Giáo án lớp 5 môn An toàn giao thông: Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ (Tiếp theo)

1-Kiến thức:HS biết và giải thích nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học. HS hiểu ý nghĩa, nội dung 10 biển báo hiệu GT mới.2-Kĩ năng.Giải thích sự cần thiết của biển báo hiệu GT. Mô tả được các biển báo đó băng

doc8 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn An toàn giao thông: Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lµ b¾t buéc vµ ®Ị phßng nguy hiĨm cã thĨ x¶y ra Cđng cè, dỈn dß : GV nhËn xÐt tiÕt häc DỈn dß tiÕt häc sau Cho hs xem 2 biển báo đã học, nói nội dung của biển báo 2 HS trả lời, 1 HS nhËn xÐt, bỉ sung 2 HS ®äc c©u hái, nªu yªu cÇu .Thảo luận nhóm 2. .Phát biểu trước lớp. .Häc sinh quan s¸t c¸c biĨn b¸o ®· häc .Trình bày trước lớp HS nhận xét, bổ sung. .Thảo luận nhóm 3 hoỈc nhãm 4 .Tìm và phân loại biển báo, mô tả.... .Phát biểu trước lớp. .Lớp góp ý, bổ sung. 3 HS nh¾c l¹i néi dung 3 lo¹i biĨn b¸o võa häc ChuÈn bÞ bµi: KÜ n¨ng ®i xe ®¹p an toµn Bài 2 kÜ n¨ng ®i xe ®¹p an toµn i. mơc tiªu: KiÕn thøc:- HS biết những quy định ®èi với người đi xe đạp trên đường phố theo luật GTĐB. - HS biÕt c¸ch lªn, xuèng xe vµ dõng, ®ç xe an toµn trªn ®­êng phè. Kĩ năng.- HS thể hiện đúng cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau. - Phán đoán và nhận thức được các điều kiện an toàn hay không an toàn khi đi xe đạp. - X©y dùng, liƯt kª mét sè ph­¬ng ¸n vµ nh©n tè ®Ĩ ®¶m b¶o an toµn khi ®i xe ®¹p. Thái độ: Có ý thức diều khiển xe đạp an toàn. ii. ®å dïng d¹y vµ häc: Phiếu học tập. Tranh SGK III. c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc HO¹T §éng cđa gi¸o viªn HO¹T §éng cđa häc sinh A. KiĨm tra bµi cị: GV hái - Nªu ®Ỉc ®iĨm vµ t¸c dơng cđa biĨn b¸o cÊm, biĨn b¸o nguy hiĨm, biĨn chØ dÉn? GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ B. Bµi míi 1.Giới thiệu bµi: Gv nªu yªu cÇu tiÕt häc, ghi mơc bµi lªn b¶ng 2. T×m hiĨu bµi: Ho¹t ®éng1: Nh÷ng ®iỊu cÇn biÕt khi ®i xe ®¹p trªn ®­êng Yªu cÇu HS quan s¸t tranh ,GV nêu các tình huống, yêu cầu HS trả lời hoặc phải nêu cách xử lí đúng, an toàn. - §Ĩ rÏ tr¸i th× ph¶i ®i nh­ thÕ nµo? - Khi ®Õn ng· t­ kh«ng cã ®Ìn tÝn hiƯu ph¶i ®i nh­ thÕ nµo? - Ng­êi ®i xe ®¹p ®i nh­ thÕ nµo khi ®i qua vßng xuyÕn. - Muèn v­ỵt xe ®ang ®ç phÝa bªn ph¶i th× ®i nh­ thÕ nµo? GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ kÕt luËn Ho¹t ®éng2: Thùc hµnh trªn s©n tr­êng GV nªu yªu cÇu, néi dung vµ ®Þa ®iĨm thùc hµnh -Nhóm nào thực hành tốt GV khen và cÊp b»ng l¸i xe an toµn KÕt luËn: Lu«n lu«n ®i ë phÝa tay ph¶i khi ®ỉi h­íng ph¶i ®i chËm, quan s¸t vµ d¬ tay xin ®­êng. Kh«ng bao giê rÏ ngoỈt bÊt ngê, v­ỵt Èu l­ít qua ng­êi ®i xe phÝa tr­íc. §Õn ng· ba, ng· t­, n¬i cã ®Ìn tÝn hiƯu giao th«ng ph¶i ®i theo tÝn hiƯu cđa ®Ìn. C. cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc, chuÈn bÞ bµi 3 Chọn con đường đi an toàn... . HS xem các biển báo đã học3 HS trả lời 3 lo¹i biĨn b¸o. HS nhËn xÐt, bỉ sung .HS më SGK trang 8,9 HS quan s¸t tranh SGK Thảo luận nhóm 2. .Phát biểu trước lớp. -Cho HS ra sân để thực hành . -Lớp theo dâi , nhËn xÐt .Lớp góp ý, bổ sung. -HS đạp xe trên sân và phải chấp hành đúng các yêu cầu của sơ đồ đã vạch trên s©n. HS nh¾c l¹i HS nªu néi dung tiÕt häc VỊ nhµ thùc hµnh Bµi 3 CHäN §­êng ®i an toµn vµ phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng I .Mơc ®Ých - Yªu cÇu: