Giáo án lớp 5 - Học kì I

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-Biết :Học sinh lớp 5 là học sinh của lớp lớn nhất trường,cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập

2. Kĩ năng:

- Có ý thức học tập, rèn luyện .

-Biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập,rèn luyện.

3. Thái độ:

- Vui và tự hào là học sinh lớp 5.

II. CHUẨN BỊ:

 - Cac bài hát về chủ đề trường em.

 - Giấy , bút màu.

 - Các truyện nói về tấm gương HS lơp 5 gương mẫu.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu

 

doc29 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 768 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 - Học kì I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ý kiÕn, TuÊn nhĩn vai: “¤i dµo, bän con g¸i biÕt g× mµ ph¸t biĨu c¬ chø!”. Em sÏ lµm g× khi cøng kiÕn th¸i ®é cđa TuÊn? -C¸c nhãm th¶o luËn. -Mêi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy. -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. -GV kÕt luËn: SGV-Tr. 38. -HS th¶o luËn theo nhãm. +NÕu TiÕn cã kh¶ n¨ng th× chän b¹n Êy, kh«ng nªn chän v× TiÕn lµ con trai. +Mçi ng­êi ®Ịu cã quyỊn bµy tá ý kiÕn cđa m×nh. B¹n TuÊn nªn. -C¸c nhãm tr×nh bµy. 2.3-Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 4, SGK *Mơc tiªu: HS biÕt nh÷ng ngµy vµ tỉ chøc x· héi dµnh riªng cho phơ n÷ ; biÕt ®ã lµ biĨu hiƯn sù t«n träng phơ n÷ vµ b×nh ®¼ng giíi trong x· héi. *C¸ch tiÕn hµnh: -Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1. -Cho HS th¶o luËn nhãm 2. -Mêi mét sè HS tr×nh bµy. Sau ®ã GV kÕt luËn: +Ngµy 8-3 lµ ngµy Quèc tÕ phơ n÷. +Ngµy 20-10 lµ ngµy Phơ n÷ ViƯt Nam. +Héi Phơ n÷, C©u l¹c bé c¸c n÷ doanh nh©n lµ tỉ chøc x· héi dµnh riªng cho Phơ n÷ 2.4-Ho¹t ®éng 3: Ca ngỵi ng­êi phơ n÷ ViƯt Nam (bµi tËp 5-SGK) *Mơc tiªu: HS cđng cè bµi häc. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV nªu yªu cÇu cđa bµi tËp 5 vµ h­íng dÉn HS h¸t mĩa, ®äc th¬ hoỈc kĨ chuyƯn vỊ mét ng­êi phơ n÷ mµ em yªu mÕn, kÝnh träng. -GV chia líp thµnh 3 nhãm, cho c¸c nhãm th¶o luËn 5 phĩt, sau ®ã thi thĨ hiƯn. -Mêi c¸c nhãm thi. -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. -GV nhËn xÐt, kÕt luËn nhãm th¾ng cuéc. -HS th¶o luËn theo h­íng dÉn cđa GV. -C¸c nhãm thi. 3-Cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vỊ häc bµi vµ nhí TH theo ND võa häc Ngày dạy: Tiết 16 : ĐẠO ĐỨC HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Biết thế nào là hợp tác với những người xung quanh. -Nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập,làm việc và vui chơi. - Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu quả công việc,tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người. 2. Kĩ năng: -Có kỹ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp,của trường. 3. Thái độ: - Có thái độ mong muốn,sẵn sàng hợp tác với bạn bè,thầy giáo ,cô giáo và mọi người trong công việc của lớp,của trường ,của gia đình,của cộng đồng. _Không đồng tình với thái độ,hành vi thiếu hợp tác với bạn bè trong công việc chung của lớp ,của trường. II. Chuẩn bị: GV : - Phiếu thảo luận nhóm. III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiĨm tra bµi cị: Cho HS nªu phÇn ghi nhí bµi 7. 