Giáo án Kĩ thuật lớp 5 kì I

KĨ THUẬT - TUẦN 1 - TIẾT 1

ĐÍNH KHUY HAI LỖ (tiết1)

I. MỤC TIÊU.

 - Giúp HS biết cách đính khuy hai lỗ.

 - HS đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật. - Rèn cho HS tính cẩn thận, tỉ mỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY DỌC.

 - Mẫu đính khuy 2 lỗ. - Một số sản phẩm được đính khuy 2 lỗ. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết: - Một mảnh vải hình chữ nhật có kích thước. - 2 – 3 chiếc khuy hai lỗ. - chỉ khâu, kim khâu. - Phấn vạch. thước kẻ, kéo.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

 

doc41 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Kĩ thuật lớp 5 kì I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOẠT ĐỘNG CUẢ HS Hoaït ñoäng 1 : Trình baøy taùc duïng vaø söû duïng thöùc aên cung caáp chaát ñaïm, chaát khoaùng, vi-ta-min, thöùc aên toång hôïp. MT : Giuùp HS naém taùc duïng vaø söû duïng thöùc aên cung caáp chaát ñaïm, chaát khoaùng, vi-ta-min, thöùc aên toång hôïp. - Neâu toùm taét taùc duïng, caùch söû duïng töøng loaïi thöùc aên theo SGK ; chuù yù lieân heä thöïc tieãn, yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi SGK. - Neâu khaùi nieäm vaø taùc duïng cuûa thöùc aên hoãn hôïp, nhaán maïnh : Thöùc aên hoãn hôïp goàm nhieàu loaïi thöùc aên coù ñaày ñuû caùc chaát dinh döôõng caàn thieát, phuø hôïp vôùi nhu caàu dinh döôõng cuûa töøng löùa tuoåi gaø. Vì vaäy, nuoâi gaø baèng thöùc aên naøy giuùp gaø lôùn nhanh, ñeû nhieàu. - Keát luaän : Khi nuoâi gaø caàn söû duïng nhieàu loaïi thöùc aên nhaèm cung caáp ñaày ñuû caùc chaát dinh döôõng cho gaø. Coù nhöõng loaïi thöùc aên gaø caàn nhieàu nhöng cuõng coù loaïi chæ caàn ít. Nguoàn thöùc aên cho gaø raát phong phuù, coù theå cho aên thöùc aên töï nhieân, cuõng coù theå cho aên thöùc aên cheá bieán tuøy töøng loaïi thöùc aên vaø ñieàu kieän nuoâi. Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm. - Nhaéc laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc ôû tieát 1. - Ñaïi dieän caùc nhoùm coøn laïi laàn löôït leân trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2 : Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. MT : Giuùp HS ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû hoïc taäp cuûa mình vaø cuûa baïn. PP : Giaûng giaûi, ñaøm thoaïi, tröïc quan. - Döïa vaøo caâu hoûi cuoái baøi, keát hôïp duøng moät soá caâu hoûi traéc nghieäm ñeå ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. - Neâu ñaùp aùn ñeå HS ñoái chieáu, ñaùnh giaù keát quaû laøm baøi cuûa mình. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. 4. Cuûng coá : (3’) - Neâu laïi ghi nhôù SGK. - Giaùo duïc HS coù nhaän thöùc ban ñaàu veà vai troø cuûa thöùc aên trong chaên nuoâi gaø. 5. Daën doø : (1’) - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS chuaån bò caùc loaïi thöùc aên nuoâi gaø ñeå thöïc haønh trong baøi sau. Hoaït ñoäng lôùp. - Laøm baøi taäp. - Baùo caùo keát quaû töï ñaùnh giaù. * Rút kinh nghiệm: Thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2012. KĨ THUẬT- TUẦN 19 - TIẾT19 NUÔI DƯỠNG GÀ I. MỤC TIÊU HS cần phải: Biết được mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà Biết cách gà ăn uống Có ý thức nuôi dưỡng chăm sóc gà. