Giáo án Kĩ thuật 5 - TH Ngọc Thiện 2

 Kĩ thuật

 Bài 1 Đính khuy hai lỗ ( Tiết 1)

I. Mục tiêu

 HS cần phải:

- Biết cách đính khuy hai lỗ.

- Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

- Mẫu đính khuy hai lỗ.

- Một số sản phẩm được đính khuy hai lỗ.

- Vật liệu và dụng cụ: Dùng bộ kĩ thuật khâu thêu Lớp 5 ( Chuẩn bị như SGV trang 13)

III. Hoạt động dạy học

 

 

doc45 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Kĩ thuật 5 - TH Ngọc Thiện 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iíi thiÖu mét sè gièng gµ thÞt cña níc ngoµi nh­: MÜ, §øc, Cu-ba, Trung Quèc - HS dùa vµo phÇn gîi ý ë SGK ®Ó tr¶ lêi. Lu ý: Gµ nu«i lÊy thÞt ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¹t träng l­îng cao, trong thêi gian ng¾n. - HS kh¸c bæ sung. Ho¹t ®éng 3 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS Dùa vµo c©u hái cuèi bµi vµ phiÕu tr¾c nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS . Bíc 1: GV ph¸t phiÕu cho HS lµm bµi tËp. Bíc 2: HS nªu kÕt qu¶ bµi tËp. HS kh¸c bæ sung. GV nhËn xÐt, bæ sung ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS D. NhËn xÐt : GV nhËn xÐt vÒ tinh thÇn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ häc tËp cña HS §. DÆn dß : Híng dÉn ®äc tríc bµi “Thøc ¨n nu«i gµ” KÜ thuËt Bµi 19: Thøc ¨n nu«i gµ (tiÕt 1) I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cÇn ph¶i : - LiÖt kª ®­îc tªn mét sè thøc ¨n th­êng dïng ®Ó nu«i gµ. - Neuu ®­îc t¸c dông vµ sö dông mét sè thøc ¨n th­êng dïng ®Ó nu«i gµ . - Cã nhËn thøc b­íc ®Çu vÒ vai trß cña thøc ¨n trong ch¨n nu«i gµ. II. §å dïng d¹y - häc - Tranh ¶nh minh ho¹ ®Æc mét sè lo¹i thøc ¨n chñ yÕu ®Ó nu«i gµ. - Mét sè mÉu thøc ¨n nu«i gµ(lóa, ng«, tÊm, ®ç t­¬ng, võng, thøc ¨n hçn hîp) - PhiÕu häc tËp vµ phiÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu t¸c dông cña thøc ¨n nu«i gµ C¸ch tiÕn hµnh: -§éng vËt cÇn nh÷ng yÕu tè nµo ®Ó tån t¹i, sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn? - C¸c chÊt dinh d­ìng cung cÊp cho c¬ thÓ ®éng vËt ®­îc lÊy tõ ®©u? Gv kÕt luËn: Theo néi dung trong SGK . - HS nªu ®­îc c¸c yÕu tè: n­íc, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng vµ c¸c chÊt dinh d­ìng. -- Tõ nhiÒu lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau nh­: thãc, ng«, Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu t¸c dông vµ sö dông tõng lo¹i thøc ¨n nu«i gµ C¸ch tiÕn hµnh: - Thøc ¨n nu«i gµ ®­îc chia lµm mÊy lo¹i? H·y kÓ tªn c¸c lo¹i thøc ¨n? GV nhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi cña HS , cã gi¶i thÝch. - Giíi thiÖu phiÕu häc tËp(SGV tr64) ph¸t cho häc sinh tõng nhãm cô thÓ. GV tãm t¾t, gi¶i thÝch minh ho¹ t¸c dông , c¸ch sö dông thøc ¨n cung cÊp chÊt bét ®­êng. - Chia thµnh 5 nhãm: ChÊt bét ®­êng, chÊt ®¹m, chÊt kho¸ng, chÊt vi-ta-min, thøc ¨n tæng hîp - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - HS th¶o luËn nhãm vÒ t¸c dông vµ sö dông c¸c lo¹i thøc ¨n nu«i gµ. §¹i diÖn tõng nhãm lªn tr×nh bµy. HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. GV nhËn xÐt, bæ sung ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS D. NhËn xÐt : GV nhËn xÐt vÒ tinh thÇn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ häc tËp cña HS §. DÆn dß : H­íng dÉn ®äc tr­íc bµi “Thøc ¨n nu«i gµ tiÕt 2” KÜ thuËt Bµi 19: Thøc ¨n nu«i gµ (tiÕt2) I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cÇn ph¶i : - LiÖt kª ®­îc tªn mét sè thøc ¨n th­êng dïng ®Ó nu«i gµ. - Neuu ®­îc t¸c dông vµ sö dông mét sè thøc ¨n th­êng dïng ®Ó nu«i gµ . - Cã nhËn thøc b­íc ®Çu vÒ vai trß cña thøc ¨n trong ch¨n nu«i gµ. II. §å dïng d¹y - häc - Tranh ¶nh minh ho¹ ®Æc mét sè lo¹i thøc ¨n chñ yÕu ®Ó nu«i gµ. - Mét sè mÉu thøc ¨n nu«i gµ(lóa, ng«, tÊm, ®ç t­¬ng, võng, thøc ¨n hçn hîp) - PhiÕu häc tËp vµ phiÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng 4: Tr×nh bµy t¸c dông vµ sö dông thøc ¨n cung cÊp chÊt ®¹m, chÊt kho¸ng, vi- ta- min, thøc ¨n tæng hîp C¸ch tiÕn hµnh: Cho HS nh¾c l¹i néi dung ®· häc ë tiÕt 1 GV tãm t¾t t¸c dông, c¸ch sö dôngcña tõng lo¹i thøc ¨n, cã liªn hÖ thùc tÕ L­u ý: Thøc ¨n hçn hîp - LÇn l­ît ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh. - HS kh¸c nhËn xÐt KÕt luËn: SGV tr65 Ho¹t ®éng 3 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS Dùa vµo c©u hái cuèi bµi vµ phiÕu tr¾c nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS . Bíc 1: GV ph¸t phiÕu cho HS lµm bµi tËp. Bíc 2: HS nªu kÕt qu¶ bµi tËp. HS kh¸c bæ sung. GV nhËn xÐt, bæ sung ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS Ho¹t ®éng 5 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS Dùa vµo c©u hái cuèi bµi vµ phiÕu tr¾c nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS . B­íc 1: GV ph¸t phiÕu cho HS lµm bµi tËp. B­íc 2: HS nªu kÕt qu¶ bµi tËp. HS kh¸c bæ sung. GV nhËn xÐt, bæ sung ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS D. NhËn xÐt : GV nhËn xÐt vÒ tinh thÇn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ häc tËp cña HS §. DÆn dß : H­íng dÉn ®äc tr­íc bµi “Ph©n lo¹i thøc ¨n nu«i gµ” KÜ thuËt Bµi 20 : Ph©n lo¹i thøc ¨n nu«i gµ I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cÇn ph¶i : -NhËn biÕt vµ ph©n lo¹i ®­îc c¸c thøc ¨n nu«i gµ. - H×nh thµnh kü n¨ng quan s¸t, nhËn biÕt tõng lo¹i thøc ¨n nu«i gµ . II. §å dïng d¹y - häc -HS chuÈn bÞ mét sè lo¹i thøc ¨n ë 5 nhãm . - Dông cô dïng ®Ó ®ùng thøc ¨n nu«i gµ nh­ ræ, r¸, ®Üa... III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng 1: H­íng ®·n thùc hµnh ph©n lo¹i thøc ¨n nu«i gµ C¸ch tiÕn hµnh: - H·y nh¾c l¹i tªn c¸c nhãm thøc ¨n nu«i gµ. Ph©n lo¹i thøc ¨n theo c¸c nhãm. -HS ®äc l¹i néi dungvµ quan s¸t c¸c h×nh ë bµi 19 ®Ó biÕt ®­îc nh÷ng lo¹i thøc ¨n cïng nhãm vµ ph©n lo¹i. L­u ý: HS chØ cÇn ghi tªn c¸c lo¹i thøc ¨n cïng nhãmmµ ko cÇn ghi ®Æc ®iÓmcña tõng thøc ¨n. Riªng thøc ¨n hçn hîp HS kÕt hîp quan s¸t b»ng m¾t vµ ngöi ®Ó nªu ®¾c ®iÓm chÝnh cña thøc ¨n. Ho¹t ®éng 2 : HS thùc hµnh ph©n lo¹i thøc ¨n nu«i gµ C¸ch tiÕn hµnh: Chia nhãm GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ thùc hµnh cña HS - NhËn xÐt kÕt qu¶ lµm viÖc cña c¸c nhãm. - HS ®Ó c¸c lo¹i thøc ¨n cã s½n vµo dông cô vµ ®Æt lªn mÆt bµn - HS thùc hµnh theo nhãm. Ho¹t ®éng 3 