Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 1 - Tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học (tiết 43)

Mục tiêu

-Hs nhớ lại và hát đúng một số bài hát đã học ở lớp 4.

II/Chuẩn bị

1/Giáo viên

-Đàn organ

2/Học sinh

-SGK âm nhạc 5

-Nhạc cụ gõ: thanh phách

III/Hoạt động dạy học

 

doc79 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 13/04/2017 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 1 - Tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học (tiết 43), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.D : Thöù 4, 2-4-2008 Tieát 27 : OÂN TAÄP BAØI HAÙT : EM VAÃN NHÔÙ TRÖÔØNG XÖA TAÄP ÑOÏC NHAÏC : TÑN SOÁ 8 I. MUÏC TIEÂU : - hoïc sinh thuoäc lôøi ca, theå hieän saéc thaùi vui töôi, tha thieát cuûa baøi em vaãn nhôù tröôøng xöa. - Trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt coù lónh xöôùng, ñoái ñaùp ñoàng ca keát hôïp goõ ñeäm theo nhaïc. Trình baøy toáp ca. - Ñoïc giai ñieäu, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 8 II. ÑOÀ DUØNG : Maùy haùt, baøi TÑN soá 8 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU. - Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc : oân taäp baøi Em vaãn nhôù tröôøng xöa vaø hoïc baøi TÑN soá 8. 2. PHAÀN HOAÏT ÑOÄNG. * Hoaït ñoäng 1 : oân taäp baøi haùt : Em vaãn nhôù tröôøng xöa - Hoïc sinh oân taäp baèng caùch haùt keát hôïp goõ nhòp Höôùng daãn trình baøy baøi haùt ñoái ñaùp ñoàng ca. + Nhoùm 1 : Tröôøng laøng em yeân laønh + Nhoùm 2 : Nhòp caàu tre eâm ñeàm + Nhoùm 1 : Tình queâ höông ñeán tröôøng, + Nhoùm 2 : Thaày coâ yeâu gia ñình. + Ñoàng ca : Tre xanh kia nhôù tröôøng xöa. - Hoïc sinh haùt lôøi 2 töông töï - Hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc. Hoïc sinh vaän ñoäng theo nhaïc. * Hoaït ñoäng 2 : Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá 8 – Maây chieàu - Giaùo vieân giôùi thieäu baøi TÑN soá 8. Tieáng saùo dieàu voïng veà qua luyõ tre. Trong maây chieàu ñaøn chim eùn bay veà. - Giaùo vieân hoûi veàloaïi nhòp, soá nhòp. Nhòp ¾ coù 8 nhòp - Hoïc sinh taäp noùi teân noát nhaïc. - Luyeän taäp cao ñoä. - Hoïc sinh ñoïc luyeän cao ñoä : Ñoà – Reâ – Mi – Pha - Son -La – Si - Ñoâ Ñoâ – Reâ - Mi – Pha Pha – Mi – Reâ - Ñoâ - Luyeän taäp tieát taáu. - Hoïc sinh goõ vaø ñoïc tieát taáu. - Luyeän taäp töøng caâu Hoïc sinh taäp töøng caâu. - Taâp ñoïc caû baøi. - Gheùp lôøi ca. - Hoïc sinh haùt lôøi ca. 3. PHAÀN KEÁT THUÙC. - Hoïc sinh ñoïc baøi TÑN soá 8. - Haùt baøi Maøu xanh queâ höông. - Chuaån bò baøi sau. TUAÀN 28 NS : 5-4-2008 N.D : Thöù 4, 9-4-2008 Tieát 28 : OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT : MAØU XANH QUEÂ HÖÔNG, EM VAÃN NHÔÙ TRÖÔØNG XÖA KEÅ CHUYEÄN AÂM NHAÏC I. MUÏC TIEÂU : - Hoïc sinh haùt baøi maøu xanh queâ höông, em vaãn nhôù tröôøng xöa keát hôïp goõ ñeäm vaø vaän ñoäng theo nhaïc. - Trình baøy 2 baøi haùt theo nhoùm, caù nhaân. - Hoïc sinh nghe keå chuyeän Khuùc nhaïc döôùi traêng taäp keå sô löôïc noäi dung caâu chuyeän. Laøm quen vôùi baûn Soâ – naùt aùnh traêng cuûa Beùt-toâ- ven. II. ÑOÀ DUØNG : Maùy haùt, nhaïc cuï goõ. