Giáo án Lớp 2 Tuần 1 Trường Tiểu học Lê Minh Châu

I/ Mục đích yêu cầu:

- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công(traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK). HS khá, giỏi hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ: có công mài sắt, có ngày nên kim

- Những kĩ năng sống cần được giáo dục trong bài cho HS:

• Xác định giá trị( nhận biết được ý nghĩa của câu chuyện, từ đó xác định được: kiên trì, quyết tâm vượt gian khó sẽ thành công)

• Trình bày suy nghĩ, ý tưởng(suy nghĩ, trả lời câu hỏi đọc – hiểu câu chuyện)

• Phản hồi, lắng nghe tích cực, chia sẻ( nghe bạn phát biểu và trao đổi thống nhất cách nhận xét, đánh giá các sự kiện, nhân vật trong câu chuyện)

• Suy nghĩ sáng tạo( nhận xét, bình luận về các nhân vật trong câu chuyện, rút ra bài học từ câu chuyện)

• Kiên định, đặt mục tiêu(biết đề ra và lập kế hoạch thực hiện)

 

doc24 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 22/10/2014 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 1 Trường Tiểu học Lê Minh Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h lớp: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Giới thiệu bài- Ghi tựa: Soá haïng, toång GV ghi nội dung bài ôn: Bài 1. Vieát pheùp coäng roài tính toång bieát caùc soá haïng laàn löôït laø: a. 25 vaø 43 b. 72 vaø 11 c. 40 vaø 37 d. 5 vaø 71 Baøi 2: Trong moät khu vöôøn coù 24 caây cam vaø 35 caây quyùt. Hoûi trong vöôøn ñoù coù taát caû bao nhieâu caây cam vaø quyùt? - Gọi HS đọc đề và hướng dẫn  HS laøm baøi Yêu cầu HS làm bài vào vôû. Thu, chaám moät soá vôû 4. Củng cố: Hoûi töïa 5. Dặn dò: Veà nhaø xem tröôùc baøi “Luyeän taäp”. Nhaän xeùt tieát hoïc. HS đọc đề Laéng nghe HS làm bài vào vôû Goïi vaøi em leân baûng söûa baøi ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thöù saùu, ngaøy 24.8.2012. TUẦN:1 Môn: Taäp laøm vaên Tiết: 1 Bài: TÖÏ GIÔÙI THIEÄU. CAÂU VAØ BAØI I/ Mục đích yêu cầu: Bieát nghe vaø traû lôøi ñuùng moät soá caâu hoûi veà baûn thaân (BT1) noùi laïi moät vaøi thoâng tin ñaõ bieát vaø moät baïn(BT2) HS khaù gioûi böôùc ñaàu bieát keå laïi noäi dung cuûa 4 böùc tranh(BT3) thaønh moät caâu chuyeän ngaén Những kĩ năng sống cần được giáo dục trong bài cho HS: Töï nhaän thöùc veà baûn thaân Giao tieáp: côûi môû, töï tin trong giao tieáp, bieát laéng nghe yù kieán ngöôøi khaùc II/ Chuẩn bị: * GV: - Baûng phuï vieát saün noäi dung caùc caâu hoûi ôû baøi taäp 1. - Tranh minh hoaï baøi taäp 3 SGK. * HS: * Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng trong bài: Laøm vieäc theo nhoùm- chia seû thoâng tin Ñoùng vai III/ Hoạt động chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định lớp: Hát Kiểm tra bài cũ: kieåm tra saùch vôû, nhaän xeùt Bài mới:Giới thiệu bài- ñeå giuùp caùc em bieát nghe vaø traû lôøi ñuùng moät soá caâu hoûi veà baûn thaân mình, hoâm nay coâ cuøng caùc em seõ tìm hieåu qua baøi “Töï giôùi thieäu – caâu vaø baøi” Ghi tựa: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp. Baøi 1: traû lôøi laàn löôït töøng caâu hoûi veà baûn thaân mình. Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. GDKNS: Caùc em phaûi bieát töï nhaän thöùc veà baûn thaân mình… Baøi 2: nghe caùc baïn trong lôùp traû lôøi, noùi laïi nhöõng ñieàu em bieát veà moät baïn. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Goïi vaøi HS noùi laïi nhöõng ñieàu em bieát veà moät baïn. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, tuyeân döông. GDKNS: Trong giao tieáp caùc em phaûi bieát côûi môû, töï tin , bieát laéng nghe yù kieán ngöôøi khaùc Baøi 3: keå laïi noäi dung tranh baèng 1, 2 caâu ñeå taïo thaønh moät caâu chuyeän. Giuùp HS keå laïi söï vieäc ôû 4 böùc tranh SGK. GV theo doõi, giuùp ñôõ. GV goïi moät soá HS ñoïc baøi cuûa mình. Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. GV chaám moät soá vôû, nhaän xeùt, tuyeân döông. Choát: Ta coù theå duøng caùc töø ñeå ñaët thaønh moät caâu, keå laïi moät söï vieäc.Duøng moät soá caâu ñeå taïo thaønh baøi keå moät caâu chuyeän. GD: Khoâng neân haùi hoa trong vöôøn. 4. Củng cố: Goïi 1-2 HS töï giôùi thieäu veà mình cho caû lôùp nghe.HS - GV nhaän xeùtù 5. Dặn dò: Veà nhaø hoaøn thaønh baøi taäp, töï giôùi thieäu veà mình hoaëc giôùi thieäu veà baïn mình cho ngöôøi thaân nghe; xem tröôùc baøi “Chaøo hoûi – töï giôùi thieäu”. Nhaän xeùt tieát hoïc. HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi HS töøng caëp hoûi – traû lôøi. HS ñoïc yeâu caàu. HS noái nhau phaùt bieåu yù kieán. HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. HS laøm vôû baøi taäp. HS noái nhau ñoïc baøi cuûa mình Caâu maãu: Hueä cuøng caùc baïn vaøo vöôøn hoa (tranh 1) Thaáy moät khoùm hoàng ñang nôû hoa raát ñeïp, Hueä thích laém (tranh 2). Hueä giô tay ñònh ngaét moät boâng hoàng. Tuaán thaáy theá voäi ngaên baïn laïi (tranh 3). Tuaán khuyeân baïn Hueä khoâng neân ngaét hoa trong vöôøn. Hoa trong vöôøn phaûi ñeå cho taát caû moïi ngöôøi cuøng ngaém (tranh 4) (6 caâu). ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TUẦN:1 Môn: Toaùn Tiết: 5 Bài: ÑEÀ – XI - MEÙT I/ Mục đích yêu cầu: Bieát ñeà – xi – meùt laø moät ñôn vò ño ñoä daøi; teân goïi,kí hieäu cuûa noù; bieát quan heä giöõa dm vaø cm, ghi nhôù 1 dm = 10 cm Nhaän bieát ñöôïc ñoä lôùn cuûa ñôn vò ño dm; so saùnh ñoä daøi ñoaïn thaúng trong tröôøng hôïp ñôn giaûn; thöïc hieän pheùp coäng, tröø caùc soá ño ñoä daøi coù ñôn vò ño laø dm II/ Chuẩn bị: * GV: - Moät baêng giaáy coù chieàu daøi 10 cm. - Thöôùc vaïch thaúng daøi. * HS: - Thöôùc vaïch thaúng daøi. III/ Hoạt động chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Luyeän taäp Kieåm tra moät soá vôû HS chöa laøm xong ôû tieát tröôùc YC HS laøm vaøo baûng con theo daõy: ñaët tính roài tính toång, bieát caùc soá haïng laø: a) 43 vaø 25 b) 20 vaø 68 c) 5 vaø 21 Nhaän xeùt chung Bài mới: Giới thiệu bài: Hoâm nay chuùng ta cuøng laøm quen vôùi moät ñôn vò ño ñoä daøi môùi, ñoù laø Ñeà -xi -meùt - Ghi tựa: GV ñính baêng giaáy leân baûng vaø yeâu caàu 1 HS leân ño. ? baêng giaáy daøi bao nhieâu cm ? GV: 10 cm coøn goïi laø 1 ñeà xi meùt . Ñeà xi meùt vieát taét laø: dm YC HS vieát vaøo baûng con HD hoïc sinh nhaän bieát caùc ñoaïn thaúng coù ñoä daøi laø 1 dm; 2 dm vaø 3 dm treân 1 thöôùc thaúng. + Luyeän taäp. Baøi 1: quan saùt hình veõ vaø traû lôøi caâu hoûi. 1 dm A B C D a) Ñieàn beù hôn hoaëc lôùn hôn vaøo choã chaám naøo cho thích hôïp. Ñoä daøi ñoaïn thaúng AB ………………..1 dm Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD ……………….. 1 dm b) Ñieàn ngaén hôn hoaëc daøi hôn. Ñoaïn thaúng AB ………………..ñoaïn thaúng CD Ñoaïn thaúng CD ……………….. ñoaïn thaúng AB Baøi 2: tính (theo maãu) YC HS laøm baøi vaøo vôû. Goïi HS leân baûng laøm. GV thu moät soá vôû chaám Nhaän xeùt baøi ôû vôû vaø ôû baûng Baøi 3: khoâng duøng thöôùc ño, haõy öôùc löôïng ñoä daøi cuûa moãi ñoaïn thaúng. – Goïi vaøi HS neâu mieäng 4. Củng cố: Hoûi töïa YCHS ghi vaøo baûng con 10 cm = …………. dm 1 dm = …………. cm, Nhaän xeùt. 5. Dặn dò: Veà nhaø xem tröôùc baøi “Luyeän taäp”. Nhaän xeùt tieát hoïc. HS laøm vaøo baûng con theo daõy Baêng giaáy daøi 10 cm. HS nhaéc laïi HS laáy baûng con vieát 10 cm = 1 dm 1 dm = 10 cm. HS quan saùt HS neâu yeâu