíi thiƯu tr­íc líp c¸c tranh, ¶nh, bµi b¸o vỊ c¸c ho¹t ®éng b¶o vƯ hßa b×nh, chèng chiÕn tranh mµ c¸c em ®· s­u tÇm ®­ỵc. (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm) Ho¹t ®éng 2 : VÏ "C©y hßa b×nh" - Gi¸o viªn chia líp thµnh nhiỊu nhãm ®Ĩ c¸c em vÏ. H­íng dÉn vÏ : - RƠ c©y lµ c¸c ho¹t ®éng b¶o vƯ hßa b×nh, chèng chiÕn tranh, lµ c¸c viƯc lµm, c¸c c¸ch øng xư thĨ hiƯn t×nh yªu hßa b×nh trong sinh ho¹t hµng ngµy. - Hoa qu¶ vµ l¸ c©y lµ nh÷ng ®iỊu tèt ®Đp mµ hßa b×nh ®· mang l¹i cho trỴ em nãi riªng vµ mäi ng­êi nãi chung. - Häc sinh th¶o luËn vỊ c¸ch vÏ. - C¸c nhãm vÏ tranh. - §¹i diƯn nhãm giíi thiƯu vỊ tranh vÏ cđa nhãm m×nh. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. * Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ tranh cđa c¸c nhãm vµ kÕt luËn : (Gỵi ý SGV - tr55) Ho¹t ®éng 3 : TriĨn l·m nhá vỊ chđ ®Ị Em yªu hßa b×nh (Cđng cè bµi) - Cho häc sinh treo tranh vµ giíi thiƯu tranh vÏ theo chđ ®Ị Em yªu hßa b×nh cđa m×nh tr­íc líp. - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ nh¾c nhë häc sinh tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hßa b×nh, phï hỵp víi kh¶ n¨ng cđa m×nh. Giao H­¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2013 Ký duyƯt cđa BGH TuÇn 30 Ngày soạn 18 / 3 / 2012 Ngày dạy: Thø ba ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2013 ®¹o ®øc Bµi 14: b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn (TiÕt 1) I - mơc tiªu: Sau bµi häc nµy, häc sinh biÕt : - Tµi nguyªn thiªn nhiªn rÊt cÇn thiÕt cho con ng­êi. - Sư dơng tµi nguyªn thiªn nhiªn nh»m ph¸t triĨn m«i tr­êng bỊn v÷ng. - Häc sinh cã ý thøc b¶o vƯ vµ sư dơng tiÕt kiƯm tµi nguyªn thiªn nhiªn. II. C¸c KNS ®­ỵc GD: KN thu nhận và xử lí thơng tin về tình hình tài nguyên ở nước ta. KN tư duy phê phán (biết phê phán, đánh giá những hành vi phá hại tài nguyên thiên nhiên). KN RQĐ (biết ra quyết định và GQVĐ đúng trong các tình huống để bảo vệ tài nguyên thiên hiên). III.PP vµ KT d¹y häc: - KN trình bày suy nghĩ/ý tưởng. Thảo luận nhĩm. Động não. Kĩ thuật trình bày 1 phút. - Dự án. IV - tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn: - Tranh, ¶nh, b¨ng h×nh ... vỊ tµi nguyªn thiªn nhiªn (má than, dÇu má, rïng c©y ...) hoỈc cacnhr t­ỵng ph¸ ho¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn. V - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh H§1 : T×m hiĨu th«ng tin (trang 44 - SGK). - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh xem ¶nh vµ ®äc c¸c th«ng tin trong bµi (mçi em ®äc 1 th«ng tin) - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn : - Cho häc sinh ®äc phÇn Ghi nhí - SGK Ho¹t ®éng 2 : lµm BT1 - SGK - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu BT. - Gi¸o viªn kÕt