Giáo án lớp 1 tuần 24 - Trường Tiểu học Giao Hương

Bài 100: UÂN, UYÊN

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1.Kiến thức:

- HS nắm được cấu tạo của vần “uân, uyên”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Em thích đọc truyện.

3.Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

 

doc20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 28/10/2014 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 tuần 24 - Trường Tiểu học Giao Hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tớn hieọu giao thoõng (ủeứn xanh), ủi theo vaùch sụn quy ủũnh; ụỷ nhửừng ủửụứng giao thoõng khaực thỡ ủi saựt leà ủửụứng phớa tay phaỷi. -ẹi boọ ủuựng quy ủũnh laứ ủaỷm baỷo an toaứn cho baỷn thaõn vaứ ngửụứi khaực, khoõng gaõy caỷn trụỷ vieọc ủi laùi cuỷa moùi ngửụứi. -Coự thaựi ủoọ toõn troùng quy ủũnh veà ủi boọ theo luaọt ủũnh vaứ nhaộc nhụỷ moùi ngửụứi cuứng thửùc hieọn. -Hoùc sinh thửùc hieọn vieọc ủi boọ ủuựng quy ủũnh trong cuoọc soỏng haứng ngaứy. II.Chuaồn bũ: Tranh minh hoaù phoựng to theo noọi dung baứi. -Bỡa caực toõng veừ ủeứn tớn hieọu maứu xanh, maứu ủoỷ. -Moõ hỡnh ủeứn tớn hieọu giao thoõng (ủoỷ, vaứng, xanh) vaùch daứnh cho ngửụứi ủi boọ III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : Hoaùt ủoọng GV Hoaùt ủoọng hoùc sinh 1.KTBC: Hoùc sinh tửù lieõn heọ veà vieọc mỡnh ủaừ ủi boọ tửứ nhaứ ủeỏn trửụứng nhử theỏ naứo? Goùi 3 hoùc sinh neõu. 2.Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi ghi bảng. Hoaùt ủoọng 1 : Laứm baứi taọp 4. Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh phaõn tớch tửứng bửực tranh baứi taọp 4 ủeồ noỏi ủuựng caực tranh vaứ ủaựnh daỏu + ủuựng vaứo caực oõ troỏng. Goùi hoùc sinh trỡnh baứy trửụực lụựp. Giaựo vieõn toồng keỏt: Khuoõn maởt tửụi cửụứi noỏi vụựi caực tranh 1, 2, 3, 4 ,6 vỡ nhửừng ngửụứi trong tranh naứy ủaừ ủi boọ ủuựng quy ủũnh. Caực baùn ụỷ nhửừng tranh 5, 7, 8 thửùc hieọn sai quy ủũnh veà ATGT, coự theồ gaõy tai naùn giao thoõng, nguy hieồm ủeỏn tớnh maùng cuỷa baỷn thaõn … Khen caực em thửùc hieọn ủi laùi ủuựng caực tranh 1, 2, 3, 4, 6 , nhaộc nhụỷ caực em thửùc hieọn sai. Hoaùt ủoọng 2: Thaỷo luaọn caởp ủoõi baứi taọp 3: GV yeõu caàu HS qs tranh ụỷ baứi taọp 3 vaứ cho bieỏt: Caực baùn naứo ủi ủuựng quy ủũnh? Nhửừng baùi naứo ủi sai quy ủũnh? Vỡ sao? Nhửừng baùn ủi dửụựi loứng ủửụứng coự theồ gaởp ủieàu nguy hieồm gỡ? Neỏu thayỏ baùn mỡnh ủi nhử theỏ, caực em seừ noựi gỡ vụựi caực baùn? Goùi hoùc sinh trỡnh baứy yự kieỏn trửụực lụựp. GV keỏt luaọn: Hai baùn ủi treõn vúa heứ laứ ủuựng quy ủũnh, ba baùn ủi dửụựi loứng ủửụứng laứ sai quy ủũnh. ẹi dửễựi loứng ủửụứng nhử vaọy laứ gaõy caỷn trụỷ giao thoõng, coự theồ gaõy tai naùn nguy hieồm. Neỏu thaỏy baùn