Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 5: Ôn 2 bài hát - Mời bạn vui múa ca, quê hương tươi đẹp

I Mục tiêu

 - Hát đúng giai điệu và lời ca

 - Tập biểu diễn và vận động phụ hoạ

 - Đọc bài đồng giao Ngựa ông đã về, để tập luyện một âm hình tiết tấu

II Giáo viên chuẩn bị

 - Nhạc cụ, thanh phách, song loan, trống nhỏ

 - Băng cattset

III Các hoạt động dạy học

 

doc5 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 07/04/2017 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 5: Ôn 2 bài hát - Mời bạn vui múa ca, quê hương tươi đẹp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5 ÂM NHẠC 1 ÔN 2 BÀI HÁT - MỜI BẠN VUI MÚA CA, - QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I Mục tiêu - Hát đúng giai điệu và lời ca - Tập biểu diễn và vận động phụ hoạ - Đọc bài đồng giao Ngựa ông đã về, để tập luyện một âm hình tiết tấu II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ, thanh phách, song loan, trống nhỏ - Băng cattset III Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn Quê hương tươi đẹp Giáo viên cho cả lớp hát Tập vỗ tay hoặc gõ đêm theo tiết tấu lới ca Giáo viên cần giúp học sinh thể hiện đúng từng kiểu vỗ tay hoặc gõ đệm Giáo viên cho từng nhóm học sinh tập biểu diễn trước lớp, kết hợp vài động tác phụ hoạ Hoạt động 2: Ôn Mời bạn vui múa ca Giáo viên cho cả lớp ôn tập bài hát giáo viên cho học sinh làm tương tự như bài trên Hoạt động 3: Trò chơi cỡi ngựa theo bài đồng Dao Nhong, nhong, nhong, nhong Ngựa ông đã về Cắt cỏ bồ đề Cho ngựa ông ăn Cả lớp hát Cả lớp vỗ tay theo nhịp Từng học sinh biểu diễn trước lớp có động tác phụ hoạ Cả lớp hát Cả lớp vỗ tay theo nhịp Từng học sinh biểu diễn trước lớp có động tác phụ hoạ Học sinh thực hiện trò chơi theo sự hướng dẫn ¢M NH¹C 2 «n tËp bµi h¸t: XoÌ hoa. D©n ca Th¸i I Mơc tiªu : - Hs h¸t ®ĩng giai ®iƯu vµ thuéc lêi ca bµi "XoÌ hoa", thĨ hiƯn tÝnh chÊt vui t­¬i, hån nhiªn. - Hs biÕt ch¬i trß ch¬i theo bµi h¸t sinh ®éng. II ChuÈn bÞ : Gi¸o viªn : - §µn h¸t thuÇn thơc bµi h¸t: "XoÌ hoa" - §µn organ , b¶ng phơ , b¨ng ®Øa nh¹c, tranh minh ho¹ , trß ch¬i... Häc sinh: - S¸ch GK , vë ghi , thanh gá ph¸ch . III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1, ỉn ®Þnh líp : Nh¾c HS t­ thÕ ngåi häc ngay ng¾n. 2, KiĨm tra bµi cị : Em h·y h¸t kÕt hỵp gá ph¸ch bµi "XoÌ hoa" 3, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi míi: - Néi dung tiÕt häc h«m nay gåm:- ¤n tËp h¸t bµi : "XoÌ hoa" b, Gi¶ng bµi míi. Ho¹t ®éng cđa Gi¸o Viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng1(15’): ¤n h¸t bµi : "XoÌ hoa" -GV treo tranh cã c¸c lo¹i nh¹c cơ bµi "XoÌ hoa". - Em h·y cho biÕt ®©y lµ lo¹i nh¹c cơ trong bµi h¸t nµo? - GV tr×nh bµy trªn nỊn nh¹c ®Ưm. + Yªu cÇu hs tr×nh bµy (sưa sai nÕu cã) - ChØ ®Þnh 2-3 tỉ h¸t kÕt hỵp gá nhÞp, tiÕt tÊu -L­u ý ng¾t nghÜ giäng cho ®ĩng. - GV nhËn xÐt (GV sưa sai nÕu cã) - H­íng dÉn ®éng t¸c vËn ®éng phơ ho¹ Ho¹t ®éng 2(12’): H¸t kÕt hỵp víi trß ch¬i theo bµi h¸t "XoÌ hoa" - H­íng dÉn trß ch¬i - Trß ch¬i 1: nghe gâ tiÕt tÊu ®o¸n c©u h¸t trong bµi. + ¢m h×nh tiÕt tÊu + §©y lµ c©u h¸t nµo? + TiÕp tơc gá ®éi nµo ®o¸n nhanh mµ ®ĩng lµ ®o¹n ®ã th¾ng cuéc. - Trß ch¬i 2: H¸t giai ®iƯu bµi h¸t theo ©m i, a, o. + GV dïng ngãn tay kÝ hiƯu ®Ĩ diƠn t¶ c¸c ©m, b¾t giäng cho hs h¸t, nhãm nµo h¸t ®ĩng sÏ ghi ®iĨm KÕt thĩc (4’) - C¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹ bµi"XoÌ hoa" - vỊ nhµ «n l¹i c¸c bµi h¸t "XoÌ hoa" - Ghi bµi - L¾ng nghe - KhÌn, cång, chiªng lo¹i nh¹c cơ nµy cã trong bµi h¸t"XoÌ hoa" - L¾ng nghe vµ nhÉm theo - Líp tr×nh bµy - Tỉ thùc hiƯn - C¸ nh©n thùc hiƯn - Chĩ ý vµ thùc hiƯn theo h­íng dÉn cđa GV - NhËn xÐt - HS chĩ ý vµ thùc hiƯn theo GV - Chĩ ý GV h­íng dÉn - C©u 2 - C¶ líp thùc hiƯn, d·y bµn thùc hiƯn - C¸ nh©n thùc hiƯn - C¸ nh©n thùc hiƯn - Thùc hiƯn - L¾ng nghe vµ ghi nhí ©m nh¹c 4 «n tËp bµi h¸t b¹n ¬i l¾ng nghe Giíi thiƯu h×nh nèt tr¾ng bµi tËp tiÕt tÊu I. Mơc tiªu cÇn ®¹t: - Häc sinh h¸t thuéc vµ tõng nhãm tr×nh diƠn bµi h¸t víi mét sè ®éng t¸c phơ häa tr­íc líp. - BiÕt vµ thĨ hiƯn gi¸ trÞ ®é dµi cđa nèt tr¾ng. II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Mét sè ®éng t¸c phơ häa, chÐp s½n bµi tËp tiÕt tÊu lªn b¶ng, thanh ph¸ch. - Häc sinh: Thanh ph¸ch. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Më §Çu (5’) KiĨm tra bµi cị - Gäi 3 em lªn b¶ng h¸t bµi “B¹n ¬i l¾ng nghe”. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - Giíi thiƯu: TiÕt häc h«m nay c¸c em sÏ «n l¹i bµi h¸t vµ lµm quen víi nèt tr¾ng vµ tËp tiÕt tÊu. Ho¹t §éng 1 (15’) * ¤n l¹i bµi h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe” - Gi¸o viªn b¾t nhÞp cho häc sinh h¸t d­íi nhiỊu h×nh thøc: c¶ líp, d·y, bµn, tỉ. - Gi¸o viªn nghe sưa sai cho häc sinh - Gäi 1 - 2 nhãm lªn biĨu diƠn tr­íc líp. * TËp mĩa 1 sè ®éng t¸c phơ häa: - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 lÇn sau ®ã ph©n tÝch h­íng dÉn häc sinh tËp luyƯn tõng ®éng t¸c. - Häc sinh ®øng t¹i chç vµ mĩa. - Gäi 1 - 2 bµn lªn b¶ng biĨu diƠn tr­íc líp Ho¹t §éng 2 (10’) * Giíi thiƯu h×nh nèt tr¾ng: - Gi¸o viªn giíi thiƯu: H×nh nèt tr¾ng (th©n nèt h×nh qu¶ trøng n»m nghiªng) - §é