Giáo án Lớp 4 Tuần 35 Trường Tiểu học Ninh Thới C

 - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc được ba đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK2.

 - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài ; nhận biết được thể loại (thơ, văn xuôi) của bài tập đọc thuộc hai chủ điểm Khám phá thế giới, Tình yêu cuộc sống

 - HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát, diễn cảm được đoạn văn , đoạn thơ (tốc độ đọc trên 90 tiếng /phút)

*GDKNS:

 - Tìm và xử lí thông tin, phân tích đối chiếu.

 - Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn.

 - Đảm nhận trách nhiệm

 

doc19 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 929 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 35 Trường Tiểu học Ninh Thới C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiệu và tỉ số của hai số đó II. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của 2 số? - 2 hs nêu, lớp trao đổi, nx. - Gv nx chung, ghi điểm. B. Bài mới. Bài 2. - HS nêu yêu cầu bài. - HS tự làm bài vào nháp: - Gv cùng hs nx, trao đổi chữa bài. - Cả lớp làm,4 hs lên bảng chữa bài. a. (Bài còn lại làm tương tự) Bài 3. Cách làm tương tự bài 2. - Gv cùng hs nx, chữa bài. a. b. x = 2 Bài 5. HS làm bài vào vở, chấm bài: - Cả lớp, 1 hs lên bảng chữa bài. - Gv cùng hs nx, chữa bài: C. Củng cố, dặn dò: - Nx tiết học, vn ôn bài. Ta có sơ đồ: Tuổi con: Tuổi bố: Hiệu số phần bằng nhau là: 6 -1 = 5 (phần) Tuổi con là: 30 : 5 = 6 ( tuổi) Tuổi bố là: 6 + 30 = 36 ( tuổi) Đáp số: Con : 6 tuổi. Bố: 36 tuổi. TIẾNG VIỆT ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II Tiết 4 I. MUÏC TIEÂU: - Nhaän bieát ñöôïc caâu hoûi, caâu keå, caâu caûm, caâu khieán trong baøi vaên; tìm ñöôïc traïng ngöõ chæ thôøi gian, traïng ngöõ chæ nôi choán trong baøi vaên ñaõ cho. II.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS A. Baøi cuõ. - Kieåm tra vieäc vieát ñoaïn vaên tieát tröôùc. - Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. B. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu tröïc tieáp vaø ghi ñaàu baøi leân baûng. 2. Luyeän taäp: - HD caùc em laøm caùc baøi taäp ôû VBT TV. Baøi 1,2: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc. - Y/C HS thaûo luaän nhoùm ñoâi vaø laøm baøi: Tìm caâu hoûi, caâu keå, caâu khieán, caâu caûm coù trong ñoaïn vaên. - GV nhaän xeùt vaø neâu keát quaû ñuùng. Baøi 3: - HD hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân tìm caùc traïng ngöõ chæ thôøi gian, chæ nôi choán. - GV HD theâm cho caùc em trong luùc laøm baøi. - Chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt. C. Cuûng coá - Daën doø: - GV heä thoáng kieán thöùc. - Nhaän xeùt giôø hoïc. - 3 hoïc sinh. - Hoïc sinh nghe. - Hoïc sinh ñoïc. - Hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm vaø laøm baøi vaøo vôû. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. -HS laøm baøi caù nhaân. - HS chöõa baøi, nhaän xeùt - Hoïc sinh ghi nhôù. KHOA HOÏC: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II (Kiểm tra theo đề nhà trường.) TIẾNG VIỆT ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II Tiết 5 Ngày soạn:……………………….. Ngày dạy : ……………………….. I.MUÏC TIEÂU: - Ñoïc troâi chaûy, löu loaùt baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc (toác ñoä ñoïc khoaûng 90 tieáng/phuùt); böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm ñoaïn vaên, ñoaïn thô phuø hôïp vôùi noäi dung ñoaïn ñoïc. Thuoäc 3 ñoaïn thô, ñoaïn vaên ñaõ hoïc ôû HK2. - Nghe- vieát ñuùng baøi chính taû (toác ñoä vieát khoaûng 90chöõ/15phuùt), khoâng maéc quaù 5 loãi trong baøi; bieát trình baøy caùc doøng thô, khoå thô theo theå thô 7 chöõ. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Phieáu ghi caùc baøi taäp ñoïc - Giaáy khoå to, buùt daï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS A. Baøi cuõ. B. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu tröïc tieáp vaø ghi ñaàu baøi leân baûng. 2. Kieåm tra TÑ - HTL: - GV cho hoïc sinh boác thaêm ñoïc caùc baøi taäp ñoïc. Hoûi moät soá caâu ñeå khaéc saâu noäi dung baøi. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho töøng HS. 3. HD nghe vieát baøi: Noùi vôùi em. - GV ñoïc toaøn baøi. - Goïi HS ñoïc. + Noäi dung cuûa baøi thô noùi leân ñieàu gì - Y/C HS tìm caùc töø khoù vieát. - HD caùc em vieát moät soá töø khoù: loäng gioù, lích rích, sôùm khuya. - GV ñoïc cho HS vieát baøi vaøo vôû. - Chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt. C. Cuûng coá - Daën doø: - Daën doø veà nhaø - Nhaän xeùt giôø hoïc. - Hoïc sinh nghe. - HS leân baûng boác thaêm vaø ñoïc, traû lôøi caùc caâu hoûi giaùo vieân ñöa ra. - Hoïc sinh nghe - 2 em ñoïc, lôùp ñoïc thaàm. - Hoïc sinh traû lôøi. - HS tìm töø khoù. - HS vieát baûng con: loäng gioù, lích rích, sôùm khuya. - HS vieát baøi - HS ghi nhôù. TIẾNG VIỆT ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II Tiết 6 Ngày soạn:……………………….. Ngày dạy : ……………………….. I.MUÏC TIEÂU: - Ñoïc troâi chaûy, löu loaùt baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc (toác ñoä ñoïc khoaûng 90 tieáng/phuùt); böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm ñoaïn vaên, ñoaïn thô phuø hôïp vôùi noäi dung ñoaïn ñoïc. Thuoäc 3 ñoaïn thô, ñoaïn vaên ñaõ hoïc ôû HK2. - Döïa vaøo ñoaïn vaên noùi veà moät con vaät cuï theå hoaëc hieåu bieát veà moät loaøi vaät, vieát ñöôïc ñoaïn vaên taû con vaät roõ nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Phieáu ghi caùc baøi taäp ñoïc - Giaáy khoå to, buùt daï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS A. Baøi cuõ. B. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu tröïc tieáp vaø ghi ñaàu baøi leân baûng. 2. Kieåm tra TÑ - HTL: (Tieán haønh nhö caùc tieát tröôùc). 3. Höôùng daãn vieát ñoaïn vaên mieâu taû hoaït ñoäng cuûa chim boà caâu: - Y/C HS suy nghó vaø laøm baøi. - GV theo doõi vaø höôùng daãn theâm. - Goïi HS ñoïc baøi cuûa mình. - Chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt. C, Cuûng coá - Daën doø: - Daën doø veà nhaø - Nhaän xeùt giôø hoïc. - HS nghe. - HS leân baûng boác thaêm vaø ñoïc, traû lôøi caùc caâu hoûi giaùo vieân ñöa ra. - HS ñoïc noäi dung baøi taäp, quan saùt tranh minh hoïa chim boà caâu ôû SGK vaø vieát ñoaïn vaên mieâu taû hoaït ñoäng cuûa chim boà caâu. - HS ñoïc baøi vieát cuûa mình. - HS ghi nhôù. TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Đọc được số, xác định được giá trị của chữ số theo vị trí của nó trong mỗi STN . - So sánh được hai phân số . II. Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: ? Muốn cộng 2 phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? Lấy ví dụ? - 2 hs nêu và lấy ví dụ, lớp nx, trao đổi. - Gv nx chung, ghi điểm. B. Bài mới. Bài 1. Đọc các số: - HS đọc và nêu chữ số 9 ở hàng và giá trị. - Gv cùng hs nx chốt bài đúng. Bài 2. - Gv cùng lớp nx, chữa bài. - HS nêu yêu cầu bài. - 4 HS lên bảng chữa bài, lớp làm bài vào nháp. 24579 82 604 235 101598 28 43867 35 246 325 thay chia 2 số 68446 47358 1175 470 705 76375 Bài 3. Làm tương tự bài 2.