Giáo án Lịch sử 5 - Đường trường sơn

1.Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.

2.Những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn.

3.Ý nghĩa của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước .

 

ppt33 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lịch sử 5 - Đường trường sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo ®ãn c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê líp 5ATRƯỜNG TH “A” KHÁNH HÒA GIÁO VIÊN: Nguyễn Thanh HùngMÔN LỊCH SỬ LỚP 5 1. Kieåm tra baøi cuõ:Thứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửĐảng và Bác Hồ đã dành cho nhà máy cơ khí Hà Nội phần thưởng cao quý nào?Tại sao Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng nhà máy Cơ khí hiện đại?Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội diễn ra trong thời gian nào?123Tháng 12 năm 1955.Trang bị máy móc hiện đại cho miền Bắc, thay thế công cụ thô sơ, giúp tăng năng suất, làm nòng cốt cho ngành công nghiệp nước ta.Đảng và Bác Hồ rất Quan tâm đến sự phátTriển của nhà máy, Bác Hồ đã 9 lần về Thăm nhà máy.123Thứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử1.Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.2.Những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn.3.Ý nghĩa của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước .Ñöôøng Tröôøng SônCác hoạt động 1. Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn: Đường Trường Sơn bắt đầu từ hữu ngạn sông Mã - Thanh Hóa qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ. Đường Trường Sơn thực chất là hệ thống những tuyến đường, bao gồm rất nhiều con đường trên cả hai tuyến: Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.Thứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửÑöôøng Tröôøng Sôn1. Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn: Đọc SGK đoạn: “Trong kháng chiến ... Hồ Chí Minh”; Xem phim tư liệu. Hoàn thành phiếu bài tập (nhóm 4 )Thứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử1. Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn:Ñöôøng Tröôøng SônThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửCâu 1: Đường Trường Sơn ra đời vào thời gian nào?Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi là gì?Câu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?Câu 4: Tại sao ta chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn?Bắt đầu5s10s20s 25s 35s 60s 15s 30s 40s 45s 50s 55s hÕt giêThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửÑöôøng Tröôøng Sôn1. Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn:Câu 1: Đường Trường Sơn ra đời vào thời gian nào?Ngày 19/5/1959Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi là gì? - Đường Hồ Chí Minh - hoặc Đường mòn Hồ Chí MinhCâu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?Ñöôøng Tröôøng Sôn Để chi viện lương thực, vũ khí, sức ngườicho chiến trường miền Nam.Câu 4: Tại sao ta chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn? Vì đường đi giữa rừng khó bị địch phát hiện, quân ta dựa vào rừng để che mắt quân thù.Thứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửMét ®o¹n ®­êng Tr­êng S¬n - Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam kháng chiến ngày 19/5/1959. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. - Đường Trường Sơn còn có tên gọi là “Đường Hồ Chí Minh”.