Giáo án lớp 4 môn Tập đọc - Tuần 27 - Tiết 2: Dù sao trái đất vẫn quay

I-MỤC TIÊU

* Đọc đúng các tên riêng nước ngoài; biết đọc với giọng kể chậm rãi, bước đầu bộc lộ được thái độ ca ngợi hai nhà bác học dũng cảm

* Hiểu ND: Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm kiên trì bảo vệ chân lí khoa học (trả lời được các câu hỏi trong sgk)

II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

- GV : sgk

- HS : sgk, vở

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

 

doc40 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Tập đọc - Tuần 27 - Tiết 2: Dù sao trái đất vẫn quay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h¬n tay, ®ai h¬n - 3 - 4 häc sinh tr¶ lêi Ho¹t ®éng 2: C¸ch nÆn d¸ng ng­êi - Gi¸o viªn thao t¸c: Nhµo, bãp ®Êt sÐt cho mÒm, dÎo. - LÊy 1 phÇn nhá nÆn ®Çu ®Ó riªng ra, tiÕp theo lÊy phÇn kh¸c nÆn m×nh, nÆn ®Õn ch©n, tay. - G¾n dÝnh c¸c bé phËn l¹i thµnh h×nh d¸ng ng­êi. - T¹o thªm c¸c chi tiÕt nh­ m¾t, bµn ch©n, bµn tay. - T¹o d¸ng cho phï hîp víi ®éng t¸c cña nh©n vËt: Ngåi, ch¹y, kÐo co, cho gµ ¨n. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh (20’) - Gi¸o viªn gióp häc sinh - LÊy l­îng ®Êt cho võa víi tõng bé phËn. - So s¸nh tû lÖ h×nh d¸ng ®Ó c¾t gät, n¾n vµ söa h×nh. - G¾n, ghÐp c¸c bé phËn. - Häc sinh t¹o d¸ng nh©n vËt víi c¸c d¸ng nh­ ch¹y, nh¶y ph¶i dïng que hoÆc thÐp lµm cèt cho v÷ng. - ChØ t¹o mét d¸ng ng­êi. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ (5’) - Gi¸o viªn gîi ý häc sinh nhËn xÐt c¸c bµi tËp nÆn vÒ tû lÖ h×nh d¸ng ho¹t ®éng vµ c¸ch s¾p xÕp theo ®Ò tµi. - Häc sinh nhËn xÐt bµi. - XÕp lo¹i bµi ®Ñp. Ngày soạn:.. Ngày giảng: Thứ 6 ngày 22/03/2013 Tiết 1 TOÁN 132: HÌNH THOI ( T140) I-MỤC TIÊU - Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó II-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC - SGK, hình thoi bằng bìa, bảng phụ có vẽ hình vuông, HCN, hình tứ giác, hình tam giác, hình BH - sgk , vở III-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. KTBC (3’) - Treo bảng phụ cho hs qs và nêu tên các hình có trong bảng - NX - CC kiến thức về các hình đã học B. Bài mới 1. GTB - ghi bảng (1’) 2. Nội dung * Giới thiệu hình thoi (12’) - Vẽ bảng : - YC HS quan s¸t - GT : đây là hình thoi * Một số đặc điểm của hình thoi - YC hs qs tìm các cặp cạnh đối diện, song song với nhau trong hình thoi ABCD - YC hs dùng thước thẳng đo độ dài các cạnh của hình thoi ABCD ? Hình thoi có những đặc điểm gì ? - Cho hs qs đường diềm được trang trí bằng hình thoi và YC hs kể tên một số đồ vật có dạng hình thoi - KL * Luyện tập (22’) + Bài tập 1: - YC hs qs -nêu miệng - NX - cc về đặc điểm của một số hình + Bài tập 2: - YC hs qs hình BT2 - GT đường chéo của hình thoi - HD hs thực hiện YC a, b BT2 + Bài tập 3: - HD giúp đỡ hs gấp và cắt được hình thoi - Giúp đỡ hs yếu 3. Củng cố - dặn dò (2’) - NX giờ học - Dặn dò : làm bài tập trong VBT, chuẩn bị bài 133 - Thực hiện YC - Ghi đầu bài - nhắc lại - QS - nhận diện - Nhắc lại : hình thoi - QS - đo - nêu kq : Hình thoi ABCD có : + Cạnh AB song song với cạnh DC + Cạnh AD song song với cạnh BC + AB = BC = CD = DA - Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau bằng nhau. - Nhắc lại - Hoa văn thêu trên túi thổ cẩm, hình trang trí trên gạch hoa, trên áo, trên khăn, ... + Đọc YC BT1 - Nhận diện - nêu kq : - H×nh 1; 3; lµ h×nh thoi. V× c¸c h×nh nµy cã c¸c cÆp c¹nh ®èi diÖn song song vµ bốn cạnh b»ng nhau. - Hình 2 là hình chữ nhật + Đọc YC BT2. - QS hình - nêu tên hai đường chéo của hình thoi - thực hiện YC a, b - nêu NX - Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường + Đọc