Giáo án Lớp 4 Tuần 34 Trường Tiểu học Ninh Thới C

 - Đọc rành mạch, trôi chảy toàn bài; bước đầu biết đọc một văn bản phổ biến khoa học với giọng rành rẽ, dứt khoát.

 - Hiểu nội dung: Tiếng cười mang đến niềm vui cho cuọc sống, làm cho con người hạnh phúc, sống lâu. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

 

doc32 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 1663 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 34 Trường Tiểu học Ninh Thới C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ời) -GV nhận xét- ghi điểm. 2. Bài mới. a. Khám phá. -Giới thiệu bài. b. Kết nối (phát triển bài-Bài mới). HĐ 1: Tìm hiểu phần nhận xét. -Gọi 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung các yêu cầu 1, 2. ( không dạy ). + Trạng ngữ được in nghiêng trong các câu sau trả lời cho câu hỏi nào? + Loại trạng ngữ trên bổ sung cho câu ý nghĩa gì ? HĐ 2: Phần ghi nhớ.( Không dạy ) - GV giảng và rút ra nội dung như phần ghi nhớ -Gọi HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK -Yêu cầu HS nêu VD về trạng ngữ chỉ phương tiện. c.Luyện tập. Bài 1: -Gọi HS đọc yêu cầu bài. +Bộ phận trạng ngữ trả lời cho câu hỏi nào?( Không yêu cầu nhận diện ) -Yêu cầu HS làm bài -GV nhận xét ghi điểm cho HS _________________________________________________________________________________________________________________________ Bài 2: -Gọi HS đọc yêu cầu bài. -Gv yêu cầu HS viết đoạn văn miêu tả con vật, trong đó có ít nhất 1 câu có trạng ngữ chỉ phương tiện. -Gv nhận xét cho điểm d.củng cố, dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS học bài và Chuẩn bị bài Mở rộng vốn từ: Lạc quan- Yêu đời. -2 HS thựchiện. -2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung các yêu cầu 1, 2. HS đọc thầm truyện “Con cáo và chùm nho”, suy nghĩ trả lời câu hỏi. +Trạng ngữ được in nghiêng trong câu trên trả lời cho câu hỏi : Bằng cái gì? Với cái gì? +Trạng ngữ trong câu trên bổ sung ý nghĩa phương tiện cho câu. -HS lắng nghe. -2 HS đọc to. -HS nối tiếp nhau nêu VD. -1 HS đọc yêu cầu bài. +Bộ phận trạng ngữ trả lời cho câu hỏi : -HS làm vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp gạch dưới bộ phận trạng ngữ . a)Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, làm bài đầy đủ. b)Với óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, người hoạ sĩ dân gian đã sáng tạo nên những bức tranh làng Hồ nổi tiếng. -Gọi HS đọc yêu cầu bài. -HS quan sát tranh minh hoạ các con vật -HS làm bài, phát biểu ý kiến, 2 HS làm trên 2 băng giấy dán bảng.. TOÁN : ÔN TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG I. Mục tiêu: - Giải được bài toán về tìm số trung bình cộng. II. Hoạt động dạy – học: Giáo viên Học sinh 1.Bài cũ: -Gọi 2 HS làm BT1, BT2 trang 174 -GV nhận xét- ghi điểm. 2.Bài mới: Bài 1: +Muốn tìm trung bình cộng của các số ta làm như thế nào? -Gv chấm bài nhận xét. Bài 2: -Gọi HS đọc đề, phân tích đề. -GV nhận xét. Bài 3: -Gọi HS đọc đề, phân tích đề. -GV gợi ý giúp HS tìm ra các bước giải -Yêu cầu HS tự làm. -Gv chấm chữa bài. 3.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học. -Hướng dẫn HS học bài. -2 HS thực hiện. -HS trả lời. HS áp dụng quy tắc tìm trung bình cộng của các số làm bàivào vở, 2 HS làm bảng. a) (137 + 248 + 395 ) : 3 = 260 b)( 348 + 219 + 560 + 725 ) : 4 = 463 -1 HS đọc đề, phân tích đề. Lớp suy nghĩ nêu bước giải, làm bài, 1 HS làm bảng Bài giải Số người tăng trong 5 năm là : 158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 ( người) Số người tăng trung bình hằng năm là: 635 : 5 = 127( người) Đáp số : 127( người) -1 HS đọc đề, phân tích đề. Lớp suy nghĩ nêu bước giải, làm bài, 1 HS làm bảng Bài giải Tổ Hai góp được số vở là: 36 + 2 =38 ( quyển) Tổ Ba góp được vở là: 38 + 2 =40 ( quyển) Trung bình mỗi tổ góp được số quyển vở là: (36 + 38 + 40 ):3 = 38(quyển) Đáp số : 38 quyển vở -Về nhà thực hiện. Lòch söû OÂN TAÄP CUOÁI HOÏC KYØ II I.Muïc tieâu: - Heä thoáng nhöõng söï kieän lòch söû tieâu bieåu töø thôøi Haäu Leâ – thôøi Nguyeãn II.