mỡnh ủi nhử theỏ, caực em khuyeõn baỷo baùn ủi treõn vúa heứ vỡ ủi dửụựi loứng ủửụứng laứ sai quy ủũnh, nguy hieồm. Hoaùt ủoọng 3: Tham gia troứ chụi theo BT 5: Nhaọn xeựt coõng boỏ keỏt quaỷ cuỷa nhoựm thaộng cuoọc vaứ tuyeõn dửụng. Hoaùt ủoọng 4: Hửụựng daón hoùc sinh ủoùc caực caõu thụ cuoỏi baứi. 4.Cuỷng coỏ,daởn doứ: Hoùc baứi, chuaồn bũ baứi sau. Thửùc hieọn ủi boọ ủuựng quy ủũnh theo luaọt giao thoõng ủửụứng boọ. 3 HS neõu teõn baứi hoùc vaứ neõu caựch ủi boọ tửứ nhaứ ủeỏn trửụứng baỷo ủaỷm ATGT. Vaứi HS nhaộc laùi. Hoùc sinh hoaùt ủoọng caự nhaõn quan saựt tranh vaứ phaõn tớch ủeồ noỏi vaứ ủieàn daỏu thớch hụùp vaứo oõ troỏng theo quy ủũnh. Trỡnh baứy trửụực lụựp yự kieỏn cuỷa mỡnh. Hoùc sinh laộng nghe vaứ nhaộc laùi. Tửứng caởp hoùc sinh quan saựt vaứ thaỷo luaọn. Theo tửứng tranh hoùc sinh trỡnh baứy keỏt quaỷ, boồ sung yự kieỏn, tranh luaọn vụựi nhau. Hoùc sinh nhaộc laùi. Hoùc sinh thửùc haứnh troứ chụi theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn. Hoùc sinh noựi trửụực lụựp. Hoùc sinh khaực boồ sung. Thứ năm ngày tháng năm 20 CAÂY GOÃ I.Muùc tieõu : Sau giụứ hoùc hoùc sinh bieỏt : -Neõu teõn ủửụùc moọt soỏ caõy goó vaứ nụi soỏng cuỷa chuựng. -Bieỏt quan saựt phaõn bieọt noựi ủuựng teõn caực boọ phaọn chớnh cuỷa caõy goó. -Bieỏt ớch lụùi cuỷa vieọc troàng caõy goó. -Coự yự thửực baỷo veọ caõy coỏi khoõng beỷ caứnh, haựi laự. II.ẹoà duứng daùy hoùc: -Hỡnh aỷnh caực caõy goó phoựng to theo baứi 24. III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : Hoaùt ủoọng GV Hoaùt ủoọng HS 1.OÅn ủũnh : 2.KTBC: Hoỷi teõn baứi. Haừy neõu ớch lụùi cuỷa caõu hoa? Nhaọn xeựt baứi cuừ. 3.Baứi mụựi: Giaựo vieõn giụựi thieọu moọt soỏ vaọt duùng trong lụựp laứm baống goó nhử: baứn hoùc sinh ngoài, baứn giaựo vieõn … vaứ ghi baỷng. Hoaùt ủoọng 1 : Quan saựt caõy goó: Bửụực 1: Giao nhieọm vuù vaứ thửùc hieọn hoaùt ủoọng. Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh quan saựt caõy bàng, hoa sữa… ụỷ saõn trửụứng ủeồ phaõn bieọt ủửụùc caõy goó vaứ caõy hoa, traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau: Teõn cuỷa caõy goó laứ gỡ? Caực boọ phaọn cuỷa caõy? Caõy coự ủaởc ủieồm gỡ? (cao, thaỏp, to, nhoỷ) Bửụực 2: Kieồm tra keỏt quaỷ hoaùt ủoọng: Goùi moọt vaứi hoùc sinh neõu teõn caực boọ phaọn cuỷa caõy goó vaứ teõn caõy goó ủoự laứ gỡ Giaựo vieõn keỏt luaọn: Caõy goó gioỏng caực caõy rau, caõy hoa cuừng coự rễ, thaõn, laự vaứ hoa. Nhửng caõy goó coự thaõn to, caứnh laự xum xueõ laứm boựng maựt. Hoaùt ủoọng 2: Laứm vieọc vụựi SGK: Bửụực 1: GV giao nhieọm vuù vaứ thửùc hieọn: Chia nhoựm 4 HS ngoài 2 baứn treõn vaứ dửụựi. Cho hoùc sinh quan saựt vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau trong SGK. Caõy goó ủửụùc