Giáo án lớp 4 môn Mĩ thuật - Tuần 1 - Tiết 1 - Bài 1: Vẽ trang trí: Màu sắc và cách pha màu

MỤC TIÊU:

- HS biết thêm cách pha các màu : da cam, xanh lá cây và tím.

- HS nhận biết các cặp bố túc.

- HS pha được màu theo hướng dẫn.

-HS khá giỏi: Pha đúng các màu da cam, xanh lá cây, tím.

 II/ CHUẨN BỊ:

- GV: SGK , SGV hộp màu, bút vẽ. Bảng, pha màu.

- Bảng màu giới thiệu các màu nóng , màu lạnh và màu bổ túc.

- HS : SGK vở thực hành.

- Hộp màu, bút vẽ hoặc sáp màu , bút chì màu, bút dạ.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc43 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 24/03/2017 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Mĩ thuật - Tuần 1 - Tiết 1 - Bài 1: Vẽ trang trí: Màu sắc và cách pha màu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñuùng theo vò trí quan saùt maãu cuûa mình GV yeâu caàu HS baøy maãu ñeå veõ theo nhoùm HS cuøng trao ñoåi veà caùch baøy maãu . HOAÏT ÑOÄNG 2: CAÙCH VEÕ GV yeâu caàu HS quan saùt maãu ,ñoàng thôøi gôïi yù cho HS caùch veõ So saùnh tæ leä chieàu cao vaø chieàu ngang cuûa vaät maãu ñeå phaùc khung hình chung , sau ñoù phaùc khung hình cuûa töøng vaät maãu Veõ ñöôøng truïc cuûa töøng vaät maãu roài tìm tæ leä cuûa chuùng Veõ neùt chính tröùoc ,sau ñoù veõ neùt chi tieát vaø söûa hình cho gioáng nhau . GV nhaéc nhôû HS : neáu veõ maãu laø caùc ñoà vaät khaùc hoaëc veõ theo nhoùm thì cuõng tieán haønh veõ theo caùch ñaõ höôùng daãn HOAÏT ÑOÄNG 3: THÖÏC HAØNH GV quan saùt lôùp vaø nhaéc nhôû HS : + Quan saùt maãu ñeå tìm tæ leä khung hình chung vaø khung hình töøng vaät maãu + Veõ khung hình phuø hôïp vôùi tôø giaáy . + So saùnh ,öôùc löôïng ñeå tìm tæ leä caùc boä phaän cuûa töøng vaät maãu . Khi thaáy HS coøn luùng tuùng ,GV höôùng daãn boå sung ngay vaø yeâu caàu HS quan saùt maãu ,so saùnh vôùi baøi veõ ñeå ñieàu chænh . HOAÏT ÑOÄNG 4: NHAÄN XEÙT, ÑAÙNH GIAÙ GV cuøng HS treo moät soá baøi veõ leân baûng Caùc nhoùm nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi veõ GV keát luaän vaø khen ngôïi nhöõng HS coù baøi veõ ñeïp 4. Cuûng coá - Daën doø : Em naøo chöa xong veà veõ tieáp. Chuaån bò baøi sau: Veõ trang trí hình troøn. Nhaän xeùt tieát hoïc Haùt HS nhaän xeùt - HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS nhaän xeùt theo yeâu caàu HS traû lôøi - HS traû lôøi. HS quan saùt Thöïc hieän veõ theo maãu vaät ñaõ chuaån bò (coù theå veõ theo nhoùm) Nhaän xeùt ,xeáp loaïi baøi cuûa baïn Ruùt Kinh Nghieäm: .. .. .. .. .. .. Trình Kyù Ngaøy thaùng naêm 2010 . . . . . . Thöù hai ngaøy 26 thaùng 04 naêm 2010 Tuaàn 32 Tieát 32 BAØI 32 VEÕ TRANG TRÍ : TAÏO DAÙNG VAØ TRANG TRÍ CHAÄU CAÛNH. I/ MUÏC TIEÂU: - Hiểu hình dáng, cách trang trí của chậu cảnh. - Biết cách tạo dáng và trang trí một chậu cảnh. - Tạo dáng và trang trí được chậu cảnh theo ý thích. - HS khá giỏi: Tạo được dáng chậu, chọn và sắp xếp hoạ tiết cân đối, phù hợp với hình chậu, tô màu đều, rõ hình trang trí. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Loï hoa coù hình daùng vaø maøu saéc khaùc nhau. Baøi veõ caùc HS lôùp tröôùc. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC. HOAÏT ÑOÄNG GV HOAÏT ÑOÄNG HS 1/ Oån ñònh lôùp: 2/ Baøi cuõ : Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS 3/ Baøi môùi : Giôùi thieäu moät soá maãu chaäu caûnh Hoat ñoäng 1: Quan saùt nhaän xeùt Gôïi yù HS quan saùt caùc chaäu caûnh vaø gôïi yù nhaän xeùt: hình daùng, caáu truùc chung( mieäng , coå ,thaân, ñaùy), caùch trang trí, .. chaäu caûnh coù daïng hình khoái gì? Chaäu coù hình daùng nhö theá naøo? Hoïa tieát naøo ñöôïc trang trí trong chaäu? Chaäu thöôøng ñöôïc laøm baèng chaát lieäu gì? - GV nhaän xeùt vaø keát luaän. Hoaït ñoäng 2: Caùch trang trí GV giôùi thieäu vaøi hình gôïi yù caùch trang trí khaùc nhau veõ phaùc caùc hoaï tieát vaøo chaäu caûnh cho caân ñoái. Söûa chöõa cho ñeïp Choïn maøu vaø toâ leân ( löu yù coù ñoä ñaäm nhaït) Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: Yeâu caàu HS thöïc haønh nhö sau: -HS laøm baøi trang trí vaøo hình veõ coù saün ôû vôû thöïc haønh. - GV quan saùt uoán naén HS thöïc haønh. Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù nhaän xeùt: Gv cuøng HS choïn caùc baøi veõ vaø nhaän xeùt. Hình daùng , caùch trang trí, maøu saéc,. - GV nhaän xeùt keát luaän, xeáp loaïi. 4. Cuûng coá - Daën doø : Em naøo chöa xong veà veõ tieáp. Chuaån bò baøi sau: Veõ tranh ñeà taøi vui chôi trong muøa heø. Nhaän xeùt tieát hoïc - HS quan saùt maãu tìm hieåu theo gôïi yù GV neâu ñeå nhaän ra ñaëc ñieåm rieâng cuûa moãi chaäu caûnh nhö: tæ leä, cac neùt taïo hình, caùch trang trí veõ maøu - HS quan saùt nhaän ra hình daùng maãu, caùch phaùc hình maûng trang trí. - HS thöïc haønh . moät soá nhoùm veõ treân baûng.HS laøm baøi theo caûm nhaän rieâng . - HS xeáp loaïi baøi theo yù thích. - neâu nhaän xeùt cuûa mình tröôùc lôùp veà töøng baøi veõ. Thöù hai ngaøy 03 thaùng 05 naêm 2010 Tuaàn 33 Tieát 33 BAØI 33: VEÕ TRANH : ÑEÀ TAØI VUI CHÔI TRONG MUØA HEØ I. MUÏC TIEÂU - Hiểu nội dung đề tài về mùa hè. - Biết cách vẽ tranh đề tài vui chơi trong mùa hè. - Vẽ được tranh một hoạt động vui chơi trong mùa hè. - HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II. CHUAÅN BÒ: * Moät soá tranh ,aûnh veà ñeà taøi muøa heø .Giaáy veõ ,buùt chì ,maøu III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC HOAÏT ÑOÄNG GV HOAÏT ÑOÄNG HS 1/ Oån ñònh lôùp: 2/ Baøi cuõ : Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS 3/ Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi : Veõ tranh ñeà taøi vui chôi trong muøa heø. * Hoaït