Ñoà duøng daïy hoïc: - SGK III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. OÅn ñònh: 2. Baøi môùi: v Giôùi thieäu baøi: OÂn taäp cuoái hoïc kyø II Hoaït ñoäng caû lôùp { Khoanh vaøo yù traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau 1) Taùc phaåm Bình Ngoâ ñaïi caùo laø cuûa ai? Leâ Thaùnh Toâng Nguyeãn Traõi c. Nguyeãn Moäng Tuaân 2) Khôûi nghóa Lam Sôn do ai laõnh ñaïo? a. Quang Trung b. Leâ Thaùnh Toâng c. Leâ Lôïi d. Lyù Coâng Uaån 3) Ñieàn caùc töø: “kieán truùc, ngheä thuaät, di saûn vaên hoaù, quaàn theå” vaøo choã troáng trong ñoaïn vaên sau: “Kinh thaønh Hueá laø moät (1) ……………………………….. caùc coâng trình (2) ……………………….. vaø (3) …………………………… tuyeät ñeïp. Ñaây laø moät (4) ………………… chöùng toû söï taøi hoa vaø saùng taïo cuûa nhaân daân ta. 4) Nhaø Haäu Leâ ñaõ laøm gì ñeå khuyeán khích vieäc hoïc taäp? 4. Cuûng coá- daën doø: - Veà xem laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc - Chuaån bò Kieåm tra cuoái kyø II - Nhaän xeùt tieát hoïc. - HS traû lôøi ñuùng - YÙ b. - YÙ c. - Ñieàn ñuùng töø: (1) quaàn theå, (2) kieán truùc, (3) ngheä thuaät, (4) di saûn vaên hoaù. - Ñaët ra leã xöôùng danh, leã vinh quy, khaéc teân tuoåi ngöôøi ñoã cao vaøo bia ñaù döïng ôû Vaên Mieáu - HS caû lôùp. TẬP LÀM VĂN: ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN Ngày soạn:……………………….. Ngày dạy : ……………………….. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Hiểu các yêu cầu trong Điện chuyển tiền đi, Giấy đặt mua báo chí trong nước; biết điền nội dung cần thiết vào một bức điện chuyển tiền và giấy đặt mua báo chí. *GDKNS: - Thu thập, xử lí thông tin. - Đảm nhận trách nhiệm công dân. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Mẫu chuyển tiền đi, Giấy đặt mua báo chí trong nước. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. -Kiểm tra 2HS đọc lại thư chuyển tiền đã điền nộn dung trong tiết TLV trước 2. Bài mới. a. Khám phá (Giới thiệu bài). *Giới thiệu bài b. Kết nối (Phát triển bài) -Hướng dẫn HS điền những nội dung cần thiết vào giấy tờ in sẵn. Bài tập1: -Gv giải nghĩa những chữ viết tắt trong điện chuyển tiền đi: +N3 VNPT: là những kí hiệu riêng của ngành bưu điện, hs không cần biết. +ĐCT: viết tắt của điện chuyển tiền -GV hướng dẫn cách điền vào điện chuyển tiền: -GV mời 1Hs giỏi đóng vai em HS viết giúp mẹ điện chuyển tiền. -Cho HS tự làm bài -Yêu cầu HS đọc bài c. Thực hành. Bài 2: -Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung Giấy đặt mua báo chí trong nước -Gv giúp HS giải thích các chữ viết tắt, các từ ngữ khó (nêu trong chú thích: BCTV, báo chí, độc giả, kế toán trưởng, thủ trưởng) -Gv lưu ý hs về những thông tin mà đề bài cung cấp để các em ghi cho đúng; +Tên các báo chọn đặt cho mình,cho ông bà bố mẹ, anh chị. +Thời gian đặt mua báo(3 tháng, 6 tháng, 12 tháng) d. Áp dụng - củng cố, dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Nhắc HS ghi nhớ để điền chính xác nội dung những tờ giấy in sẵn. -HS đọc yêu cầu của bài và mẫu Điện chuyể tiền đi -Cả lớp nghe GV hướng dẫn cách điền vào điện chuyển tiền. -1HS nói trước lớp cách em sẽ điền nội dung vào mẫu Điện chuyển tiền đi như thế nào. Cả lớp theo dõi. -Cả lớp làm việc cá nhân -Một số HS đọc trước lớp mẫu Điện chuyển tiền đi đã điền đầy đủ nội dung. -Cả lớp và GV nhận xét -1HS