Giáo án lớp 2 môn Âm nhạc - Tuần 1: Tiết 1: Ôn tập các bài hát lớp 1: Nghe quốc ca

 

- Kể được tên một bài hát đã học ở lớp 1.

- Biết hát theo giai điệu và lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 1.

- Biết khi chào cờ có hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 06/04/2017 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 2 môn Âm nhạc - Tuần 1: Tiết 1: Ôn tập các bài hát lớp 1: Nghe quốc ca, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a: H¸t bµi Céc c¸ch tïng cheng : 2hs 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Ho¹t ®éng 1. H¸t «n: - C¶ líp h¸t «n 1 lÇn , kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp - HS h¸t «n vµ gâ ®Öm * GV nhËn xÐt - Cho tõng tæ h¸t lu©n phiªn sau ®ã häc sinh, gi¸o viªn nhËn xÐt - HS h¸t lu©n phiªn - KiÓm tra nhiÒu häc sinh, c¸ nh©n häc sinh, h¸t vµ gâ ®iÖu - HS thùc hiÖn * NhËn xÐt - Cho nhãm häc sinh lªn h¸t, biÓu diÔn - C¸c nhãm kh¸c lu©n phiªn lªn biÓu diÔn. - KiÓm tra c¸ nh©n häc sinh lªn biÓu diÔn - Nhãm hs biÓu diÔn - HS thùc hiÖn lu©n phiªn - HS biÓu diÔn * NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng Ho¹t ®éng 2. Giíi thiÖu nh¹c cô gâ trèng c¬m - Cho häc sinh quan s¸t vµ nªu tªn nh¹c cô - HS thùc hiÖn - Gi¸o viªn giíi thiÖu cô thÓ, dÔ hiÓu cho häc sinh nhËn biÕt. - HS nghe - Häc sinh h¸t vµ kÕt hîp cïng nh¹c cô gâ - HS thùc hiÖn * NhËn xÐt - C¶ líp h¸t «n, gâ ®Öm. - HS h¸t «n 4. Cñng cè: - Gi¸o viªn ®Öm ®µn häc sinh h¸t bµi h¸t Céc c¸ch tïng cheng kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß: - Em vÒ häc bµi - ChuÈn bÞ bµi sau. TuÇn 13 Ngµy so¹n: 31/10/2010 Ngµy gi¶ng: 2A: Thø ba ngµy 2/11/2010 2B: Thø ba ngµy 2/11/2010 2 C: Thø n¨m ngµy 4/11/2010 ¢m nh¹c : tiÕt 13 Häc h¸t: ChiÕn sÜ tÝ hon I. Môc tiªu : - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.. II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô, b¶ng phô - Dông cô gâ III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1.æn ®Þnh: 2A 2B 2C 2.KiÓm tra: H¸t bµi Céc c¸ch tïng cheng : 2hs 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng 1. D¹y h¸t : “ chiÕn sÜ tÝ hon” - Giíi thiÖu bµi, t¸c gi¶ . - Gi¸o viªn ®Öm ®µn h¸t mÉu - §äc lêi ca, gi¸o viªn ®äc chËm sau ®ã häc sinh ®äc theo c¶ bµi theo tiÕt tÊu. - Ph©n chia c©u h¸t theo ®o¹n vµ d¹y h¸t tõng c©u theo lèi truyÒn khÈu mãc xÝch. - Gi¸o viªn h¸t mÉu, ®Öm ®µn sau ®ã b¾t nhÞp cho häc sinh h¸t theo. - L­u ý ®Ôn chç ng¾t nghØ, lÊy h¬i. - Cho häc sinh h¸t nhiÒu lÇn, kiÓm tra nhãm c¸ nh©n häc sinh, c¸ nh©n häc sinh. * NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: - GV ph©n chia líp h¸t «n: + Nhãm 1: h¸t C1 + Nhãm2: h¸t C2 ( H¸t nèi tiÕp t¬ng tù hÕt bµi) - C¶ líp h¸t «n Ho¹t ®éng 2. Gâ ®Öm theo bµi + Theo ph¸ch + Theo tiÕt tÊu. - Gv lµm mÉu, cho häc sinh quan s¸t, thùc hiÖn theo c«. - Gäi c¸ nh©n 2-3 häc sinh thùc hiÖn l¹i. - Gäi häc sinh nhËn xÐt - ®¸nh gi¸. - Häc sinh h¸t, vËn ®éng t¹i chç nh­ h×nh thøc ®éi ngò cña c¸c chiÕn sÜ bé ®éi - NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng häc sinh. Ho¹t ®éng häc sinh - L¾ng nghe - Nghe h¸t mÉu - HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu - HS häc h¸t - HS thùc hiÖn - HS «n bµi h¸t nhiÒu lÇn - HS h¸t «n theo nhãm - Líp «n bµi h¸t - HS quan s¸t vµ lµm theo h­íng dÉn - C¸ nh©n hs thùc hiÖn - HS nhËn xÐt - HS vËn ®éng t¹i chç 4. Cñng cè: DÆn dß: - Gi¸o viªn ®Öm ®µn häc sinh h¸t kÕt hîp vËn ®éng 1 lÇn - NhËn xÐt chung giê häc - TËp h¸t vµ häc thuéc lêi ca. - ChuÈn bÞ bµi giê sau. TuÇn 14 Ngµy so¹n: 7/11/2010 Ngµy gi¶ng: 2A: Thø ba ngµy 9/11/2010 2B: Thø ba ngµy 9/11/2010 2 C: Thø n¨m ngµy 11/11/2010 ¢m nh¹c : tiÕt 14 ¤n tËp bµi h¸t: chiÕn sÜ tÝ hon I. Môc tiªu : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô - Dông cô gâ - S­u tÇm 1 sè bµi th¬ 5 ch÷. III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.æn ®Þnh: 2.KiÓm tra: H¸t bµi ChiÕn sÜ tÝ hon : 2hs 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Ho¹t ®éng 1. «n bµi h¸t - Cho häc sinh nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t. - §iÒu khiÓn - H­íng dÉn - Häc sinh «n luyÖn theo tæ + Tæ 1: H¸t gâ ®Öm theo nhÞp + Tæ 2: Theo ph¸ch ( §æi l¹i häc sinh thùc hiÖn t­¬ng tù) * NhËn xÐt tuyªn d­¬ng hs - H­íng dÉn h¸t, kÕt hîp vËn ®éng t¹i chç theo nghi lÔ duyÖn binh - Cho tõng tæ thùc hiÖn: h¸t, vËn ®éng t¹i chç. - Tæ chøc cho tõng nhãm häc sinh lªn biÓu diÔn tr­íc líp. - L­u ý häc sinh vÒ s¾c th¸i, t­ thÕ nghiªm trang khi thÓ hiÖn bµi h¸t trªn. - Chó ý nghe, nhí l¹i giai ®iÖu bµi h¸t - Häc sinh h¸t «n 1-2 lÇn - H¸t, kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp. - Häc sinh h¸t, gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - HS «n luyÖn theo tæ - HS thùc hiÖn - HS h¸t vµ vËn ®éng - HS biÓu diÔn - H¸t ®óng s¾c th¸i vµ t­ thÕ khi h¸t bµi h¸t 4. Cñng cè: DÆn dß: - Gi¸o viªn ®Öm ®µn häc sinh ®øng h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp. - NhËn xÐt giê häc. - Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau. TuÇn 15 Ngµy so¹n: 14/11/2010 Ngµy gi¶ng: 2A: Thø ba ngµy 16/11/2010 2B: Thø ba ngµy 16/11/2010 2 C: Thø n¨m ngµy 18/11/2010 ¢m nh¹c : tiÕt 15 ¤n tËp 3 bµi h¸t: chóc mõng sinh nhËt Céc c¸ch tïng cheng, chiÕn sÜ tÝ hon I. Môc tiªu : Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. II. ChuÈn bÞ: - Nh¹c cô - Dông cô gâ - Su tÇm 1 sè bµi th¬ 5 ch÷. III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.