Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tiết 26: Em yêu hoà bình

Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết:

 +Giá trị của hoà bình; trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình.

 +Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình do nhà trường, địa phương tổ chức.

 +Yêu hoà bình, quý trọng và ủng hộ các dân tộc đấu tranh cho hoà bình; ghét chiến tranh ohi nghĩa và lên án những kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh.

II/Chuẩn bị: *HS:Sách GK

 *Tranh ảnh về cuộc sống của trẻ em và nhân dân ở những nơi có chiến tranh.

III/Hoạt động dạy học:

 

doc7 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 17/04/2017 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Tiết 26: Em yêu hoà bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: *Hoạt động 3: *Hoạt động 4: 3. Củng cố, dặn dò: Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Em yêu hoà bình. +Cho cả lớp hát bài “Trái đất này của chúng em” +Cho học sinh tìm hiểu về nội dung và ý nghĩa của bài hát. Tìm hiểu thông tin: +GV cho học sinh quan sát các tranh ảnh về cuộc sống của nhân dân và trẻ em các vùng có chiến tranh. Em thấy những gì trong các tranh, ảnh đó? +GV nhận xét, kết luận: Chiến tranh chỉ gây ra đói nát, đau thương, chết chóc, bệnh tật đói nghèo, thất học. Vì vậy chúng ta phải cung nhau bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh. Bày tỏ thái độ: +Học sinh bày tỏ thái độ bằng cách dùng thẻ màu +GV nhận xét. Hướng dẫn học sinh làm bài tập 2: +GV đọc lại nội dung. +GV nhận xét. Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3: +GV nhắc lại yêu cầu. +GV nhận xét. *GV nhận xét tiết học. +Bài sau: Em yêu hoà bình.(tt) +HS kiểm tra. +HS quan sát tranh +HS thảo luận, trình bày. +HS đọc yêu cầu. +HS thảo luận, trình bày. +HS đọc nội dung. +HS trả lời. +HS đọc yêu cầu. +HS làm bài, trình bày. +HS lắng nghe. ĐẠO ĐỨC (Tiết 27): Em yêu hoà bình (T2). I/Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết: +Học sinh biết được các hoạt động để bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. II/Chuẩn bị: *HS:Sách GK *Tranh ảnh về cuộc sống của trẻ em và nhân dân ở những nơi có chiến tranh. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: *Hoạt động 3: 3. Củng cố, dặn dò: Em yêu hoà bình. Em yêu hoà bình(tt). Giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm: +GV cho học sinh giới thiệu trước lớp các tranh ảnh, bài báovề các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh mà học sinh đã sưu tầm. +GV nhận xét. Vẽ cây hoà bình: +Học sinh vẽ theo nhóm và giới thiệu về tranh của mình. +GV nhận xét: Hoà bình mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho trẻ em và mọi người. Song để có được hoà bình, mỗi người chúng ta cần phải thể hiện tinh thần hoà bình trong cách sống và ứng xử hằng ngày, đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ ohà bình, chống chiến tranh. Triển lãm nhỏ về chủ đề: “Em yêu hoà bình” +GV cho học sinh xem tranh và giới thiệu. +GV nhận xét. *GV nhận xét tiết học. +Bài sau: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc. +HS kiểm tra. +HS quan sát tranh +HS thảo luận, trình bày. +HS các nhóm vẽ tranh. +HS xem tranh, nhận xét. +HS lắng nghe. ĐẠO ĐỨC (Tiết 28): Em tìm hiểu về Liên hợp quốc (T1). I/Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết: +Hiểu biết ban đầu về Liên hợp quốc và quan hệ của Việt Nam với tổ chức này. II/Chuẩn bị: *HS:Sách GK *Tranh ảnh về hoạt động của Liên hợp quốc. