Giáo án Lớp 4 Tuần 28-32

- Củng cố các kiến thức về phần Vật chất và năng lượng : các kĩ năng quan sát, thí nghiệm.

- Củng cố những kĩ năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan tới nội dung phần vật chất và năng lượng.

- HS biết yêu thiên nhiên và có thái độ trân trọng với các thành tựu khoa học kĩ thuật.

 

doc32 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 28-32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lớp. Tuần 32 ?&@ Thứ 2 Khoa học: ĐỘNG VẬT ĂN GÌ ĐỂ SỐNG? I/ MỤC TIÊU : Sau bài học,HS biết : - Kể tên một số con vật và thức ăn của chúng. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình trang 126,127 SGK - Sưu tầm tranh ảnh những con vật ăn các loại thức ăn khác nhau. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Ổn định : 2/ KTBC - Y/c 2 HS trả lời cá câu hỏi về bài cũ - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài mới : HĐ 1: Kể tên một số động vật và thức ăn của chúng theo nhóm - Nhóm trưởng tập hợp tranh ảnh của những con vật ăn các loại thức ăn khác nhau mà các thành viên trong nhóm đã sưu tầm và phân chúng thành các nhóm theo thức ăn của chúng. Ví dụ : + Nhóm ăn thịt. + Nhóm ăn cỏ,lá cây. + Nhóm ăn hạt. + Nhóm ăn sâu bọ. + Nhóm ăn tạp. … - Trình bày tất cả lên giấy khổ to. - Kết luận HĐ 2: Trò chơi đố bạn con gì - GV hướng dẫn HS cách chơi. + Một HS được GV đeo hình vẽ bất kì một con vật nào trong số những hình các em đã sưu tầm mang đến lớp hoặc được vẽ trong SGK. + HS đeo hình vẽ phải đặt câu hỏi đúng /sai để đoán xem đó là con gì và thức ăn của nó. Cả lớp chỉ trả lời đúng hoặc sai. - Cho HS chơi 4/ Củng cố –dặn dò : - Y/c 2 HS đọc mục bạn cần biết - Nhắc HS học thuộc mục bạn cần biết và trả lời lại các câu hỏi. Chuẩn bị bài mới Trao đổi chất ở động vật. Hát - Trả lời - Lắng nghe - HS thực hiện - HS thực hiện - Lắng nghe - Lắng nghe - HS lắng nghe - HS chơi - 2 – 3 HS - Lắng nghe Lịch sử: Kinh thành Huế I.Mục tiêu - HS biết mô tả sơ lược về kinh thành Huế -Tự hào vì Huế được công nhận là một Di sản văn hóa thế giới . II. Chuẩn bị - Hình trong SGK phóng to. - Một số hình ảnh về kinh thành và lăng tẩm ở Huế . - PHT của HS . III.Hoạt động trên lớp Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định 2. KTBC - GV gọi HS trả lời các câu hỏi về bài : Nhà Nguyễn thành lập . - GV nhận xét và ghi điểm. 3. Bài mới a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài HĐ 1: Tìm hiểu quá trình xây dựng kinh thành Huế (Hoạt động cả lớp) - GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn: “Nhà Nguyễn...các công trình kiến trúc” và yêu cầu một vài em mô tả lại sơ lược quá trình xây dựng kinh thành Huế . - GV tổng kết ý kiến của HS. HĐ 2: Tìm hiểu vẻ đẹp của kinh thành Huế (Hoạt động nhóm) - GV phát cho mỗi nhóm một ảnh (chụp trong những công trình ở kinh thành Huế ) . + Nhóm 1 : Aûnh Lăng Tẩm . + Nhóm 2 : Aûnh Cửa Ngọ Môn . + Nhóm 3 : Aûnh Chùa Thiên Mụ . + Nhóm 4 : Aûnh Điện Thái Hòa . Sau đó, GV yêu cầu các nhóm nhận xét và thảo luận đóng vai là hướng dẫn viên du lịch để gới thiệu về những nét đẹp của công trình đó(tham khảo SGK) - GV gọi đại diện các nhóm HS trình bày lại kết quả làm việc . - GV hệ thống lại để HS nhận thức được sự đồ sộ và vẻ đẹp của các cung điện, lăng tẩm ở kinh thành Huế. - GV kết luận: Kinh thành Huế là một công trình sáng tạo của nhân dân ta . Ngày nay thế giới đã công nhận Huế là một Di sản văn hóa thế giới . 