Giáo án lớp 4 môn Mĩ thuật - Vẽ trang trí: Vẽ đơn giản hoa lá (Tiếp theo)

Mục tiêu:

- HS nắm được hình dáng, màu sắc và đặc điểm của một số loại hoa lá đơn giản; nhận ra vẻ đẹp của hoạ tiết hoa lá trong trang trí.

- HS biết cách vẽ đơn giản và vẽ đơn giản được một bông hoa, chiếc lá.

- HS yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên,

II. Chuẩn bị:

- SGK, SGV, một số hoa lá thật.

- Một số ảnh chụp hoa lá.

- Hình gợi ý cách vẽ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 28/03/2017 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Mĩ thuật - Vẽ trang trí: Vẽ đơn giản hoa lá (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vẽ trang trí: Vẽ đơn giản hoa lá I. Mục tiêu: - HS nắm được hình dáng, màu sắc và đặc điểm của một số loại hoa lá đơn giản; nhận ra vẻ đẹp của hoạ tiết hoa lá trong trang trí. - HS biết cách vẽ đơn giản và vẽ đơn giản được một bông hoa, chiếc lá. - HS yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên, II. Chuẩn bị: - SGK, SGV, một số hoa lá thật. - Một số ảnh chụp hoa lá. - Hình gợi ý cách vẽ. - Dụng cụ thực hành của HS. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS H§ 1: Quan sát và nhận xét GV giíi thiÖu một số hoa lá cho HS xemđể nhận ra: - Các loại hoa lá có nhiều hình dáng, màu sắc đệp và phong phú. - Hình vẽ hoa lá thường được sử dụng trong trang trí cần đơn giản. Các nhóm trao đổi để trả lời câu hỏi: + Hình dáng và màu sắc của chúng có gì khác nhau? + Em h·y kể tên mọt số loại hoa lá mµ em biết? + Em cho biết lá trầu và lá bàn có hình dáng như thế nào? H§ 2: C¸ch vÏ đơn giản hoa lá GV giíi thiÖu h×nh vÏ gîi ý: GV gîi ý HS : - Nhí l¹i c¸c h×nh ¶nh ®Þnh vÏ. - S¾p xÕp c©n ®èi c¸c h×nh ¶nh. H§ 3: Thùc hµnh GV yªu cÇu HS thực hành theo cá nhân Gv theo dâi HD thªm. H§ 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: GV cïng HS chän mét sè bµi ®iÓn h×nh cã ­u ®iÓm vµ d­îc ®iÓm râ nÐt ®Ó nhËn xÐt vÒ: 3. Cñng cè - dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc . Tuyªn d­¬ng c¸c HS vÏ ®Ñp. ChuÈn bÞ bµi : nÆn con vËt quen thuéc. HS quan s¸t tranh HS thảo luận nhóm Sau ®ã tr¶ lêi c©u hái. HS quan s¸t h×nh vÏ. HS hoạt động cá nhân HS thùc hµnh vÏ vµo vë. Chó ý s¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi víi tê giÊy.

File đính kèm:

  • docVe don gian hoa la.doc
Giáo án liên quan