Giáo án Lớp 4 Tuần 22 Trường Tiểu học Ninh Thới C

I/ MỤC TIÊU:

- Bước đầu biết đọc một đoạn trong bài có nhấn giọng từ ngữ gơi tả.

- Hiểu nội dung bài: Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa, quả và nét độc đáo về dáng cây. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ ghi đoạn “Sầu riêng là đến kì lạ”.

 

doc32 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 2246 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 22 Trường Tiểu học Ninh Thới C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS tự làm bài, mỗi nhóm làm một câu. - HD chữa bài. - Nhận xét, chốt bài giải đúng. Bài 2(a): - Gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS làm bài. (HSKG làm cả bài) - HD chữa bài. - Nhận xét, chốt bài giải đúng. Bài 3: (Dành cho HSKG, nếu còn thời gian) - HD: Quy đồng mẫu số số bánh của hai bạn rồi tiến hành so sánh - Nhận xét, chốt bài giải đúng. C> Củng cố, dặn dò - Hệ thống nội dung bài. - Nhận xét tiết học. - 2HS trả lời câu hỏi. - Mẫu số của 2 phân số khác nhau. + Học sinh hoạt động nhóm 2 nhóm: Các nhóm tự do thảo luận + Đã tô màu băng giấy. + Đã tô màu băng giấy + Băng giấy thứ hai - băng giấy lớn hơn băng giấy + > + Ta quy đồng MS 2 phân số đó rồi so sánh các tử số của 2 phân số mới. - 1HS nêu yêu cầu. - 3HS lên bảng làm; lớp làm vào vở, mỗi dãy bàn làm một câu. - HS nhận xét bài trên bảng. a, Ta có: = = và = = Vì: < nên < b, - 1HS nêu yêu cầu. - 2HS lên bảng làm; lớp làm bài vào nháp. - HS nhận xét bài trên bảng. a, = = vì < nên < - HSKG làm nháp. + Số bánh Mai ăn là = = cái bánh. + Số bánh Hoa ăn là: cái bánh. Vì 15 < 16 nên Hoa ăn nhiều bánh hơn. LÒCH SÖÛ TRÖÔØNG HOÏC THÔØI HAÄU LEÂ I/ Muïc tieâu -Bieát söï phaùt trieån cuûa giaùo duïc thôøi Haäu Leâ (nhöõng söï kieän veà toå chöùc giaùo duïc, chính saùch khuyeán hoïc): +Ñeán thôøi Haäu Leâ giaùo duïc coù quy cuû chaët cheû: ôû kinh ñoâ coù Quoùc Töû Giaùm, ôû caùc ñòa phöông beân caïnh tröôøng coâng coøn coù caùc töôøng tö; ba naêm coù moät kì thi Höông vaø thi Hoäi; noäi dung hoïc taäp laø nho giaùo,… +Chính saùch khuyeán khích hoïc taäp: ñaët ra leã xöôùng danh, leã vinh quy, khaéc teân tuoåi ngöôøi ñoã cao vaøo bia ñaù döïng ôû vaên mieáu. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - Caùc hình minh hoaï trong SGK - Phieáu hoïc thaûo luaän nhoùm cho HS. - HS söu taàm caùc maåu chuyeän veà hoïc haønh, thi cöû thôøi xöa III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1. KTBC: 4’ - Y/c HS traû lôøi 2 caâu hoûi cuoái baøi 17. - GV nhaän xeùt vieäc hoïc baøi ôû nhaø cuûa HS - Cho HS q/s aûnh Vaên Mieáu. - Quoác Töû Giaùm, Nhaø Thaùi hoïc, bia tieán só vaø hoûi: (?) AÛnh chuïp di tích lòch söû khi naøo? Di tích coù töø bao giôø? 2. Baøi môùi: 30’ *Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc giaùo duïc thôøi haäu leâ - Cho HS THaûo luaän nhoùm theo ñònh höôùng sau: Haõy cuøng ñoïc SGK, thaûo luaän ñeå hoaøn thaønh phieáu sau: - Y/c ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy yù kieán thaûo luaän cuûa nhoùm mình - Y/c HS döïa vaøo noäi dung phieáu ñeû moâ taû toùm taét veà toå chöùc giaùo duïc döôùi thôøi Haäu Leâ (veà toå chöùc tröôøng hoïc, veà ngöôøi ñöôïc ñi hoïc, veà noäi dung hoïc, veà neàn neáp thi cöû). *GV toång keát vaø giôi thieäu: Vaäy nhaø Haäu Leâ ñaõ laøm gì ñeå khuyeán khích vieäc hoïc taäp, chuùng ta cuøng tìm hieåu tieáp baøi. *Hoaït ñoäng 2: Nhöõng bieän phaùp khuyeán khích hoïc taäp cuûa nhaø haäu leâ - Y/c HS ñoïc SGK vaø TLCH (?) Nhaø Haäu Leâ ñaõ laøm gì ñeå khuyeán khích vieäc hoïc taäp. *Keát luaän: 3. Cuûng coá, daën doø: 3’ (?) Qua baøi