ñoäng 1: Tìm choïn noäi dung ñeà taøi + Gv giôùi thieãu tranh vaø gôïi yù HS tìm hieåu veà muøa heø. Tieát trôøi muøa heø nhö theå naøo? + Caønh vaät ôû muøa heø coù nhöõng maøu saéc naøo.? + Con vaät naøo keâu baùo hieäu muøa heø? + Caây naøo chæ nôû vaøo muøa heø? * Gôïi yù HS veà nhöõng hoaït ñoäng veà muøa heø: + Nhöõng hoaït ñoäng vui chôi naøo thöôøng dieãn ra vaøo muøa heø ? * GV keát luaän: Chuû ñeà veà muøa heø raát phong phuù . Nhöõng hoaït ñoäng trong dòp heø hay caûnh saéc thieân nhieân cuûa muøa heø ñieàu veõ ñöôïc tranh. ¶Hoaït ñoäng 2 : Caùch veõ tranh * Gv gôïi yù : Nhôû laïi nhöõng hoaït ñoäng tieâu bieåu veà muøa heø ñeå veõ. + Veû hình aûnh chính tröôùc , veõ to ,roõ ñeå neâu baät noäi dung.veõ hình aûnh phuï sau. + Veõ maøu theo yù thích laøm noåi baät caûnh muøa heø . ¶Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh GV yeâu caàu HS thöïc haønh theo caùc böôùc höôùng daãn. GV quan saùt vaø gôïi yù hs tìm ra nhöïng thieáu soùt trong baøi veû ñeå caùc em töï ñieàu chænh. ¶Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt ñaùnh giaù * GV cuøng HS choïn moät soá baøi veõ vaø gôïi yù caùc em caùch nhaän xeùt , ñaùnh giaù noäi dung böùc tranh: + Noäi dung böùc tranh . Caùc hình aûnh saép xeáp trong tranh; * Khen ngôïi hs coù baøi veõ ñeïp . Yeâu caàu nhöõng em chöa hoaøn thaønh baøi veà nhaø veõ tieáp. 4. Cuûng coá - Daën doø : Em naøo chöa xong veà veõ tieáp. Chuaån bò baøi sau: Veõ tranh ñeà taøi töï do. Nhaän xeùt tieát hoïc - Thôøi tieát oi böùc ,noùng nöïc. - caây coái xanh toát , trôøi trong xanh , aûnh naéng choùi chang ..) + Con ve. + Caây phöôïng. + Thaû dieàu , taém bieån , ñi tham quan , sinh hoaït heø .oân taäp baøi. - HS quan saùt. * HS thöïc haønh veõ vaøo vôû veõ cuûa mình. - HS xeáp loaïi baøi theo yù thích. - neâu nhaän xeùt cuûa mình tröôùc lôùp veà töøng baøi veõ. Thöù hai ngaøy 10 thaùng 05 naêm 2010 Tuaàn 34 Tieát 34 BÀI 34: VẼ TRANH: ĐỀ TÀI TỰ DO I/ MỤC TIÊU : - Hiểu cách tìm và chọn đề tài tự do. - Biết cách vẽ theo đề tài tự do. - Vẽ được tranh đề tài tự do theo ý thích. - HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II/ CHUẨN BỊ : GV : - Một số tranh ,ảnh của hoạ sĩ và thiếu nhi về sinh hoạt, con vật, phong cảnh Bài vẽ của HS các lớp trước . HS : Tranh ,ảnh và các đề tài khác . Giấy vẽ hoặc vở thực hành Bút chì ,tẩy ,màu vẽ . III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOAÏT ÑOÄNG GV HOAÏT ÑOÄNG HS 1/ Oån ñònh lôùp: 2/ Baøi cuõ : Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS 3/ Baøi môùi : Giới thiệu bài : Vẽ tranh đề tài tự do HOẠT ĐỘNG 1: TÌM ,CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI - GV dùng tranh ,ảnh giới thiệu để HS nhận biết - GV đặt câu hỏi gợi ý để HS tiếp cận đề tài . + Xung quanh nơi em ở có cảnh