Giáo án Lớp 4 - Tuần 26 (Tiết 4)

I.Mục tiêu:

- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi, tôn kính tấm gương cụ giáo Chu.

Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

II.Đồ dùng dạy học:

 

doc40 trang | Chia sẻ: vjt.coi9x | Ngày: 23/04/2016 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 4 - Tuần 26 (Tiết 4), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u saéc hoaëc höông thôm cuûa hoa thuï phaán nhôø coân truøng vaø thuï phaán nhôø gioù? - Böôùc 2: ( caû lôùp) * Ñaùp aùn: Hoa thuï phaán nhôø coân truøng Hoa thuï phaán nhôø gioù. Ñaëc ñieåm Thöôøng coù maøu saéc saëc sôõ hoaëc höông thôm, maät ngoït haáp daãn coân truøng. Khoâng coù maøu saéc ñeïp, caùnh hoa ñaøi hoa thöôøng nhoû hoaëc khoâng coù. Teân caây Dong rieàng, phöôïng, böôûi, chanh, cam, möôùp, baàu, bí Caùc loaïi caây coû, luùa, ngoâ, Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Söu taàm theâm hoa thuï phaán nhôø gioù, coân truøng. - HS ñoïc thoâng tinh S/106 chæ vaø noùi vôùi nhau veà: söï thuï phaán, söï thuï tinh, söï hình thaønh haït vaø quaû. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc theo caëp tröôùc lôùp. - Moät HS nhaän xeùt boå sung. - HS laøm caùc baøi taäp. - HS chöõa baøi taäp. - HS chôi gheùp chöõ vaøo hình cho phuø hôïp theo nhoùm. - HS caùc nhoùm thi gaén caùc chuù thích vaøo cho phuø hôïp, nhoùm naøo laøm xong thì gaén leân baûng. - Töøng nhoùm giôùi thieäu sô ñoà coù gaén chuù thích cuûa nhoùm mình. - Caùc nhoùm thaûo luaän caâu hoûi S/107. - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình quan saùt S/107 tranh aûnh söu taàm ñöôïc ñoàng thôøi chæ ra hoa naøo thuï phaán nhôø gioù, hoa naøo thuï phaán nhôø coân truøng. - Thö kí vieát bieân baûn theo maãu. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình. - Caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán. Thöù saùu, ngaøy 22 thaùng 3 naêm 2013 Tiết 1: Tiếng Anh Tiết 2: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU LUYEÄN TAÄP THAY THEÁ TÖØ NGÖÕ ÑEÅ LIEÂN KEÁT CAÂU. I.Muïc tieâu - Hiểu và nhận biết được những từ ngữ chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương và những từ dùng để thay thế trong BT1; thay thế được những từ ngữ lặp lại trong 2 đoạn văn theo yêu cầu của BT2. II.Ñoà duøng daïy hoïc: tôø phieáu BT1, giaáy A 4 BT2. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Giaùo vieân Hoïc sinh Kieåm tra baøi cũ Gọi 2 hs lên trả lời câu hỏi Nhận xét cho điểm Dạy bài mới Giôùi thieäu: Baøi taäp 1: - GV cho hs ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên. - GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng - Phuø Ñoång Thieân Vöông, Trang Nam Nhi, Traùng só aáy, ngöôøi trai laøng Phuø Ñoång. Baøi taäp 2: - GV nhaéc chuù yù BT2 + Xaùc ñònh nhöõng töø laëp laïi trong 2 ñoaïn vaên + Thay theá nhöõng töø ngöõ ñoù baèng ñaïi töø hoaëc töø ngöõ cuøng nghóa. Sau ñoù thay theá, ñoïc laïi ñoaïn vaên xem coù hôïp lí khoâng, coù hay hôn ñoaïn vaên cuû khoâng. - GV phaùt buùt daï cho 2 HS - Thöïc hieän y/c 1 - GV daùn tôø phieáu leân baûng lôùp. - Thöïc hieän y/c BT2 - Gv+ caû lôùp nhaän xeùt. (2) Ngöôøi thiếu nöõ hoï Trieäu (3) naøng, (4) naøng (5) Trieäu Thò Trinh (6) Ngöôøi con gaùi vuøng nuùi Quan Yeân (7) Baø. Baøi taäp 3: (không dạy) - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt ñaùnh giaù. - Gv chaám ñieåm ñoaïn vaên hay, toát. TD: Maïc Ñænh Chi. Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS laøm BT3 chöa hoaøn chænh. Hs traû lôøi caâu hoûi - HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - HS ñaùnh soá thöù töï caùc caâu vaên vaø ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên, baøi vaên. - 1 HS vieát vaøo phieáu caùc töø chæ nhaân vaät Phuù Ñoång Thieân Vöông. Neâu taùc duïng duøng nhöõng töø ngöõ thay theá. - Caû lôùp nhaän xeùt. - Taùc duïng: traùnh vieäc laëp töø, giuùp cho dieãn ñaït sinh ñoäng hôn, roõ yù hôn maø vaãn ñaûm baûo söï lieân keát. - HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2. - HS ñaùnh soá thöù töï caùc caâu vaên, ñoïc thaàm laïi 2 ñoaïn vaên baøi vaên. - HS phaùt bieåu yù kieán, noùi soá caâu trong 2 ñoaïn vaên, töø laäp laïi - 1 HS leân baûng ñaùnh soá caùc caâu vaên gaïch döôùi nhöõng töø laëp laïi laø Trieäu Thò Trinh ( 7 laàn) - 2 HS leân baûng laøm - HS cho phöông aùn. - HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 3: - moät vaûi HS giôùi thieäu göông hieáu hoïc em choïn vieát laø ai. - HS vieát laïi ñoaïn vaên vaøo vôû BT - HS tieáp noái nhau ñoïc ñoaïn vaên, noùi roõ töø ngöõ thay theá caùc em söû duïng ñeå lieân keát caâu. Tiết 3: TOAÙN VAÄN TOÁC I.Muïc tieâu: - Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc. - Biết tính vận tốc của 1 chuyển động đều. Làm BT1, BT2 II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Giaùo vieân Hoïc sinh Kieåm tra baøi cũ Gọi 2 hs lên làm bt Nhận xét cho điểm Dạy bài mới 1. Giôùi thieäu khaùi nieäm vaän toác: - GV neâu baøi toaùn SGK H: OÂ toâ vaø xe maùy xe naøo ñi nhanh hôn? - Thoâng thöôøng oâ toâ ñi nhanh hôn xe maùy. a/ Baøi toaùn: - GV neâu baøi toaùn (SGK) - GV goïi. - GV: moãi giôø oâ toâ ñi ñöôïc 42,5km. Ta noùi vaén taéc vaän toác cuûa oâ toâ laø 42,5km/ giôø. Vieát laø: 42,5 km/giôø. - GV ghi baûng: Vaän toác cuûa oâ toâ laø: 170 : 4 = 42,5 (km/giôø) - GV: ñôn vò cuûa vaän toác ôû baøi toaùn naøy laø km/giôø. - GV: neáu quaõng ñöông laø S thôøi gian laø t, vaän toác laø V thì ta coù coâng thöùc tính vaän toác laø: V = S : t - GV: cho HS öôùc löôïng vaän toác cuûa ngöôøi ñi boä, xe ñaïp, xe maùy, oâ toâ. - Gv neâu yù nghóa kyû naêng vaän toác laø ñeå chæ söï nhanh hay chaäm cuûa moät chuyeån ñoäng. Baøi toaùn 2: - GV neâu baøi toaùn. - GV: hoûi veà ñôn vò cuûa vaän toác, trong baøi toaùn vaø nhaán maïnh ñôn vò cuûa vaän toác ôû ñaây laø m/giaây. Baøi 1: Yeâu caàu hs ñoïc bt Baøi 2: Yeâu caàu hs ñoïc bt Baøi 3: GV höôùng daãn HS. Muoán tính vaän toác vôùi ñôn vò laø m/giaây thì phaûi ñoåi ñôn vò cuûa soá ño thôøi gian sang giaây. Cuûng coá, daën doø: Nhaän xeùt tieát Veà nhaø laøm bt 2 hs lên làm bt - HS traû lôøi - HS suy nghó vaø tìm keát quaû. - HS noùi caùch trình baøy lôøi giaûi baøi toaùn. 170 : 4 = 425 (km) Trung bình moãi giôø oâ toâ ñi ñöôïc: 42,5km - HS neâu caùch tính vaän toác. - HS nhaéc laïi caùch tính vaän toác vaø coâng thöùc. - Ngöôøi ñi boä khoûang 5km/giôø - Xe ñaïp 15km/giôø - Xe maùy 35km/giôø - OÂ toâ 50km/giôø - Hs suy nghó vaø giaûi. - HS neâu caùch tính vaän toác vaø trình baøy lôøi giaûi. + Vaän toác chaïy cuûa ngöôøi ñoù laø: 60 : 10 = 6 (m/giaây) - 2 HS nhaéc laïi caùch tíhn vaän toác. - HS neáu caùch tính vaän toác. - HS tính vaän toác cuûa xe gaén maùy ño laø km/giôø. - 1 HS leân baûng coøn laïi laøm vaøo vôû. Giaûi: Vaän toác cuûa xe maùy laø: 105 : 3 = 35 (km/giôø) Ñaùp soá: 35km/giôø - HS nhaän xeùt baøi giaûi cuûa baïn. - HS tính theo coâng thöùc. V = S : t Giaûi: Vaän toác cuûa maùy bay laø: 1800 : 2,5 = 720 (km/giôø) Ñaùp soá: 720km/giôø Giaûi: 1 phuùt 20giaây = 80giaây Vaän toác chaïy cuûa ngöôøi ñoù laø: 400 : 80 = 5m/giaây Ñaùp soá: 5m/giaây Tiết 4: TAÄP LAØM VAÊN TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ ÑOÀ VAÄT. I.Muïc tieâu: - Biết rút kinh nghiệm và sửa lỗi trong bài; viết lại được 1 đoạn văn trong bài cho đúng hoặc hay hơn II.