Giĩp HS biÕt: - Thế nào là con đường an toàn . - Biết chọn con đường an toàn để đi II . §å dïng d¹y häc: - H×nh trong SGK - Tranh ảnh về con đường an toàn và con đường không an toàn. III .C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A- KiĨm tra bµi cị: GV hái Làm thế nào để đi xe đạp an toàn? GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ B. Bµi míi: .1.Giới thiệu bµi: GV nªu yªu cÇu tiÕt häc, ghi mơc bµi lªn b¶ng 2. T×m hiĨu bµi: Hoạt động 1: Tìm hiểu con đường từ nhà ®Õn trêng. GV nªu c©u hái: - Trªn ®êng ®i cã mÊy chç giao nhau? Ng· ba, ng· t cã ®Ìn tÝn hiƯu kh«ng? - Cã v¹ch dµnh cho ngêi ®i bé kh«ng? - §êng em ®i lµ ®êng mét hay hai chiỊu? Cã vØa hÌ kh«ng? - §êng nhùa hay bª t«ng? MỈt ®êng nh½n hay låi lâm? GV nhËn xÐt, kÕt luËn .Hoạt động 2. Xác định con đường an toàn đi đến trường.GV treo b¶ng phơ Phè §Ỉc ®iĨm ®êng A B C D §êng ph¼ng, tr¶i nhùa hoỈc bª t«ng GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ kết luận: §i häc hay ®i ch¬i c¸c em cÇn lùa chän nh÷ng con ®êng ®đ ®iỊu kiƯn an toµn ®Ĩ ®i Hoạt động 3: Ph©n tÝch c¸c t×nh huèng nguy hiĨm vµ c¸ch phßng tr¸nh TNGT. .Giáo viên treo b¶ng phơ ghi các tình huèng 1,2,3 GV ®¸nh gÝ kÕt qu¶, tuyªn d¬ng nhãm gi¶i quyÕt t×nh huèng hay Hoạt động 4: LuyƯn tËp thùc hµnh. Xây dựng phương án : Con đương an toàn khi đến trường. GV chi néi dung cho 2 nhãm: - Nhãm 1: Con ®êng an toµn ®Õn trêng - Nhãm 2: B¶o ®¶m ATGT ë khu vùc gÇn trêng GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, khen nhãm cã ph¬ng ¸n tèt C. Cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc: Tuyªn d¬ng HS tÝch cùc x©y dùng bµi DỈn dß tiÕt sau: ChuÈn bÞ bµi 4: Nguyªn nh©n g©y tai n¹n giao th«ng 2 HS trả lời. HS nhËn xÐt, bỉ sung HS më SGK Tõng HS phát biểu trước lớp. HS nh¾c l¹i .Học sinh thảo luận nhãm ®«i, đánh dấu vào ô đúng. 1 nhãm lµm vµo BP §¹i diƯn nhãm trình bày trước lớp. .Lớp nhận xét, bổ sung. 1 HS nh¾c l¹i HS ®äc c¸c t×nh huèng thảo luận nhóm 4 . Tìm cách giải quyết tình huống. Phát biểu trước lớp. Lớp góp ý, bổ sung. HS lËp ph¬ng ¸n theo nhĩm 4(hoặc 6) vµ tr×nh bµy 1HS nªu l¹i ND bµi häc ChuÈn bÞ bµi 4: Su tÇm c¸c tranh, ¶nh vỊ tai n¹n giao th«ng Bµi 4 nguyªn nh©n g©y tai n¹n giao th«ng I. Mơc tiªu Học xong bài này, HS biết. - Nguyên nhân gây tai nạn giao thông là do: Con người, phương tiện giao thông, do đường,do thời tiết - Qua đó biết cách phòng tránh tai nạn giao thông II. ®å dïng d¹y vµ häc - SGK; tranh ảnh có liên quan - Mét sỉ th«ng tin vỊ tai n¹n GT iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A KiĨm tra bài cũ : GV hái: Nªu ®Ỉc ®iĨm con ®­êng an toµn? GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi: GV nªu yªu cÇu tiÕt häc, ghi mơc bµi lªn b¶ng 2. T×m hiĨu bµi: Hoạt động1: T×m hiĨu nguyªn nh©n g©y tai n¹n giao th«ng GV y©u cÇu: Quan s¸t tranh SGK, th¶o luËn nhãm ®«i, tr¶ lêi c©u hái: Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng? + Do con người + Do phương tiện giao thông + Do đường + Do thời tiết GV giĩp ®ì nhãm yÕu h¬n GV ®¸nh gi¶ kÕt qu¶ vµ kÕt luËn Hoạt động 2: C¸ch phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng GV hái: Để phòng tránh tai nạn giao thông ta phải làm gì? GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ kÕt luËn: Khi tham gia GT luôn chú ý khi đi đường, phải có ý thức chấp hành Luật giao thông, vµ kiểm tra điều kiện an toàn của các phương tiện Ho¹t ®éng 3: T×m hiĨu mét sè