Giáo án Lớp 4 - Tuần 8 (tiết 6)

Mục tiêu

- Đọc diễn cảm bài với cảm xúc ngưỡng mộ vẻ đẹp của rừng.

- Cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng:tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng (trả lời được các CH 1, 2, 4)

+ GDBVMT: Bài văn thể hiện vẻ đẹp kì thú của rừng, thấy được tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tg đối với vẻ đẹp của rừng

 

doc33 trang | Chia sẻ: vjt.coi9x | Ngày: 22/04/2016 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 4 - Tuần 8 (tiết 6), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a. 3. Củng cố - dặn dò - Về nhà học bài. Tiết 2: THỰC HÀNH TOÁN CỦNG CỐ CÁC TÍNH CHẤT CỦA BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN I. Mục tiờu: - Củng cố các tính chất của bốn phép tính với số tự nhiên. Áp dụng để giải toán tính nhanh. II. Nội dung: Bài tập 1. Tính nhanh Bµi tËp 2. TÝnh nhanh Bµi tËp 3. TÝnh nhanh a/ 21 x 6 + 18 x 6 + 6 x 61 = 6 x (21 + 18 + 61) = 6 x 100 = 600 b/ 1078 x 25 - 25 x 35 - 43 x 25 = 25 x ( 1078 - 35 - 43 ) = 25 x 1000 = 25000 c/ 621 x 131 + 131 x 622 -243 x 131 = 131 x ( 621 + 622 - 243) = 131 x 1000 = 131000 = 49 x 75 - 2 x 3 x 25 + 53 x 75 = 75 x (49 - 2 + 53) = 75 x 100 = 7500 a/ 74 x 18 + 740 x 6 + 22 x 74 = 74 x 18 + 74 x 60 + 22 x 74 = 74 x ( 18 + 60 + 22) = 74 x 100 = 7400 b/ 20 x 23 + 41 x 46 + 46 x 49 = 10 x 2 x 23 + 41 x 46 + 46 x 49 = 10 x 46 + 41 x 46 + 46 x 49 = 46 x ( 10 + 41 + 49 ) = 46 x 100 = 4600 c/ 31 x 15 + 150 x 5 - 15 + 20 x 15 = 31 x 15 + 15 x 50 -15 + 20 x 15 = 15 x (31 + 50 - 1 + 20 ) = 15 x 100 = 1500 a/ 23 + 123 + 77 + 877 = 23 + 77 + 123 + 877 = 100 + 1000 = 1100 b/ 25 x 122 x 4 x 10 = 25 x 122 x 40 = 25 x 40 x 122 = 1000 x 122 = 1220 c/ 460 : (5 x 23) = 460 : 23 : 5 = 20 : 5 = 4 3. Củng cố - dặn dò - Về nhà học bài. Tiết 3: KHOA HỌC Phòng tránh HIV / AIDS I Mục tiêu - Biết nguyên nhân và cách phòng tránh HIV / AIDS + GDBVMT: Mối quan hệ giữa con người với môi trường: con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường. + KNS: Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin, trình bày hiểu biết về bệnh HIV/AIDS và cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS. II Đồ dùng dạy học Hình veõ trong SGK/35 Söu taàm caùc tranh aûnh, tôø rôi, tranh coå ñoäng, caùc thoâng tin veà HIV/AIDS.(nếu có) III Các hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh Kiểm tra bài cũ Gọi 2 hs lên trả lời câu hỏi Dạy bài mới Giới thiệu bài HĐ 1: Troø chôi “Ai nhanh - Ai ñuùng” - Giaùo vieân tieán haønh chia lôùp thaønh 4 (hoaëc 6) nhoùm - Giaùo vieân cho hs thảo theo noäi dung nhö SGK/34, - Giaùo vieân neâu yeâu caàu: Haõy saép xeáp caùc caâu hoûi vaø caâu traû lôøi töông öùng? Nhoùm naøo xong tröôùc ñöôïc trình baøy (2 nhoùm nhanh nhaát). Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm nhanh, ñuùng vaø ñeïp - HIV laø gì? - HIV laø teân loaïi vi-ruùt laøm suy giaûm khaû naêng mieãn dòch cuûa cô theå - AIDS laø gì? ® Giaùo vieân choát: AIDS laø hoäi chöùng suy giaûm mieãn dòch cuûa cô theå HĐ 2 : Tìm hieåu caùc ñöôøng laây truyeàn vaø caùch phoøng traùnh HIV / AIDS. - Thaûo luaän nhoùm baøn, quan saùt hình 1,2,3,4 trang 35 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi: +Theo baïn, coù nhöõng caùch naøo ñeå khoâng bò laây nhieãm HIV qua ñöôøng maùu ? ® Giaùo vieân goïi ñaïi dieän 1 nhoùm trình baøy. Củng cố dặn dò Nhận xét tiết học Về nhà xem bài mới: - Chuaån bò: “Thaùi ñoä ñoái vôùi ngöôøi nhieãm HIV / AIDS.” 2 hs lên bảng theo yêu cầu cảu GV - Hoïc sinh hoïp thaønh nhoùm - Caùc nhoùm tieán haønh thi ñua saép xeáp. ® 2 nhoùm nhanh nhaát, trình baøy treân baûng lôùp ® caùc nhoùm coøn laïi nhaän xeùt. Keát quaû nhö sau: 1 -c ; 2 – b ; 3 – d ; 4 – e ; 5 - a Hs nêu Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân, lôùp - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm baøn ® Trình baøy keát quaû thaûo luaän (1 nhoùm, caùc nhoùm khaùc boå sung, nhaän xeùt). Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012 Tiết 1: TIẾNG ANH Tiết 2: Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa I Mục tiêu - Phân biệt được những từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong số các từ nêu ở BT1. Hiểu được nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa BT2, biết đặt câu phân biệt các nghĩa của 1 từ nhiều nghĩa BT3 HSKG: Đặt được câu phân biệt nghĩa của mỗi tính từ nêu ở BT3 II Chuẩn bị - Giấy khổ to, bút dạ, VBT III Các hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh Kiểm tra bài cũ Gọi 2 hs lên bảng Nhận xét cho điểm Dạy bài mới Bài 1 Yêu cầu hs đọc bài tập Trong caùc töø gaïch chaân döôùi ñaây, nhöõng töø naøo laø töø ñoàng aâm vôùi nhau, töø naøo laø töø nhieàu nghóa? a) Chín - Luùa ngoaøi ñoàng ñaõ chín vaøng. - Toå em coù chín hoïc sinh - Nghó cho chín roài haõy noùi b) Đường - Baùt cheø naøy nhieàu ñöôøng neân aên raát ngoït. - Caùc chuù coâng nhaân ñang chöõa ñöôøng daây ñieän thoaïi. - Ngoaøi ñöôøng, moïi ngöôøi ñaõ ñi laïi nhoän nhòp. c) Vạt - Nhöõng vaït nöông maøu maät Luùa chín ngaäp loøng thung. - Chuù Tö laáy dao vaït nhoïn ñaàu chieác gaäy tre. - Nhöõng ngöôøi Giaùy, ngöôøi Dao Ñi tìm maêng, haùi naám Vaït aùo chaøm thaáp thoaùng Nhuoäm xanh caû naéng chieàu. KL: - Nghóa cuûa töø ñoàng aâm khaùc haún nhau. - Nghóa cuûa töø nhieàu nghóa bao giôø cuõng coù moái quan heä vôùi nhau. Bài 2(không yêu cầu làm) Yêu cầu hs đọc bài tập - Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm caëp vaø tìm hieåu xem trong moãi phaàn a) b) c) töø “xuaân” ñöôïc duøng vôùi nghóa naøo. a) Muøa xuaân laø Teát troàng caây Laøm cho ñaát nöôùc caøng ngaøy caøng xuaân. b) OÂng Ñoã Phuû laø ngöôøi laøm thô noåi tieáng ñôøi nhaø Ñöôøng coù caâu raèng: “Nhaân sinh thaát thaäp coå lai hi”, nghóa laø: “Ngöôøi thoï 70 xöa nay hieám”. Toâi nay ñaõ ngoaøi 70 xuaân, nhöng tinh thaàn vaãn raát saùng suoát. Bài 3 Yêu cầu hs đọc bài tập - Yeâu caàu hoïc sinh suy nghó trong 3 phuùt, ghi ra nhaùp vaø ñaët caâu noái tieáp. Củng cố dặn dò GV nhận xét tiết học Yêu cầu hs về nhà xem bài trước 2 hs lên bảng làm theo yêu cầu của GV HS đọc yêu cầu BT - chín 2 vaø chín 1,3: töø ñoàng aâm - chín 1 vaø chín 3: töø nhieàu nghóa Ÿ luùa chín: ñaõ ñeán luùc aên ñöôïc Ÿ nghó chín: nghó kó, ñaõ coù theå noùi ñöôïc. - ñöôøng 1 vaø ñöôøng 2,3: töø ñoàng aâm - ñöôøng 2 vaø ñöôøng 3: töø nhieàu nghóa. Ÿ ñöôøng 2: ñöôøng daây lieân laïc Ÿ ñöôøng 3: con ñöôøng ñeå moïi ngöôøi ñi laïi. - vaït 2 vaø vaït 1,3: töø ñoàng aâm - vaït 1 vaø vaït 3: töø nhieàu nghóa Ÿ vaït 1: maûnh ñaát troàng troït traûi daøi treân ñoài nuùi. Ÿ vaït 2: moät maûnh aùo - Trình baøy keát quaû thaûo luaän - Nhaän xeùt, boå sung HS đọc yêu cầu BT . - HS trao ñoåi theo nhóm. HS laøm treân giaáy khoå lôùn - Nghóa goác: chæ moät muøa cuûa naêm: muøa xuaân. - Nghóa chuyeån: “xuaân” coù nghóa laø tuoåi, naêm. HS đọc yêu cầu BT - Ñaët caâu noái tieáp sau khi suy nghó 3 phuùt. - Lôùp nhaän xeùt vaø tieáp tuïc ñaët caâu. Tiết 3: Tập làm văn Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài) I Mục tiêu - Nhận biết và nêu được cách viết hai kiểu mở bài: mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp BT1 - Phân biệt được hai cách kết bài: Kết bài mở rộng; kết bài không mở rộng BT2; viết được đoạn mở bài kiểu gián tiếp, đoạn