troàng ụỷ ủaõu? Keồ teõn moọt soỏ caõy maứ em bieỏt? ẹoà duứng naứo ủửụùc laứm baống goó? Caõy goó coự lụùi ớch gỡ? Bửụực 2: Kieồm tra keỏt quaỷ hoaùt ủoọng: Goùi HS neõu noọi dung ủaừ thaỷo luaọn treõn. Giaựo vieõn keỏt luaọn: Caõy goó ủửụùc troàng ủeồ laỏy goó, laứm boựng maựt, ngaờn luừ. Caõy goó coự raỏt nhieàu lụùi ớch. Vỡ vaọy Baực Hoà ủaừ noựi: “Vỡ lụùi ớch mửụứi naờm troàng caõy, vỡ lụùi ớch traờm naờm troàng ngửụứi”. Hoaùt ủoọng 3: Troứ chụi vụựi phieỏu kieồm tra. Caực bửụực tieỏn haứnh: Giaựo vieõn cho hoùc sinh tửù laứm caõy goó , moọt soỏ hoùc sinh hoỷi caực caõu hoỷi Baùn teõn laứ gỡ? Baùn soỏng ụỷ ủaõu? Baùn coự ớch lụùi gỡ? 4.Cuỷng coỏ dặn dò Thửùc hieọn: Thửụứng xuyeõn chaờm soực vaứ baỷo veọ caõy troàng. Hoùc sinh neõu teõn baứi hoùc. 3 hoùc sinh traỷ lụứi caõu hoỷi treõn. Hoùc sinh nghe giaựo vieõn noựi vaứ boồ sung theõm moọt soỏ caõy laỏy goó khaực maứ caực em bieỏt. Chia lụựp thaứnh 2 nhoựm: QS vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi. Hoùc sinh chổ vaứo tửứng caõy vaứ neõu. Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt. Hoùc sinh laộng nghe vaứ nhaộc laùi. Hoùc sinh keồ theõm moọt vaứi caõy goó khaực maứ caực em bieỏt. Hoùc sinh quan saựt tranh ụỷ SGK ủeồ hoaứn thaứnh caõu hoỷi theo saựch. Hoùc sinh noựi trửụực lụựp Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt vaứ boồ sung. Hoùc sinh laộng nghe vaứ nhaộc laùi. Toồ chửực theo caởp hai hoùc sinh hoỷi vaứ ủaựp. Toõi teõn laứ phửụùng vú. ẹửụùc caực baùn troàng ụỷ saõn trửụứng. Cho goó, cho boựng maựt … Nhieàu caởp hoùc sinh tửù hoỷi vaứ ủaựp Thứ tư ngày tháng năm 20 Vẽ cây đơn giản I Mục tiêu Giúp HS biết được các loại cây và hình dáng của chúng. Biết cách vẽ một vài loại cây quen thuộc. Vẽ được hình cây và tô màu theo ý thích. II Công việc chuẩn bị GV: Một số tranh ảnh về các loại cây. Hình vẽ các loại cây. Hình hướng dẫn cách vẽ. HS: Vở vẽ 1, bút chì, bút sáp, sáp màu. IV Các HĐ dạy học chủ yếu: GV HS 1 Bài cũ KT sự chuẩn bị của HS 2 Bài mới: Hoạt động 1: GT tranh, ảnh một số loại cây Cho HS quan sát 1 số tranh, ảnh về cây để HS thấy được hình dáng, màu sắc của chúng: + Tên cây + Các bộ phận của cây Quan sát và nêu tên các loại cây Nêu các bộ phận của cây: Thân, cành, lá Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ cây GV giới thiệu cho HS vẽ cây theo từng bước sau: + Vẽ thân, cành + Vẽ vòm lá ( tán lá) +Vẽ thêm chi tiết + Vẽ màu theo ý thích Nhắc lại các bước vẽ Hoạt động 3: Thực hành GV hướng dẫn HS thực hành + Có thể vẽ 1 cây + Có thể vẽ nhiều cây thành hàng cây, vườn cây ăn quả. + Vẽ màu theo ý thích. - QS giúp đỡ những HS yếu 3. Nhận xét, đánh giá: G giới thiệu 1 số bài và hướng dẫn HS đánh giá về: Hình vẽ; Cách sắp xếp hình; Màu sắc. HS chọn bài vẽ mình yêu thích. 