Giáo án Lớp 2 Tuần 1 - Chuẩn KTKN

Toán

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.

I. Mục tiêu:

- Biết đếm, đọc, viết các số đến 100.

-Nhận biết được các số có một chữ số, các số có hai chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có một chữ số; số bé nhất, số bé nhất có hai chữ số; số liền trước, số liền sau.

II. Đồ dùng dạy học :

Kẻ bảng các ô vuông.

 

doc17 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 1 - Chuẩn KTKN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tổng. - Giáo viên viết lên bảng và trình bày như sách giáo khoa. Hoạt động 3: Thùc hµnh-luyÖn tËp Bµi 1:Yªu cÇu HS tù lµm VBT - Gäi HS tr¶ lêi. -GV, HS nhËn xÐt chèt ®¸p ¸n ®óng Bµi 2: - 1 HS ®äc ®Ò bµi . - Cho HS lµm bµi vµo vë. ( GV gióp ®ì HS Y) -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt ,chèt ®¸p ¸n ®óng. Bµi 3; -GV HD gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i -GV quan t©m HS TB,YÕu Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i tªn gäi thµnh phÇn vµ kÕt qu¶. - Giáo viên nhận xét giờ học 5 10 18 2 2 em lªn b¶ng lµm, líp nhËn xÐt - Học sinh nªu kq phÐp céng vµ đọc - Học sinh nêu tªn gäi thµnh phÇn cña phÐp céng - Nhiều học sinh nhắc lại. - Học sinh theo dõi và nêu lại. -HS tù lµm BT vµ 2HS TB,Y nªu kÕt qu¶ -HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vë. 3 HS K,G lªn b¶ng lµm bµi -1HS nªu yªu cÇu bµi to¸n,c¶ líp theo dâi. - 1 HS K,G nªu c¸ch lµm -HS tù lµm bµi vµo vë,1 HS lµm trªn b¶ng - HS nªu. Tập viết TuÇn 1 I.Môc tiªu: - ViÕt ®óng ch÷ hoa A theo cì ch÷ võa vµ nhá(1 dßng cì võa,1 dßng cì nhá) ,ch÷ vµ c©u øng dông:Anh(1 dßng cì võa,1 dßng cì nhá ,Anh em hoµ thuËn(3 lÇn) ®óng mÉu, nÐt ®Òu.(§èi víi HS K,G y/c viÕt hÕt bµi) - Ch÷ viÕt râ rµng, t­¬ng ®èi ®Òu nÐt, th¼ng hµng, b­íc ®Çu biÕt nèi nÐt ch÷ viªt hoa víi ch÷ viÕt th­êng trong ch÷ ghi tiÕng. II. Đồ dùng dạy học : - Chữ mẫu trong bộ chữ. III. Các hoạt động dạy, học: Hoạt động của thÇy TG Hoạt động của trß A.Më ®Çu: - Gv kiÓm tra vë cña HS B. Bµi míi: Giới thiệu bài. 1. Hướng dẫn học sinh viết. - Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu. - Nhận xÐt chữ mẫu. - Giáo viên viết mẫu lên bảng. A - Phân tích chữ mẫu: Chữ A cao mấy li? gồm mấy nét? - Hướng dẫn học sinh viết bảng con 2.Hướng dẫn viết câu ứng dụng. - Giới thiệu câu ứng dụng: Anh em hoà thuận - Giải nghĩa từ ứng dụng:Khuyên anh em trong nhà phải thương yêu nhau. - Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng. - Hướng dẫn viết từ ứng dụng giáo viên vào bảng con. 3.Viết vào vở tập viết. - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vào vở theo mẫu sẵn. - Giáo viên theo dõi uốn nắn sửa sai. 4. Chấm, chữa bµi - GV thu 1 số vở chấm và nhận xét. C. Củng cố - Dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Học sinh về viết phần còn lại. 3 2 5 5 15 3 2 - HS để vở lên bàn cho GV kiểm tra. - Học sinh quan sát và nhận xét độ cao,độ rộng của chữ. - Học sinh theo dõi và phân tích. - Lớp viết bảng con. - Học sinh đọc câu ứng dụng. - Nêu cách hiểu ý nghĩa của câu ứng dụng. - Học sinh viết bảng con chữ Anh. - Học sinh viết vào vở theo yêu cầu của giáo viên. (HS K,G y/c viÕt hÕt bµi) Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2010 Toán LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về: - Phép cộng (không nhớ); tính nhẩm và tính viết (đặt tính rồi tính), tên gọi các thành phần trong phép cộng. - Giải toán có lời văn. II. Các hoạt động dạy, học Hoạt động của thÇy TG Hoạt động của trß Ho¹t ®éng 1. Cñng cè kiÕn thøc GV ghi: 32+ 14 = 56 - Gäi 1 sè em ®äc tªn gäi tõng thµnh phÇn - 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi 3. Ho¹t ®éng 2:Cñng cè phÐp c«ng, tªn gäi thµnh phÇn Bài 1: Hướng dẫn học sinh làm bài. - Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính.(cộng không nhớ) Bài 2: Hướng dẫn học sinh làm tính nhẩm. - Yêu cầu HS nêu cách cộng nhẩm các số tròn chục. Bài 3: Hướng dẫn học sinh đặt tính rồi tính tổng khi biết các số hạng. *Gv chèt kiÕn thøc vÒ tªn gäi thµnh phÇn vµ kÕt qu¶ Ho¹t ®éng 3:Gi¶i to¸n Bài 4: Giáo viên gọi học sinh nêu đề toán. - Yêu cầu xác định dạng toán và nêu cách giải.(Gv giúp đỡ HS yếu) Bµi 5.( HS kh¸ giái ) - Yêu cầu HS điền số còn thiếu vào ô trống. Ho¹t ®éng nèi tiÕp Giáo viên nhận xét giờ học. 5 14 13 3 -HS lµm bµi -1 HS TB nêu - Học sinh làm bài vào bảng con. - 2 học sinh TB,Y làm bảng lớp. - Học sinh nêu. -HS lµm bµi vµo vë, ®æi vë KT - HS làm bài vào vở. - 3 HS làm bảng lớp. - Học sinh tự đọc đề, tự tóm tắt rồi giải vào vở - 1 HS chữa bài. - Học sinh lên thi làm nhanh - Cả lớp nhận xét. Luyện từ và câu TuÇn 1 I. Môc tiªu: - B­íc ®Çu lµm quen víi c¸c kh¸i niÖm tõ vµ câu th«ng qua bµi tËp thùc hµnh. - BiÕt t×m c¸c tõ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng häc tËp ( BT1, BT2), viÕt ®­îc 1 c©u nãi vÒ néi dung mçi tranh BT3 II:§å dïng d¹y häc: PhiÕu häc tËp II. Các hoạt động dạy, học Hoạt động của thÇy TG Hoạt động của trß A.Më ®Çu - GV nãi s¬ l­îc vÒ ph©n m«n luyÖn tõ vµ c©u B. D¹y bµi míi Giới thiệu bài, ghi đầu bài. *Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 1: Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu - Đọc thứ tự các tranh. - Đọc thứ tự tên gọi. - Yêu cầu học sinh làm bài. *GV chèt vÒ tõ Bài 2: Giáo viên phát phiếu học tập cho các nhóm. - Hướng dẫn các nhóm làm bài. - Nhận xét bài làm của học sinh. Bài 3: Gọi học sinh đọc đề bài - Cho học sinh quan sát tranh. - Hướng dẫn HS đặt câu .GV quan sát ,giúp