Giáo án lớp 1 môn Âm nhạc - Tuần 1 - Tiết 1 : Học hát bài: Quê hương tươi đẹp (tiếp)

MỤC TIÊU: Đặt lời: Anh Hoàng

 - HS hát đúng lời ca, giai điệu của bài hát: Quê hương tươi đẹp và biết bài hát thuộc làn điệu dân ca Nùng.

 - HS hát rõ lời, đồng đều hoà giọng.

 - Qua bài hát giáo dục HS lòng yêu quê hương đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - GV:. Bảng phụ chép bài hát.

 - HS : Nhạc cụ gõ.

 

doc109 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 12/04/2017 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 1 môn Âm nhạc - Tuần 1 - Tiết 1 : Học hát bài: Quê hương tươi đẹp (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ánh giá) - GV nhấn mạnh t/c của bài hát. - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về học bài. TUẦN 14 (Từ ngày 23/11 đến 27/11 năm 2009 Ngày giảng: Thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2009 Lớp 1a tiết 2 (Buæi chiÒu ) TiÕt 14 : ÔN TẬP BÀI HÁT: SẮP ĐẾN TÕT RỒI I. MỤC TIÊU - HS nhớ, thể hiện chuẩn xác giai điệu va lời ca của bài hát: Sắp đến tết rồi. - Qua hoạt động trình diễn tiết mục văn nghệ, HS thể hiện bài hát với tính chất vui t­ơi sôi nổi. I. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (4 phút). Bài: Sắp đến tết rồi. B. Bài mới. 1.Giới thiệu bài (1 phút) 2.Nội dung bài. a) Ôn tập bài hát: Sắp đến tết rồi (10 phút) b)Tập trình diễn tiết mục với bài hát (18 phút) 3. Củng cố dặn dò (2 phút) - GV h­ớng dẫn HS khởi động giọng. - Gọi 2 HS hát lại bài ( GV nhận xét, đánh giá) - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. - GV b¾t nhÞp , HS hát lại bài(1 lần) - Sửa lỗi cho HS. - GV nêu y/c, HS hát, gõ đệm theo phách của bài( 1lần). - GV nêu y/c, cho HS hát, vận động theo nhịp (2 lần). - Gọi HS lên trình bầy bài tr­ớc lớp theo các hình thức : Đơn ca, song ca, tam ca. (HS nhận xét, GVnhận xét đánh giá từng tiết mục) - HS nhắc lại tên bài, tên tác giả sáng tác - GV nhận xét giờ học, cho HS hát lại bài (1 lần) - Nhắc HS về học bài. Ngày giảng: Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009 Lớp 5a tiết 3 TiÕt 14 : ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA, NHỮNG BÀI CA; ƯỚC MƠ NGHE NHẠC I. MỤC TIÊU - HS thuộc bài, hát đúng giai điệu và thể hiện sắc thái tình cảm của 2 bài hát: Những bông hoa, những bài ca; Ước mơ.Trình bày bài hát một cách sinh động. - HS nêu đ­ợc những cảm nhận sau khi nghe nhạc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (4 phút). Bài: Ước mơ. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài. (1phút) 2. Nội dung bài. a) Ôn tập 2 bài hát: (20 phút) + Bài: Những bông hoa, những bài ca. + Bài: Ước mơ. b) Nghe nhạc (8 phút) Bài: Ngày đầu tiên đi học; Bụi phấn; 3. Củng cố dặn dò (2phút) - GV cho HS hát lại bài (2 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. - GV b¾t nhÞp , HS hát lại bài(1 lần) - GV nghe , sửa lỗi cho HS. - B¾t nhÞp , HS hát (1 lần) - GV nêu y/c, HS hát gõ đệm theo nhịp. - GV yªu cÇu HS hát vận động theo nhịp của bài.(1 lần) - HS hát thực hiện phụ hoạ tại chỗ( 2 lần) - Gọi từng nhóm lên trình bày bài tr­ớc lớp.