æn ®Þnh: 2.KiÓm tra: H¸t bµi ChiÕn sÜ tÝ hon : 2hs 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t Chóc mõng sinh nhËt: - §iÒu khiÓn - Yªu cÇu häc sinh gâ ®Öm - Chia tæ thùc hiÖn h¸t nèi tiÕp - NhËn xÐt - Tæ chøc biÓu diÔn Ho¹t ®éng 2: Céc c¸ch tïng cheng - KiÓm tra theo tæ - ChØ huy - H­íng dÉn h¸t nèi tiÕp gâ nhÞp ph¸ch nèi tiÕp. * NhËn xÐt ®¸nh gi¸ Ho¹t ®éng 3: ChiÕn sü tý hon - Tæ chøc biÓu diÔn - NhËn xÐt tuyªn d­¬ng häc sinh. - H¸t «n 1-2 lÇn - H¸t, kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp. + Tæ 1: Theo nhÞp + Tæ 2: Theo ph¸ch - H¸t nèi tiÕp tõng c©u Tæ 1: C©u 1 ; Tæ 2: C©u 2 - Häc sinh tËp biÓu diÔn ®¬n ca, tèp ca - Häc sinh h¸t «n vµ gâ ®Öm theo nhÞp + Tæ 1: H¸t gâ theo nhÞp + Tæ 2: Theo ph¸ch Tæ 1-Tæ 2: TiÕt tÊu lêi ca - Tõng tèp häc sinh lªn b¶ng biÓu diÔn 4. Cñng cè: DÆn dß: - Gi¸o viªn ®Öm ®µn häc sinh h¸t 1 lÇn lÇn l­ît 3 bµi h¸t - NhËn xÐt giê häc. - Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau. TuÇn 16 Ngµy so¹n: 21/11/2010 Ngµy gi¶ng: 2A: Thø ba ngµy 23/11/2010 2B: Thø ba ngµy 23/11/2010 2 C: Thø n¨m ngµy 25/11/2010 ¢m nh¹c : tiÕt 16 KÓ chuyÖn ©m nh¹c Nghe nh¹c I. Môc tiªu : - Biết Mô-da là nhạc sĩ người nước ngoài. - Tập biểu diễn bài hát. II. ChuÈn bÞ: §äc diÔn c¶m c©u chuyÖn M«-da thÇn ®ång ©m nh¹c B¨ng nh¹c Trß ch¬i ©m nh¹c : Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.æn ®Þnh: 2.KiÓm tra: H¸t bµi ChiÕn sÜ tÝ hon : 2hs 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Ho¹t ®éng 1: KÓ chuyÖn: M« da thÇn ®ång ©m nh¹c - Cho Häc sinh xem tranh (s¸ch gi¸o viªn) chØ vÞ trÝ n­íc ¸o trªn b¶n ®å thÕ giíi. - §äc diÔn c¶m c©u chuyÖn, sau ®ã nªu c©u hái cho Häc sinh tr¶ lêi. - Nh¹c sÜ lµ ng­êi n­íc nµo ?. - Nh¹c sÜ ®· lµm g× sau khi ®¸nh r¬i b¶n nh¹c xuèng s«ng?. - Khi biÕt râ sù thËt «ng bè cña M« da ®· nãi g×?. - Gi¸o viªn ®äc l¹i c©u chuyÖn gióp Häc sinh ghi nhí cèt truyÖn. Ho¹t ®éng 2. Nghe nh¹c - Cho Häc sinh nghe ca khóc thiÕu nhi (Chó Õch con). - Nªu c©u hái cho Häc sinh tr¶ lêi - Bµi h¸t cã vui kh«ng? - Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? - Em nµo cã thÓ h¸t l¹i mét c©u trong bµi h¸t nµy? - Cho Häc sinh nghe lÇn 2 ®Ó Häc sinh t×m ®éng t¸c vËn ®éng. Ho¹t ®éng 3. Trß ch¬i ©m nh¹c: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt - Gi¸o viªn chuÈn bÞ, giíi thiÖu trß ch¬i cho hs thùc hiÖn. - Tæ chøc cho Häc sinh ch¬i, trß ch¬i kÕt hîp h¸t «n nh÷ng bµi h¸t ®· häc - Quan s¸t - Chó ý l¾ng nghe - N­íc ¸o - Lo l¾ng... - HS... - Chó ý nghe lÇn 2 - Chó ý nghe nh¹c - Nghe vµ tr¶ lêi c©u hái - HS thùc hiÖn - HS thùc hiÖn - HS quan s¸t vµ thùc hiÖn - HS h¸t «n va ch¬i trß ch¬i 4. Cñng cè: DÆn dß: - Gi¸o viªn cïng häc sinh tãm t¾t néi dung giê