đỡ HS yếu. - Giáo viên nhận xét – sửa sai. C.Củng cố - Dặn dò. - Tªn gäi cña c¸c vËt, viÖc ®­îc gäi lµ tõ - Ta dïng tõ ®Æt thµnh c©u ®Ó tr×nh bµy 1 sù viÖc 3 2 27 3 - Đọc yêu cầu. - Học sinh đọc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Học sinh TB,Y đọc tên các tranh. - Học sinh trao đổi theo nhóm. - Đại diện các nhóm dán phiếu lên bảng và đọc kết quả. - Cả lớp cùng nhận xét. - Đọc đề bài - Học sinh quan sát tranh. - Học sinh làm bài vào vở. - Tự đặt câu rồi viết vào vở. - 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp cùng nhận xét. Chính tả TiÕt 2- tuÇn 1 I. Mục tiªu: - Nghe viết lại chính xác khổ thơ cuối trong bài: “Ngày hôm qua đâu rồi ?”tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi th¬ 5 ch÷ - Lµm ®­îc bµi tËp 3,4; bµi 2a II. Các hoạt động dạy, học: Hoạt động của thÇy TG Hoạt động của trß A. Kiểm tra bài cũ: - Gäi 2 em lªn b¶ng viÕt: kim khâu,cậu bé,kiên nhẫn - Đọc 9 ch÷ c¸i ®Çu B. Bài mới: Giới thiệu bài 1. Hướng dẫn viết. - Giáo viên đọc mẫu đoạn viết. - Hướng dẫn tìm hiểu bài. Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời theo nội dung bài. - Giáo viên hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con: Chăm chỉ, vãn, 2 Hướng dẫn học sinh viết vào vở. - Đọc cho học sinh chép bài vào vở. - Theo dõi, uốn nắn, quan sát giúp đỡ em chậm theo kịp các bạn. - Đọc cho học sinh soát lỗi. *GV thu bµi chÊm ,ch÷a lçi. 3. Hướng dẫn làm bài tập Bµi 2a:-1HS nªu yªu cÇu,c¶ líp theo dâi. -C¶ líp vµ GVnhËn xÐt,chèt ®¸p ¸n ®óng Bµi 3,4:-GV treo b¶ng phô HS nªu yªu cÇu cña bµi -GV nhËn xÐt , chèt ®¸p ¸n ®óng -GV h­íng dÉn HTL 10 ch÷ c¸i theo c¸ch xãa dÇn C. Củng cố - Dặn dò - Giáo viên nhận xét giờ học. - Học sinh về viết lại chữ khó và học thuộc bảng chữ cái. 5 1 6 14 6 3 -Líp viÕt b¶ng con - 2 em ®äc. - Học sinh lắng nghe. - 2 Học sinh đọc lại. - Trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh luyện bảng con. - Học sinh chép bài vào vở. - Soát lỗi. - Lớp lµm BT - 2 HS lªn b¶ng lµm -1 HS lµm trªn b¶ng, c¶ líp lµm BT. - Học sinh học thuộc 9 chữ cái vừa nêu. Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2010 Toán ĐỀ - XI - MÉT I.Mục tiêu: BiÕt dm lµ mét ®¬n vÞ ®o ®é dµi; tªn gäi, kÝ hiÖu cña nã; biÕt quan hÖ gi÷a dm vµ cm, ghi nhí 1 dm = 10cm - NhËn biÕt ®­îc ®é lín cña ®¬n vÞ ®o dm; so s¸nh ®é dµi ®o¹n th¼ng trong tr­êng hîp ®¬n gi¶n; thùc hiÖn phÐp céng, trõ c¸c sè ®o ®é dµi cã ®¬n vÞ ®o lµ dm. II. Đồ dùng dạy học : - Giáo viên: Một băng giấy có chiều dài 10 cm. Thước thẳng dài 2 dm. III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: Hoạt động của thÇy TG Hoạt động của trß Ho¹t ®éng 1. Cñng cè vÒ sè h¹ng – tæng - Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp 4,5 SGK Hoạt động 