Giáo án lớp 2 Tiểu Học Hàm Nghi

 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.

 - Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị phải đoàn kết thương yêu nhau.( trả lời được câu hỏi 1,2,3,5)

 -GDHS tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình

 

doc23 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/10/2014 | Lượt xem: 699 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 Tiểu Học Hàm Nghi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- HS neâu caù nhaân -GV ghi baûng. Böôùc 2:-Cho HS neâu nhöõng thöù thöôøng caát giöõ trong nhaø. -Yeâu caàu HS quan saùt tranh,2,3 lyù do khieán ngoä ñoäc - GV chia nhoùm cho HS hoaït ñoäng nhoùm caâu hoûi baûng phuï - GV môøi ñaïi dieän nhoùm trình baøy. * GV keát luaän:Nhöõng thöù trong nhaø coù theå gaây ngoä ñoäc như: ăn những thức ă ôi thiu, hoặc những thức ăn có ruồi, dán, chuột đụng vào Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt hình veõ vaø thaûo luaän . Muïc tieâu :YÙ thöùc ñöôïc nhöõng vieäc baûn thaân vaø ngöôøi lôùn trong gia ñình coù theå laøm ñeå phoøng traùnh ngoä ñoäc cho mình vaø cho ngöôøi khaùc . -Cho HS quan saùt hình 4, 5,6 .Chæ vaø noùi moïi ngöôøi ñang laøm gì ?Taùc duïng cuûa vieäc laøm ñoù? -Môøi ñaïi dieän nhoùm trình baøy . Keát luaän: Ñeà phoøng ngoä ñoäc saép xeáp goïn gaøng ñoà ñaïc. Hoaït ñoäng 3 : *Muïc tieâu : Bieát caùch öùng xöû khi baûn thaân hoaëc ngöôøi khaùc bò ngoä ñoäc . Keát luaän : Khi ngoä ñoäc caàn baùo cho nhöõng ngöôøi trong gia đình 3.Cuûng coá daën doø:-Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì? -Khi bò ngoä ñoäc em caàn laøm gì? -Daën HS löu yù khi söû duïng phaûi caån thaän.GV nhaän xeùt. - 2 HS leân baûng traû lôøi. - HS nhaän xeùt - HS nghe -HS neâu caù nhaân -Thuoác tröø saâu, daàu hoaû , thuoác taây thöùc aên bò oâi thiu . -HS thaûo luaän 6 nhoùm -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy -HS nhaän xeùt -Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -HS nghe -HS Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi . -HS töøng caëp trình baøy – nhaän xeùt -HS nghe -HS theo doõi ñoùng vai xöû lí tình huoáng . -HS nghe -HS neâu HS nhắc lại nội dung bài học. Ngày soạn: 5/12/2009 Ngày giảng thứ sáu: 11/12/2009 Tiết 1: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Biết vận dụng bảng trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm, trừ có nhớ trong phạm vi 100, giải toán về ít hơn. - Biết tìm số bị trừ, số hạng chưa biết. II. Chuẩn bị : Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 Bài cũ: Bảng trừ - Gọi 3 HS lên làm tính, cả lớp làm bảng con. - Nhận xét cho điểm 2. Luyện tập a. Giới thiệu bài: b. Luyện tập : Bài 1: - Trò chơi “ Xì điện “ . -Yc lớp chia thành 2 đội (đội xanh và đội đỏ) - Gv : đọc một phép tính bất kì 18 - 9 gọi một em bất kì. - Nếu em đó trả lời đúng thì được phép “Xì điện“ gọi một em khác Bài 2: cột 1,3 - Yêu cầu học sinh nêu đề bài - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở nháp . - Gọi 4 HS khác nhận xét . - Yêu cầu nêu cách thực hiện các phép tính : 35 - 8 ; 63- 5 ; 72 – 34 - Nhận xét ghi điểm từng HS. Bài 3. b - Yêu cầu học sinh nêu đề bài - Yêu cầu 3 HS lên bảng làm bài - Yêu cầu lớp thực hiện vào phiếu học tập - Gọi 3 HS khác nhận xét. - Nhận xét ghi điểm từng HS . Bài 4. - Yêu cầu học sinh nêu đề bài - Yêu cầu 1HS lên bảng làm bài - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở . - Gọi HS khác nhận xét bài bạn trên bảng . - GV chấm bài và nhận xét 3. Củng cố- Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Về xem trước bài trang : 71 5 + 6 – 8 = 3 8 + 4 – 5 = 7 9 + 8 – 9 = 8 6 + 9 – 8 = 7 3 + 9 – 6 = 6 7 + 7 – 9 = 5 -Vài em nhắc lại tựa bài. - Chia lớp thành 2 dãy mỗi dãy một đội dự thi - Trả lời - Bằng 9 . - Nêu phép tính 17 - 8 gọi một bạn của đội khác trả lời ngay kết quả . - Đọc yêu