hoïc lòch söû naøy, em coù suy nghó gì veà giaùo duïc thôøi Haäu Leâ ? - Toång keát giôø hoïc, daën HS veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau - HS traû lôøi - AÛnh chuïp Vaên Mieáu - Quoác Töû Giaùm, laø töôøng ñaïi hoïc ñaàu tieân cuûa nöôùc ta ñöôïc xaây döïng baét ñaàu töø thôøi nhaø Lyù. - Chia thaønh caùc nhoùm nhoû, cuøng ñoïc SGK vaø thaûo luaän. - Moãi nhoùm trình baøy 1 yù trong phieáu, caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø boå sung yù kieán. - HS trình baøy - HS khaùc theo doõi ñeå nhaän xeùt vaø boå sung yù kieán. - HS ñoïc thaàm SGK, phaùt bieåu yù kieán - Nhöõng vieäc nhaø Haäu Leâ ñaõ laøm ñeå khuyeán khích vieäc hoïc taäp laø: + Toå chöùc Leã xöôùng danh (leã ñoïc teân ngöôøi ñoã) + Toå chöùc Leã vinh quy (leã ñoùn röôùc ngöôøi ñoã cao veà laøng). + Khaéc teân tuoåi ngöôøi ñoã ñaït cao (tieán só) vaøo bia ñaù döïng ôû Vaên Mieáu ñeå toân vinh ngöôøi coù taøi. + Ngoaøi ra, nhaø Haäu Leâ coøn kieåm tra ñònh kyø trình ñoä cuûa quan laïi ñeå caùc quan phaûi thöôøng xuyeân hoïc taäp. - HS phaùt bieåu yù kieán - HS veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau. TẬP LÀM VĂN Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Ngày soạn:……………………….. Ngày dạy : ……………………….. I/ Mục tiêu: - HS nhận biết được một số điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả cây cối, viết được một đoạn văn miêu miêu tả lá ( hoặc thân, gốc) của cây. II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh, ảnh một số cây ăn quả để HS làm BT2. III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - GV kiểm tra 2HS đọc lại kết quả quan sát một cái cây mà em thích. - GV nhận xét, ghi điểm. - 2 HS đọc, HS khác nhận xét. 2. Bài mới: GV giới thiệu bài. HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1: -Gọi 1 HS đọc nội dung bài tập, cả lớp đọc thầm. - GV nhắc HS cách làm bài. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi yêu cầu BT vào VBT. GV phát riêng phiếu cho 2 cặp. - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả. - Cả lớp nhận xét bài làm trên bảng. - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - HS lắng nghe. -1 HS đọc nội dung bài tập, cả lớp đọc thầm. - HS theo dõi. - HS thảo luận nhóm đôi yêu cầu BT vào VBT. GV phát riêng phiếu cho 2 cặp. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả. - Cả lớp nhận xét bài làm trên bảng. HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - HS suy nghĩ, chọn tả một bộ phận của cái cây mà em yêu thích - HS viết đọan văn vào vở. - GV dạy cá nhân, giúp đỡ HS yếu. - Gọi một số HS trình bày trước lớp. - Gọi HS khác nhận xét. - GV nhận xét, ghi điểm một số đoạn văn hay. - 1 HS đọc yêu cầu BT, lớp đọc thầm. - HS phát biểu ý kiến. - HS làm việc các nhân. - Một số HS trình bày kết quả.- HS khác nhận xét. - HS theo dõi. HĐ4: Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét giờ học, dặn HS đọc bài ở nhà, chuẩn bị bài sau. - HS lắng nghe. ĐỊA LÝ Hoạt động sản xuấtcủa người dân ở đồng Bằng Nam Bộ. I/ MỤC TIÊU: - Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Nam Bộ: + Trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái. + Nuôi trồng và chế biến thủy sản. + Chế biến lương thực. *HSKG: Biết những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước: đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động. *GDBVMT: Giúp HS hiểu: để thích nghi và cải tạo môi trường, người dân ở đồng bằng Nam Bộ đã trồng nhiều lúa, trồng nhiều trái cây, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản. II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Tranh ảnh: Vườn cây ăn quả ở đồng bằng Nam Bộ. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A> Bài cũ: - Gọi HS nhắc lại nội dung “Bài học” của tiết học trước. - GV nhận xét, ghi điểm. B> Bài mới: 1) Giới thiệu bài. 2) Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. a, HĐ1: Làm việc cả lớp. - GV treo tranh, yêu cầu HS dựa vào SGK, quan sát tranh và trả lời câu hỏi. + Hãy nêu lên những đặc điểm về hoạt động sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm của người dân nơi đây. - Giáo viên yêu cầu HSKG nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước. b, HĐ2: Làm việc theo nhóm. - Yêu cầu các nhóm đọc tài liệu SGK và thể hiện quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu. - Yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ. - GV nhận xét, sửa chữa hoàn thiện sơ đồ đúng cho HS: Phơi thóc Tuốt lúa Gặt lúa Xay xát gạo và đóng bao Xuất khẩu 3) Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước. a, HĐ 3: Làm việc theo cặp - Yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi: + Đặc điểm mạng lưới sông ngòi, có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động sản xuất của người dân Nam Bộ? - Giáo viên kết luận chung và GDBVMT. C> Củng cố, dặn dò: - Hệ thống nội dung bài. - Nhận xét tiết học. - 2 em trả lời. + Người dân trồng lúa, cây ăn quả như dừa, chôm chôm, măng cụt, ... - Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động. - Các nhóm thảo luận, vẽ sơ đồ. - Đại diện 1 nhóm lên bảng vẽ sơ đồ. - N2: Trao đổi, thống nhất câu trả lời: + Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam bộ dày đặc và chằng chịt. Do đó người dân đồng bằng sẽ phát triển nghề nuôi và đánh bắt và xuất khẩu thủy sản như cá basa, tôm,... - HS đọc mục Bài học cuối bài. Toaùn LUYEÄN TAÄP I. MUÏC TIEÂU -Reøn kyõ naêng so saùnh hai phaân soá khaùc maãu soá. - Giaùo duïc HS caån thaän, chính xaùc. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1. KTBC: 4’ - GV goïi 2 HS leân baûng, yeâu caàu caùc em neâu caùch so saùnh hai phaân soá khaùc maãu soá GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 2. Baøi môùi: 30’ Luyeän taäp. Baøi 1: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Muoán so saùnh hai phaân soá khaùc maãu soá ta laøm theá naøo ? - Nhaän xeùt, söûa sai Baøi 2: - GV vieát phaàn a cuûa baøi taäp leân baûng vaø yeâu caàu HS suy nghó ñeå tìm ra 2 caùch so saùnh phaân soá vaø . - GV yeâu caàu HS töï laøm baøi theo caùch QÑMS roài so saùnh, sau ñoù höôùng daãn HS caùch so saùnh vôùi 1. Baøi 3: - GV yeâu caàu HS quy QÑMS roài so saùnh hai phaân soá: ; . - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi keát luaän, sau ñoù töï laøm tieáp caùc phaàn coøn laïi. Baøi 4: HS khaù gioûi - GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi sau ñoù laøm baøi - GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. 3. Cuûng coá daën doø: 4’ - Daën HS veà laøm theâm caùc baøi taäp chöa laøm xong HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta so saùnh hai PS. - Ta quy ñoàng maãu soá hai PS roài môùi so saùnh. - HS leân baûng laøm HS caû lôùp laøm vaøo vôû a) < b) Ruùt goïn = = . Vì < neân < .c) HS khaù gioûi - HS trao ñoåi vôùi nhau, sau ñoù phaùt bieåu yù kieán tröôùc lôùp. - HS so saùnh : > 1; < 1. - Vì > 1; . - HS thöïc hieän vaø neâu keát quaû so saùnh : > - HS neâu caùch thöïc hieän - HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Trình baøy nhö sau: a) Vieát theo thöù töï töø beù ñeán lôùn laø ; ; . Ý kiến của Tổ Chuyên môn Duyệt của ban Lãnh đạo

File đính kèm:

  • docgiao an ToanTieng vietKHLSDL lop 4Tuan 22 day du.doc
Giáo án liên quan