Giáo án Lớp 4A3 Tuần 28

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, cả bài ; nhận biết được một số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài; bước đầu biết nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự. Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về nội dung, nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Người ta là hoa đất.

-HS đọc trôi chảy rành mạch, tương đối lưu loát bài tập đọc đã học( tốc độ khoảng 85 tiếng/ phút) ; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn phù hợp với nội dung đoạn đọc.

- Cảm phục những người có sức khoẻ, tài năng.

 

doc22 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 13/10/2014 | Lượt xem: 512 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4A3 Tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ắc nhở HS về nhà làm những bài còn thiếu Học bài cũ và chuẩn bị bài mới. Thứ năm ngày 27tháng 3 năm 2014 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 56: ÔN TẬP GIỮA KÌ II (TIẾT 6) I/ Mục tiêu : * Nội dung : -Tiếp tục ôn luyện về ba kiểu câu kể : Ai làm gì ? - Ai thế nào ?- Ai là gì ? * Viết được một đoạn văn ngắn có sử dụng 3 kiểu câu trên . II / Đồ dùng dạy học: -VBT của hs. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Giới thiệu bài : (1’) * Nêu mục tiêu tiết học ôn tập và kiểm tra giữa học kì II. 2. Hướng dẫn ôn tập : (30’) * Bài tập 1 : - GV gọi HS đọc nội dung và yêu cầu . - Nhắc HS xem lại các tiết LTVC : câu kể Ai làm gì ? ( tuần 17 tr. 166 và 171 ; tuần 19 tr6 tập hai ; Câu kể ai thế nào ? ( tuần 21 ; 22 trang 23 , 29 , 26 ) ; Câu kể Ai là gì ? ( tuần 24 , 25 tr . 57 , 61 , 68 ) để lập bảng phân biệt đúng -Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 4 . - Mời đại diện nhóm trình bày kết quả làm bài bằng cách dán các phiếu bài làm lên bảng . + Gọi HS chữa bài , nhận xét , bổ sung + Nhận xét , kết luận lời giải đúng . Bài tập 2 : GV gọi HS đọc nội dung và yêu cầu . + Yêu cầu HS làm việc cá nhân làm bài vào vở sau đó tiếp nối nhau phát biểu . GV chốt lại kết quả đúng . Bài tập 3 : GV gọi HS đọc nội dung và yêu cầu . - Nhắc HS : Trong đoạn văn ngắn viết về bác sĩ Ly các em cần sử dụng + Yêu cầu HS suy nghĩ và viết đoạn văn . - Yêu cầu tiếp nối nhau đọc trước lớp . - Nhận xét ghi điểm học sinh . 3. Củng cố dặn dò : (4’) -Nhận xét đánh giá tiết học . - Dặn dò học sinh về nhà học bài -Lắng nghe . - 1Học sinh đọc thành tiếng , cả lớp đọc thầm + lắng nghe và xem lại các tiết LTVC đã học có 3 kiểu câu kể nêu trên . - HS làm việc theo nhóm 4. - Đại diện các nhóm dàn bài làm lên bảng + HS nhận xét , chữa bài . - 1 HS đọc thành tiếng . + Tiếp nối nhau phát biểu : + Nhận xét , bổ sung bài làm của bạn . - 1 HS đọc thành tiếng . + Lắng nghe . - HS viết đoạn văn vào vở . - Tiếp nối nhau đọc đoạn văn trước lớp . - Nhận xét bổ sung về đoạn văn của bạn . -HS cả lớp . - Lắng nghe và ghi nhớ Toán Tiết 139: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp HS rèn luyện kĩ năng giải toán về “Tìm hai số khi biết tổng & tỉ số của hai số đó” . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng phụ ghi các bài tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ. (5’) Yêu cầu làm bài tập sau: Tổng hai số bé nhất có 4 chữ số. Tỉ số của hai số là . Tìm hai số đó. 2. Bài mới. a. Giới thiêu: Nêu nv của tiết học b. Hướng dẫn các bài tập: (30’) Bài 1: Yêu cầu nêu kết quả Bài toán cho biết gì? +Bài toán hỏi gì? +Bài thuộc dạng toán gì? +Nêu các bước giải? Nhận xét bài làm của HS. Bài 2:-Gọi 1 HS đọc đề. +Hd giải. -Yêu cầu HS làm VBT. -Chấm và nhận xét bài làm của HS. 3.Củng cố,dặn dò: (5’) -Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hai số đó. -Nx chung tiết học. -Chuẩn bị bài Luyện tập, nhận xét chung tiết học. Cá nhân