Giáo án lớp 2 môn Âm nhạc - Tuần 27: Ôn bài hát: Chim chích bông

- Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

 - Tập trình diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ.

II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:

 - Đàn.

 - Nhạc cụ gõ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 1. Phần mở đầu:

 GV giới thiệu nội dung tiết học:

 Ôn tập bài hát Chim chích bông.

 2. Phần hoạt động:

 a. Hoạt động 1: Hát ôn.

 - HS cả lớp nghe lại bài hát qua băng 1 lượt.

 - HS cả lớp hát đồng thanh. GV đệm đàn.

 - GV hướng dẫn HS luyện hát đúng sắc thái.

 

doc3 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 11/04/2017 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Âm nhạc - Tuần 27: Ôn bài hát: Chim chích bông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 27 Thứ 5 , ngày 17 tháng 3 năm 2011 Buổi 1: ÔN BÀI HÁT: CHIM CHÍCH BÔNG. I. MỤC TIÊU: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. - Tập trình diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn. - Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Phần mở đầu: GV giới thiệu nội dung tiết học: Ôn tập bài hát Chim chích bông. 2. Phần hoạt động: a. Hoạt động 1: Hát ôn. - HS cả lớp nghe lại bài hát qua băng 1 lượt. - HS cả lớp hát đồng thanh. GV đệm đàn. - GV hướng dẫn HS luyện hát đúng sắc thái. - Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Hát và gõ đệm theo phách. - HS các nhóm thể hiện bài hát. GV đệm đàn. - Một số cá nhân trình bày bài hát. GV đệm đàn. - HS cả lớp nhận xét. GV sửa sai cho HS những chỗ cần thiết. b. Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - GV cho HS xung phong thể hiện bài hát bằng động tác đơn giản phụ hoạ. GV động viên khích lệ các em. - Hướng dẫn HS 1 số động tác phụ hoạ cho bài hát: + Động tác chim bay. + Động tác vẫy gọi chim. + Làm động tác như mõ chim mổ vào lòng bàn tay. - HS luyện tập theo tổ, nhóm. - HS các nhóm hát và biểu diễn trước lớp. - HS hát và gõ đệm phụ hoạ cho nhóm bạn. 3. Phần kết thúc: - HS cả lớp hát và vận động phụ hoạ bài hát Chim chích bông - GV nhận xét kết thúc tiết học. Thứ 3 , ngày 15 tháng 3 năm 2011 Buæi 2: TËp biÓu diÔn. I. môc tiªu: - HS tËp biÓu diÔn c¸ bµi h¸t tù chän b»ng sù s¸ng t¹o. - BiÓu diÔn c¸ nh©n vµ biÓu diÔn theo nhãm. II. chuÈn bÞ: - §µn. - Thµnh lËp ban gi¸m kh¶o. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. PhÇn më ®Çu: GV nªu c©u hái: ? Tõ ®Çu n¨m ®Õn nay c¸c em ®· ®­îc häc nh÷ng bµi h¸t tù chän nµo ? HS tr¶ lêi. - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc: TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t tù chän. 2. PhÇn ho¹t ®éng: - GV cho HS «n l¹i c¸c bµi h¸t tù chän: + MÑ ®i v¾ng. + XØa c¸ mÌ. + Bµ Cßng ®i chî. - Ph©n nhãm HS luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. - Mét sè c¸ nh©n tr×nh bµy 1 trong 3 bµi h¸t. - GV ph©n nhãm HS vµ cho c¸c nhãm chän bµi ®Ó ®Ó biÓu diÔn. - Thµnh lËp BGK. - H­íng dÉn c¸ em tù tËp luyÖn theo sù s¸ng t¹o. - GV gîi ý 1 sè ®éng t¸c, ý t­ëng cho HS tham kh¶o. - C¸c nhãm biÓu diÔn tr­íc líp. - C¸ nh©n biÓu diÔn . 3. PhÇn kÕt thóc: BGK c«ng bè kÕt qu¶ sau khi c¸c em biÓu diÔn xong. GV nhËn xÐt , tuyªn d­¬ng nh÷ng c¸ nh©n vµ c¸c nhãm thÓ hiÖn tèt phÇn biÓu diÔn.

File đính kèm:

  • doctuân27.doc
Giáo án liên quan