cầu đề bài . - 4 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở nháp. 35 63 72 94 - 8 - 5 -34 - 36 27 58 38 58 - Nhận xét bài bạn trên bảng . - Đọc yêu cầu đề bài . - Mỗi HS 1 phép tính, lớp làm bài vào phiếu. x + 7 = 21 8 + x = 42 x = 21- 7 x = 42 - 8 x = 14 x = 34 - Nhận xét bài bạn trên bảng . - Đọc yêu cầu đề bài . - 1 HS lên bảng làm bài . Bài giải Thùng bé có số kg đường là: 45 - 6 = 39 ( kg ) Đ/S : 39 kg đường Tiết 2: Thể dục (GV bộ môn dạy) Tiết 3: Tập làm văn QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI- VIẾT NHẮN TIN. I. Mục tiêu - Biết quan sát và trả lời đúng câu hỏi về nội dung tranh (BT1). - Viết được một mẫu tin nhắn ngắn gọn, đủ ý (BT2) II. Chuẩn bị : - Tranh vẽ minh họa bài tập 1 . Bảng phụ ghi sẵn gợi ý bài tập 1 . III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ : - HS đọc đoạn văn kể về gia đình em - Nhận xét ghi điểm từng HS . 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài : b. Hướng dẫn làm bài tập : Bài 1 -Treo tranh minh họa . - Bức tranh vẽ gì ? -Bạn nhỏ đang làm gì ? - Mắt bạn nhìn búp bê như thế nào ? - Tóc bạn nhỏ ra sao ? - Bạn nhỏ mặc đồ gì ? - Mời học sinh nói về hình dáng và hoạt động của bạn nhỏ trong tranh - Nhận xét tuyên dương . Bài 2: -Mời một HS đọc nội dung bài . - Vì sao em phải viết nhắn tin ? - Nội dung nhắn tin viết những gì ? - Yêu cầu viết tin nhắn vào vở . - Mời 3 HS lên viết tin nhắn trên bảng - Mời một số HS đọc lại bài viết. 3. Củng cố- Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau - 3 HS lên đọc bài làm trước lớp - Lắng nghe nhận xét bài bạn . - Lắng nghe giới thiệu bài . - Quan sát tìm hiểu đề bài . - Vẽ bạn nhỏ , búp bê , mèo con - Bạn nhỏ đang cho búp bê ăn . - Mắt bạn nhìn búp bê rất trìu mến - Buộc hai chiếc nơ rất đẹp / Buộc thành hai bím rất xinh ... - Mặc bộ đồ rất sạch sẽ / Bộ đồ rất đẹp .. - Hai HS nói cho nhau nghe . -Lần lượt từng HS lên nói trước lớp - Nhận xét lời của bạn . - Đọc đề bài . -Vì bà đến đón em đi chơi mà bố mẹ không có ở nhà nên em phải nhắn lại.. . - Phải viết rõ : Con đi chơi với bà . - Viết bài vào vở . - Bố mẹ ơi, Bà sang nhà đón con đi chơi . Chờ mãi bố mẹ không về .. -Đọc trước lớp và nhận xét -Hai HS nhắc lại nội dung bài học . -Về nhà học bài. SINH HOẠT LỚP TUẦN 14 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN TRƯỚC: - Tổ trưởng, lớp phó báo cáo tình hình học tập, nề nếp, tham gia các hoạt động. - GV nhận xét đánh giá * GV tổng hợp các ý kiến đánh giá chung: 1.Sĩ số: - Duy trì sĩ số đảm bảo 25/25 em . 2.Nề nếp: - Các em các em đi học đầy đủ, chuyên cần, xếp hàng ra vào lớp ngay ngắn, nhanh nhẹn , truy bài đầu giờ tự quản tốt, nghiêm túc, trật tự có hiệu quả. Đi học đúng giờ, không vi phạm đạo đức. - Thể dục giữa giờ xếp hàng nhanh nhẹn, tập thể dục đều đúng đẹp, nghiêm túc. - Tham gia sinh hoạt sao do đội đề ra tốt 3.Học tập: - Đa số các em học bài và làm bài ở nhà ở trường tốt, có ý thức học tập cao, tinh thần tự giác học bài và làm bài đạt kết quả cao, một số HS viết đẹp tích cực tham gia xây dựng bài như bạn: Nguyên, Quỳnh…, có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập như bạn: …………………………………………………….. * Tồn tại: Một số HS viết còn sai lỗi, đọc còn chậm 4.Tham gia các hoạt động: - Hầu hết các em tham gia tốt các phong trào do trường, đội đề ra - Đề nghị HS được biểu dương:Nguyên, Quỳnh,Anh - Những HS cần cố gắng: Phụng, Trinh II.TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN TỚI: - Duy trì sĩ số: Tiếp tục duy trì sĩ số đảm bảo như tuần 14 - Nề nếp: Tiếp tục ổn định ra vào lớp nhanh tốt hơn - Học tập:Đồ dùng học tập đảm bảo, học bài và làm bài đầy đủ có chất lượng.Giúp đỡ những bạn tiếp thu còn chậm. - Tham gia tốt các phong trào do đội , trường phát động. ……………………………š&›…………………………… Rút kinh nghiệm ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an T14 da chinh sua.doc