kết bài kiểu mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương BT3 II Chuẩn bị - Tranh ảnh (nếu có) III Các hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh Kiểm tra bài cũ - Gọi 2 hs đọc dàn ý của mình - Nhận xét cho điểm Dạy bài mới Giới thiệu bài Bài 1 Bài 2 Yeâu caàu hoïc sinh neâu nhöõng ñieåm gioáng vaø khaùc. Giaùo vieân choát laïi Bài 3 .hs đọc yêu cầu bài Gôïi yù cho hoïc sinh Môû baøi theo kieåu giaùn tieáp vaø keát baøi theo kieåu môû roäng . Töø nhieàu danh lam thaéng caûnh noåi tieáng giôùi thieäu caûnh ñeïp ñòa phöông. Töø moät ñaëc ñieåm ñaëc saéc nhaát ñeå giôùi thieäu caûnh ñeïp seõ taû. Töø caûm xuùc veà kæ nieäm giôùi thieäu caûnh seõ taû Keát baøi theo daïng môû roäng. Ñi laïi yù cuûa môû baøi ñeå ñi neâu caûm xuùc, yù nghó rieâng. Cuûng coá,daën doø - Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc - Yeâu caàu hoïc sinh viết lại cho hoàn. Chỉnh - 2 hs đọc Hoïc sinh laàn löôït ñoïc noái tieáp yeâu caàu baøi taäp – Caû lôùp ñoïc thaàm. 1 hoïc sinh ñoïc ñoaïn Môû baøi a: 1 hoïc sinh ñoïc ñoaïn Môû baøi b. + a – Môû baøi tröïc tieáp. + b – Môû baøi giaùn tieáp. Hoïc sinh nhaän xeùt: + Caùch a: Giôùi thieäu ngay con ñöôøng seõ taû. + Caùch b: Neâu kyû nieäm ñoái vôùi queâ höông, sau ñoù giôùi thieäu con ñöôøng thaân thieát. Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu – Noái tieáp ñoïc. Hoïc sinh so saùnh neùt khaùc vaø gioáng cuûa 2 ñoaïn keát baøi. Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm. Döï kieán: Ñeàu noùi ñeán tình caûm yeâu quyù, gaén boù thaân thieát ñoái vôùi con ñöôøng. Khaúng ñònh con ñöôøng laø tình baïn. Neâu tình caûm ñoái vôùi con ñöôøng – Ca ngôïi coâng ôn cuûa caùc coâ chuù coâng nhaân veä sinh haønh ñoäng thieát thöïc. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu, choïn caûnh. Hoïc sinh laøm baøi. Hoïc sinh laàn löôït ñoïc ñoaïn Môû baøi, keát baøi. Caû lôùp nhaän xeùt. Toán Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân I Mục tiêu Biết: . Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân (trường hợp đơn giản) - Làm BT1, 2, Bt3 II Các hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh Kiểm tra bài cũ Gọi 2 hs lên bảng làm Dạy bài mới Giới thiệu bài: Bài 1 Yêu cầu hs đọc 8dm 6cm = 0,86m 2m 2cm = 2,02m 3m 7cm = 3,07m Bài 2 HS đọc yêu cầu của bài tập a) 3,4m ; 2,05m ; 21,36m b) 8,7dm ; 4,32dm ; 0,73dm Bài 3 Yêu cầu hs làm bài tập Nhận xét đúng; 5km302m = 5,302km 5km 75m = 5,075km 302m = 0,302km Củng cố dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Chuẩn bị bài sau: 2 lên bảng làm - HS ñoïc baøi toaùn. - Caû lôùp laøm vaøo vôû. - 2 HS laøm treân baûng vaø trình baøy. - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi (ñoåi vôû) - HS ñoïc baøi toaùn. - Caû lôùp laøm vaøo vôû. - 2 HS laøm treân baûng vaø trình baøy. Sinh hoạt lớp I Thực hiện: Các tổ báo cáo két quả theo dõi trong tuần: - Mất trật tự - Đi trể: - không làm bài - Không đồng phục - Vắng (nghỉ) - Không thuộc bài - vệ sinh II Công tác tuần tới: GD hs biết lễ phép với thầy cô và người lớn GD hs đi đúng ATGT Duy trì nề nếp học tập: Không mất trật tự, đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, nghỉ học phải có phép, chú ý nghe thầy giảng bài. Vệ sinh thân thể để bảo vệ sức khỏe của mình Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Phụ đạo hs yếu, kém, hs khá kèm hs yếu Truy bài 15 phút đầu buổi Phòng chống dịch tả và tiêu chảy cấp Phòng chống sốt rét GD hs biết yêu thương nhau giúp đỡ nhau trong học tập III Nhận xét tuyên dương và phê bình: Ngày........tháng ..........năm 2012 Kí, duyệt

File đính kèm:

  • docTUAN 8.doc
Giáo án liên quan