th«ng tin vỊ tai n¹n GT Yªu cÇu HS nªu c¸c th«ng tin ®· s­u tÇm ®­ỵc GV nhËn xÐt vµ cho HS nghe thªm c¸c vơ tai n¹n ë ®i¹ ph­¬ng C. Cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc DỈn chuÈn bÞ tiÕt sau: Bµi 5 1 HS tr¶ lêi HS nhËn xÐt, bỉ sung Mở SGK Quan sát tranh, ảnh SGK, th¶o luËn nhãm ®«i §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy néi dung tõng tranh, ¶nh vµ tr¶ lêi c©u hái. C¶ líp nhËn xÐt thèng nhÊt kÕt qu¶ ®ĩng: - Không chú ý,không hiểu, không chấp hành luật giao thông - Phương tiện không đảm bảo an toàn - Đường không có đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng,biển báo,cọc tiêuĐường phố hẹp,nhiều người và xe qua lại.có nhiều chỗ đường sắt giao cắt với đường bộ,. HS thảo luận nhãm 4 §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung thªm 2 HS nh¾c l¹i HS nèi tiÕp nªu miƯng HS nghe HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc ChuÈn bÞ bµi 5 bµi 5 em lµm g× ®Ĩ thùc hiƯn an toµn giao th«ng I. mơc tiªu Học xong bài này HS biết: -Kiến thức: HS biết được những con số thống kê về tai nạn giao thông. HS biết phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. -Kĩ năng: Biết va giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè nghe. Đề ra phương án phòng tránh tai nạn GT. -Thái độ: Có ý thức thực hiện những qui định của luật GTĐB,có hành vi an toàn khi đi đường. Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB để đảm bảo ATGT. II. ®å dïng d¹y vµ häc: - Tranh SGK. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KiĨm tra bµi cị: GV hái Nªu nguyên nhân tai nạn giao thông. GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ B. Bµi míi: 1.Giới thiệu bµi: GV nªu yªu cÇu tiÕt häc, ghi mơc bµi 2. T×m hiĨu bµi: Hoạt động 1 : Phòng tránh tai nạn giao thông là nhiệm vụ của mọi người. GV hái: - Vì sao nói: Phòng tránh tai nạn giao thông là nhiệm vụ của mọi người? - Chúng ta phải làm gì để phòng tránh tai nạn giao thông? GV nhËn xÐt, kÕt luËn: Tai nạn giao thông ảnh hưởng trực tiếp tới mọi người khi tham gia giao thông. Aûnh hưởng đến tính mạng, kinh tế gia đình và toàn xã hội. Nhận xét sửa sai. Hoạt động 2: Lập phương án, biƯn ph¸p phịng tránh tai nạn giao thơng - Để giữ an toàn giao thông cho chính các em, chúng ta cần phải làm gì? -Ta cần phải làm gì để phòng tránh tai nạn giao thông? GV nhận xét và kết luận: Em đi học hay đi chơi,cần chọn con đường an toàn.Em cần giải thích và vận động các bạn cùng đi trên con đường an toàn C Củng cố, dặn dị: Tổng kết NDCT học An tồn GT: Yªu cÇu HS nªu l¹i ch­¬ng tr×nh ®· häc DỈn: ph¶i thùc hiƯn LuËt giao th«ng GV nhận xét tiết học, tuyªn d­¬ng HS cã tinh thÇn häc tèt. 2 HS trả lời. HS nhËn xÐt,bỉ sung Mở SGK Quan sát tranh ảnh, thảo luận nhĩm đơi Đại diện nhĩm trả lời HS nhận xét, bổ sung: Chúng ta phải: +Xây dựng khu vực an toàn giao thông ở cổng trường. +Thi tìm hiểu an toàn giao thông. HS hỏi nhau về ý nghĩa của việc chấp hành Luật giao thông. HS nh¾c l¹i HS nối tiếp nêu miệng +Chấp hành luật giao thông đường bộ +Khi đi đường luôn chú ý để đảm bảo an toàn + Không đùa nghịch khi đi đường +Nơi có cầu vượt cho người đi bộ, phải đi trên cầu vượt +Thực hiện đúng luật giao thông và phòng tránh tai nạn giao thông +Khi đi xe đạp,xe máy nhớ đội mũ bảo hiểm để được an toàn HS nhắc lại NDCT đã học VỊ nhµ xem l¹i bµi vµ thực hiện ATGT

File đính kèm:

  • docGiao anAn toan giao thongLop 5.doc
Giáo án liên quan