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Một số tranh ảnh minh hoạ trong SGK Phiếu đánh giá kết quả học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CUẢ GV HOẠT ĐỘNG CUẢ HS - Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích, tác dụng cuả việc nuôi dưỡng gà GV nêu khái niệm: Công việc cho gà ăn, uống được gọi chung là nuôi dưỡng. GV nêu ví dụ về công việc: Như cho gà ăn những thức ăn gì? Ăn vào lúc nào? Lượng thức ăn hàng ngày cho gà ăn ra sao? Cho gà uống nước lúc nào? Cho ăn, uống như thế nào?... HD HS đọc nội dung mục1 SGK + Hãy nêu mục đích, ý nghĩa cuả việc nuôi dưỡng gà? GV tóm tắt nội dung hoạt động 1: Nuôi dưỡng gà gồn hai công việc chủ yếu là cho gà ăn và cho gà uống nhằm cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. Nuôi dưỡng hợp lí sẽ giúp cho gà khoẻ mạnh, lớn nhanh sinh sản tốt. Muốn nuôi gà đạt năng suất cao phải cho gà ăn, uống đủ chất, đủ lượng hợp vệ sinh. Hoạt động 2.Tìm hiểu cách cho gà ăn uống a, cách cho gà ăn HD HS đọc nội dung mục2 SGK - Nêu cách cho gà ăn ở từng thời kì sinh trưởng - Em hãy cho biết vì sao gà giò cần cho ăn nhiều thức ăn cung cấpchất bột đường và chất đạm. Theo em cần cho gà đẻ ăn những thức ăn nào (kể tên) để cung cấp nhiều chất đạm, chất khoáng và vi-ta-min? GV nhận xét và giải thích: + Chất bột đường, chất đạm có tác dụng chủ yếu trong việc cung cấp năng lượng hoạt động và tạo thịt, mỡ. Gà giò lớn nhanh, hoạt động nhiều nên cần nhiều năng lượng và chất đạm. Do vậy, cần phải cho gà giò ăn nhiều thức ăn cung cấp hất bột đường và cung cấp chất đạm. + Chất đạm, chất khoáng là những chất dinh dưỡng chủ yếu tham gia tạo thành trứng gà. Vì vậy, cần cho gà đẻ ăn thức ăn nhiều chất chứa đạm như giun đất, côn trùng ( cào cào, châu chấu, mối,..)cua ốc đập nhỏ, cá băm nhỏ, bột đỗ tương,: thức ăn chứa nhiều chất khoáng như vỏ trứng, vỏ sò, vỏ hến được sấy khô nghiền nhỏ và thức ăn chứa nhiều vi- ta- min như rau muống, bắp cải,..rửa sạch, thái nhỏ Tóm tắt cho gà ăn theo SGK b, Cách cho gà uống - Hãy nêu vai trò của nước đối với đời sống động vật. GV nhận xét, giải thích: Nước là một trong những thành phần chủ yếu cất tạo nê cơ thể động vật. Nhờ có nước mà cơ thể động vật hấp thu được các chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ thức ăn và tạo thàng các chất cần thiết cho sự sống. Nước còn có tác dụng thải các chất thừa, chất độc hại trong cơ thể. Động vật khác nhau có nhu cầu về nước khác nhau. HD HS đọc mục 2b Quan sát hình 2 và cho biết người ta cho gà ăn uống bằng cách nào? GV nhận xét và nêu tóm tắt như trong SGK: Kết luận hoạt động 2: Khi nuôi gà phải cho gà ăn, uống đủ lượng, đủ chất và hợp vệ sinh bằng cách cho gà ăn nhiều loại thức ăn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng ở từng thời kì sinh trưởng của gà và thường xuyên cung cấp đầy đủ nước cho gà uống, thức ăn, nước uống dung để nuôi gà phải sạch sẽ, không bị ôi, mốc và 2được đựng trong máng sạch Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập GV nêu một số câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với câu hỏi cuối bài nhận xét đánh giá kết quả học tập cuả HS 4. NHẬN XÉT, DẶN DÒ Nhận xét tinh thần,thái độ và kết quả học tập cuả Hs HD HS đọc trước bài - HS lắng nghe - HS đọc nội dung mục1 SGKNuôi dưỡng gà gồn hai công việc chủ yếu là cho gà ăn và cho gà uống nhằm cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. Nuôi dưỡng hợp lí sẽ giúp cho gà khoẻ mạnh, lớn nhanh sinh sản tốt. Muốn nuôi gà đạt năng suất cao phải cho gà ăn, uống đủ chất, đủ lượng hợp vệ sinh. HS đọc nội dung mục2 SGK HS đọc nội dung mục2 SGK HS trả lời Chất bột đường, chất đạm + Chất đạm, chất và thức ăn chứa nhiều vi- ta- min - HS traû lôøi - Nước là một trong những thành phần chủ yếu cất tạo nê cơ thể động vật. Nhờ có nước mà cơ thể động vật hấp thu được các chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ thức ăn và tạo thàng các chất cần thiết cho sự sống. Nước còn có tác dụng thải các chất thừa, chất độc hại trong cơ thể. Động vật khác nhau có nhu cầu về nước khác nhau. HS đọc mục 2b Dùng nước sạch như nước máy, nước giếng cho vào máng uống để cung cấp nước cho gà và đảm bảo nước luôn sạch sẽ. Máng uống phải luôn có đầy đủ nước. * Rút kinh nghiệm: Thứ hai, ngày 9 tháng 1năm 2012. KĨ THUẬT- TUẦN 20 - TIẾT20 CHĂM SÓC GÀ I MỤC TIÊU HS cần phải: Biết được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà Biết cách chăm sóc gà Có ý thức chăm sóc bảo vệ gà. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Một số tranh ảnh minh hoạ trong SGK Phiếu đánh giá kết quả học tập II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CUẢ GV HOẠT ĐỘNG CUẢ HS - Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích, tác dụng cuả việc chăm sóc gà - Chăm sóc gà là một khái niệm mới. Do vậy, để giúp Hs hiểu được mục đích, tác dụng cuả việc chăm sóc, trước hết cấn phải làm cho HS hiểu thế nào là chăm sóc gà. - GV nêu: Khi nuôi gà, ngoài việc cho gà ăn , uống, chúng ta còn cần tiến hành một số công việc khác như sưởi ấm cho gà mới nở, che nắng, chắn gió lùa,..để giúp cho gà không bị nắng, nóng. Tất cả những công việc đó gọi là chăm sóc gà. - HD HS đọc nội dung mục 1 SGK và đặt câu hỏi Nêu mục đích, tác dụng cuả việc chăm sóc gà. - GV tóm tắt nội dung chính : Gà cần ánh sáng, nhiệt độ, không khí, nước và các chất dinh dưỡng để trưởng thành và phát triển. Chăm sóc nhăm tạo điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng, không khí thích hợp cho gà sinh trưởng và phát triển. Chăm sóc đầy đủ giúp cho gà khoẻ mạnh , mau lớn, có sức chống bệnh tốt và góp phần nâng cao năng suất nuôi gà Hoạt động 2.Tìm hiểu cách chăm sóc gà - HD HS đọc nội dung mục 2 SGK và trả lời câu hỏi: + Nêu tên các công việc chăm sóc gà a, Sưởi ấm cho gà - Gợi ý để HS nhớ lại và nêu vai trò cuả nhiệt độ đối với đời sống động vật Nhận xét và giải thích: Nhiệt độ tác động đến sự lớn lên, sing sản cuả động vật. Nếu nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, động vật có thể bị chết. mỗi loài động vật có khả năng chịu nóng, rét khác nhau ( VD) động vật nhỏ có khả năng chịu rét, chịu nóng kém hơn động vật lớn. + Nêu cách sưởi ấm cho gà ở gia đình hoặc địa phương em. - GV nhận xét: Cách sưởi ấm cho gà mới nở như dung chụp sưởi ( H1) hoặc sưởi bằng bóng đèn điện. Nếu không có điện có thể sưởi ấm không khí quanh chuồng bằng cách đốt bếp than hoặc bếp củi,.. b, Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà - HD HS đọc nội dung mục 2 SGK Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà bằng cách nào? - GV tóm tắt theo nội dung SGK c, Phòng ngộ độc thức ăn cho gà HD HS đọc nội dung mục 2c SGK và trả lời câu hỏi: + Nêu tên những thức ăn không được cho gà ăn. - GV tóm tắt theo nội dung SGK - Kết luận hoạt động 2: Gà không chịu được quá nóng, quá rét, quá ẩm và dễ bị ngộ độc bởi thức ăn có vị mặn, thức ăn bị ôi, mốc. Khi nuôi gà cần chăm sóc cho gà bằng nhiều cách như sưởi ấm cho gà, chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà, không cho gả ăn những thức ăn ẩm, mốc,.. Hoạt động 3. Đánh giá kết quả học tập - GV nêu một số câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với câu hỏi cuối bài nhận xét đánh giá kết quả học tập cuả HS IV NHẬN XÉT, DẶN DÒ Nhận xét tinh thần,thái độ và kết quả học tập cuả Hs - HD HS đọc trước bài “ giới thiệu bộ lắp ghép mô hình điện” HS đọc nội dung mục 1 SGK HS traû lôøi Khi nuôi gà, ngoài việc cho gà ăn , uống, chúng ta còn cần tiến hành một số công việc khác như sưởi ấm cho gà mới nở, che nắng, chắn gió lùa,..để giúp cho gà không bị nắng, nóng. Tất cả những công việc đó gọi là chăm sóc gà. HS đọc nội dung mục 2 SGK và trả lời câu hỏi: a, Sưởi ấm cho gà b, Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà c, Phòng ngộ độc thức ăn cho gà HS đọc nội dung mục 2 SGK HS đọc nội dung mục 2c SGK và trả lời câu hỏi: không cho gả ăn những thức ăn ẩm, mốc,.. * Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docKithuat5.TIÊT1-20.doc