YC BT3. - TH gấp và cắt tờ giấy theo hình vẽ - Lắng nghe. - Ghi nhớ. ====================================== Tiết 2 TẬP LÀM VĂN TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI (T94) I-MỤC TIÊU - Biết rút kinh nghiệm về bài tập làm văn miêu tả cây cối (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ đặt câu và viết đúng chính tả, ...) - Tự sửa được các lỗi đã mắc trong bài viết theo sự hướng dẫn của GV II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC - GV : chấm chữa bài - HS : vở BT III-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC A. NX chung về kết quả bài viết của cả lớp - YC hs đọc lại đề bài - GV NX : * Ưu điểm : - Một số em đã nắm được cấu trúc của một bài văn miêu tả cây cối, đã có phần mở bài rõ ràng và phần kết bài mở rộng có ý nghĩa * Nhược điểm : - Một số bài bố cục chưa rõ ràng, chưa đầy đủ các phần - Sai lỗi chính tả nhiều, chữ viết xấu - Một số em diễn đạt ý chưa rõ ràng, phần thân bài còn sơ sài B. HD hs chữa bài - Trả bài cho hs - YC các em đọc lời phê của cô giáo - Nêu một số lỗi - YC hs sửa chữa ghi vào vở bài tập: * Lỗi chính tả: lỗi viết sai sửa lại Cái câi, vố em chồng, chước nhà, hao, dất lẹp, ăn của, ..... Cái cây, bố em trồng, trước nhà, hoa, rất đẹp, ăn quả, ........ * Lỗi trình bày : - Bài văn phải được chia ra thành các đoạn. Chữ đầu tiên của mỗi đoạn phải viết hoa và lùi vào một ô và cuối mỗi đoạn phải có dấu chấm xuống dòng - YC hs xem và chữa lỗi trong bài viết của mình C. HD học tập những đoạn văn, bài văn hay - YC các em : Nhiên, Kiều, Tiên, hạnh, Ngân đọc bài văn của mình - Đọc cho hs nghe một số bài văn miêu tả sưu tầm được D. Chọn viết lại một đoạn trong bài viết của mình - Chọn một đoạn viết lại vào vở BT E. CC - dặn dò - Xem lại bố cục của một bài văn miêu tả đồ vật - Viết lại bài vào vở - Chuẩn bị bài ôn tập ===================================== Tiết 3 KHOA HỌC BÀI 46: BÓNG TỐI (T92) I-MỤC TIÊU - Nêu được bóng tối ở phía sau vật cản sáng khi vật này được chiếu sáng - Nhận biết được khi vị trí của vật cản sáng thay đổi thì bóng của vật thay đổi II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC - GV : sgk, - HS : sgk, vở, III-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài cũ (3’) ? Những vật nào tự phát sáng ? Những vật nào được chiếu sáng ? -NX - CC kiến thức B.Bài mới 1. GTB - ghi bảng (1’) 2. Nội dung (29’) * Tìm hiểu về bóng tối - YC hs qs hình 1 ? Mặt trời chiếu sáng từ phía nào ? Vì sao em biết ? - GT : bóng râm phía sau người là bóng tối ? Trong hình vật nào phát sáng, vật nào được chiếu sáng ? - YC hs đọc và qs mục thí nghiệm khi bật bóng đèn ? Bóng tối xuất hiện ở đâu ? Bóng tối có hình dạng như thế nào ? ? Bóng tối sẽ thay đổi như thế nào khi ta thay đổi vị trí của bóng đèn ? - Thay đổi quyển sách bằng vỏ hộp, tờ bìa trong ? Ánh sáng có truyền qua quyển sách hoặc vỏ hộp được không ? - GT : Những vật không cho ánh sáng truyền qua gọi là vật cản sáng - YC hs nêu VD về vật cản sáng ? Khi nào bóng tối xuất hiện ? ? Bóng tối xuất hiện ở đâu ? ? Có thể làm cho bóng của vật thay đổi bằng cách nào ? - KL * Trò chơi xem bóng đoán vật. (không có phòng tối) - HD hs về nhà 3.CC -dặn dò (2’) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò : học bài, làm bài tập, chuẩn bị bài 47 - vật tự phát sáng : Mặt trời, ngọn đèn, bóng điện (khi có dòng điện chạy qua),..... - Vật được chiếu sáng: Bàn, ghế, nhà cửa,cây cối, sân trường. - Ghi đầu bài - nhắc lại - Các nhóm qs hình sgk - thảo luận - nêu kq: - Mặt trời chiếu sáng từ phía bên phải của hình vẽ vì ta thấy bóng người đổ về phía bên trái - Mặt trời là vật phát sáng, người là