Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Bài 1: Việt Nam đất nước chúng ta

Mơc tiªu: Sau bài học HS có thể:

- Chỉ được vị trí địa lí và giới hạn của nước VN trên bản đồ( lược đồ) và trên quả địa cầu.

-Mô tả sơ lược vị trí địa lí, hình dạng của nước ta.

-Nêu được diện tích của lãnh thổ VN.

-Nêu được những thuận lợi do vị trí đem lại cho nước ta.

-Chỉ và nêu một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ.

II.Đ dng d¹y hc:

-Quả địa cầu (hoặc bản đồ các nước trên thế giới.

-Lược đồ việt nam trong khu vực Đông Nam A.

-Các hình minh hoạ của SGK.

 

doc84 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Bài 1: Việt Nam đất nước chúng ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nỉi tiÕng víi nhµ m¸y dƯt Nam §Þnh, Khu c«ng nghiƯp Hoµ X¸, c¸c xÝ nghiƯp may , ... NhËn xÐt tiÕt d¹y ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ TuÇn 32 §Þa lÝ ®Þa ph­¬ng §Ỉc ®iĨm s«ng ngßi, kinh tÕ chÝnh trÞ cđa tØnh Nam §Þnh I. Mơc tiªu: - M« t¶ ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm vỊ s«ng ngßi, d©n c­, kinh tÕ, chÝnh trÞ cđa tØnh Nam §Þnh . - X¸c lËp ®­ỵc mèi quan hƯ ®Þa lÝ gi÷a thiªn nhiªn vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa con ng­êi Nam §Þnh. - Cã ý thøc b¶o vƯ vµ x©y dùng quª h­¬ng m×nh. II. §å dïng d¹y - häc: - GV: B¶n ®å hµnh chÝnh ViƯt Nam. B¶n ®å tØnh Nam §Þnh. - HS: S­u tÇm tranh ¶nh vỊ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, con ng­êi, ... ë Nam §Þnh. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: Gi¸o viªn Häc sinh 1. KiĨm tra bµi cị: + KĨ tªn c¸c huyƯn thµnh phè cđa tØnh Nam §Þnh? + Em ë ®©u , h·y chØ trªn b¶n ®å n¬i em ë. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2. D¹y bµi míi: 1.S«ng ngßi Ho¹t ®éng1: Lµm viƯc c¶ líp - GV cho HS quan s¸t b¶n ®å Nam §Þnh vµ yªu cÇu HS: + ë Nam §Þnh cã nh÷ng con s«ng Lín nµo? + Nªu Ých lỵi cđa c¸c s«ng? + X¸c ®Þnh vÞ trÝ cđa c¸c s«ng trªn b¶n ®å. - Cho HS tr×nh bµy kÕt hỵp chØ b¶n ®å. GVKL: 2. Kinh tÕ, chÝnh trÞ Nam §Þnh + TØnh Nam §Þnh cã nh÷ng chỵ lín nµo? GV: Hµng n¨m cø vµo ngµy 08/01 ©m lÞch ë Vơ B¶n vµ Nam Trùc më héi chỵ ViỊng xu©n. + Chỵ b¸n nh÷ng hµng ho¸ g×? + KĨ tªn mét sè siªu thÞ ë Nam §Þnh? + Trơ së UBND Nam §Þnh ®Ỉt ë ®©u? + KĨ tªn mét sè qu¶ng tr­êng ë Nam §Þnh? - GVKL: Nam §Þnh lµ mét tØnh cã c¸c chỵ lín, siªu thÞ vµ trung t©m chÞnh trÞ n»m ë thµnh phè Nam §Þnh.. 3. Cđng cè, dỈn dß 2 HS tr¶ lêi HS quan s¸t b¶n ®å tr¶ lêi c©u hái - S«ng Hång, s«ng §µo, s«ng §¸y, s«ng Ninh C¬, ... - T­íi tiªu n­íc cho ®ång ruéng, båi ®¾p phï sa cho b·i bê,... - HS tr×nh bµy kÕt hỵp chØ b¶n ®å.na - Gåm 10 huyƯn thÞ lµ thµnh phè Nam §Þnh cã chỵ Rång, chỵ Mü Tho. - B¸n v¶i , quÇn ¸o, thùc phÈm, rau. ®å ®iƯn, ®å dïng trong sinh ho¹t, ... - Siªu thÞ Happy Max, B¸ch §¹i, Ngäc B×nh, Th¸i S¬n,... - Trơ së UBND Nam §Þnh ®Ỉt ë Thµnh phè Nam §Þnh. - Qu¶ng tr­êng 08/ 03, qu¶ng tr­êng Hoµ B×nh, ... NhËn xÐt tiÕt d¹y ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ TuÇn 33 Ôn tập cuèi n¨m I Mục đích – yêu cầu: Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức, kĩ năng địa lí sau: -Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên dân cư và các hoạt động kinh tế của châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương. -Nhớ được tên các quốc gia đã được học trong chương trình của các châu lục kể trên. -Chỉ được trên lược đồ thế giới các châu lục và các đại dương. II. Đồ dùng dạy – học. -Bản đồ thế giới để trống tên các châu lục và các đại dương. -Qủa địa cầu. -Phiếu học tập của HS. -Thẻ từ ghi tên các châu lục và các đại dương. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ -GV gọi một số HS lên bảng kiêm tra bài. -Nhận xét cho điểm HS. 2. Giới thiệu bài mới. -GV giới thiệu bài cho HS. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -GV treo 2 bản đồ thế giới để trống tên các châu lục và các đại dương. -Chọn 2 đội chơi, mỗi đội 10 em đứng xếp thành 2 hàng dọc ở hai bên bảng. -Phát cho mỗi em ở mỗi đội 1 thẻ từ ghi tên một châu lục hoặc 1 đại dương. -Yêu cầu các em tiếp nối nhau dán các thẻ từ vào đúng vị trí của châu lục, đại dương được ghi tên trong thẻ từ. -Tuyên dương đội làm nhanh đúng là đội chiến thắng. -Yêu cầu lần lượt từng HS trong đội thua dựa vào bản đồ mà đội thắng đã làm nêu vị trí địa lí của từng châu lục, từng đại dương. -Nhận xét, kết quả trình bày của HS. -GV chia HS thành 6 nhóm, yêu cầu HS đọc bài 2 sau đó. +Nhóm 1+2 hoàn thành bảng thống kê a. +Nhóm 3+4 hoàn thành bảng thống kê b. +Nhóm 5+6 hoàn thảnh bảng thống b phần các châu lục còn lại. -GV giúp đỡ HS làm bài. -GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày -GV chỉnh sửa câu trả lời cho HS và kết luận về đáp án đúng. -GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà ôn tập để kiểm tra cuối năm. -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. -Nghe. -Quan sát hình. -20 HS chia thành 2 đội lên tham gia cuộc thi. -Đọc bảng từ của mình và quan sát đồ để tìm chỗ dán thẻ từ. -10 HS tiếp nối nhau nêu trước lớp mỗi HS nêu 1 vế châu lục hoặc 1 đại dương. -HS chia thành các nhóm, kẻ bảng vào phiếu của nhóm mình và làm việc theo yêu cầu. -HS làm bài và nêu câu hỏi khi cần GV giúp đỡ. -Các nhóm 1,3,5 dán phiếu của mình lên bảng và trình bày, các nhóm khác nhận xét ý kiến. NhËn xÐt tiÕt d¹y ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., ........................................................................................................................................ TuÇn 34 Ôn tập häc k× II I Mục đích – yêu cầu: Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức, kĩ năng địa lí sau: -Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên dân cư và các hoạt động kinh tế của châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương. -Nhớ được tên các quốc gia đã được học trong chương trình của các châu lục kể trên. -Chỉ được trên lược đồ thế giới các châu lục và các đại dương. II. Đồ dùng dạy – học. -Bản đồ thế giới để trống tên các châu lục và các đại dương. -Qđa địa cầu. -Phiếu học tập của HS. -Thẻ từ ghi tên các châu lục và các đại dương. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ -GV gọi một số HS lên bảng kiêm tra bài. -Nhận xét cho điểm HS. 2. Giới thiệu bài mới. -GV giới thiệu bài cho HS. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -GV treo 2 bản đồ thế giới để trống tên các châu lục và các đại dương. -Chọn 2 đội chơi, mỗi đội 10 em đứng xếp thành 2 hàng dọc ở hai bên bảng. -Phát cho mỗi em ở mỗi đội 1 thẻ từ ghi tên một châu lục hoặc 1 đại dương. -Yêu cầu các em tiếp nối nhau dán các thẻ từ vào đúng vị trí của châu lục, đại dương được ghi tên trong thẻ từ. -Tuyên dương đội làm nhanh đúng là đội chiến thắng. -Yêu cầu lần lượt từng HS trong đội thua dựa vào bản đồ mà đội thắng đã làm nêu vị trí địa lí của từng châu lục, từng đại dương. -Nhận xét, kết quả trình bày của HS. -GV chia HS thành 6 nhóm, yêu cầu HS đọc bài 2 sau đó. +Nhóm 1+2 hoàn thành bảng thống kê a. +Nhóm 3+4 hoàn thành bảng thống kê b. +Nhóm 5+6 hoàn thảnh bảng thống b phần các châu lục còn lại. -GV giúp đỡ HS làm bài. -GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày -GV chỉnh sửa câu trả lời cho HS và kết luận về đáp án đúng. -GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà ôn tập để kiểm tra cuối năm. -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. -Nghe. -Quan sát hình. -20 HS chia thành 2 đội lên tham gia cuộc thi. -Đọc bảng từ của mình và quan sát b¶n đồ để tìm chỗ dán thẻ từ. -10 HS tiếp nối nhau nêu trước lớp mỗi HS nêu 1 vế châu lục hoặc 1 đại dương. -HS chia thành các nhóm, kẻ bảng vào phiếu của nhóm mình và làm việc theo yêu cầu. -HS làm bài và nêu câu hỏi khi cần GV giúp đỡ. -Các nhóm 1,3,5 dán phiếu của mình lên bảng và trình bày, các nhóm khác nhận xét ý kiến. NhËn xÐt tiÕt d¹y ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., ........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGA dao duc 5 ki I.doc