Giáo án lớp 4 môn Thể dục: Tuần 34: Nhảy dây kiểu chân trước chân sau – trò chơi “ lăn bóng bằng tay”

I Mục tiêu:

-Ôn nhảy dây chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiên cơ bản đúng đông tác và nâng cao thành tích.

-Trò chơi “lăn bóng bằng tay” .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

II/Địa điểm phương tiện : 2 HS / 1 dây.Bóng để chơi trò chơi

III/Nôi dung và phương pháp lên lớp:

 

doc30 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Thể dục: Tuần 34: Nhảy dây kiểu chân trước chân sau – trò chơi “ lăn bóng bằng tay”, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âu cầu kĩ thuật và thành tích tập luyện. -GV giúp đỡ và nhắc HS tuân thủ kỉ luật để đảm bảo an toàn . b)Trò chơi:“Lăn bóng bằng tay” GV nêu tên trò chơi,cùng HS nhắc lại cách chơi,cho một nhóm lên làm mẫu,cho HS chơi thử 1-2 lần,xen kẽ -GV giải thích thêm cách chơi,sau đó cho HS chơi chính thức1-2 lần có phân thắng thua,thưởng phạt. -GV cùng HS hệ thống bài. -Đi đều và hát. -Trò chơi :chim bai cò bay. -Gv nhận xét, đánh giá kết quả giờ học, giao bài về nhà 1’ 2’ 200-250m 1’ 2’ 9-11’ 4-5’ 4-5’ 9-10’ 1-2’ 1’ 2’ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Khoa học:Ôn tập : Thực vật và động vật I/Mục tiêu: -HS được củng cố và mở rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa sinh vật và sinh vật thông qua quan hệ thức ăn trên cơ sở HS biết. - Vẽ và trình bày mối quan hệ về thức ăn của một nhóm sinh vật. - Phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên.. II/ Đồ dùng dạy học: Hình tranh 134, 135 SGK;Giấy bút vẽ dùng cho các nhóm. III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ:H: Nªu mét vÝ dơ vỊ chuçi thøc ¨n trong tù nhiªn? 2. Bài mới: Hoạt động 1: vai trß cđa con ng­êi – mét m¾t xÝch trong chuçi thøc ¨n yªu cÇu hai häc sinh ngåi cïng bµn quan s¸t h×nh minhho¹ trang 136, 137 SGK tr¶ lêi: H: kĨ tªn nh÷ng g× em biÕt trong s¬ ®å? H: Dùa vµo c¸c h×nh trªn h·y giíi thiƯu vỊ chuçi thøc ¨n trong ®od cã con ng­êi? Yªu cÇu HS vÏ l¹i chuèi thøc ¨n cã ng­êi ®ã. Gäi HS gi¶i thÝch s¬ ®å chuèi thøc ¨n võa vÏ. GVKL. H: Con ng­êi cã ph¶i lµ mét m¾t xÝch trong chuçi thøc ¨n kh«ng ? V× sao? H: ViƯc s¨n b¾t thĩ rõng, ph¸ rõng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng g×? H: §iỊu g× sÏ x¶y ra nÕu mét m¾t xÝch trong chuçi thø ¨n bÞ ®øt? Cho VD? H: Thùc vËt cã vai trß g× ®èi víi sù sèng trªn tr¸i ®Êt? H; Con ng­êi ph¶i lµm g× ®Ĩ bµo ®¶m sù c©n b»ng trong tù nhiªn? Ho¹t ®féng 2: VÏ l­íi thøc ¨n. - Chia nhãm 4 Hs - Y/C x©y dùng c¸c l­íi TA trong ®ã cã ng­êi. - HS lªn l­íi TA cđa nhãm m×nh. - NhËn xÐt. 3. Củng