vật được chiếu sáng - Thực hiện YC - dự đoán : - Bóng tối xuất hiện phía sau quyển sách - Bóng tối có hình dạng giống hình quyển sách - Bóng sẽ to dần khi ta dịch đèn lại gần quyển sách, bóng sẽ nhỏ dần khi ta dịch đèn ra xa quyển sách - Dự đoán - Ánh sáng không truyền qua quyển sách hoặc vỏ hộp được VD: Miếng sắt, mảnh gỗ, cái đĩa bằng sành, ... - Bóng tối xuất hiện khi vật cản sáng được chiếu sáng. - Bóng tối xuất hiện ở phía sau vật cản sáng - Có thể làm cho bóng của một vật thay đổi bằng cách thay đổi vị trí của vật chiếu sáng đối với vật đó. Bóng của vật sẽ to khi vật chiếu sáng ở gần vật cản sáng và ngược lại - Đọc mục Bạn cần biết - Lắng nghe - Lắng nghe - Ghi nhớ ====================================== Tiết 4 ÂM NHẠC Bài 22: ÔN BÀI HÁT BÀN TAY MẸ-TĐN SỐ 6 I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. II-CHUẨN BỊ - Giáo viên: Nhạc cụ, chép sẵn bài TĐN số 6 lên bảng - Học sinh: Nhạc cụ, sách giáo khoa. III-PHƯƠNG PHÁP - Đàm thoại, phân tích, ... IV-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài cũ 5’ - Gọi 3 em lên bảng hát bài “Bàn tay mẹ”. - GV nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài, ghi đầu bài -2’ - Tiết âm nhạc hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài hát và TĐN bài số 6 2. Nội dung -15’ * Hoạt động 1: Ôn bài hát “Bàn tay mẹ” - Giáo viên bắt nhịp cho học sinh hát ôn lại bài hát dưới nhiều hình thức cả lớp, dãy, bàn, tổ. - Gọi 2 - 3 nhóm học sinh lên thể hiện bài hát trước lớp. - Cho học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và phách, kết hợp với vận động phụ họa. * Hoạt động 2: TĐN số 6-12’ - Luyện cao độ. - Hướng dẫn học sinh luyện cao độ. - Luyện tập tiết tấu yêu cầu học sinh lấy thanh phách ra tập gõ tiết tấu. - Hướng dẫn học sinh luyện đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 6 múa vui. - Tổ chức cho 1 dãy đọc nhạc, 1 dãy hát lời ca và ngược lại. - Gọi cá nhân, 1 vài nhóm lên bảng hát 3. Củng cố, dặn dò -2’ - Cho cả lớp hát lại bài hát và bài TĐN. - Giáo viên nhận xét tinh thần giờ học. - Dặn dò: Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài tiết sau. - 3 em lên bảng hát Học sinh lắng nghe Học sinh hát ôn lại bài hát theo sự điều khiển của giáo viên - Luyện tiết tấu - Đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 6 - Học sinh hát theo yêu cầu của giáo viên. - Cả lớp hát ==================================== SINH HOẠT I. Mục tiêu : - Giúp hs nhận thấy những ưu nhược điểm trong tuần 26 - Có phương hướng hoạt động trong tuần 27 - Có ý thức phấn đấu vươn lên II. Chuẩn bị : - GV : NX chung các HĐ - HS : Tự kiểm điểm bản thân những việc đã làm được, chưa làm được III. Lên lớp : A. Nhận xét chung HĐ trong tuần 26 * Ưu điểm : - Các em đi học đầy đủ, tác phong nhanh nhẹn - Nề nếp ổn định - Một số em đã có ý thức trong học tập: chuẩn bị sách, vở, đồ dùng và chuẩn bị bài trước khi đến lớp, trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến XD bài, có em đã đạt điểm giỏi - Đeo khăn quàng đầy đủ - VS lớp học và VS cá nhân tương đối sạch sẽ * Nhược điểm : - Một số em còn đi học muộn - Một số em còn thiếu đồ dùng HT ( vở BT) - Một số em còn chưa chú ý HT : làm việc riêng, chưa làm bài tập trước khi đến lớp ở một số buổi, làm việc hiệu quả chưa cao, ... - Một số em đọc, viết, tính toán còn yếu B. Phương hướng hoạt động tuần 27 - Tiếp tục duy trì nề nếp lớp - Tập trung học tập rèn đọc, viết, tính toán, thi đua giành nhiều hoa điểm tốt - Giúp đỡ bạn học yếu - Giữ gìn VS trường lớp, VS cá nhân, ATTP, ATGT - Tham gia đầy đủ các phong trào và KH của trường của đội

File đính kèm:

  • docGA lop 4 tuan 27.doc