làm, nhận xét bài bạn. 1 HS đọc đề. +Tổng hai số là 198,tỉ số của hai số là +Tìm hai số đó. + Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hai số đó. -HS nêu các bước giải Giải -Coi số bé là 3 phần thì số lớn là 8 phần như vậy Tổng số phần bằng nhau là: 3+8=11(phần) Số bé là: 198:11x3=54 Số lớn là: 198-54=144 Đáp số: 54;144 1 HS đọc đề. -Cả lớp làm VBT. Giải -Tổng số phần bằng nhau là: 2+5=7(phần) Số cam là : 280:7x2=80(quả) Số quýt là: 280-80=200(quả) Đáp số: 80 quả;200quả -HS trả lời. - Lắng nghe và ghi nhớ TVTC: LUYỆN VIẾT I. MỤC TIÊU: - Củng cố cho HS biết cách tả bộ phận của đồ vật hoặc của cây mà em quan sát. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Sách củng cố buổi chiều Phiếu bài tập (nếu không có sách) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định : 2. Luyện viết : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài tập 1 HS đọc yêu cầu bài tập HS làm bài cá nhân Dựa vào đó yêu cầu HS làm BT vào vở. HS đọc bài làm của mình Bài tập 2 HS đọc yêu cầu Tổ chức HS làm vào vở Một vài HS làm xong sớm đọc bài làm của mình cho cả lớp nhận xét,học hỏi. 1. §äc hai ®o¹n v¨n sau vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ë d­íi : a) RÔ c©y trµm nh« lªn khái mÆt ®Êt tr«ng gièng nh­ nh÷ng con tr¨n ®ang bß. Th©n trµm to ®Õn hai, ba vßng tay em «m l¹i. Vá c©y sÇn sïi, mµu ®en sËm. V­ît cao khái mÆt ®Êt chõng hai th­íc, th©n trµm chÏ thµnh hai nh¸nh. Mçi nh¸nh l¹i cã nhiÒu cµnh con ch×a ra bèn phÝa v­¬n lªn, ®ì nh÷ng chiÕc l¸ nhá mµu xanh cã h×nh tr¨ng l­ìi liÒm,... Nh÷ng cµnh l¸ um tïm ®an xen vµo nhau lµm cho nh÷ng tia n¾ng mÆt trêi khã bÒ xuyªn qua næi. Mïa hÌ, c©y trµm nh­ chiÕc dï lín che m¸t cho chóng em. Giê ra ch¬i, em cïng c¸c b¹n qu©y quÇn bªn gèc trµm trß chuyÖn, vui ®ïa. ThØnh tho¶ng, vµi c¸nh hoa trµm nhÑ r¬i, ®Ëu lªn nh÷ng m¸i tãc xanh,... Theo NguyÔn T­êng Uyªn b) Cóc mäc thµnh bôi, th©n mÒm, thanh m¶nh, cïng mµu xanh víi l¸. L¸ cóc to b»ng mÊy ngãn tay, xÎ thµnh nh÷ng ®­êng cong mÒm m¹i, mäc so le trªn th©n. C¶ bôi chØ cao ®é n¨m s¸u tÊc, mäc xïm xoµ, t¹o nªn mét vÎ ®Ñp rÊt tù nhiªn. §Çu mçi cµnh lµ mét chïm nô víi hµng chôc chiÕc xinh xinh nh­ nh÷ng cóc ¸o mµu xanh nh¹t. D¨m ba chiÕc nô hÐ në víi nh÷ng c¸nh vµng e Êp. Hoa cóc ®Ñp nhÊt lµ lóc m·n khai. C¸nh xoÌ trßn, xÕp thµnh nhiÒu líp bao quanh nhuþ. Hoa lín, b«ng nä s¸t b«ng kia t¹o thµnh mét m¶ng vµng rùc næi bËt trªn nÒn l¸ xanh, tr«ng tuyÖt ®Ñp. N¾ng cµng lªn, s¾c hoa cµng léng lÉy vµ h­¬ng th¬m cµng ngµo ng¹t. MÊy chó ong róc ®Çu vµo hót mËt hoa. Trªn cao, c¸nh b­ím rËp rên ®ïa víi nh÷ng b«ng hoa t­¬i xinh nh­ g­¬ng mÆt ngêi s¸ng niÒm vui,... (Thùc hµnh TËp lµm v¨n 4, NXB Gi¸o dôc, 2002) (1) G¹ch mét g¹ch d­íi c¸c c©u (hoÆc côm tõ) cã h×nh ¶nh so s¸nh trong mçi ®o¹n v¨n. (2) G¹ch hai g¹ch d­íi 12 tõ ghÐp, tõ l¸y gîi t¶ cô thÓ vµ sinh ®éng c©y hoa cóc trong ®o¹n v¨n b. (3) Theo em, c¸c t¸c gi¶ cña hai ®o¹n v¨n trªn ®· sö dông c¸c gi¸c quan nµo ®Ó quan s¸t c©y trµm (c©y cã bãng m¸t) vµ c©y hoa cóc ? (Tr¶ lêi) ..................................................................... 2. ViÕt mét ®o¹n v¨n (kho¶ng 5 c©u) t¶ mét bé phËn cña ®å vËt hoÆc cña c©y mµ em quan s¸t kÜ. * Gîi ý: ViÕt c©u më ®o¹n giíi thiÖu bé phËn cña ®å vËt (hoÆc c©y) mµ em miªu t¶. ViÕt 3 ®Õn 4 c©u (th©n ®o¹n) t¶ râ mét vµi ®Æc ®iÓm næi bËt cña bé phËn ®­îc miªu t¶ (VD : t¶ n¾p bót m¸y cÇn nªu bËt ®­îc mµu s¾c, chÊt liÖu, ®Æc ®iÓm cña cµi bót... ; t¶ gèc c©y cÇn nªu ®­îc ®é lín cña gèc, mµu s¾c, ®Æc ®iÓm cña vá c©y, rÔ c©y...). ViÕt c©u kÕt ®o¹n béc lé ý nghÜ cña em vÒ bé phËn ®· miªu t¶ (hoÆc cã thÓ chØ lµ c©u tãm t¾t, b×nh luËn hay “chèt l¹i” vÒ bé phËn ®· t¶). 