Ñoà duøng daïy hoïc: Baûng phuï ghi 5 ñeà baøi kieåm tra taû ñoà vaät tuaàn 25, moät soá loãi ñieàn hình caàn söûa. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Giaùo vieân Hoïc sinh Kieåm tra baøi cũ Gọi 2 hs lên đọc lại đoạn kịch Nhận xét cho điểm Dạy bài mới Giôùi thieäu: Nhaän xeùt keát quaû baøi vieát cuûa HS: - GV môû baûng phuï vieát 5 ñeà baøi kieåm tra vaø moät soá loãi ñieån hình. a) Nhaän xeùt chung veà keát quaû baøi vieát: + Nhöõng öu ñieåm: . Baøi vieát coù ñuû 3 phaàn caáu truùc baøi vieát hôïp lí + Nhöõng thieáu soùt: . Chính taû coøn sai nhieàu, duøng töø chöa ñuùng coøn moät vaøi baøi caâu chöa hoaøn chænh. Höôùng daãn HS chöõa baøi: - GV traû baøi töøng HS a) GV höôùng daãn chöõa loãi chung. - GV chöõa laïi cho ñuùng. b) Höôùng daãn HS chöõa trong baøi. - Gv theo doõi, kieåm tra laøm vieäc. c) Höôùng daãn HS hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên, baøi vaên hay: - GV ñoïc baøi vaên hay, ñoaïn vaên hay () d) HS choïn 1 ñoaïn vieát laïi cho hay hôn. - GV chaám laïi ñoaïn vöøa vieát laïi. Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Bieåu döông nhöõng HS laøm baøi toát. - HS ñoïc laïi maøn kòch Giöõ nghieâm pheùp nöôùc. - 1 soá HS leân baûng chöõa töøng loãi - Caû lôùp töï söûa loãi treân nhaùp. - Hs trao ñoåi veà baøi chöõa treân baûng. - HS ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa thaày phaùt hieän theâm loãi trong baøi vaø söûa loãi. - Ñoåi baøi beân caïnh vaø raø soaùt. - HS trao ñoåi thaûo luaän ñeå tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc cuûa ñoaïn vaên, baøi vaên. - Moãi HS vieát moät ñoaïn chöa ñaït vieát laïi. - HS tieáp noái nhau ñoïc ñoaïn vaên vöøa vieát. SINH HOẠT I. YÊU CẤU: Tổng kết và đánh giá hoạt động tuần. Sơ kết chủ điểm: Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tuần: .. + Tiếp tục thực hiện chủ điểm . + Thực hiện tốt 10 điều nội quy của học sinh + Thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống “ tay chân miệng”, phòng bệnh sốt xuất huyết. + Tinh thần ham học, vượt khó. II. CHUẨN BỊ: lớp trưởng tổng hợp sổ trược của 3 tổ GV chuẩn bị 1 số yêu cầu giao việc. III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG. Hoạt động 1: Kiểm điểm công tác tuần qua (Lớp trưởng điều khiển) Mời 3 tổ trưởng báo cáo Mời các tổ khác hoặc vài thành viên bổ sung báo cáo của tổ mình hay tổ bạn Lớp trưởng tổng kết điểm thi của 3 tổ, xếp hạng tổ hạng nhất, nhì, ba và tuyên dương các bạn học tốt. GV ghi nhận thông tin phản hồi khi các em thực hiện, đánh giá chung về các mặt và tuyên dương, phê bình Hoạt động 2: Chất vấn, trình bày phương pháp học. GVCN mời các em có hành vi vi phạm nêu lý do , nguyên nhân vi phạm, tự bản thân nêu hướng khắc phục (chỉ chọn 2-4 em) GVCN mời các em được tuyên dương nêu phương pháp học tại nhà( chỉ chọn 2-4 em) GVCN kết luận và nắc lại phươn pháp học (chỉ chọn 1 phân môn hoặc cách học 1 kiến thức.) Nghỉ giữa tiết: hát Hoạt động 4: công việc tuần tiếp theo, tuần GD hs biết lễ phép với thầy cô và người lớn GD hs đi đúng ATGT Duy trì nề nếp học tập: Không mất trật tự, đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, nghỉ học phải có phép, chú ý nghe thầy giảng bài. Vệ sinh thân thể để bảo vệ sức khỏe của mình Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Phụ đạo hs yếu, kém, hs khá kèm hs yếu Chuẩn bị ôn tập giữa HKII Truy bài 15 phút đầu buổi Phòng chống sốt rét GD hs biết yêu thương nhau giúp đỡ nhau trong học tập Ngày...........tháng ........năm 2013 Kí, duyệt

File đính kèm:

  • doctuan 26.doc
Giáo án liên quan