đọc yêu cầu và nội dung Giấy đặt mua báo chí trong nước -Hs chú ý lắng nghe. -Hs chú ý theo dõi. -Về nhà chuẩn bị. ĐỊA Lí: ÔN TẬP I. Mục tiêu: - Chỉ được trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam: + Dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan- xi-păng; đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ và các đồng bằng duyên hải miền Trung; các cao nguyên ở Tây Nguyên. + Một số thành phố lớn. + Biển Đông, các đảo và quần đảo chính… - Nêu tên vài đặc điểm tiêu biểu của các thành phố ở nước ta: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng. - Nêu tên một số dân tộc, một số hoạt động sản xuất chính ở Hoàng Liên Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, các đồng bằng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. - Bản dồ hành chính Việt Nam. - Các bảng hệ thống cho học sinh điền. III.Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1.Bài cũ: -Nêu những dẫn chứng thể hiện biển nước ta có nhiều hải sản? -Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của vùng biển Việt Nam là gì? -GV nhận xét và ghi điểm. 2.Bài mới: -Giới thiệu bài. HĐ 1: Làm việc cả lớp. -GV treo bản đồ địa lí Việt Nam -Yêu cầu HS lần lượt lên chỉ các địa danh sau. HĐ 2: Làm việc theo nhóm. -GV phát cho mỗi nhóm một bảng hệ thống về các thành phố như sau: Tên thành phố Đặc điểm tiêu biểu Hà Nội Hải Phòng Huế Đà Nẵng Đà Lạt Tp.Hồ Chí Minh Cần Thơ -Yêu cầu HS các nhóm trình bày 3.Củng cố dặn dò: -GV cùng học sinh hệ thống lại những kiền thức vừa ôn tập. -Nhận xét tiết học. -2 HS nêu. -HS lần lượt nối tiếp nhau lên lên chỉ, các học sinh khác theo dõi, nhận xét. +Dãy núi Hoàng Liên Sơn,đỉnh Phan –xi –păng; đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ và các đồng bằng duyên hải miền Trung; các cao nguyên Tây Nguyên. +Các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà nẵng, Đà Lạt, Thành phố HCM, Cần Thơ. +Biển đông; quần đảo Hoàng Sa; các đảo Cát Bà,Côn Đảo, Phú Quốc -HS thảo luận và hoàn thiện bảng hệ thống được phát (theo nhóm 6) -HS lên chỉ các thành phố đó trên bản đồ hành chính Việt Nam. -Các nhóm trao đổi kết quả trước lớp. -HS thực hiện. TOÁN OÂN TAÄP TÌM HAI SOÁ KHI BIEÁT TOÅNG VAØ HIEÄU CUÛA HAI SOÁ ÑOÙ I. MUÏC TIEÂU Giaûi đđược baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù.(BT1, 2, 3) II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - GV : Baûng phuï ghi noäi dung baøi taäp 1 . - HS : SGK III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Kieåm tra baøi cuõ : - HS ñoàng thôøi laøm bieán ñoåi baøi 1,2/175 GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 2.Baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi: Baøi 1: 1 HS ñoïc ñeà. Baøi toaùn yeâu caàu gì? Cho HS laøm baøi. GV theo doõi vaø nhaän xeùt. Baøi 2: 1 HS ñoïc ñeà. Baøi toaùn yeâu caàu gì? Cho HS töï laøm baøi. GV theo doõi vaø nhaän xeùt. Baøi 3: 1 HS ñoïc ñeà. Baøi toaùn yeâu caàu gì? Cho HS töï laøm baøi. - GV theo doõi vaø nhaän xeùt. Baøi 4,5: ( Daønh cho HS khaù – gioûi ) 3.Cuûng coá- Daën doø: Neâu caùch tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù? Chuaån bò: OÂn taäp veà tìm hai soá khi bieát toång hoaëc hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù. Toång keát giôø hoïc. 2 HS leân baûng laøm. - HS traû lôøi - HS laøm vaøo nhaùp , sau ñoù leân ñieàn caùc soá vaøo oâ troáng . - HS traû lôøi . - 1 HS leân baûng laøm, coøn laïi laøm vaøo vôû. - HS traû lôøi - 1 em leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû. YÙ kieán cuûa Toå chuyeân moân Duyeät cuûa Ban laõnh ñaïo

File đính kèm:

  • docgiao an ToanTieng vietKHLSDL lop 4Tuan 34 day du.doc
Giáo án liên quan