( HS ,GV nhận xét) - Cho HS hát lại bài( 1lần) - Sửa lỗi. - GV h­ớng dẫn HS hát lĩnh x­ớng : + Một em hát: Gió vờn cánh...mong chờ + Cả lớp hát : Em khao khát ớc mơ khắp nơi bình yên....muôn nhà. - Gọi 1 nhóm lên hát tr­ớc lớp. (HS, GV nhận xét) - GV h¸t cho HS nghe. Sau mỗi bài hát, GV nêu câu hỏi đÓ HS nêu những cảm nhận của mình về giai điệu, tiết tấu của bài. - GV nhận xét giờ học - B¾t nhÞp cho HS hát lại bài “¦íc m¬”. Nhắc HS về häc bài. Lớp 2a tiết 3, lớp 2b tiết 4 TiÕt 14 : ÔN TẬP BÀI HÁT : CHIẾN SĨ TÍ HON I. MỤC TIÊU - HS thuộc bài, thể hiện chuẩn xác giai điệu bài hát. - Biết vừa hát vừa vận động theo nhịp của bài. - Tập thể hiện bài hát trớc lớp II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (4phút). - Bài: Chiến sĩ tí hon. B. Bài mới. 1.Giới thiệu bài (1phút) 2.Nội dung bài. a) Ôn tập bài hát Chiến sĩ tí hon (12 phút) b) Tập thể hiện bài hát tr­ớc lớp. ( 16 phút) 3. Củng cố dặn dò (2phút) - GV b¾t nhÞp cho HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 3 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. - GV cho HS hát lại bài (1 lần) - Sửa lỗi - B¾t nhÞp cho HS hát (1 lần) - GV nêu y/c, bắt nhịp cho hát gõ đệm theo phách của bài (1 lần) - HS hát kết hợp gõ nhạc cụ - Gọi từng nhóm hát, cả lớp gõ đệm. - GV cho HS đứng dậy, h­ớng dẫn HS vừa hát vừa dậm chân tại chỗ (2 lần) - Gọi từng nhóm lên trình bày bài trớc lớp ( HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá từng tiết mục) - GV nêu y/c, HS nhắc lại t/c bài hát - GVnhắc lại, nhận xét giờ học. - Nhắc HS về học bài. Ngày giảng: Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2009 Âm nhac : Lớp 2b tiêt 1 ( đã soạn 24 /11 năm 2009 ) Mỹ Thuật : Tiết 2 BÀI 14 : VÏ TRANg trÝ vÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµo h×nh vu«ng vµ vÏ mµu. I. MôC TI£U : - NhËn biÕt c¸ch trang trÝ h×nh vu«ng ®¬n gi¶n - VÏ tiÕp ®­îc ho¹ tiÕt vµ vÏ mµu vµo h×nh vu«ng. II. CHUÈN BÞ : GV: - ChuÈn bÞ mét vµi ®å vËt d¹ng h×nh vu«ng cã trang trÝ. - Mét sè bµi trang trÝ h×nh vu«ng. - ChuÈn bÞ tr­íc h×nh minh ho¹ c¸ch trang trÝ trong bé §DDH HS: - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ. - Bút chì hoặc sáp mµu. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC CHñ YÕU. NỘI DUNG CÁCH TIẾN HÀNH 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : * Giíi thiÖu bµi: Hoạt động 1 : Quan s¸t, nhËn xÐt Hoạt động 2 : C¸ch vÏ ho¹ tiÕt vµ vÏ mµu vµo h×nh vu«ng. Hoạt động 3: Thùc hµnh Hoạt động 4 : NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3 .Dặn dò : - KiÓm tra bài giao về nhà - KiÓm tra đồ dïng của HS. - GV giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng. - GV giíi thiÖu mét sè ®å vËt d¹ng h×nh vu«ng vµ mét vµi bµi trang trÝ h×nh vu«ng råi gîi ý ®Ó HS nhËn biÕt : + VÎ ®Ñp cña c¸c h×nh vu«ng ®­îc trang trÝ : + NhiÒu ®å vËt dïng trong sinh ho¹t cã thÓ sö dông c¸ch trang trÝ h×nh vu«ng ( c¸i kh¨n vu«ng, c¸i khay... - GV gîi ý ®Ó HS nhËn biÕt : + C¸c ho¹ tiÕt dïng ®Ó trang trÝ th­êng lµ hoa, l¸ c¸c con vËt .... + C¸ch s¾p xÕp ho¹ tiÕt trong h×nh vu«ng: * H×nh m¶ng chÝnh th­êng ë gi÷a. * H×nh m¶ng phô ë c¸c gãc, ë xung quanh * Ho¹ tiÕt gièng nhau vÏ b»ng nhau vµ vµ vÏ cïng mét mµu..... - Cho HS xem h×nh 1 ë vë TËp vÏ 2 ®Ó nhËn ra c¸c ho¹ tiÕt cÇn vÏ tiÕp ë gi÷a, ë c¸c gãc. - Yªu cÇu HS nh×n ho¹ tiÕt mÉu ®Ó vÏ cho ®óng. - Gîi ý c¸ch vÏ mµu : + Ho¹ tiÕt gièng nhau nªn vÏ cïng mét mµu. + VÏ mµu kÝn trong ho¹ tiÕt. + VÏ mµu nÒn tr­íc, mµu ho¹ tiÕt vÏ sau. - GV gîi ý HS c¸ch vÏ tiÕp vµo c¸c m¶ng h×nh vu«ng sao cho ®óng víi h×nh mÉu. - HS tù t×m mµu cho mçi ho¹ tiÕt theo ý thÝch. * Nh¾c HS : + Kh«ng nªn dïng qóa nhiÒu mµu trong bµi vÏ + Mµu nÒn ®Ëm th× mµu ho¹ tiÕt nªn s¸ng, nh¹t vµ ng­îc l¹i. - HS thùc hµnh vÏ ho¹ tiÕt vµ mÇu vµo ®­êng diÒm h×nh vu«ng trong Vë TV. - GV xuèng tõng bµn quan s¸t, gióp ®ì nh÷ng HS con lóng tóng. - GV chän mét sè bµi hoµn chØnh giíi thiÖu cho c¶ líp cïng xem. - Cho HS t×m ra c¸c bµi vÏ ®Ñp theo c¶m nhËn riªng. Hoµn thµnh bµi ë nhµ ( nÕu ch­a xong ) - T×m c¸c ®å vËt cã trang trÝ ( Kh¨n bµn , kh¨n vu«ng, lä hoa...) - Quan s¸t c¸c lo¹i cèc. Ngày giảng: Thứ n¨m ngày 26 tháng 11 năm 2009 Lớp 4a tiết 3 TiÕt 14 : ÔN TẬP 3 BÀI H¸t TRÊN NGỰA TA PHI NHANH. KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM. CÒ LẢ. NGHE NHẠC I. MỤC TIÊU. - HS nhớ, thuộc lời ca, thể hiện đúng t/c nhạc điệu của 3 bài hát đã học. - HS vui vẻ hào hứng tham gia các hoạt động học tập. II. ĐÔ DÙNG DẠY HỌC : - Nh¹c cô gâ : Song loan, thanh ph¸ch. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ (2 phút). Bài: Cò lả. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài ( 1 phút). 2. Nội dung bài. a) Ôn tập 3 bài hát. (20 phút) b) Nghe nhạc (10 phút) Bài : Ru em Dân ca Xơ Đăng (Tây Nguyên). Câu hỏi : + Em có cảm nhận gì về lời ca và giai điệu của bài hát Ru em? 3. Củng cố, dặn dò (2 phút) - GV cho HS khởi động giọng. - Gọi 2 HS hát. ( GV nhận xét, đánh giá). - GV giới thiệu nội dung bài học. - Ghi đầu bài lên bảng - GV nêu y/c, b¾t nhÞp cho HS hát lại từng bài. Sau khi sửa lỗi GV cho HS hát gõ đệm nhạc cụ từng bài. - Gọi HS lên trình bày bài bài hát theo các h×nh thức sau: +Đơn ca, tốp ca nam, tốp ca nữ, tốp ca nam nữ + HS nhận xét, GV nhận xét ,đánh giá từng tiết mục. - GV giới thiệu bài hát. - Hát cho HS nghe( 2lần). - GV nêu câu hỏi. - HS trả lời. - GV nhắc lại, nhấn mạnh. - GV hát lại cho HS nghe(1 lần) - GV nêu y/c, HS nhắc lại t/c của 3 bài hát - GV nhắc lại. - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về học bài. Ngày giảng: Thứ s¸u , ngày 27 tháng 11 năm 2009 Lớp 3a tiết 3 ơ tiÕt 14 : HỌC HÁT BÀI : NGÀY MÙA VUI Dân ca Thái Lời mới: Hoàng Lân I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của lời 1 bài hát: Ngày mùa vui. - HS biết thêm một bài hát dân ca của đồng bào Thái (Tây Bắc) - Qua bài, giáo dục HS tình yêu quê h­ơng đất nớc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: Con chim non. B. Bài mới. 1.Giới thiệu bài (2 phút) 2.Nội dung bài. a) Tập hát: Bài Ngày mùa vui. (12 phút) C1: Ngoài đồng........trong vờn C2: Nô nức...............mong chờ C3: Hội mùa...........yêu th­ơng C4: Ngày mùa...........vui hơn. b) Tập hát kết hợp gõ đệm (15 phút) + Gâ đệm theo phách: “ Ngoài đồng lúa chín thơm...) x x xx + Gõ theo tiết tấu” “ Ngoài đồng lúa chín thơm...) x x x x x + Gõ theo nhịp: “ Ngoài đồng lúa chín thơm...) x x 3. Củng cố dặn dò (2 phút) Câu hỏi : Em hãy nêu nhận xét của mình về lời ca và tính chất giai điệu của bài hát ? - GV HS khởi động giọng. - Gọi 2 HS hát . - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài hát. - Ghi đầu bài. - GV hát mẫu bài hát. - GV sơ l­ợc về xuất xứ bài hát , về cuộc sống sinh hoạt của đồng bào Thái. - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca (2 lần) - GV h¸t giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu - Bắt nhịp, HS hát lại bài (1lần) - B¾t nhÞp , HS hát theo nhịp (2lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - HS hát cá nhân. - GV làm mẫu, h­ớng dẫn HS - Bắt nhịp, hát vỗ tay cùng HS. - GV b¾t nhÞp , HS hát ,gõ đệm (2 lần) - Gọi từng nhóm hát, cả lớp gõ đệm. - Chia lớp 2 nửa, nửa hát nửa gõ đệm. - GV làm mẫu. H­ớng dẫn HS thực hiện - GV b¾t nhÞp HS gõ đệm ( 2 lÇn) ( GV h­ớng dẫn theo b­ớc trên) - Cho HS hát vận động theo nhịp của bài (2 lần) - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. - HS nhận xét, nhắc lại tên bài, tên tác giả sáng tác bài hát. - GV nhắc lại, nhắc HS về häc bài.

File đính kèm:

  • docGiao an am nhac vung kho khan.doc
Giáo án liên quan