2: Giới thiệu đơn vị đo độ dài đề -xi- mét. - Giáo viên yêu cầu học sinh đo độ dài băng giấy dài 10 cm. - Giáo viên nói 10 cm còn gọi là 1 đề xi mét; đề xi mét viết tắt là dm. - Giáo viên viết lên bảng: 10 cm = 1 dm 1 dm = 10 cm - Hướng dẫn học sinh nhận biết các đoạn thẳng có độ dài 1 dm, 2 dm, 3 dm trên thước thẳng. Hoạt động 3: Thùc hµnh -luyÖn tËp Bµi 1:. - GV kẻ các đoạn thẳng lên bảng. - Gäi HS ®äc yªu cÇu sau ®ã quan s¸t kÜ c¸c ®o¹n th¼ng råi ®iÒn bé hơn,lớn hơn,... Bµi 2: Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS tính nhẩm và điền kết quả kềm đơn vị đo. Bµi 3. VÏ ®o¹n th¼ng - Gọi HS vẽ trên bảng lớp. - GV chèt kiÕn thøc về đơn vị đo dm. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. -GV chèt ND kiÕn thøc võa häc - Giáo viên nhận xét giờ học. 3 12 17 3 -2 em lªn b¶ng mçi em 1 bµi - Học sinh đo độ dài băng giấy - Học sinh nhắc lại nhiều lần. - Học sinh đọc l¹i - Học sinh tìm độ dài trên thước có chia vạch cm -2 TB lªn b¶ng lµm, líp nhËn xÐt -HS tù lµm bµi,nªu kq. -1 K,G lªn b¶ng vÏ - Lớp vẽ vào vở. Tập làm văn TuÇn 1 I. Môc tiªu - Biết nghe và trả lời đúng một số câu hỏi về bản thân mình. (BT1) - Nói lại được những điều em biết về một bạn trong lớp. ( BT2) -HS K,G b­íc ®Çu biÕt kÓ l¹i ND 4 bøc tranh thµnh 1 c©u chuyªn ng¾n(BT3) - Rèn ý thức bảo vệ của công. II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa bài tập 3 trong sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy, học Hoạt động của thÇy TG Hoạt động của trß A. Më ®Çu : - Giới thiệu về phân môn Luyện từ và câu trong Tiếng Việt. B. D¹y bµi míi :Giới thiệu bài. *Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1(miệng): Trả lời câu hỏi về bản thân - Giáo viên làm mẫu 1 câu - Cho học sinh hỏi đáp Bài 2(miệng): Giáo viên nêu yêu cầu: Nói lại những điều em biết về một bạn. - Yêu cầu học sinh làm miệng. - Cả lớp và GV nhận xét: Em nói về bạn có chính xác không? Cách diễn đạt thế nào? Bài 3(miệng): -Kể lại nội dung mỗi tranh bằng 1, 2 câu. Sau đó kể gộp các câu để tạo thành một câu chuyện - GV theo dõi giúp đỡ HS yếu. - Giáo viên giúp học sinh nắm vững bài - Giáo viên nhận xét sửa sai C. Củng cố - Dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Học sinh về học bài và chuẩn bị bài sau 2 30 3 - Học sinh theo dõi - Từng cặp học sinh hỏi đáp - HS thực hành hỏi đáp trước lớp - Cả lớp nhận xét - HS dựa trên bài tập 1 để nói những điều em biết về 1 bạn. - Từng HS nối tiếp nêu trước lớp. - HS quan sát tranh. - Học sinh làm vở nháp sự việc của từng tranh - Một vài học sinh đọc bài của mình -HS K,G kÓ l¹i ND 4 bøc tranh thµnh 1 c©u chuyÖn ng¾n Sinh ho¹t sao NhËn xÐt cña BGH,tæ chuyªn m«n

File đính kèm:

  • docgiao an lop 2 CKTKN KNS.doc
Giáo án liên quan