Ñöôøng Tröôøng SônThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử Đọc SGK: “Tính đến ngày đất nước thống nhất........ thì thầm”2. Nhöõng taám göông anh duõng treân ñöôøng Tröôøng Sôn:Ñöôøng Tröôøng Sôn Hãy kể về tấm gương của anh Nguyễn Viết Sinh, của bộ đội, thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn xưa mà em biết ?Thứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử Anh Nguyễn Viết Sinh là một trong những anh hùng Trường Sơn, người đã 6 năm gùi hàng trên chặng đường dài gần bằng vòng quanh trái đất. Trung bình, mỗi chuyến đi gùi hàng, một người lính sức khoẻ tốt chỉ gùi được 30-35kg nhưng Nguyễn Viết Sinh có thể gùi được 45-50kg. Có lúc sức khoẻ tốt, ông có thể gùi tới 75kg trong mỗi chuyến đi.Anh NguyÔn ViÕt Sinh6Tiểu đội nữ thanh niên xung phong do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng có 10 cô tuổi từ 17 đến 22, được giao nhiệm vụ sửa đường cho xe qua.Ngày 24/7/1968 sau nhiều trận bom cày nát đoạn đường, các cô vẫn không rời vị trí. Vừa dứt tiếng bom, các cô lại lao ra dùng cuốc, xẻng san lấp hố bom, vá đường, thông xe. Ðến 16 giờ 30 phút, trận bom hủy diệt lại dội xuống Ðồng Lộc và cả 10 cô gái đã anh dũng hy sinh.10 c« g¸i Ng· ba §ång Léc Dưới bom đạn của kẻ thù, bất chấp khó khăn ngoài sức chịu đựng của con người. Đường Trường Sơn ngày càng mở thêm, vươn dài về phía Nam. Trên tất cả các nẻo đường, miền Bắc không ngại gian khổ chi viện cho miền Nam. Trong gần 6 000 ngày đêm chiến tranh khốc liệt, có hơn 30 000 đồng chí bị thương, gần 20 000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên con đường này. Ñöôøng Tröôøng SônThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ?Ñöôøng Tröôøng Sôn3. YÙ nghóa cuûa ñöôøng Tröôøng Sôn ñoái vôùi söï nghieäp choáng Myõ cöùu nöôùc:Thứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ?Ñöôøng Tröôøng Sôn3. YÙ nghóa cuûa ñöôøng Tröôøng Sôn ñoái vôùi söï nghieäp choáng Myõ cöùu nöôùc:Thứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử Lµ tuyÕn giao th«ng qu©n sù chÝnh chi viÖn søc ng­êi, vò khÝ, l­¬ng thùc, cña c¶i cho chiÕn tr­êng, gãp phÇn to lín vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng miÒn Nam. §­êng Tr­êng S¬n lµ biÓu t­îng cho ý chÝ quyÕt th¾ng cña d©n téc ViÖt Nam trong kh¸ng chiÕn chèng Mĩ.Ý NGHĨA CỦA ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA.Ñöôøng Tröôøng SônThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửĐường Trường Sơn xưa và nay. Đường Trường Sơn là con đường giao thông quan trọng nối hai miền Nam - Bắc, là một trong những con đường góp phần đưa Đất nước ta đi lên Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Ngày nay, đường Trường Sơn có vai trò như thế nào? Ñöôøng Tröôøng SônThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử Ngày 19- 5 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực, cho chiến trường góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.Ñöôøng Tröôøng SônThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửTRÒ CHƠIC¾m cê chiÕn th¾ng trªn ®­êng Tr­êng S¬nThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửĐội Đông Trường SơnĐội Tây Trường SơnĐội Đông Trường Sơn1234Xong trò chơiĐội Tây Trường SơnKết thúcC.B.A. C©u hái 1 (Chän c©u ®óng)§­êng Tr­êng S¬n ra ®êi vµo ngµy:19 / 5 / 195919 / 5 / 199515 / 9 / 1959Cắm cờ§óngSaiSaiÑöôøng Tröôøng SônThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử C©u hái 2 (Chän c©u ®óng nhÊt)§­êng Tr­êng S¬n cßn cã tªn gäi lµ:§­êng Hå ChÝ Minh§­êng mßn Hå ChÝ MinhC©u A vµ B ®Òu ®óngB.A.C.Cắm cờ§óng nhÊt§óng§óngÑöôøng Tröôøng SônThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử C©u hái 3 (Chän c©u ®óng nhÊt) Vai trß cña ®­êng Tr­êng S¬n trong kh¸ng chiến chống Mĩ lµ: §©y lµ tuyÕn giao th«ng qu©n sù chÝnh chi viÖn søc ng­êi, søc cña cho chiÕn tr­êng. Gãp phÇn to lín vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng miÒn Nam. C©u A vµ B ®Òu ®óng.B.A.C.Cắm cờ§óng nhÊt§óng§óng Ñöôøng Tröôøng SônThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sử C©u hái 4 (Chän c©u ®óng)Bài h¸t c¸c em đang nghe cã tªn là: Bµi ca Tr­êng S¬n.C« g¸i më ®­êng. Tr­êng S¬n Đ«ng, Tr­êng S¬n T©y.C.A.B.Cắm cờ§óngSaiSaiÑöôøng Tröôøng SônThứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửDặn dò: - Về học bài. - Chuẩn bị: Bài tuần 11Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ.Thứ bảy ngày tháng 2 năm 2013Lịch sửChuùc quyù thaày coâ nhieàu söùc khoeû vaø haïnh phuùc

File đính kèm:

  • pptBAI 22 DUONG TRUONG SON.ppt
Giáo án liên quan