Giáo án Lớp 4 Tuần 27 Trường Tiểu học “B” Long Giang 1

- Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo.

- Thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn của lớp, ở trường và công cộng.

- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng và vận dụng bạn bè, gia đình cùng tham gia.

 

doc35 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 11/10/2014 | Lượt xem: 808 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 27 Trường Tiểu học “B” Long Giang 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oø chôi) - Laàn löôït neâu caâu hoûi - Nhaän xeùt, keát luaän ñaùp aùn ñuùng - Toång keát, tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc Keát luaän: Muïc baïn caàn bieát/108 * Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà vai troø cuûa nhieät ñoái vôùi söï soáng treân traùi ñaát Muïc tieâu: Neâu vai troø cuûa nhieät ñoái vôùi söï soáng treân Traùi Ñaát. - Caùc em haõy thaûo luaän nhoùm ñoâi, traû lôøi: Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu Traùi Ñaát khoâng ñöôïc Maët Trôøi söôûi aám? - Goïi caùc nhoùm trình baøy Keát luaän: Muïc baïn caàn bieát SGK/109 *BĐKH: Ánh sáng mặt trời xuyên qua bầu khí quyển sưởi ấm trái đất, một phần ánh sáng phản xạ lại không gian, phần năng lượng ánh sáng còn lại làm bề mặt trái đất nóng lên và phát nhiệt vào bầu khí quyển, một phần nhiệt bị các khí nhà kính giữ lại làm trái đất ấm hơn. Quy trình này gọi là hiệu nhà kính. C/ Cuûng coá, daën doø: - Nhieät raát quan troïng cho söï soáng treân Traùi Ñaát, neáu khoâng coù nhieät thì söï soáng khoâng toàn taïi - Veà nhaø xem laïi baøi - Baøi sau: OÂn taäp - 2 hs traû lôøi 1) Nguoàn nhieät thöôøng duøng ñeå: ñun noùng, saáy khoâ. söôûi aám. Ví duï: Maët trôøi söôûi aám, saáy khoâ; ngoïn löûa ñun naáu, baøn uûi saáy khoâ,... 2) Bò boûng do böng noài, xong, aám ra khoûi nguoàn nhieät. Vì theá phaûi duøng loùt tay khi böng noài, xoong ra khoûi nguoàn nhieät. Chaùy noài, xoong, thöùc aên khi ñeå löûa quaù to, vì theá caàn ñeå löûa vöøa phaûi khi ñun naáu. - Laéng nghe - Laéng nghe, chia nhoùm, cöû ban giaùm khaûo - Xem SGK - Caùc nhoùm suy nghó traû lôøi - Vaøi hs ñoïc to tröôùc lôùp - Thaûo luaän nhoùm ñoâi - Trình baøy + Gioù seõ ngöøng thoåi + Khoâng coù möa + Khoâng coù voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong thieân nhieân + Khoâng coù söï bóc hôi nöôùc, söï chuyeån theå cuûa nöôùc. + Khoâng coù söï soáng treân traùi ñaát - Vaøi hs ñoïc laïi - Laéng nghe ________________________________________________________________ Thöù saùu, ngaøy 21 thaùng 3 naêm 2014. Moân: KÓ THUAÄT Tieát 27: LẮP CÁI ĐU ( Tiết 1) I/ Muïc tieâu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết để lắp cái đu. - Lắp được cái đu theo mẫu.. II/ Ñoà duøng daïy-hoïc: - Maãu caùi ñu ñaõ laép saün - Boä laép gheùp moâ hình kó thuaät III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A/ Giôùi thieäu baøi: Tieát hoïc hoâm nay, thầy seõ hd caùc em choïn caùc chi tieát trong boä laép gheùp ñeå laép ñöôïc caùi ñu B/ Vaøo baøi * Hoaït ñoäng 1: HD hs quan saùt vaø nhaän xeùt maãu - Cho hs quan saùt maãu caùi ñu ñaõ laép saün - Caùi ñu coù nhöõng boä phaän naøo? - Caùc em thöôøng thaáy caùi ñu ôû nhöõng ñaâu? - Caùi ñu duøng ñeå cho caùc em nhoû vui chôi, ñeå cho moïi ngöôøi ngoài nghæ ngôi, hoùng maùt. * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thao taùc kó thuaät - YC hs xem SGK ñeå neâu qui trình laép caùi ñu. - GV thöïc hieän maãu (vöøa thöïc hieän vöøa giaûi thích) 1. Laép giaù ñôõ ñu : Duøng 4 thanh thaúng 11 loå laép vaøo taám lôùn thaønh 4 coïc ñu (hình 2a) , tieáp theo laáy thanh chöõ L daøi laép vaøo thanh chöõ U daøi.