cố-Dặn dò: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. -Dặn HS chuẩn bị bài ôn tập cuèi n¨m HS kĨ theo nhãm hai VD: bß ¨n cá, ng­êi ¨n thÞt bß. HS vÏ l¹i chuèi thøc ¨n cã ng­êi ®ã. HS gi¶i thÝch s¬ ®å chuèi thøc ¨n võa vÏ. cã, con ng­êi sư dơng §V< TV lµm thøc ¨n vµ th¶i ra chÊt th¶i lµm thøc ¨n cho §v. TV kh¸c. c¹n kiƯt c¸c loµi ®v, tv, m«i tr­êng bÞ tµn ph¸ ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé sù sèng cđa toµn bé sinh vËt trong chuçi thøc ¨n. TV lµ sinh vËt hÊp thơ c¸c yÕu tè v« sinh®Ĩ t¹o ra c¸c yÕu tè høu sinh. Hçu hÕt c¸c chuçi TA b¾t ®Çu tuqõ TV. Thø B¶y ngµy 8 th¸ng 5 n¨m 2010 To¸n : LuyƯn tËp gi¶i to¸n vỊ t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa hai sè ®ã. I. Mơc tiªu: Cđng cè, n¾m v÷ng c¸ch t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa hai sè ®ã. Gi¶i ®­ỵc bµi to¸n liªn quan ®Õn t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa hai sè ®ã. II. Lªn líp: Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu bµi. LuyƯn tËp Bµi 1 T×m hai sè biÕt: a.Tỉng 2 sè lµ 347, hiƯu hai sè lµ 89. b.Tỉng hai sè lµ 402, hiƯu hai sè lµ 86. H: Muèn t×m 2 sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa hai sè, ta cã thĨ lµm theo nh÷ng c¸ch nµo? Bµi 2: C¶ hai ngµy cưa hµng b¸n ®­ỵc 458 t¹ g¹o.Hái mçi ngµy cưa hµng b¸n ®­ỵc bao nhiªu t¹ g¹o biÕt ngµy thø nhÊt b¸n ®­ỵc nhiỊu h¬n ngµy thø hai 24 t¹ g¹o? H: BT cho biÕt g×? / BT hái g×? H: BT thuéc d¹ng to¸n g× ®· häc? H: H·y tãm t¾t vµ gi¶i BT? GV ch÷a bµi. Bµi 3: Mét líp cã 48 häc sinh. Sè nam Ýt h¬n sè n÷ 4 b¹n. Hái líp ®ã cã bao nhiªu häc sinh nam, bao nhiªu häc sinh n÷. H: BT thuéc d¹ng to¸n g×? H: H·y tãm t¾t vµ gi¶i BT? Bµi 4:Mét khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã n÷a chu vi lµ 96m, chiỊu réng kÐm chiỊu dµi 52 m. TÝnh chiỊu dµi, chiỊu réng cđa khu ®Êt ®ã? H: BT cho biÕt g×?/ BT hái g×? H: N÷a chu vi chÝnh lµ g×? BT thuéc d¹ng to¸n g×? H: Gi¶i bt? 3. Cđng cè: GV nhËn xÐt tiÕt häc, HD häc ë nhµ HS ®äc ®Ị, nªu yc HS lµm bµi vµo vë, hai HS lªn b¶ng lµm. NhËn xÐt, ch÷a bµi HS ®ỉi vë kiĨm tra chÐo. - HS ®äc ®Ị, nªu yc HS lµm bµi vµo vë, 2HS lªn b¶ng lµm theo hai c¸ch. NhËn xÐt, ch÷a bµi HS ®äc ®Ị, nªu yc HS lµm bµi vµo vë, 2HS lªn b¶ng lµm theo hai c¸ch. NhËn xÐt, ch÷a bµi HS ph¸t biĨu HS lµm bµi vµo vë, 1HS lªn b¶ng lµm NhËn xÐt, ch÷a bµi LuyƯn tõ vµ c©u: ¤n tËp vỊ c©u kĨ I. Mục đích yêu cầu:+ Tiếp tục ôn luyện về 3 kiểu câu kể ( Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?) + Viết được một đoạn văn ngắn có sử dụng 3 kiểu câu kể. II. Đồ dùng dạy – học: + Bảng phụ viết sẵn lơì giải BT1. Bảng phụ viếtđoạn văn