luËn : (Gỵi ý SGV - tr.60) Ho¹t ®éng 3 : Bµy tá th¸i ®é (BT3 - SGK) - Gi¸o viªn chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho tõng nhãm. - Gi¸o viªn kÕt luËn : + C¸c ý kiÕn (b), (c) lµ ®ĩng. + ý kiÕn (a) lµ sai. * Tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ cã h¹n, con ng­êi cÇn sư dơng tiÕt kiƯm. Ho¹t ®éng nèi tiÕp - T×m hiĨu vỊ mét tµi nguyªn thiªn nhiªn cđa n­íc ta hoỈc ®Þa ph­¬ng em. - Häc sinh ®äc. - Th¶o luËn theo nhãm c¸c c©u hái trong SGK. - §¹i diƯn lªn tr×nh bµy ; c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung. - Häc sinh ®äc Ghi nhí - SGK - Häc sinh lµm viƯc c¸ nh©n. - Mêi mét vµi em tr×nh bµy. - Líp nhËn xÐt vµ bỉ sung. - C¸c nhãm th¶o luËn. - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy ; c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung. (Rõng c©y, than ®¸ ...) Giao H­¬ng, ngµy th¸ng 3 n¨m 2013 Ký duyƯt cđa BGH TuÇn : 31 Ngày soạn 24 / 3 / 2013 Ngày dạy: Thø ba ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2013 Bµi 14: b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn (TiÕt 2) I - Mơc tiªu: Sau bµi häc nµy, häc sinh biÕt : - Tµi nguyªn thiªn nhiªn rÊt cÇn thiÕt cho con ng­êi. - Sư dơng tµi nguyªn thiªn nhiªn nh»m ph¸t triĨn m«i tr­êng bỊn v÷ng. - Häc sinh cã ý thøc b¶o vƯ vµ sư dơng tiÕt kiƯm tµi nguyªn thiªn nhiªn. II. C¸c KNS ®­ỵc GD: KN thu nhận và xử lí thơng tin về tình hình tài nguyên ở nước ta. KN tư duy phê phán (biết phê phán, đánh giá những hành vi phá hại tài nguyên thiên nhiên). KN RQĐ (biết ra quyết định và GQVĐ đúng trong các tình huống để bảo vệ tài nguyên thiên hiên) III.PP vµ KT d¹y häc: - KN trình bày suy nghĩ/ý tưởng Thảo luận nhĩm Động não Kĩ thuật trình bày 1 phút - Dự án IV - Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn: - Tranh, ¶nh, b¨ng h×nh ... vỊ tµi nguyªn thiªn nhiªn (má than, dÇu má, rïng c©y ...) hoỈc cacnhr t­ỵng ph¸ ho¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn. V - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh H§1 : Giíi thiƯu vỊ tµi nguyªn thiªn nhiªn ( BT2 - SGK) - Gi¸o viªn cho häc sinh giíi thiƯu vỊ mét tµi nguyªn thiªn nhiªn mµ m×nh biÕt. - Gi¸o viªn kÕt luËn : + Tµi nguyªn thiªn nhiªn cđa n­íc ta kh«ng nhiỊu. Do ®ã chĩng ta cÇn ph¶i sư dơng tiÕt kiƯm, hỵp lÝ vµ b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn. (Gi¸o viªn cã thĨ sư dơng thªm mét sè tranh, ¶nh vỊ tµi nguyªn thiªn nhiªn cđa n­íc ta nh­ má than Qu¶ng Ninh, dÇu khÝ Vịng Tµu, má Apatit Lµo Cai ...) Ho¹t ®éng 2 : Lµm BT4 - SGK - Gi¸o viªn chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho tõng nhãm. - Gi¸o viªn kÕt luËn : + C¸c ý (a), (®), (e) lµ b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn. + C¸c ý (b), (c), (d) lµ kh«ng