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU. - Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc : oân taäp 2 baøi Maøu xanh queâ höôngvaø baøi em vaãn nhôù tröôøng xöa nghe keå chuyeän aâm nhaïc khuùc haùt döôùi traêng. 2. PHAÀN HOAÏT ÑOÄNG. * Hoaït ñoäng 1 : oân taäp 2 baøi haùt : Maøu xanh queâ höông vaø em vaãn nhôù tröôøng xöa. - Hoïc sinh oân taäp baèng caùch haùt keát hôïp goõ nhòp baøi maøu xanh queâ höông Höôùng daãn trình baøy baøi haùt coù lónh xöôùng, song ca keát hôïp goõ ñeäm. + Lónh xöôùng : Xanh xanh haøng caây. + Song ca : Ñang lôùn daànnôi ñaây. +Lónh xöôùng : Lung linhMaët trôøi leân. +Song ca. : Cho caùnh ñoàngtöôi theâm + Tam ca : Rung rinh tôùi tröôøng - Hoïc sinh haùt lôøi 2 töông töï - Hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc. Hoïc sinh vaän ñoäng theo nhaïc. - Hoïc sinh oân baøi haùt Em vaãn nhôù tröôøng xöa. - Hoïc sinh oân taäp baèng caùch haùt keát hôïp goõ nhòp Höôùng daãn trình baøy baøi haùt ñoái ñaùp ñoàng ca. + Nhoùm 1 : Tröôøng laøng em yeân laønh + Nhoùm 2 : Nhòp caàu tre eâm ñeàm + Nhoùm 1 : Tình queâ höông ñeán tröôøng, + Nhoùm 2 : Thaày coâ yeâu gia ñình. + Ñoàng ca : Tre xanh kia nhôù tröôøng xöa. - Hoïc sinh haùt lôøi 2 töông töï - Hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc. Hoïc sinh vaän ñoäng theo nhaïc. * hoaït doäng 2 : Keå chuyeän aâm nhaïc : Khuùc nhaïc döôùi traêng. - Giaùo vieân giôùi thieäu caâu chuyeän : Beùt – toâ – ven laø nhaïc só thieân taøi ngöøôi Ñöùc (1770 – 1827), oâng laø moät nhaïc só xuaát saéc nhaát trong lòch söû aâm nhaïc theá giôùi. Caâu chuyeän veà hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa baûn soâ naùt Aùnh traêng, moät trong nnhöõng taùc phaåm noåi tieáng cuûa Beùt-toâ-ven , hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu. - Giaùo vieân keå chuyeän Hoïc sinh nghe keå. - Hoïc sinh trao ñoåi keå vaén t8t1 laïi noäi dung caâu chuyeän - Giaùo duïc tö töôûng. 3. PHAÀN KEÁT THUÙC - Hoïc sinh haùt laïi 2 baøi haùt vöøa oân taäp. - haùt laïi ôû nhaø, treân lôùp. - Chuaån bò baøi sau. TUAÀN 29 NS : 5-4-2008 N.D : Thöù 4, 16-4-2008 Tieát 29 : OÂN TAÄP TÑN soá 7, soá 8 NGHE NHAÏC I. MUÏC TIEÂU : - Hoïc sinh ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ phaùch vaø ñaùnh nhòp. - Trình baøy 2 baøi TÑN theo nhoùm, caù nhaân. - Hoïc sinh nghe baøi haùt Khi toùc thaày baïc traéng cuûa Traàn Ñöùc. II. ÑOÀ DUØNG : Baøi TÑN soá 7, 8 Maùy haùt. Nhaïc cuï goõ. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc : oân taäp TÑN soá 7, soá 8 nghe nhaïc baøi Khi toùc thaày baïc traéng. 2. Phaàn hoaït ñoäng : a) Noäi dung 1 : Oân taäp TÑN soá 7, 8 - Giaùo vieân giôùi thieäu giai ñieäu, hoïc sinh ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi : * Luyeän taäp cao ñoä : - Hoïc sinh ñoïc caùc noát : Ñoà – Reâ – Mi – Pha – Son – La * Goõ tieát taáu. * Ñoïc nhaïc haùt lôøi keát hôïp goõ phaùch. b) Noäi dung 2 : Nghe nhaïc : Khi toùc thaày baïc traéng - Giaùo vieân giôùi thieäu baøi haùt. - Hoïc sinh nghe nhaïc. - Hoïc sinh trao ñoåi noùi veà caûm nhaän baøi haùt. 3. Phaàn keát thuùc. - Hoïc sinh haùt laïi baøi theo baøi TÑN soá 7, 8 TUAÀN 30 N.D : Thöù 4, 23-4-2008 Tieát 30 : HOÏC HAÙT BAØI : DAØN ÑOÀNG CA MUØA HAÏ I. MUÏC TIEÂU : -- Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu baøi Daøn ñoàng ca muøa haï. Theå hieän ñuùng nhöõng choã ñaûo phaùch, haùt luyeán vaø ngaân daøi. - Hoïc sinh trình baøi baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp - Giaùo duïc yù thöùc yeâu thieân nhieân. II. ÑOÀ DUØNG : maùy haùt. Nhaïc cuï goõ. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : Hoaït ñoäng 1 : Hoïc haùt baøi Daøn ñoàng ca muøa haï. - Hoïc sinh nghe haùt maãu. - Giaùo vieân môû maùy haùt maãu. - Höôùng daãn ñoïc lôøi ca theo tieát taáu. - Hoïc sinh ñoïc lôøi ca. - Hoïc sinh ñoïc theo töøng caâu : Chaúng nhìn thaáy maøn xanh laù daøy. Tieáng ve ngaân bao nieàm tha thieát. Lôøi ve ngaân maây xanh bieác. Daøn ñoàng ca ve ve ve. -Giaùo vieân giaûi thích töø khoù. Daøn ñoàng ca muøa haï söû duïng moät soá kí hieäu aâm nhaïc nhö : daáu laëng ñôn, daáu noái, daáu luyeán, - Giaùo vieân höôùng daãn khôûi ñoäng gioïng. Hoïc sinh khôûi ñoäng gioïng. - Hoïc sinh taäp haùt töøng caâu. Hoïc sinh taäp töøng caâu noái tieáp. - Hoïc sinh haùt laáy hôi ôû ñaàu caâu haùt. - Höôùng daãn haùt noái tieáp caû baøi. Hoïc sinh haùt caû baøi. - Hoïc sinh haùt troùng nhoùm, toå, caù nhaân caû baøi. Hoïc sinh luyeän taäp. 3. PHAÀN KEÁT THUÙC. - Baøi haùt coù hình aûnh naøo em thaáy quen thuoäc. - Hoïc sinh trình baøy caù nhaân baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Hoïc thuoäc baøi haùt, tìm ñoäng taùc phuï hoaï. TUAÀN 31 N.D : Thöù 4, 30-4-2008 Tieát 31 : OÂN TAÄP BAØI HAÙT : DAØN ÑOÀNG CA MUØA HAÏ NGHE NHAÏC I. MUÏC TIEÂU : - Hoïc sinh thuoäc lôøi ca, theå hieän saéc thaùi roän raøng, trong saùng cuûa baøi daøn ñoàng ca muøa haï. - keát hôïp goõ ñeäm vaø vaän ñoäng theo nhaïc. Trình baøy baøi haùt theo toáp ca. Hoïc sinh nghe baøi haùt Em ñi giöõa bieån vaøng nhaïc Buøi Ñình Thaûo, lôøi Nguyeãn Khoa Ñaêng – Buøi Ñình Thaûo. II. ÑOÀ DUØNG : Maùy haùt. Nhaïc cuï goõ. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU. - Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc : oân taäp baøi Daøn ñoàng ca muøa haï vaø nghe baøi haùt Em ñi giöõa bieån vaøng. 2. PHAÀN HOAÏT ÑOÄNG. * Hoaït ñoäng 1 : oân taäp baøi haùt : Daøn ñoàng ca muøa haï - Hoïc sinh oân taäp baèng caùch haùt keát hôïp goõ nhòp Höôùng daãn trình baøy baøi haùt lónh xöôùng, ñoái ñaùp, ñoàng ca. + Ñoàng ca : chaúng nhìn thaáy laù daøy. + Lónh xöôùng : tieáng ve tha thieát. + Ñoàng ca : Lôøi ve bieác xanh. + Lónh xöôùng : daøn ñoàng ca maàm caây. + Ñoàng ca : ve ve ve ve ve - Hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc. Hoïc sinh vaän ñoäng theo nhaïc. * Hoaït ñoäng 2 : Nghe nhaïc : Em ñi giöõa bieån vaøng - Hoïc sinh nghe nhaïc. Caûm nhaän baøi haùt. 3. PHAÀN KEÁT THUÙC. - Haùt baøi Daøn ñoàng ca muøa haï - Chuaån bò baøi sau. TUAÀN 32 N.D : Thöù 4, 7-5-2008 Tieát 32 : HOÏC BAØI HAÙT TÖÏ CHOÏN ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO I. MỤC TIÊU - học sinh hát đúng giai điệu bài hát đất nước tươi đẹp sao. Trình bày bài hát theo nhóm, kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. II. CHUẬN BỊ. Máy hát. Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1. PHẦN MỞ ĐẦU - Giáo viên giới thiệu bài hát, xuất xứ và tác giả. 2. PHẦN HOẠT ĐỘNG Hoaït ñoäng 1 : Hoïc haùt baøi Đất nước tươi đẹp sao. - Hoïc sinh nghe haùt maãu. - Giaùo vieân môû maùy haùt maãu. - Höôùng daãn ñoïc lôøi ca theo tieát taáu. - Hoïc sinh ñoïc lôøi ca. - Hoïc sinh ñoïc theo töøng caâu : Đẹp saobài thơ. Biển xanhcánh buồm. Dừa xanhnếp nhà. Êm ấm tuổi thơ. - Giaùo vieân höôùng daãn khôûi ñoäng gioïng. Hoïc sinh khôûi ñoäng gioïng. - Hoïc sinh taäp haùt töøng caâu. Hoïc sinh taäp töøng caâu noái tieáp. Tương tự lời 2. - Höôùng daãn haùt noái tieáp caû baøi. Hoïc sinh haùt caû baøi. - Hoïc sinh haùt troùng nhoùm, toå, caù nhaân caû baøi. Hoïc sinh luyeän taäp. 3. PHAÀN KEÁT THUÙC. - Baøi haùt coù hình aûnh naøo em thaáy quen thuoäc. - Hoïc sinh trình baøy caù nhaân baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Hoïc thuoäc baøi haùt, tìm ñoäng taùc phuï hoaï. TUAÀN 33 N.D : Thöù 4, 14-5-2008 Tieát 33 : OÂN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT : TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC, MÀU XANH QUÊ HƯƠNG ÔN TĐN SỐ 6 I. MỤC TIÊU : - Học sinh hát bài tre ngà bên lăng Bác, Màu xanh quê hương kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. - Trình bày 2 bài hát theo nhóm, cá nhân. - Học sinh đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 6. II. CHUẨN BỊ : Máy hát. Nhạc cụ gõ. Bài TĐN số 6. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

File đính kèm:

  • docGiao an mon Am nhac lop 5.doc