caàu. HS quan saùt, so saùnh ñoä daøi moãi ñoaïn thaúng vaø neâu mieäng Ñoä daøi ñoaïn thaúng AB lôùn hôn 1 dm Ñoä daøi ñoaïn thaúng CD beù hôn 1 dm Ñoaïn thaúng AB daøi hôn ñoaïn thaúng CD Ñoaïn thaúng CD ngaén hôn ñoaïn thaúng AB HS neâu yeâu caàu. HS laøm vaøo vôû. 2 HS leân baûng laøm. a) 1dm + 1dm = 2dm 8dm + 2dm = 10dm 3dm + 2dm = 5dm; 9dm + 10dm = 19dm b) 8dm – 2dm = 6dm 10dm – 9dm = 1dm 16dm – 2dm = 14dm; 35dm – 3dm = 32dm HS ñoïc yeâu caàu. HS neâu mieäng HS ghi vaøo baûng con ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TUẦN:1 Môn: OÂn Tieáng Vieät Tiết: 2 Bài: REØN VIEÁT CHÖÕ HOA I/ Mục đích yêu cầu: Viết đúng chữ hoa E, EÂ, G(moãi chöõ 2 dòng cỡ nhỏ), câu ứng dụng 2 dòng cỡ nhỏ Em yeâu tröôøng em. Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng. II/ Chuẩn bị: * GV: Mẫu chữ E, EÂ, G viết sẵn câu ứng dụng. * HS: Vở III/ Hoạt động chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định lớp: Hát Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở tập viết của HS Bài mới:Giới thiệu bài- Ghi tựa: Reøn chöõ hoa Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa GV treo mẫu cho HS quan sát chữ hoa YC HS nhaéc laïi ñoä cao vaø caùc neùt cuûa chöõ hoa? Cho HS vieát baûng con Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng: Gọi HS đọc câu ứng dụng GV viết mẫu caâu: Em yeâu tröôøng em lên bảng. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vào vở: Viết moãi chữ E, EÂ, G 2 dòng cỡ nhỏ. Viết Em yeâu tröôøng em 2 laàn baèng côõ chöõ nhoû GV hướng dẫn cách cầm viết, ngồi GV theo dõi, uốn nắn những em yếu. 4. Củng cố: Thu và chấm một số vở Nhận xét chữ viết của các em. Tuyên dương những em có bài viết đẹp. 5. Dặn dò: Về nhà rèn viết thêm. Chuẩn bị bài sau: HS quan sát và nhận xét 2.5 ô li HS vieát baûng con HS đọc câu ứng dụng HS quan sát HS lắng nghe và viết vào vở ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TUAÀN: 1 Sinh hoaït lôùp Tieát: 1 I/ Muïc tieâu OÅn ñònh toå chöùc – neà neáp lôùp Theo doõi só soá, ñieàu tra tình hình HS Kieåm tra saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp caù nhaân II/ Chuaån bò: III/ CaÙc hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh toå chöùc, neà neáp lôùp Bieän phaùp: GV cuøng HS tieán haønh baàu chính thöùc lôùp tröôûng, lôùp phoù hoïc taäp, phoù vaên theå mó, caùc toå tröôûng Keát quaû: Lôùp tröôûng: ………………………………………………. Lôùp phoù hoïc taäp: ………………………………………………. Lôùp phoù vaên theå mó: ………………………………………………. Lôùp phoù lao ñoäng: ………………………………………………. Toå tröôûng toå 1: ………………………………………………. Toå tröôûng toå 2: ………………………………………………. Toå tröôûng toå 3: ………………………………………………. Toå tröôûng toå 4: ………………………………………………. Hoaït ñoäng 2: Theo doõi só soá, ñieàu tra tình hình hoïc sinh Só soá lôùp hieän nay laø 32em/ 16 nöõ Bieän phaùp: Theo doõi ñieåm danh haøng ngaøy söï chuyeân caàn cuûa HS. Nhaéc nhôû HS ñi hoïc ñeàu ñuùng giôø(saùng 7h coù maët, chieàu 14h)ø, nghæ hoïc phaûi xin pheùp. Rieâng caùc em aên baùn truù neáu nghæ hoïc baùo tröôùc 1 ngaøy ñeå caét côm . Laäp danh saùch HS ngaøy sinh, teân cha, teân meï,ñòa chæ. Yeâu caàu HS ghi soá ñieän thoaïi ñeå GV lieân laïc khi caàn. Nhaéc nhôû HS chuïp hình theû noäp ñeå laøm theû baûo hieåm. Hoaït ñoäng 3: Kieåm tra taäp vôû – duïng cuï hoïc taäp caù nhaân Bieän phaùp: GV tröïc tieáp kieåm tra vôû ñoà duøng hoïc taäp, chaám chöõa baøi thöôøng xuyeân ñeå kòp thôøi nhaéc nhôû, uoán naén HS söûa chöõa caùc sai soùt. Nhaéc nhôû moät soá em coøn thieáu vôû, buùt,.. phaûi chuaån bò ñuû vaøo ñaàu tuaàn sau GV seõ kieåm tra laïi.

File đính kèm:

  • docTUAN 2 LOP 2CKT KNS(1).doc