4. Dặn dò: QS cây ở nơi mình ở về hình dáng, màu sắc. HS thực hành vẽ và tô màu. Thứ năm ngày tháng năm 20 Tiết 23: Cắt, dán hình chữ nhật ( tiết 1) I.Muùc tieõu: -Giuựp HS keỷ ủửụùc hỡnh chửừ nhaọt. -Caột daựn ủửụùc hỡnh chửừ nhaọt theo 2 caựch. II.ẹoà duứng daùy hoùc: -Chuaồn bũ tụứ giaỏy maứu hỡnh chửừ nhaọt daựn treõn neàn tụứ giaỏy traộn coự keỷ oõ. -1 tụứ giaỏy keỷ coự kớch thửụực lụựn. -Hoùc sinh: Giaỏy maứu coự keỷ oõ, buựt chỡ, vụỷ thuỷ coõng, hoà daựn … . III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1.OÅn ủũnh: 2.KTBC: Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh theo yeõu caàu giaựo vieõn daởn trong tieỏt trửụực. Nhaọn xeựt chung veà vieọc chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh. 3.Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi,. GV hửụựng daón HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt: Ghim hỡnh veừ maóu leõn baỷng. ẹũnh hửụựng cho hoùc sinh quan saựt hỡnh chửừ nhaọt maóu (H1) Hỡnh chửừ nhaọt coự maỏy caùnh? ẹoọ daứi caực caùnh nhử theỏ naứo? Giaựo vieõn neõu: Nhử vaọy hỡnh chửừ nhaọt coự hai caùnh daứi baống nhau vaứ hai caùnh ngaộn baống nhau. Giaựo vieõn hửụựng daón maóu. Hửụựng daón HS caựch keỷ hỡnh chửừ nhaọt: GV thao taực tửứng bửụực yeõu caàu HS quan saựt: Ghim tụứ giaỏy keỷ oõ leõn baỷng. Laỏy 1 ủieồm A treõn maởt giaỏy keỷ oõ. Tửứ ủieồm A ủeỏm xuoỏng dửụựi 5 oõ theo ủửụứng keỷ, ta ủửụùc ủieồm D. Tửứ A vaứ D ủeỏm sang phaỷi 7 oõ theo ủửụứng keỷ ta ủửụùc ủieồm B vaứ C. Noỏi laàn lửụùt caực ủieồm tửứ A -> B, B -> C, C -> D, D -> A ta ủửụùc hỡnh chửừ nhaọt ABCD. GV hửụựng daón HS caột rụứi hỡnh chửừ nhaọt vaứ daựn. Caột theo caùnh AB,BC,CD,DA ủửụùc hỡnh chửừ nhaọt. Boõi 1 lụựp hoà moỷng vaứ daựn caõn ủoỏi, phaỳng. Thao taực tửứng bửụực ủeồ hoùc sinh theo doừi caột vaứ daựn hỡnh chửừ nhaọt. Cho hoùc sinh caột daựn hỡnh chửừ nhaọt treõn giaỏy coự keỷ oõ ly. 4.Cuỷng coỏ: 5.Nhaọn xeựt, daởn doứ: Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng caực em keỷ ủuựng vaứ caột daựn ủeùp, phaỳng.. Chuaồn bũ baứi hoùc sau: mang theo buựt chỡ, thửụực keỷ, keựo, giaỏy maứu coự keỷ oõ li, hoà daựn… Haựt. Hoùc sinh mang duùng cuù ủeồ treõn baứn cho giaựo vieõn keồm tra. Vaứi HS neõu laùi Hoùc sinh quan saựt hỡnh chửừ nhaọt H1. Hỡnh 1 Hỡnh chửừ nhaọt coự 4 caùnh. Hai caùnh daứi baống nhau, hai caùnh ngaộn baống nhau. Giaựo vieõn hửụựng daón maóu, hoùc sinh theo doừi vaứ thao taực theo. Hoùc sinh thửùc haứnh treõn giaỏy keỷ oõ ly. Caựt vaứ daựn hỡnh chửừ nhaọt coự chieàu daứi 7 oõ vaứ chieàu roọng 5 oõ. Hoùc sinh nhaộc laùi caựch keỷ, caột, daựn hỡnh chửừ nhaọt.

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 24 lop 1.doc
Giáo án liên quan