nào đẹp không ? + Em đã được đi tham quan ,nghỉ hè ở đâu ? Phong cảnh ở đó như thế nào ? + Em hãy tả lại một phong cảnh mà em thích ? +Em sẽ chọn phong cảnh nào để vẽ tranh ? - GV bổ sung và nhấn mạnh những hình ảnh chính của ảnh đẹp là : cây ,nhà ,con đướng ,bầu trời và phong cảnh còn đẹp bởi màu sắc của không gian chung .Nên chọn cảnh vật quen thuộc ,dễ vẽ ,phù hợp với khả năng . HOẠT ĐỘNG 2: CÁCH VẼ TRANH - GV giới thiệu cho HS biết hai cách vẽ tranh phong cảnh + Quan sát thiên nhiên và vẽ trực tiếp + Vẽ bằng cách nhớ lại các hình ảnh đã từng được quan sát . - GV giới thiệu hình gợi ý các bước vẽ hoặc có thể vẽ lên bảng theo các bước để HS quan sát . - GV gợi ý cho HS : + Nhớ lại các hình ảnh định vẽ . + Sắp xếp hình ảnh chính + Vẽ hết phần giấy và vẽ màu kín nền + có thể vẽ tranh phong cành, tranh sinh hoạt, tranh lễ hội, con vật. - Trước khi HS vẽ ,GV nên cho các em xem tranh của HS các lớp trước để gợi ý các em cách chọn cảnh và thể hiện . HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH - GV yêu cầu HS suy nghĩ để chọn cảnh trước khi vẽ ,chú ý sắp xếp hình vẽ cân đối . - Vẽ hình ảnh chính trước ,hình ảnh phụ sau ,luôn nhớ vẽ là trọng tâm ,có thể vẽ thêm người hoặc con vật . - Trong khi HS vẽ ,GV đến từng bàn để quan sát và hướng dẫn bổ sung khuyến khích HS vẽ màu tự do theo ý thích . HOẠT ĐỘNG 4: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ - GV cùng HS chọn một số bài điển hình có ưu điểm và nhược điểm rõ nét để nhận xét. - Nhấn mạnh những điểm tốt . 4. Cuûng coá - Daën doø : Em naøo chöa xong veà veõ tieáp. Chuaån bò baøi sau: Tröng baøy keát quaû hoïc taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc - HS quan sát - HS trả lời - HS liên hệ bản thân - HS tự chọn - HS tự chọn HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS quan sát tranh và chọn - HS thực hành. - HS xeáp loaïi baøi theo yù thích. - neâu nhaän xeùt cuûa mình tröôùc lôùp veà töøng baøi veõ. Ruùt Kinh Nghieäm: .. .. .. .. .. .. Trình Kyù Ngaøy thaùng naêm 2010 . . . . . . Thöù hai ngaøy thaùng naêm 2010 Tuaàn 35 Tieát 35 Bài 35 : TRƯNG BÀY KẾT QUẢ HỌC TẬP I/ MỤC ĐÍCH Giáo viên, học sinh thấy được kết quả giảng dạy, học tập trong năm. Học sinh them yêu thích môn mỹ thuật II/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC chọn các bài vẽ đẹp ở các loại bài . trưng bày nơi thuận tiện để nhiều người xem Chọn các bài theo thể loại trưng bày theo các nhóm Có thể tạo một tờ giấy lớn cho từng em riêng III/ ĐÁNH GIÁ Tổ chức cho cả lớp xem và gợi ý để các em nhận xét, đánh giá về các bài vẽ. hướng dẫn nêu nhận xét và tổng kết tuyên dung các em có nhiều bài vẽ xuất sắc động viên các em còn có hạn chế trong các bài vẽ dặn dò các em về luyện vẽ trong hè.

File đính kèm:

  • docGA MI THUAT 4.doc
Giáo án liên quan