(cột 1) Thự tự điền dấu là: ; <. Bài 4. HS làm bài vào vở. - Cả lớp, 1 hs lên bảng chữa bài. - Gv thu chấm một số bài, nx chung và chữa bài: C. Củng cố, dặn dò: - Nx tiết học, vn làm bài tập 5. Bài giải Chiều rộng của thửa ruộng là: 120 : 3 x 2 = 80 (m) Diện tích của thửa ruộng là: 120 x 80 = 9600 (m2) Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng đó là: 50 x (9600:100)= 4 800 (kg) 4 800 kg = 48 tạ. Đáp số: 48 tạ thóc. ÔN TẬP (T7) Ngày soạn:……………………….. Ngày dạy : ……………………….. I.MỤC TIÊU: - Kiểm tra đọc hiểu và luyện từ và câu. - Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra. - Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV phô tô mẫu (phiếu kiểm tra) nội dung ở SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 2.Bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp và ghi đầu bài lên bảng. HĐ1: Kiểm tra: - GV phát phiếu cho học sinh. - HS làm bài GV theo dõi chung cả lớp. - Y/C HS đổi chéo bài kiểm tra kết quả. - GV thông báo kết quả; chữa bài, củng cố kiến thức cho HS. HĐ2:Củng cố - Dặn dò: - Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học. - Học sinh nghe. - HS nhận phiếu và bàm bài. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu - Viết được số. - Chuyển đổi được số đ khối lượng. - Tính được giá trị của biểu thức chứa phân số. - Bài tập cần làm: bài 1, bài 2 ( cột 1,2 ), bài 3 ( b,c,d ) , bài 4. - HS khá giỏi làm bài 5. II. Các hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Phần giới thiệu 1. Khởi động 2. Kiểm tra 3. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu B. Phát triển bài Hướng dẫn ôn tập Bài 1: - Y/c HS viết số theo lời dọc. HS viết số đúng theo trình tự đọc Bài 2: - Y/c HS tự làm bài - GV nhận xét Bài 3: - y/c HS tính giá trị của biểu thức, khi chữa bài có thể Y/c HS nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức Bài 4: - Gọi HS đọc đề, sau đó y/c HS làm bài Bài 5: ( Dành cho HS khá giỏi ) - Chia nhóm, trao đổi ý kiến trong nhóm rồi cử đại diện báo cáo kết quả làm bài a) Hình vuông và hình chữ nhật có đặc điểm b) Hình chữ nhật và hình bình hành có cùng đặc điểm C. Phần kết luận - GV tổng kết giờ học - Dặn dò HS về nhà làn BT hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau - HS viết số theo lơi đọc của GV. 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau - HS tự làm bài vào VBT, sau đó 1 HS chữa bài miệng trước lớp - 1 HS làm bài trên bảng, HS cả lớp làm bài vào VBT - 1 HS đọc Giải Tổng số phần bằng nhau là 3 + 4 = 7 (phần) Số HS gái của lớp học đó là 35 : 7 x 4 = 20 (hs) ĐS: 20 hs gái . Có 4 hình vuông . Có từng cặp đối diện song song và bằng nhau . Có các cạnh liên tiếp vuông góc với nhau . Có từng cặp đối diện song song và bằng nhau LÒCH SÖÛ: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II (Kiểm tra theo đề nhà trường.) TIEÁNG VIEÄT KIEÅM TRA TIEÁNG VIEÄT (VIEÁT) Ñeà do Nhaø tröôøng ra Ngày soạn:……………………….. Ngày dạy : ……………………….. ĐỊA Lí: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II (Kiểm tra theo đề nhà trường.) TOÁN LUYỆN TẬP –THỰC HÀNH I.MỤC TIÊU - + Ôn luyện, củng cố về : Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó + Ôn tập về phân số: Vận dụng được 4 phép tính về phân số để tính giá trị của biểu thức và tìm thành phần chưa biết của phép tính + Đọc số, xác định được giá trị của chữ số theo vị trí của nó trong mỗi STN;..... II. ĐỒ DÙNG Vở Thực hành - trắc nghiệm Toán 4 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU A. KTBC Yêu cầu HS nhắc lại: + Các bước giải một bài toán tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó;...... B. Thực hành 1. Tập hợp những vướng mắc mà HS gặp phải khi làm BT ở nhà 2. Giải đáp những vướng mắc đó; chữa một số bài điển hình 3. HS Hoàn thiện vở BT 4. Kiểm tra kết quả thực hành của HS C. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét tiết học; tuyên dương tinh thần tự làm bài ở nhà của HS - Dặn HS tiếp tục về làm BT YÙ kieán cuûa Toå chuyeân moân Duyeät cuûa Ban laõnh ñaïo

File đính kèm:

  • docgiao an ToanTieng vietKHLSDL lop 4Tuan 35 day du.doc
Giáo án liên quan