häc - NhËn xÐt chung . - Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau. TuÇn 17 Ngµy so¹n: 28/11/2010 Ngµy gi¶ng: 2A: Thø ba ngµy 30/11/2010 2B: Thø ba ngµy 30/11/2010 2 C: Thø n¨m ngµy 2/12/2010 ¢m nh¹c : tiÕt 17 Häc bµi h¸t do ®Þa ph­¬ng tù chän I. Môc tiªu : - Biết hát theo giai điệu và lời ca. II. ChuÈn bÞ: - TËp h¸t bµi GiÊc m¬ cña bÐ. - Nh¹c cô, s¸ch gi¸o viªn. - Nh¹c cô gâ. III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1.æn ®Þnh: 2.KiÓm tra bµi cò: H¸t bµi Cß l¶: 3hs 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Ho¹t ®éng 1: Häc h¸t - Gi¸o viªn h¸t mÉu cho c¶ líp nghe 1 lÇn. - Gi¸o viªn giíi thiÖu qua vÒ t¸c gi¶ t¸c phÈm. - Cho häc sinh luyÖn thanh o, a - D¹y h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - H­íng dÉn häc sinh h¸t kÕt hîp c¶ bµi d­íi nhiÒu h×nh thøc c¶ líp - d·y - tæ Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm - H­íng dÉn häc sinh h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp - L¾ng nghe - Häc sinh luyÖn thanh - Häc h¸t tõng c©u - Häc sinh luyÖn h¸t theo sù chØ ®¹o cña gi¸o viªn. - H¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp 4. Cñng cè. DÆn dß : - §Öm ®µn häc sinh c¶ líp h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - TËp h¸t vµ häc thuéc lêi ca. - ChuÈn bÞ cho bµi sau. TuÇn 18 Ngµy so¹n: 5/12/2010 Ngµy gi¶ng: 2A: Thø ba ngµy 7/12/2010 2B: Thø ba ngµy 7/12/2010 2 C: Thø n¨m ngµy 9/12/2010 ¢m nh¹c : tiÕt 18 TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc I. Môc tiªu : - Tập biểu diễn một vài bài hát đã học. II. ChuÈn bÞ: §µn ®iÖn tö B¨ng nh¹c Trß ch¬i ©m nh¹c III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.æn ®Þnh: 2.KiÓm tra: kh«ng 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Ho¹t ®éng 1: H¸t «n - Cho Häc sinh lÇn l­ît h¸t «n nh÷ng bµi h¸t ®· häc - GV cho hs, kÕt hîp gâ ®Öm theo bµi gv ph©n chia tæ Tæ 1: Theo nhÞp Tæ 2: Theo ph¸ch Tæ 3: Theo tiÕt tÊu - KiÓm tra 2-3 bµn hs thùc hiÖn t­¬ng tù 3 c¸ch gâ, ®Öm trªn - Gäi hs nhËn xÐt , gv ®¸nh gi¸ khen ngîi hs Ho¹t ®éng 2: TËp biÓu diÔn - GV cho hs tËp biÓu diÔn mét sè bµi h¸t gîi ý h×nh thøc lùa chän bµi h¸t sao cho phï hîp - GV gîi ý: Bµi xoÌ hoa (móa ®«i) Móa vui ( Móa vßng trßn) ThËt lµ hay ( Tèp ca) Chóc mõng sinh nhËt ( ®¬n ca) - Cho hs thùc hiÖn nh÷ng bµi h¸t móa trªn theo nhãm hs (3-5) - Gäi tõng nhãm lªn biÓu diÔn trªn líp - NhËn xÐt - ¤n c¸c bµi h¸t - Tæ thùc hiÖn - H¸t vµ gâ ®Öm - NhËn xÐt - BiÓu diÔn tr­íc líp - HS nghe.. - BiÓu diÔn tr­íc líp 4. Cñng cè. DÆn dß: - Gi¸o viªn cïng häc sinh tãm t¾t néi dung giê häc - NhËn xÐt chung . - VÒ «n c¸c bµi h¸t ®· häc trong ch­¬ng tr×nh.

File đính kèm:

  • docAM NHAC 2 CKTKN.doc
Giáo án liên quan