b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn. - Con ng­êi cÇn biÕt c¸ch sư dơng hỵp lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ĩ phơc vơ cho cuéc sèng, kh«ng lµm tỉ h¹i ®Õn thiªn nhiªn. Ho¹t ®éng 3 : Lµm BT 5 - SGK - Gi¸o viªn chia nhãm vµ giao viƯc cho tõng nhãm. - Gi¸o viªn kÕt luËn : Cã nhiỊu c¸ch b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn. C¸c em cÇn thùc hiƯn c¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ tµi nguyªn thiªn nhiªn phï hỵp víi kh¶ n¨ng cđa m×nh. - Häc sinh giíi thiƯu vỊ mét tµi nguyªn thiªn nhiªn mµ m×nh biÕt. (cã thĨ kÌm theo tranh, ¶nh minh häa) - C¶ líp nhËn xÐt vµ bỉ sung. - Häc sinh th¶o luËn theo nhãm. - §¹i diƯn lªn tr×nh bµy ; c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung. - C¸c nhãm th¶o luËn. - §¹i diƯn lªn tr×nh bµy ; c¸c nhãm kh¸c th¶o luËn vµ nhËn xÐt, bỉ sung ý kiÕn. Giao H­¬ng ngµy th¸ng 3 n¨m 2013 Ký duyƯt cđa BGH TuÇn : 32 Ngày soạn 29 / 4 / 2013 Ngày dạy: Thø ba ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2013 Dµnh cho ®Þa ph­¬ng (TiÕt 1) BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG I MỤC TIÊU : - Học sinh hiểu : Lợi ích của hoa và cây nơi công cộng đối với cuộc sống con người . Cách bảo vệ hoa và cây . Quyền được sống trong môi trường trong lành của trỴ em - Học sinh biết bảo vệ hoa và cây nơi công cộng . II tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn Tranh, ¶nh III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu 1 KiĨm tra bµi cị Ch¬i ë v­ên hoa nhµ tr­êng, c«ng viªn em cã thÝch kh«ng? V× sao ph¶i b¶o vƯ c©y vµ hoa? 2. Bµi míi 1. Ho¹t ®éng 1: Cho học sinh ra sân quan sát cây và hoa ở sân trường , Giáo viên đặt câu hỏi . + Cây và hoa ở sân trường như thế nào ? Được ra chơi ở sân trường có bóng cây và vườn hoa như thế em có thích không ? + Để sân trường và vườn trường luôn xinh đẹp, mát mẻ, em cần làm gì ? * GV kết luận : Cây và hoa làm cuộc sống thêm đẹp , không khí trong lành ,mát mẻ . Các em cần chăm sóc bảo vệ cây và hoa . Các em có quyền được sống trong môi trường trong lành , an toàn . Các em cần chăm sóc bảo vệ cây và hoa nơi công cộng 2. Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp §¸nh dÊu + vµo « trèng tr­íc c¸ch øng xư em sÏ chän khi thÊy c¸c b¹n h¸i hoa, bỴ c©y n¬i c«ng céng. a. MỈc b¹n kh«ng quan t©m b. Cïng h¸i hoa, ph¸ c©y víi b¹n c. Khuyªn ng¨n b¹n d. M¸ch ng­êi lín GV kÕt luËn: Nªn khuyªn ng¨n c¸c b¹n hoỈc m¸ch ng­êi lín khi kh«ng c¶n ®­ỵc b¹n. 3. Ho¹t ®éng 3 Thùc hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch b¶o vƯ c©y vµ hoa. GV kÕt luËn: 4 Cđng cè, dỈn dß NhËn xÐt giê häc HS tr¶ lêi Líp nhËn xÐt, bỉ xung HS th¶o luËn nhãm 2 §ãng vai theo t×nh huèng §ãng vai theo nhãm 3 - 4 em Líp nhËn