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: 3. Củng cố, dặn dò: *Hoạt động nối tiếp: Em yêu hoà bình. Em tìm hiểu về Liên hợp quốc. Tìm hiểu thông tin. +Hỏi: -Ngoài những thông tin sgk, em còn biết thêm gì về tổ chức Liên hợp quốc +GV nhận xét: Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay . Từ khi thành lập, Liên hợp quốc đã cso nhiều hoạt động về hoà bình, công bằng và tiến bộ xã hội. Việt Nam là một thành viên của Liên hợp quốc. Bày tỏ thái độ: +GV nhắc lại yêu cầu bài tập. +GV nhận xét. +Học sinh đọc ghi nhớ. *GV nhận xét tiết học. +Bài sau: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc(tt) +Tìm hiểu về tên một vài cơ quan của Liên hợp quốc ở Việt Nam, một vài hoạt động của các cơ quan Liên hợp quốc ở Việt Nam và ở địa phương em. +Sưu tầm các bài báo, tranh ảnh nói về các hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc ở Việt Nam hoặc thế giới. +HS kiểm tra. +HS thảo luận, trình bày. +HS đọc nội dung. +HS thảo luận, trình bày. +HS lắng nghe. ĐẠO ĐỨC (Tiết 29): Em tìm hiểu về Liên hợp quốc (T2). I/Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết: +Hiểu biết ban đầu về Liên hợp quốc và quan hệ của Việt Nam với tổ chức này. +Có thái độ tôn trọng các cơ quan LHQ đang làm việc tại địa phương và nước ta II/Chuẩn bị: *HS:Sách GK *Tranh ảnh về hoạt động của Liên hợp quốc. III/Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: GV nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Em tìm hieåu veà Lieân Hieäp Quoác (tt)” 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Troø chôi phoùng vieân. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh tìm hieåu veà teân cuûa 1 soá cô quan LHQ taïi VN. Veá hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan LHQ ôû VN vaø ôû ñòc phöông em. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, saém vai. v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh laøm baøi taäp 5/ SGK. Muïc tieâu: Hoïc sinh coù thaùi ñoä toân troïng LHQ. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi. Neâu caâu hoûi: Em caàn laøm gì ñeå theå hieän söï toân troïng toå chöùc LHQ? Ghi toùm taét leân baûng. v Hoaït ñoäng 3: Trieån laõm tranh, aûnh, baêng hình veà caùc hoaït ñoäng cuûa LHQ maø giaùo vieân vaø hoïc sinh söu taàm ñöôïc. Phöông phaùp: Tröïc quan, thuyeát trình. Neâu yeâu caàu. Nhaän xeùt. 5. Toång keát - daën doø: Chuaån bò: Baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân. Nhaän xeùt tieát hoïc. Ñoïc ghi nhôù. Neâu nhöõng ñieàu em bieát veà LHQ? Hoaït ñoäng lôùp. 1 soá hoïc sinh thay nhau ñoùng vai phoùng vieân (baùo Nhi Ñoàng, KQÑ ) vaø tieán haønh phoûng vaán caùc baïn trong lôùp veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán LHQ. Ví duï: + LHQ ñöôïc thaønh laäp khi naøo? + Truï sôû LHQ ñoùng ôû ñaâu? + VN ñaõ trôû thaønh thaønh vieân cuûa LHQ khi naøo? + Haõy keå teân 1 soá cô quan cuûa LHQ ôû VN? + Haõy keå teân 1 cô quan LHQ daønh rieâng cho treû em? + Haõy keå teân 1 vieäc maø LHQ ñaõ laøm cho treû em? + Haõy keå 1 hoaït ñoäng cuûa cô quan LHQ ôû VN hoaëc ôû ñòa phöông maø baïn bieát? Hoaït ñoäng lôùp. Suy nghó nhanh vaø moãi em neâu 1 vieäc caàn laøm. Ñoïc ghi nhôù. Hoaït ñoäng nhoùm 8. Hoïc sinh daùn tranh aûnh söu taàm ñöôïc. Ñaïi dieän nhoùm thuyeát trình veà tranh, aûnh nhoùm söu taàm. ĐẠO ĐỨC (Tiết 30): Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (T1). I/Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết: +Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người +Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững. +Biết bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. II/Chuẩn bị: *HS:Sách GK *Tranh ảnh về làng hoà bình và tài nguyên thiên nhiên. III/Hoạt động dạy học TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Baøi cuõ: “Em tìm hieåu veà Lieân Hôïp Quoác” 2. Giôùi thieäu baøi môùi: “Baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân” 3. