Giáo án Lớp 4 Tuần 1 Buổi chiều

- Củng cố cho HS về viết số, thực hiện các phép tính cộng trừ, nhân, chia, tính giá trị của biểu thức.

- Rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức cho HS

- Giup1 HS yêu thích học toán.

 

doc6 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 11/10/2014 | Lượt xem: 3557 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 1 Buổi chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 1 (TÖØ 19/ 8- 23/8/2013) Thöù, ngaøy Tieát Theo TKB Moân Tieát PP CT Teân baøi daïy Phöông tieän, ñoà duøng DH Hai 19-8 1 2 3 4 5 Tieáng Anh Ñaïo ñöùc Theå duïc 1 1 1 Trung thöïc trong hoïc taäp(tt) - KNS Tranh, SGK Ba 20-8 1 2 3 4 5 OÂn Toaùn OÂn Toaùn OÂn TV 1 2 1 OÂn taäp OÂn taäp OÂn taäp Baûng phuï,PBT Baûng phuï, PBT Baûng phuï, PBT Tö 21-8 1 2 3 4 5 Khoa hoïc Keå chuyeän Mó thuaät 1 1 1 Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng - Mt Söï tích Hoà Ba Beå - MT Baûng phuï Tranh, SGK Naêm 22-8 1 2 3 4 5 OÂn TV OÂn TV OÂn Toaùn 2 3 3 OÂn taäp OÂn taäp OÂn taäp Baûng phuï, PBT Baûng phuï, PBT Baûng phuï, PBT Saùu 23-8 1 2 3 4 5 Tieáng Anh Tieáng Anh SHTT 3 4 1 Sinh hoạt tập thể. Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2013. THỰC HÀNH TOAÙN TIẾT 1 I MUÏC TIEÂU: - Cuûng coá cho HS veà vieát soá, thöïc hieän caùc pheùp tính coäng tröø, nhaân, chia, tính giaù trò cuûa bieåu thöùc. - Rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức cho HS - Giup1 HS yêu thích học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Vôû baøi taäp toaùn (quyeån 1) III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûaHS 1. Ổn định lớp 2. Ôn tập * HD laøm baøi taäp ôû vôû thöïc haønh Toaùn. Baøi 1: Vieát soá theo maãu - Gv ñoïc töøng pheùp tính HS vieát baûng con. - GV nhaän xeùt vaø söûa baøi. Baøi 2: Vieát theo maãu: Maãu: a.9846 =9000+ 800 + 40 + 6 b. 6000 + 500 + 20 + 4 = 6524 Baøi 3: Ñaët tính roài tính - GV ñoïc töøng pheùp tính HS laøm baûng con. vaø baûng lôùp - GV söûa baøi. Baøi 4: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc - GV cho HS laøm vaøo vôû *GV thu baøi chaám ñieåm vaø nhaän xeùt baøi. 3. Củng cố, dặn dò - HS vieát ñöôïc caùc soá: a. 56 472 b. 28 683 c.45 918 d.94 507 e.61 400 g.80 016 h. 32 015 - HS laøm vaøo vôû a.7281 = 7000 + 200 + 80 + 1 5029 = 5000 + 20 + 9 2002 = 2000 + 2 b. 4000 + 800 + 70 + 5 = 4870 800 + 300 + 60 = 8360 2000 + 2 = 2002 67258 84096 + 8324 - 41739 75582 42357 26084 92184 4 x 3 12 23046 78252 018 24 0 a. 56700 + 1300 x 2 = 56700 + 2600 = 59300 b. (56700 + 1300) x 2 = 58000 x 2 = 116000 Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2013. THỰC HÀNH TOAÙN TIẾT 2 I.Mục tiêu: - Củng cố cho HS cách tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ. - Rèn kĩ năng viết số tính toán chính xác - Giúp HS yêu thích học toán. II.Đồ dùng dạy học: - Vở thực hành TV & T lớp 4 III.Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: 2. Ôn tập Giao việc: làm các bài tập trong vở thực hành (trang 9) -BT1: Viết theo mẫu - BT2 : Viết theo mẫu BT3 : HS đọc nhanh kết quả BT4 : Đố vui : HS đọc đề và HS khá giỏi xung phong lên bảng. GV chấm bài. 3. Củng cố, dặn dò Bài 1: - HS viết và đọc nối tiếp : 5X8 = 40 ; 5x5 = 15 ; * 40:2 = 20, 40:4 = 10 ; 40:8 = 5 ; ...... Bài 2: 3 em lên bảng –cả lớp làm vào vở: a, ... 72+4 x X = 72+4 x 5 = 72+20 = 92. b, ... 96 – 18 : y = 96 -18 : 3 = 96-6 = 90 ................ Bài 3: Đáp án C THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TIẾT 1 I. Mục tiêu - Nâng cao kiến thức trong việc đọc hiều cho học sinh. - Giúp HS rèn kỹ năng đọc và cảm thụ bài NHỮNG VẾT ĐINH và củng cố kiến thức về các bộ phận của tiếng. - GD HS biết cách không xúc phạm người khác, tránh để xãy ra vết thương tinh thần trong lòng mọi người. II. Phương tiện dạy học - Vở bài tập Thực hành. III.Tiên trình dạy học Hoạt động của GV Hoạt động củaHS 1. Ổn định lớp 2. Ôn tập * GV HD laøm baøi ôû vôû thöïc haønh TV Baøi 1: - Goïi HS ñoïc truyeän : Nhöõng veát ñinh” nhö Vôû THTV. - Cho HS ñoïc theo caëp Baøi 2: Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi - Yeâu caàu HS ñaùnh daáu vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng - Goïi HS neâu keát quaû - GV choát laïi keát quaû ñuùng: Moãi caâu coá keát quaû nhö sau: a. Moãi laàn caùu ai ñoùng moät caùi ñinh leân baøn. b. Sau moät ngaøy khoâng caùu ai nhoå moät caùi ñinh ra khoûi haøng raøo. c. Duø con ñaõ nhoå heát ñnh, veát ñinh vaãn coøn. d. Ñöøng ñeå laïi nhöõng veát thöông trong loøng ngöôøi. e. Töï haøo veà mình. g. Vui, buoàn, caùu giaïn coù theå giöõ trong loøng, chæ boäc baïch khi caàn. h. Tieáng ai chæ coù vaàn vaø thanh. 3. Củng cố, dặn dò GV nhaän xeùt tieát hoïc Dặn xem bài sau - HS laøm vaøo vôû - 1 HS ñoïc - HS ñoïc theo caëp. - HS ñoïc ôû vôû thöïc haønh TV - HS laøm baøi vaøo vôû. - Ñoïc keát quaû. Thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2013. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TIẾT 2 I.Mục tiêu - Củng cố kiến thức về tập làm văn cho học sinh - Rèn kĩ năng viết câu đúng, hay - Giúp HS yêu thích học tiếng việt. II. Đồ dung dạy học Vở thực hành Bảng phụ III. Tiến trình dạy học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ổn định lớp Ôn tập - GV yêu cầu HS đọc từng phần của BT1 - GV nhận xét, chốt ý đúng: Bài tập 2 : Yêu cầu 1 HS đọc đề - GV yêu cầu vài HS kể bằng lời – HS nhận xét, bổ sung – GV nhận xét. - GV yêu cầu HS ghi vào vở. Chấm điểm Hoạt động nối tiếp. - Ý nghĩa câu chuyện Những vết đinh ? - Tiếng gồm có những bộ phận nào ? 3. Củng cố, dặn dò - Mỗi HS đọc 1 phần, cả lớp đọc thầm theo và tìm đáp án đúng. a : 3 – b : 1 – c : 3 – d : 1 – e : 1. HS lắng nghe, HS thảo luận nhóm đôi 5 phút. - Lớp làm bài vào vở bài tập - 1-2 em đọc bài đúng - Lớp nhận xét cách sửa - 1 em đọc to lại chuyện đã sửa - HS trả lời Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2013. ÔN LUYỆN TOÁN I. MUÏC TIEÂU: - Reøn luyeän cho HS bieát thöïc hieän boán pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia caùc soá coù naêm chöõ soá. - Có kĩ năng saùnh hai soá vaø xeáp theo thöù töï - Yêu thích học toán. II. ĐỒ DUNG DẠY HỌC - Vở ôn luyện III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûaHS 1. Ổn định lớp 2. Ôn luyện * GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp Bài 1:Tìm số lớn nhất trong các số sau: 85732, 85723, 78523, 38572 Baøi 2: GV yeâu caàu HS ñieàn daáu >; <; = vaøo choã chaám. 95346……..95643. 35785…….35785 76542……..76442. 2398…….20001 Baøi 3: Tìm x. a. X x 5 = 1085 b. X : 5 = 187 - GV chaám ñieåm - Nhaän xeùt, tuyeân döông. 3. Củng cố, dặn dò. Số lớn nhất là: 85732 - HS laøm vôû: 95346 < 95643 35785 = 35785 76542 > 76442 2398 < 20001 a. X x 5 = 1085 X = 1085 : 5 X = 217 b. X : 5 = 187 X = 187 x 5 X = 935 ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT Mục tiêu Củng cố kĩ năng viết chin tả cho HS Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp Giúp HS yêu thích học tiếng việt Phương tiện dạy học Vở ôn luyện Bảng phụ Tiến trình day học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ổn định Ôn luyện GV cho HS viết chính tả bài: “ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”- Đoạn từ “ Năm trước….chỗ mai phục của bọn nhện” Trước khi viết GV đọc mẫu bài HS viết bảng con những từ khó viết GV cho HS viết bài GV đọc lại bài cho HS soát lổi trước khi nộp bài GV chấm điểm và nhận xét 3. Củng cố dặn dò. - HS lắng nghe - HS viết từ khó viết - HS viết bài - HS soát lỗi Đã soạn xong tuần 1 Người soạn kí tên Khối trưởng kí tên Ban giám hiệu kí tên Lê Thị Mỹ Diễm Nguyễn Mạnh Tư Lê Anh Thư

File đính kèm:

  • docGiao an lop 4 Tuan 1 chieu.doc