xÐt, bỉ sung Tõng nhãm th¶o luËn NhËn b¶o vƯ ch¨m sãc c©y ë ®©u? Vµo thêi gian nµo Nh÷ng viƯc ®ã lµ g×? ai phơ tr¸ch. Giao H­¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2013 Ký duyƯt cđa BGH tuÇn :33 Ngày soạn 8 / 4 / 2013 Ngày dạy: Thø ba ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2013 Dµnh cho ®Þa ph­¬ng (TiÕt 2) RÌn kÜ n¨ng ¨n mỈc, nãi n¨ng trong sinh ho¹t hµng ngµy I Mơc tiªu: HS biÕt: +¡n mỈc s¹ch sÏ, gän gµng, nãi n¨ng lƠ phÐp víi ng­êi lín. +BiÕt c­ sư ®ĩng mùc víi b¹n bÌ, BiÕt ®­a vµ nhËn b»ng hai tay. II §å dïng d¹y häc: S¸ch GK, B¶ng phơ. III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc GV HS 1. KiĨm tra sù chuÈn bÞ. 2. Thùc hµnh. * Ho¹t ®éng 1:Xư lÝ t×nh huèng. - GV cho HS ®äc t×nh huèng trªn b¶ng phơ . - GV kÕt luËn: - Víi ng­êi lín khi gỈp ph¶i chµo hái lƠ phÐp. - Khi ®­a c¸c vËt ph¶i dïng hai tay. - Víi b¹n bÌ ph¶i khiªm tèn. * Ho¹t ®éng 3 B¸o c¸o vỊ nh÷ng viƯc lµm cđa m×nh. - GV cho HS tr×nh bµy. - GV kÕt luËn: 3. Cđng cè dỈn dß. - GV nhËn xÐt giê. - Cho HS ®äc ghi nhí. - DỈn HS chuÈn bÞ bµi thùc hµnh. - HS th¶o luËn theo nhãm 4 - HS ®äc t×nh huèng, vµ nªu ý kiÕn. - HS nhËn xÐt. - HS tr×nh bµy. Giao H­¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2013 Ký duyƯt cđa BGH tuÇn : 34 Ngày soạn 14 / 4 / 2013 Ngày dạy: Thø ba ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2013 Dµnh cho ®Þa ph­¬ng Chän ®­êng ®i an toµn vµ phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng i. mơc tiªu: - HS hiĨu ®­ỵc thÕ nµo lµ ®­êng ®i an toµn vµ kh«ng an toµn - Cã ý thøc chän ®­êng ®i an toµn lµ ®Ĩ phßng tr¸nh tai n¹n cho b¶n th©n vµ nh÷ng ng­êi xung quanh ii. chuÈn bÞ: Mét sè tranh ¶nh vỊ ®­êng lµng cã nh÷ng ®iỊu kiƯn ®¶m b¶o an toµn vµ nh÷ng ®­êng phè ch­a ®¶m b¶o an toµn iii. Ho¹t ®éng d¹y häc GV HS 1. GV giíi thiƯu vµ nªu M§YC tiÕt häc 2. H­íng dÉn HS t×m hiĨu néi dung Ho¹t ®éng 1: GV nªu vÊn ®Ị: a) Nªu nh÷ng ®iỊu kiƯn cđa ®­êng cã nh÷ng ®iỊu kiƯn ®¶m b¶o an toµn b) Nªu nh÷ng ®iĨm cđa ®­êng ch­a ®đ ®iỊu kiƯn an toµn Trong khi HS th¶o luËn GV cã thĨ lÊy vÝ dơ gỵi ý thªm cho HS hiĨu - GV chèt l¹i ý kiÕn vµ cho HS nh¾c l¹i Ho¹t ®éng 2: Lùa chän con ®­êng ®Õn tr­êng - GV cho HS lµm viƯc c¸ nh©n GV chèt l¹i vµ cho HS ®äc phÇn ghi nhí 3. NhËn xÐt - dỈn dß - DỈn HS chän ®­êng ®i an toµn ®Ĩ ®i - HS l¾ng nghe - HS th¶o luËn néi dung trªn theo nhãm ( nhãm 4 ) - §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy - Nhãm kh¸c nhËn xÐt bỉ sung - Nªu Ých lỵi cđa viƯc lùa chän ®­êng - HS nªu c¸ch chän - Tr×nh bµy kiÕn cđa m×nh tr­íc líp - HS kh¸c nhËn xÐt bỉ sung Giao H­¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2013 Ký duyƯt cđa BGH

File đính kèm:

  • docgiao an dao duc 520122013.doc
Giáo án liên quan