dµi cđa nèt tr¾ng b»ng 2 nèt ®en: - H­íng dÉn häc sinh thĨ hiƯn h×nh nèt tr¾ng. * Bµi tËp tiÕt tÊu: - Gi¸o viªn ®äc mÉu bµi tiÕt tÊu ? Trong bµi tiÕt tÊu cã nh÷ng h×nh nèt g× - H­íng dÉn häc sinh ®äc vµ gâ tiÕt tÊu KÕt thĩc (4’) - Gi¸o viªn lµm mÉu gâ tiÕt tÊu - VỊ nhµ «n l¹i bµi h¸t vµ bµi tËp tiÕt tÊu. - 3 em lªn b¶ng h¸t - Häc sinh l¾ng nghe. - Häc sinh «n l¹i bµi h¸t c¶ líp, d·y, bµn, tỉ - Häc sinh tËp mĩa phơ häa - Häc sinh ®äc: 1 nèt tr¾ng = 2 nèt ®en - Häc sinh tËp thĨ hiƯn h×nh nèt tr¾ng - Nèt ®en, nèt tr¾ng, mãc ®¬n. - Häc sinh ®äc tªn nèt vµ gâ tiÕt tÊu b»ng thanh ph¸ch. - C¶ líp vç tay (hoỈc gâ) mçi h×nh tiÕt tÊu 1 lÇn ÂM NHẠC 5 ÔN BÀI HÁT : HÃY GIỮ CHO EM MÀU XANH TĐN SỐ 2 I. MỤC TIÊU : - Học sinh thuộc lời ca, thể hiện sự mạnh mẽ, thôi thúc của bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Học sinh trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày theo nhóm, cá nhân. - Học sinh đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2 II. ĐỒ DÙNG : - Bài TĐN số 2. - Nhạc cụ gõ đệm. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Mở đầu (4’) Hoạt động 1 : - Ôn Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Học sinh hát đồng thanh, theo nhóm, cá nhân - Giáo viên chia nhóm hát đối đáp. Lời 1 (đoạn a) Tổ 1, 2 : Câu 1 : Hãy xua tan tối. Tổ 3, 4 : Câu 2 : Để bầu trời màu xanh Tổ 1, 2 : Hãy bay lên bồ câu trắng. Tổ 3, 4 : Cho bầy em trời xanh. (ngân 2, 3) - Học sinh trình bày theo tổ - Hướng dẫn gõ nhịp theo phách. - Học sinh hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhạc. Học sinh vận động phụ hoạ. Đoạn b : Tất cả cùng hát. Lời 2 (đoạn a) : - 1 em lĩnh xướng hát câu đầu : Hãy chặn tay hiếu chiến. Tổ 1, 2 hát câu 2 - 1 em lĩnh xướng hát câu 3 : Hãy bay lên bố câu trắng. Tổ 3, 4 : Câu 4 Đoạn b cả lớp cùng hát. Hoạt động 2 (10’) : TĐN số 2 - Giáo viên giới thiệu bài TĐN số 2 (treo bảng) Các em sẽ học bài TĐN mang tên Mặt trời lên. Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi. Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời. - Bài TĐN viết ở nhịp gì ? - Nhịp 3/4 - Có mấy nhịp ? - Gồm 8 nhịp - Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi câu 4 nhịp - Học sinh tập nêu tên nốt nhạc. - Giáo viên luyện đọc cao độ. - Học Sinh Nói Tên Nốt Từ Thấp Lên Cao : Đồ, Rê, Mi, Son, La - Giáo viên viết lên bảng - Khung nhạc có 5 nốt Đồ, Rê, Mi, Son, La - Giáo viên đọc mẫu * Luyện tập tiết tấu - Học sinh tập từng câu, cả bài - Ghép lời ca. Phần kết thúc. Học sinh đọc nhạc, ghép lời và gõ phách. - Nhận xét chung.

File đính kèm:

  • docAmnhac 15 tuan 5.doc