3. Củng cố - Dặn dò : - Nhắc nhở về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài mới. CHÍNH TẢ Tiết 28: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II (Tiết 7) Thứ sáu ngày 28tháng 3 năm 2014 TẬP LÀM VĂN Tiết 56: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II (Tiết 8) Toán Tiết 140: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Rèn kĩ năng giải bài toán” tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hai số đó”. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng phụ ghi các bài tập. III. Hoạt động dạy học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ. (5’) -Gọi 2 HS lên bảng làm. *Tổng hai số là số bé nhất có 6 chữ số.Tỉ số của hai số là .Tìm hai số đó. Nhận xét và ghi điểm. 2. Bài mới. a. Giới thiệu: Nêu nv của tiết học. b. Hướng dẫn các bài tập: (32’) Bài 1:Yêu cầu nêu kết quả. +Bài toán cho biết gì? +Bài toán hỏi gì? +Bài thuộc dạng toán gì? +Nêu các bước giải? Nêu kết quả, nhận xét và ghi điểm. Bài 3:Yêu cầu nêu kết quả. +Hd làm bài. +Y/c làm bài cn. Yêu cầu nêu kết quả, nhận xét và ghi điểm. 3.Củng cố,dặn dò: (3’) -Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hai số đó. -Chuẩn bị bài Luyện tập chung -Nhận xét chung tiết học. Cá nhân giải, nhận xét bạn làm. Cá nhân đọc đề và nêu. Giải: -Theo sơ đồ ,tổng số phần bằng nhau là: 3+1=4(phần) Đoạn 1 dài là:28:4x3=21(m) Đoạn 2 dài là:28-21=7(m) Đáp số:21m;7m -1 HS đọc trước lớp,HS cả lớp đọc thầm. Giải Vì giảm số lớn đi 5 lần thì được số nhỏ nên số lớn gấp 5 lần số nhỏ. -Theo sơ đồ ,tổng số phần bằng nhau là: 5+1=6(phần) Số nhỏ là:72:6=12 Số lớn là:72-12=60 Đáp số:12;60 -HS trả lời. - Lắng nghe và ghi nhớ Toán (TC) LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : - Củng cố : - Cách viết số thích hợp vào chỗ chấm - Giải bài toán có lời văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Sách toán chiều Phiếu bài tập (nếu không có vở toán chiều) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định : 2. Luyện toán : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài 1 : HS đọc yêu cầu BT -3 Học sinh lên bảng làm lớp làm giấy nháp,nhân xét - GV nhận xét bổ sung Bài 2 : HS đọc yêu cầu BT -2 HS lên bảng làm Cả lớp làm vào vở HS nhận xét bài làm của bạn Bài 3 : HS đọc bài Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì? - Lớp làm vào vở. ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng : Tæng cña hai sè 25 40 54 TØ sè cña hai sè Sè bÐ Sè lín ViÕt sè hoÆc tØ sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 32 BiÓu thÞ sè bÐ lµ ……….phÇn b»ng nhau BiÓu thÞ sè lín lµ………phÇn nh­ thÕ TØ sè cña sè bÐ vµ sè lín lµ…………… Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ………phÇn Tæng cña hai sè lµ………………… Tæng cña hai sè lµ 45. TØ sè cña hai sè lµ . T×m hai sè ®ã 3. Củng cố - dặn dò: - Nhắc nhở HS về nhà làm những bài còn thiếu Học bài cũ và chuẩn bị bài mới. SINH HOẠT LỚP TUẦN 28 I. MỤC TIÊU: - HS thấy được những ưu khuyết điểm của mình trong tuần qua - Có ý thức sửa sai những điều mình vi phạm, phát huy những điều làm tốt - GDHS có ý thức trong học tập và trong mọi hoạt động II. CHUẨN BỊ - Ghi chép của Chủ tịch HĐTQ lớp trong tuần. III. NỘI DUNG SINH HOẠT: 1. Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần a) Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy của các thành viên trong tổ. Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết quả kiểm điểm. Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét, đánh giá chung các hoạt động của lớp. Báo cáo giáo viên về kết quả đạt được trong tuần Đánh giá xếp loại các tổ. b) Giáo viên nhận xét đánh giá chung các mặt hoạt động của lớp . - Tuyên dương: 2. Đề ra nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới. Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được. Khắc phục khó khăn, duy trì tốt nề nếp .

File đính kèm:

  • docL4T28DUYEN.doc