(2b) - Theo caùc em phaûi laép maáy giaù ñöõ truïc ñu? - Tieáp theo laáy thanh thaúng 11 loã vaø giaù ñôõ truïc ñu laép vaøo 4 coïc ñu (hình 2c) 2. Laép gheá ñu - Ta laép thanh chöõ U daøi vaøo taám 3 loã ñeå thaønh thaønh sau cuûa gheá ñu (hình 3a). Sau ñoù laáy 2 thanh thaúng 7 loã laép vaøo thaønh sau cuûa gheá ñu vaø taám nhoû (hình 3b) . Moái gheùp naøy ta phaûi laép 4 chi tieát cuøng 1 luùc: laáy tay caàm coøn laïi laép tieáp 2 thanh thaúng 7 loã vaøo taám nhoû. 3. Laép truïc vaøo gheá - Cuoái cuøng ta laép truïc ñu vaøo tay caàm. Ñeå coá ñònh truïc ñu, ngöôøi ta phaûi laép ôû moãi beân tay caàm maáy voøng haõm? - YC hs hoaøn thieän laép truïc vaøo gheá ñu - Laáy caùc boä phaän ñaõ laép xong gheùp laïi ñeå hoaøn thieän caùi ñu a) HD hs choïn caùc chi tieát - YC hs laáy caùc chi tieát vaø duïng cuï trong boä laép gheùp (nhö SGK/81) - Goïi hs leân choïn moät soá chi tieát caàn laép ñu b) Laép caùi ñu - Yc hs thöïc hieän laàn löôït theo qui trình - Ñeå laép ñöôïc caùi giaù ñôõ ñu caàn phaûi coù nhöõng chi tieát naøo? - Khi laép giaù ñôõ ñu em caàn chuù yù ñieàu gì? - Ñeå laép gheá ñu caàn choïn caùc chi tieát naøo? soá löôïng bao nhieâu? - Ñeå coá ñònh truïc ñu, caàn bao nhieâu voøng haõm? - Laép xong, yeâu caàu hs kieåm tra söï dao ñoäng cuûa caùi ñu c) HD hs thaùo caùc chi tieát - YC hs thaùo caùc chi tieát. - Nhaéc nhôû: Khi thaùo phaûi thaùo rôøi töøng boä phaän, tieáp ñoù môùi thaùo rôøi töøng chi tieát theo trình töï ngöôïc laïi vôùi trình töï laép. Khi thaùo xong phaûi xeáp goïn caùc chi tieát vaøo hoäp. C/ Cuûng coá, daën doø: - Khi laép giaù ñôõ ñu, em caàn chuù yù ñieàu gì? - Veà nhaø taäp laép caùi ñu (neáu coù boä laép gheùp ôû nhaø) - Baøi sau: Laép caùi ñu (tt) - Nhaän xeùt tieát hoïc - Laéng nghe - Quan saùt - Giaù ñôõ ñu, gheá ñu, truïc ñu - ÔÛ tröôøng maàm non hoaëc trong coâng vieân - Qui trình thöïc hieän 1. Laép töøng boä phaän + Laép giaù ñoã ñu + Laép gheá ñu + Laép truïc vaøo gheá ñu 2. Laép raùp caùi ñu - Quan saùt, theo doõi - 2 giaù ñôõ - Theo doõi, quan saùt - 4 voøng haõm - Laáy caùc duïng cuï vaø chi tieát trong boä laép gheùp - Goïi teân moät soá chi tieát - Thöïc haønh laép caùi ñu - Caàn 4 coïc ñu, thanh thaúng 11 loã, giaù ñôõ truïc ñu - Caàn chuù yù vò trí trong ngoaøi cuûa caùc thanh thaúng 11 loã vaø thanh chöõ U daøi - Caàn choïn taám nhoû, 4 thanh thaúng 7 loã, taám 3 loã, 1 thanh chöõ U daøi - 4 voøng haõm - Kieåm tra söï dao ñoäng cuûa caùi ñu - Thöïc haønh thaùo chi tieát - Vò trí trong ngoaøi cuûa caùc thanh thaúng 11 loã vaø thanh chöõ U daøi ___________________________________________ Moân: MĨ THUẬT _____________________________________________ Moân: TOAÙN Tieát 135: LUYỆN TẬP I/ Muïc tieâu: Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó. Tính được diện tích hình thoi. Baøi taäp caàn laøm baøi 1, baøi 2, baøi 4 vaø baøi 3* daønh cho HS khaù gioûi GIẢM TẢI: Bài 1 ý b. II/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A/ KTBC: Dieän tích hình thoi - Muoán tính dieän tích hình thoi ta laøm sao? - Tính dieän tích hình thoi bieát: ñoä daøi 2 ñöôøng cheùo laø 4cm vaø 7cm B/ Daïy-hoïc baøi môùi: 1) Giôùi thieäu baøi: 2) HD luyeän taäp Baøi 1: Goïi hs ñoïc yeâu caàu - Neâu laàn löôït töøng caâu, yc hs laøm vaøo B Baøi 2: Goïi hs ñoïc ñeà baøi - Goïi hs leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm vaøo vôû - Cuøng hs nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng *Baøi 3: Goïi hs ñoïc yeâu caàu (HS K-G) - Caùc