4.Củng cố - GV cho HS đọc bài học . +Kinh đô Huế được xây dựng năm nào ? +Hãy mô tả những nét kiến trúc của kinh đô Huế ? 5. Dặn dò -Về nhà học bài và chuẩn bị bài : “Tổng kết”. - Nhận xét tiết học. - Cả lớp hát . - HS trả lời câu hỏi . - HS lắng nghe - 2 HS đọc . 2 HS mô tả . HS khác nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe - Các nhóm thảo luận . - Các nhóm trình bày kết quả - Lắng nghe - 2 HS đọc HS trả lời câu hỏi . -HS cả lớp Thứ 3 §¹o ®øc DµNH CHO §ÞA PH¦¥NG CHđ §Ị: AN TOµN GIAO TH¤NG I. Mơc tiªu: - Häc sinh n¾m ®­ỵc mét sè ký hiƯu vỊ biĨn b¸o an toµn giao th«ng. - Gi¸o dơc cho c¸c em ý thøc chÊp hµnh vµ tuyªn truyỊn mäi ng­êi cïng chÊp hµnh luËt giao th«ng. II. ChuÈn bÞ: - Mét sè biĨn b¸o giao th«ng. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1. Bµi cị: ? Nªu nh÷ng biĨn b¸o giao th«ng cã ë ®Þa ph­¬ng em? - GV nhËn xÐt vµ bỉ sung thªm. 2. Bµi míi: * Giíi thiƯu bµi: Gi¸o viªn giíi thiƯu trùc tiÕp vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. * H§1: Ho¹t ®éng nhãm: - Gi¸o viªn chia líp thµnh 4 nhãm: Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn vµ ®­a ra c¸c biĨn b¸o giao th«ng ®­êng bé mµ em ®­ỵc biÕt. - GV h­íng dÉn thªm cho c¸c nhãm. * H§2: Th¶o luËn líp: - Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV ®­a ra mét sè biĨn b¸o ®· chuÈn bÞ cho c¸c em nhËn diƯn. * H§3: Trß ch¬i: - Tỉ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i:” §i ®­êng nµo” - GVHD thªm cho häc sinh trong lĩc ch¬i. 3.Cđng cè, dỈn dß: - Liªn hƯ thùc tÕ. - DỈn dß vỊ nhµ – NhËn xÐt giê häc. 4- 5 häc sinh nªu. - Häc sinh l¾ng nghe. - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®­a ra ý kiÕn. - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bỉ sung thªm. - NhËn diƯn c¸c biĨn b¸o giao th«ng. - Häc sinh xung phong ch¬i trß ch¬i. Häc sinh liªn hƯ t×nh h×nh giao th«ng ë ®Þa ph­¬ng. Thứ 6 Khoa học TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT I/ MỤC TIÊU: Sau bài học,HS có thể : - Trình bày được sự trao đổi chất của động vật với môi trường: động vật phải thường xuyên lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí o xi và thải ra chất cặn bã, khí các bô níc, nước tiểu... - Thể hiện sự trao đổi chất giữa động vật với môi trường bằng sơ đồ II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình trang 128,129 SGK - Giấy A0,bút vẽ đủ dùng cho các nhóm III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Ổn định 2/ KTBC - Gọi 2 HS trả lời các câu hỏi về bài cũ - Nhận xét, ghi điểm 3/ Bài mới : HĐ 1: Phát hiện những biểu hiện bên ngoài của trao đổi chất ở động vật - GV y/c HS quan sát hình 1 trang 128/ SGK + Trước hết kể tên những gì được vẽ trong hình. + Phát hiện ra những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của động vật. + Phát hiện những yếu tố còn thiếu để bổ sung. HS thực hiện nhiệm vụ theo gợi ý trên cùng với bạn - GV gọi một số HS lên trả lời câu hỏi. + Kể tên những yếu tố mà động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường và thải ra môi trường trong quá trình sống.? + Quá trình trên được gọi là gì ? - Kết luận Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn,nước, khí ô-xi và thải ra các chất cặn bã,khí cac-bon-nic,nước tiểu …Quá trình đó gọi là quá trình trao đổi chất giữa động vật và môi trường. HĐ 2: Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở động vật - Y/c HS làm việc theo nhóm,các em cùng tham gia vẽ sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật. Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt giải thích sơ đồ trong nhóm. - Y/c các nhóm treo sản phẩm và cử đại diện trình bày trước lớp. - Gọi Hs đọc mục bạn cần biết. 4/ Củng cố –dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị bài: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên. Hát - Trả lời - Lắng nghe - HS quan sát - HS trả lời - Lắng nghe - Lớp thực hiện - HS trả lời - Lắng nghe Địa lí: BIỂN, ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS biết: - Chỉ trên BĐVN vị trí Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vịnh Hạ Long, vịnh Thái Lan, các đảo và quần đảo . - Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu của biển, đảo và quần đảo của nước ta . - Vai trò của Biển Đông , các đảo và quần đảo đối với nước ta . II. ĐỒ DÙNG DẠYHỌC: -BĐ Địa lí tự nhiên VN. -Tranh, ảnh về biển , đảo VN. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: GV HS 1. Ổn định: 2. KTBC : -Em hãy nêu tên một số ngành sản xuất của ĐN. -Vì sao ĐN lại thu hút nhiều khách du lịch? GV nhận xét, ghi điểm . 3. Bài mới : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : 1/.Vùng biển Việt Nam: *Hoạt động cá nhân hoặc từng cặp: - GV cho HS quan sát hình 1, trả lời câu hỏi trong mục 1, SGK: + Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ? + Chỉ vịnh Bắc Bộ , vịnh Thái Lan trên lược đồ - Cho HS dựa vào kênh chữ trong SGK, bản đồ trả lời các câu hỏi sau: + Vùng biển nước ta có đặc điểm gì? + Biển có vai trò như thế nào đối với nước ta? - GV cho HS trình bày kết quả. - GV mô tả, cho HS xem tranh, ảnh về biển của nước ta, phân tích thêm về vai trò của Biển Đông . 2/ Đảo và quần đảo : *Hoạt động cả lớp: - GV chỉ các đảo, quần đảo trên Biển Đông và yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: + Em hiểu thế nào là đảo, quần đảo? + Biển của nước ta có nhiều đảo, quần đảo không? + Nơi nào trên nước ta có nhiều đảo nhất? - GV nhận xét phần trả lời của HS. * Hoạt động nhóm: - Cho HS dựa vào tranh, ảnh, SGK, thảo luận các câu hỏi sau: + Nêu đặc điểm của các đảo ở Vịnh Bắc Bộ. + Các đảo, quần đảo ở miền Trung và biển phía nam nước ta có những đảo lớn nào? +Các đảo, quần đảo của nước ta có giá trị gì? - Kết luận 4.Củng cố : - Cho HS đọc bài học trong SGK. - Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta. - Chỉ bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta. 5.Tổng kết - Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài ở nhà: “Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển VN”. - HS hát . - HS trả lời . - HS nhận xét, bổ sung. - HS quan sát và trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung . - Trả lời - HS trình bày. - Lắng nghe - HS trả lời. - Lắng nghe - HS thảo luận nhóm 4. HS trình bày. - Lắng nghe - HS đọc. - Trả lời - Lắng nghe

File đính kèm:

  • doclop 4 tuan 28-32.doc