2-Bµi míi: 2.1-Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu cđa tiÕt häc. 2.2-Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu tranh t×nh huèng (trang 25-SGK) *Mơc tiªu: HS biÕt ®­ỵc mét biĨu hiƯn cơ thĨ cđa viƯc hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV chia líp thµnh 4 nhãm vµ giao nhiƯm vơ: C¸c nhãm quan s¸t 2 tranh ë trang 25 SGK vµ th¶o luËn c¸c c©u hái ®­ỵc nªu d­íi tranh. -C¸c nhãm th¶o luËn. -Mêi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy. -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. -GV kÕt luËn: SGV-Tr. 39. -HS th¶o luËn theo h­íng dÉn cđa GV. -§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy. -NhËn xÐt. 2.3-Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 1 SGK *Mơc tiªu: HS nhËn biÕt ®­ỵc mét sè viƯc lµm thĨ hiƯn sù hỵp t¸c. nhËn biÕt ®­ỵc mét sè viƯc lµm thĨ hiƯn sù hỵp t¸c. *C¸ch tiÕn hµnh: -Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1. -Cho HS th¶o luËn nhãm 4. -Mêi ®¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. -GV kÕt luËn: SGV-Tr. 40 2.4-Ho¹t ®éng 3: Bµy tá th¸i ®é (bµi tËp 2-SGK) *Mơc tiªu: HS biÕt ph©n biƯt nh÷ng ý kiÕn ®ĩng hoỈc sai liªn quan ®Õn viƯc hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV nªu yªu cÇu cđa bµi tËp 2 vµ h­íng dÉn HS bµy tá th¸i ®é b»ng c¸ch gi¬ thỴ. -GV lÇn l­ỵt nªu tõng ý kiÕn. -Mêi mét sè HS gi¶i thÝch lÝ do. -GV kÕt luËn: +T¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn: a, d +Kh«ng t¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn: b, c -Mêi 1-2 HS ®äc phÇn ghi nhí. -HS bµy tá th¸i ®é b»ng c¸ch gi¬ thỴ. -HS gi¶i thÝch lÝ do. -HS ®äc. 3-Ho¹t ®éng nèi tiÕp: -HS thùc hµnh theo néi dung trong SGK, trang 27. Ngày dạy: Tiết 17 : ĐẠO ĐỨC HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (tiết 2) I. Mục tiêu: Như tiết 1. II. Chuẩn bị: GV + HS: - Sưu tầm các câu chuyện về hợp tác, tương trợ nhau trong công việc. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiĨm tra bµi cị: Cho HS nªu phÇn ghi nhí cđa bµi . 2-Bµi míi: 2.1-Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu cđa tiÕt häc. 2.2-Ho¹t ®éng 1: Lµm bµi tËp 3, SGK. *Mơc tiªu: HS biÕt nhËn xÐt mét sè hµnh vi, viƯc lµm cã liªn quan ®Õn viƯc hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV cho HS trao ®ỉi nhãm 2 -C¸c nhãm th¶o luËn. -Mêi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy. -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. -GV kÕt luËn: SGV-Tr. 41. -HS th¶o luËn theo h­íng dÉn cđa GV. -§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy. -NhËn xÐt. 2.3-Ho¹t ®éng 2: Xư lÝ t×nh huèng bµi tËp 4 SGK *Mơc tiªu: HS nhËn biÕt xư lÝ mét sè t×nh huèng liªn quan ®Õn viƯc hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh. *C¸ch tiÕn hµnh: -Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1. -Cho HS th¶o luËn nhãm 4. -Mêi ®¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung. -GV kÕt luËn: SGV-Tr. 41 2.4-Ho¹t ®éng 3: Lµm bµi tËp 5-SGK. *Mơc tiªu: HS biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong c¸c c«ng viƯc h»ng ngµy. *C¸ch tiÕn hµnh: -Mêi mét HS nªu yªu cÇu. -Cho HS tù lµm bµi tËp. -Yªu cÇu HS trao ®ỉi víi b¹n bªn c¹nh. -Mêi mét sè HS tr×nh bµy dù kiÕn sÏ hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong mét sè viƯc. -C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, gãp ý cho b¹n. -GV kÕt luËn: -HS lµm bµi c¸ nh©n. -HS trao ®ỉi víi b¹n bªn c¹nh. -HS tr×nh bµy. 3-Cđng cè, dỈn dß: -Mêi 1-2 HS ®äc phÇn ghi nhí. -GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. TUẦN 18 Ngày dạy : Tiết 18 ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH CUỐI HỌC KÌ I I Mục tiêu : - Kiến thức :Củng cố kiến thức đã học trong 3 bài :Kính già, yêu trẻ;Tôn trọng phụ nữ;Hợp tác với những người xung quanh. - Thái độ : Có thái độ tôn trọng, yêu quý người già, em nhỏ, yêu quý phụ nữ, hợp tác với những người xung quanh. - Hành vi : Giúp đỡ người già em nhỏ,quan tâm, chăm sóc giúp đỡ phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày. Biết cách chia sẻ,phối hợp,hợp tác với những người xung quanh trong công việc. II Chuẩn bị: GV : Hệ thống các câu hỏi HS : Sưu tầm mẩu chuyện, bài hát. ca dao tục ngữ liên quan chủ đề ôn tập. III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 . Ôn định tổ chức 2 . Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài b. Ôn tập * Hoạt động 1 : Ôn lại kiến thức đã học * Mục tiêu : Giúp HS củng cố lại những kiến thức đã học. - Cách tiến hành : GV đưa hệ thống các câu hỏi, yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp: - Vì sao chúng ta cần phải giúp đỡ người già en nhở, việc giúp đỡ người già em nhỏ có ý nghĩa gì ? - Tại sao phụ nữ là những người đáng được tôn trọng? - Vì sao chúng ta cần phải hợp tác với những người xung quanh? -GV gọi đại diện nhóm lên bảng trả lời câu hỏi. Các nhóm khác nhận xét,bổ sung.GV chốt lại bài. * Hoạt động 2 : HS xử lí một số tình huống. * Mục tiêu : Rèn kỹ năng xử lí một số tình huống. - Cách tiến hành : GV chia chia lớp thành 3 nhóm và phân cho mỗi nhóm một tình huống. - Nhóm 1 : Đang ngồi trên xe ô tô, thấy một cụ già mới lên xe không có chỗ ngồi. - Nhóm 2 : Khi bỏ phiếu bầu lớp trưởng các bạn nam bàn nhau chỉ bỏ phiếu cho Giang vì bạn ấy là con trai. Em sẽ ứng xử như thế nào nếu là một thành viên của nhóm ? - Nhóm 3 : Tuần sau lớp tổ chức lao động, tổ 2 có nhiệm vụ là trang trí lớp học. Nêu là thành viên tổ 2 các em sẽ dự kiến thực hiện nhiệm vụ trên như thế nào ? GV gọi các nhóm lên bảng trình bày. Các nhóm khác bổ sung . GV nhận xét chốt ý và tuyên dương những nhóm làm tốt. * Hoạt động 3 : HS kể chuyện, đọc thơ, hát, đọc câu ca dao, tục ngữ có liên quan đến nội dung ôn tập. * Mục tiêu : Củng cố bài học - Cách tiến hành : - Từng học sinh có thể kể một câu chuyện, đọc một bài thơ,hát một bài hát, đọc câu ca dao, tục ngữ nói về việc làm thể hiện sự tôn trọng người già, em nhỏ, phụ nữ, hợp tác với những người xưng quanh. GV nhận xét. 4. Củng cố – dặn dò : - GV củng cố lại bài. - Dặn học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. - Hát - HS thảo luạn theo cặp và lần lượt trả lời các câu hỏi GV đưa ra -Chúng ta cần phải tôn trọng,giúp đỡ người già vì người già có nhiều kinh nghiẹm sống, đã đóng góp nhiều cho xã hội. Nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ vì trẻ em có quyền được gia đình và xã hội quan tâm, chăm sóc. Tôn trọng giúp đỡ người già, em nhỏ là biểu hiện của tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người, là biểu hiện của người văn minh , lịch sự . -Người phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Họ xúng đáng được mọi người tôn trọng. - Vì việc hợp tác sẽ giúp công việc diễn ra thuận lợi, đạt kết quả tốt, mọi người phát huy được khả năng của mình.Nêu không hợp tác, công việc sẽ gặp nhiều khó khăn, không đạt kết quả tốt. - Đại diện nhóm trả lời. - Các nhóm trao đổi, thảo luận và đưa ra phương án để giải quyết các tình huống. - Mỗi nhóm trình bày một tình huống. - Cá nhân từng em đứng dạy trình bày - Học sinh lắng nghe . Ký duyệt TỞ TRƯỞNG BAN GIÁM HIỆU Số lượng:. Chất lượng:.. . Hình thức trình bày: ..... ......... Kiến nghị:... ......................... ............. Ngày .tháng..năm 2011 Số lượng:. Chất lượng:.. . Hình thức trình bày: ............. Kiến nghị ................................................. Ngày .tháng..năm 2011

File đính kèm:

  • docGA Dao duc lop 5.doc