em suy nghó ñeå tìm caùch xeáp boán hình tam giaùc thaønh hình thoi. Töø ñoù xaùc ñònh ñoä daøi hai ñöôøng cheùo cuûa hình thoi. Sau ñoù caùc em tính dieän tích hình thoi theo coâng thöùc ñaõ bieát. - Goïi hs leân baûng laøm baøi - Cuøng hs nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng Baøi 4: Goïi hs ñoïc yc - Caùc em thöïc haønh gaáp giaáy nhö hd SGK - Nhaän xeùt söï gaáp giaáy cuûa hs C/ Cuûng coá, daën doø: - Muoán tính dieän tích hình thoi ta laøm sao? - Baøi sau: Luyeän taäp chung - Nhaän xeùt tieát hoïc 2 hs traû lôøi - Muoán tính dieän tích hình thoi ta laáy ñoä daøi 2 ñöôøng cheùo chia cho 2 - 14 cm2 - Laéng nghe - 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp - Thöïc hieän B: a) 19 x 12 : 2 = 114 (cm2) GIẢM TẢI: Bài 1 ý b. b) Coù 7dm = 70cm 30 x 70 : 2 = 105 (cm2) - 1 hs ñoïc ñeà baøi - Töï laøm baøi Dieän tích mieáng kính laø: 14 x 10 : 2 = 70 (cm2) Ñaùp soá: 70 cm2 - 1 hs ñoïc yeâu caàu - Töï laøm baøi - 1 hs leân baûng thöïc hieän Ñöôøng cheùo AC daøi laø: 2 + 2 = 4 (cm) Ñöôøng cheùo BD daøi laø: 3 + 3 = 6 (cm) Dieän tích hình thoi laø: 4 x 6 : 2 = 12 (cm2) Ñaùp soá: 12cm2 - 1 hs ñoïc yeâu caàu - Thöïc haønh gaáp giaáy - 1 hs traû lôøi ______________________________________________ Moân: TAÄP LAØM VAÊN Tieát 54: TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ Muïc tieâu: Biết rút kinh nghiệm về bài tập làm văn đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu và viết đúng chính tả,…); tự sửa được các lỗi đã mất trong bài viết theo hướng dẫn của giáo viên. II/ Ñoà duøng daïy-hoïc: - Baûng lôùp vaø phaán maøu ñeå chöõa loãi chung - Phieáu hoïc taäp ñeå thoáng keâ caùc loãi trong baøi laøm cuûa mình theo töøng loaïi vaø söûa loãi. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: 1. Nhaän xeùt chung veà baøi laøm cuûa hs: * Öu ñieåm: Hieåu ñeà, vieát ñuùng yeâu caàu cuûa ñeà. Xaùc ñònh ñuùng ñeà baøi, baøi laøm ñuû 3 phaàn. Dieãn ñaït caâu, yù toát , moät soá baøi coù söï saùng taïo khi taû, hình thöùc trình baøy ñuùng, saïch seõ. * Khuyeát ñieåm: Loãi chính taû sai nhieàu, duøng töø chöa chính xaùc, ñaët caâu chöa ñuùng, söû duïng daáu caâu khoâng phuø hôïp, khoâng söû duïng daáu caâu caû baøi. - Traû baøi cho hs 2. HD chöõa baøi * HD töøng hs chöõa loãi - Phaùt phieáu cho hs - YC hs trao ñoåi vôùi baïn beân caïnh ñeå soaùt loãi coøn soùt. - Theo doõi, kieåm tra hs laøm vieäc * HD chöõa loãi chung - Cheùp caùc loãi ñònh chöõa treân baûng lôùp Chính taû Caâu: - Goïi hs leân baûng chöõa laàn löôït töøng loãi - Cuøng hs nhaän xeùt, chöõa laïi cho ñuùng. 3. Hd hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên, baøi vaên hay - Ñoïc nhöõng baøi vaên hay cuûa moät soá hs. - Cuøng hs trao ñoåi, nhaän xeùt ñeå tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc cuûa ñoaïn vaên. - YC hs choïn ñoaïn vaên trong baøi laøm cuûa mình ñeå vieát laïi - Goïi hs ñoïc ñoaïn vaên ñaõ vieát laïi 4. Cuûng coá, daën doø: - Veà nhaø vieát laïi baøi (neáu chöa ñaït) - Khen ngôïi nhöõng hs laøm vieäc toát trong tieát traû baøi - Baøi sau: OÂn taäp - Moãi em ñoïc lôøi pheâ cuûa gv, ñoïc nhöõng choã loãi trong baøi; vieát vaøo phieáu hoïc taäp vaø söûa loãi - Trao ñoåi cuøng baïn beân caïnh - Theo doõi - Caû lôùp töï chöõa treân nhaùp - HS cheùp baøi chöõa vaøo vôû - Laéng nghe - Trao ñoåi, nhaän xeùt - HS choïn vaø vieát laïi theo caùch hay hôn - 3-4 hs ñoïc to tröôùc lôùp - Laéng nghe, thöïc hieän _______________________________________ Tieát 27: SINH HOAÏT LÔÙP

File đính kèm:

  • docGA tuan 27HKIINH 20132014(1).doc
Giáo án liên quan