ở BT2 + Một số tờ phiếu kẻ bảng để HS phân biệt 3 kiểu câu kể(BT1). III. Các hoạt động dạy – học: 1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu mục đích yêu cầu tiết học. 2. Huớng dẫn HS làm bài tập. Bµi 1 : H: Nªu c¸c lo¹i c©u kĨ ®· häc? H: Ph©n biƯt c¸c lo¹i c©u b»ng c¸ch nªu t¸c dơng vµ lÊy vÝ dơ, hoµn thµnh b¶ng thèng kª sau: + Gọi HS xem lại các tiết LTVC: Câu kể :Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? Để lập bảng phân biệt đúng Câu kể :Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? Hoạt động nhóm bàn hoàn thành phiếu bài tập. Đại diện các nhóm trình bày kết quả bài làm; cả lớp nhận xét LuyƯn tõ vµ c©u : LuyƯn tËp vỊ tr¹ng ng÷ ( 2 tiÕt) I. Mơc tiªu: - Giĩp HS «n tËp, cđng cè , n¾m v÷ng Kh¸i niƯm tr¹ng ng÷; BiÕt ý nghÜa cđa tõng lo¹i TN ®· häc; T×m ®­ỵc tN chØ thêi gian, n¬i chèn, trong c©u, ®o¹n v¨n; Thªm TN vµo c©u cho tr­íc hoỈc thªm c©u vµo TN cho tr­íc ®Ĩ hoµn chØnh c©u râ nghÜa h¬n. II. ChuÈn bÞ : B¶ng kỴ nh­ ND BT 1, c©u v¨n BT2. III. Lªn líp: Bµi 1: Nèi c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ ë cét A víi c¸c c©u hái t­¬ng øng ë cét B: B Lo¹i TN Tr¶ låicho C©u hái TN chØ thêi gian TN chØ n¬i chèn TN chØ nguyen nh©n Tn chØ mơc ®Ých. ë ®©u? Khi nµo? V× sao? ®Ĩ lµm g×? Bµi 2: §Ỉt c©u cã TN ®øng ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trong c©u , råi ®iỊn vµo chç trèng: vÞ trÝ vÝ dơ TN ®øng ®Çu c©u A,.. TN ®øng gi­a c©u B, TN ®øng cuèi c©u C, Bµi 3:G¹ch d­íi tr¹ng ng÷ chØ thêi gian trong c¸c c©u d­íi ®©y: a. Ngµy mai, khi bøc mµn m©y hång tÝm vÐn lªn, mỈt trêi r¹ng rì sÏ lµm cho mäi vËt bõng dËy. b.Nưa ®ªm vÌ s¸ng, trêi b¾t ®Çu lµnh l¹nh. c. Mét s¸ng mïa hÌ, t«i ®­ỵc vỊ ch¬i nhµ cËu t«i chõng mét th¸ng. d. Buỉi mai h«m Êy, mét buỉi ®Çy s­¬ng thu vµ giã l¹nh, mĐ ©u yÕm n¾m tay t«i dÉn ®i trªn con ®­êng lµng dµi vµ hĐp. Bµi 4: Thªm tr¹ng ng÷ chØ thêi gian cho tõng c©u d­íi ®©y: a. ., tr­íc hÕt, em ra tËp bµi thĨ dơc quen thuéc. b. ., em giĩp «ng dùng l¹i giµn m­íp ë bê ao. c. , cuéc thi c¾m tr¹i b¾t ®Çu. d. .., em ®­ỵc ®Õn th¸c Cam Ly. Bµi 5: Thªm chđ ng÷ , vÞ ng÷ ®Ĩ hoµn thµnh tõng c©u d­íi ®©y: a. S¸ng chđ nhËt, .. b. ¨n c¬m chiỊu xong, . c. Sau giê ra ch¬i,. d. Khi tiÕng trèng tan tr­êng võa døt,.. 3. Cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc, HD häc ë nhµ HS ®äc bµi Th¶o luËn nhãm 2 §¹i diƯn hai nhãm lªn thi nèi Nªu kÕt qu¶. NhËn xÐt. KL HS ®äc ®Ị. Lµm theo nhãm 8 vµo b¶ng phơ §Ýnh bµi lªn b¶ng §äc bµi lµm NhËn xÐt chÐo KL HS ®äc ®Ị – nªu yªu cÇu Th¶o luËn theo nhãm hai, lµm bµi §¹i diƯn tr×nh bµy; nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung HS ®äc ®Ị – nªu yªu cÇu ®äc kÕt qu¶ bµi lµm nhËn xÐt, ch÷a bµi HS ®äc ®Ị – nªu yªu cÇu ®äc kÕt qu¶ bµi lµm nhËn xÐt, ch÷a bµi SINH HOẠT LỚP (Tuần 34) I. Mục tiêu: Đánh giá, nhận xét các hoạt động trong tuần 30; Lên kế hoạch tuần 31 tới. + Giáo dục HS luôn có ý thức tự giác trong học tập và tinh thần tập thể tốt. II. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động 1: Đánh giá, nhận xét các hoạt động ở tuần 30 a) Các tổ trưởng lên tổng kết thi đua của tổ trong tuần qua. b) GV nhận xét và đánh giá từng hoạt động của cả lớp trong tuần. Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 31: + Duy trì tốt nề nếp và chuyên cần;+ Tiếp tục thi đua học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.Trong giờ học hăng hái phát biểu xây dựng bài. + Rèn luyện nghi thức đội;+ Thi đua học tập tốt: Buổi học tốt, tiết học tốt + Tích cực rèn chữ và giữ vở sạch, đẹp;+Tổ trưởng theo dõi sát các thành viên trong tổ rồi báo cáo cho GV chủ nhiệm .GV tổng kết vào cuối tuần . Bài 3:(7’) -Yêu cầu HS tự làm. -Gv chấm chữa bài -HS vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Chu vi hình chữ nhật là :( 5 + 4 ) x 2 = 18( cm ) Diện tích hình chữ nhật là: 5 x 4 = 20 ( cm 2 ) Bài 4:Yêu cầu HS đọc đề. GV gợi ý giúp HS tìm ra các bước giải -Yêu cầu HS tự làm. GV chấm chữa bài. 1 HS đọc đề,2 phân tích đề Lớp suy nghĩ nêu bước giải, làm bài , 1 HS làm bảng Bài giải Lần đầu 3 ô tô chở được là: 16 x 3 =48 ( máy) Lần sau 5 ô tô chở được là: 24 x 5 =120 (máy) Số ôtô chở máy bơm là: 3 + 5 = 8( ôtô) Trung bình mỗi ô tô chở được là: (48 + 120 ):8 = 21 (máy) Đáp số : 21 máy bơm Bài 5:Yêu cầu HS đọc và phân tích đề. Nêu các bước giải: -Tìm tổng của hai số. -tìm hiêu của hai số. -Tìm mỗi số -GV chấm chữa bài HS đọc và phân tích đề. -HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng sửa bài. Bài giải Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.Do đó tổng của hai số là 999. Số lớn nhát có hai chữ số là 99. Do đó hiệu của hai số là 99. Số bé là: (999 -99 ):2 = 450 Số lớn là: 450 +99 = 594 Đáp số:số lớn:594; Số bé:450. ChiỊu thø Ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 Bài 3 : ( 4’) Hướng dẫn HS chuyển đổi các đơn vị đo rồi so sánh kết quả. - GV chấm chữa bài. Bài 2: Tính -Yêu cầu HS tự làm vở, -Gv chấm chữa bài . - HS làm vở, 2 HS làm bảng. -2 m2ø 5dm2 > 25 dm2 3 m2ø 99dm2 <4 m2ø 3 dm2ø 5 cm2 = 305 cm2 65 m2ø = 6500 dm2 -HS vẽ hình vuông có cạnh 3 cm Chu vi hình vuông là : 3 x 4 = 12( cm ) Diện tích hình vuông là: 3 x 3 = 9( cm 2 ) - HS làm cá nhân và nêu kết quả. Địa lí

File đính kèm:

  • docGA TUAN 34 LOP 4.doc
Giáo án liên quan