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän tranh trang 44/ SGK. Phöông phaùp: Thaûo luaän, quan saùt, ñaøm thoaïi. Giaùo vieân chia nhoùm hoïc sinh . Quan saùt vaø thaûo luaän theo caùc caâu hoûi: Taïi sao caùc baïn nhoû trong tranh say söa ngaém nhìn caûnh vaät? Taøi nguyeân thieân nhieân mang laïi ích lôïi gì cho con ngöôøi? Em caàn baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân ntn? - GV keát luaän v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh laøm baøi taäp 1/ SGK. Giaùo vieân giao nhieäm vuï cho hoïc sinh. Giaùo vieân goïi moät soá hoïc sinh leân trình baøy. Keát luaän: Taát caû ñeàu laø taøi nguyeân thieân nhieân tröø nhaø maùy xi maêng vaø vöôøn caø pheâ. Taøi nguyeân thieân nhieân ñöôïc söû duïng hôïp lí laø ñieàu kieän baøo ñaûm cuoäc soáng treû em ñöôïc toát ñeïp, khoâng chæ cho theá heä hoâm nay maø caû theá heä mai sau ñöôïc soáng trong moâi tröôøng trong laønh, an toaøn nhö Quyeàn treû em ñaõ quy ñònh. v Hoaït ñoäng 3: Hoïc sinh laøm baøi taäp 3 / SGK. Phöông phaùp: Thaûo luaän, thuyeát trình, ñaøm thoaïi. Keát luaän: Taøi nguyeân thieân nhieân laø coù haïn, con ngöôøi caàn söû duïng tieát kieäm 4. Toång keát - daën doø: Tìm hieåu veà moät taøi nguyeân thieân nhieân cuûa Vieät Nam hoaëc cuûa ñòa phöông. Chuaån bò: “Tieát 2”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Töøng nhoùm thaûo luaän. Töøng nhoùm leân trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán vaø thaûo luaän. Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù trong SGK. - HS ñoïc phaàn Ghi nhôù Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân. Hoïc sinh ñaïi dieän trình baøy. Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, caù nhaân, lôùp. Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân. Trao ñoåi baøi laøm vôùi baïn ngoài beân caïnh. Hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp. Hoïc sinh caû lôùp trao ñoåi, nhaän xeùt. ĐẠO ĐỨC (Tiết 31): Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (T2). I/Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết: +Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người +Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững. +Biết bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. II/Chuẩn bị: *HS:Sách GK *Tranh ảnh về làng hoà bình và tài nguyên thiên nhiên. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: *Hoạt động 3: 3. Củng cố, dặn dò: *Hoạt động nối tiếp *Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên(tt) Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên (BT2 SGK) +Cho học sinh giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên mà em biết. -Nhận xét bổ sung của cả lớp. +GV kết luận : -Tài nguyên thiên nhiên của nước ta không nhiều do đó chúng ta càng cần phải sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bảo vệ nó. *Làm bài tập 4 SGK +Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập. -Tổ chức thảo luận nhóm -Đại diện các nhóm trình bày -Các nhóm khác nhận xét bổ sung. +Gv kết luận: *Làm bài tập5 +Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập -Tổ chức các nhóm thảo luận -Các nhóm trình bày. -Các nhóm khác nhận xét bổ sung +Gv kết luận: -Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình *Cho học sinh đọc ghi nhớ -Thực hiện tiết kiệm điện, nước, chất đốt, sách vở . +Gv kết luận. +Cho học sinh đọc ghi nhớ SGK. +HS kiểm tra. +HS theo dõi,cá nhân -Cá nhân -Nhóm 4 -Cá nhân -nhóm4 -Cá nhân `

File đính kèm:

  • docDao duc 5 tiet 26 31.doc