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh - Tæ chøc cho c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh . GV nhËn xÐt, bæ sung ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS theo c¸c tiªu chuÈn nªu ë môc III SGK D. NhËn xÐt : GV nhËn xÐt vÒ tinh thÇn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ häc tËp cña HS §. DÆn dß : H­íng dÉn ®äc tr­íc bµi “Nu«i d­ìng gµ” Kĩ thuật Bài 21 Nuôi dưỡng gà ( 1Tiết ) I. Mục tiêu HS cần phải: - Nêu được mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà. - Biết cách cho gà ăn uống. - Có ý thức nuôi dưỡng , cham sóc gà. II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa như SGK. - VBT. III. Hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài Nêu mục đích, yêu cầu tiết học. 2. Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa việc nuôi dưỡng gà - Giải thích cho HS hiểu thế nào là nuôi dưỡng. lấy VD minh họa. - HD đọc mục 1 SGK, đặt câu hỏi để HS nêu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà - GV tóm tắt lại nội dung chính của hoạt động 1(SGV trang 68) - HS trả lời , cùng tóm tắt, bổ sung. 3. Hoạt động 2. Tìm hiểu cách cho gà ăn uống a) Cách cho gà ăn - HD đọc nội dung mục 2a SGK. - Gợi ý HS nhớ lại kiến thức để trả lời câu hỏi trong mục 2a. - Tóm tắt cách cho gà ăn. b) Cách cho gà uống - Gợi ý để HS nhắc lại vai trò của nước đối với đời sống động vật. - NX và giải thích như SGV trang 69. - Đặt vấn đề: Nếu không thường xuyên cung cấp nước sạch cho gà? Tóm tắt lại ý chính . - Nêu cách cho gà ăn ở từng thời kì sinh trưởng ( gà con, gà giò, gà đẻ trứng). - So sánh cách cho ăn trong thực tế với cách cho ăn trong SGK hướng dẫn. - HS liên hệ thực tế, so sánh với cách cho gà uống nước nêu trong SGK (Đọc mục 2b). 4. Hoạt động 3. Đánh giá kết quả học tập 5. Dặn dò Chuẩn bị cho tiết sau: Chăm sóc gà. Kĩ thuật Bài 22 Chăm sóc gà ( 1Tiết ) I. Mục tiêu HS cần phải: - Nêu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà. - Biết cách chăm sóc gà. - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi. II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa như SGK. - VBT. III. Hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài Nêu mục đích, yêu cầu tiết học. SGV trang 73. 2. Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà - Giải thích cho HS hiểu thế nào là chăm sóc. lấy VD minh họa. - HD đọc mục 1 SGK, đặt câu hỏi để HS nêu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà. - GV tóm tắt lại nội dung chính của hoạt động 1(SGV trang 71) - HS trả lời , cùng tóm tắt, bổ sung. - HS thảo luận nhóm để phát biểu. 3. Hoạt động 2. Tìm hiểu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà - HD đọc mục 2 SGK và đặt câu hỏi để HS nêu tên các công việc chăm sóc gà. a) Sưởi ấm cho gà con - Gợi ý để HS nhắc lại tác dụng của nhiệt độ đối với đời sống động vật. - GV nhận xét và giải thích như SGV trang 71 - Đặt câu hỏi để HS nêu sự cần thiết phải sưởi ấm cho gà con. b) Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà - HD đọc nội dung mục 2b. Tóm tắt lại ý chính , HD liên hệ. c) Phòng ngộ độc thức ăn cho gà. - HD đọc nội dung mục 2c và quan sát hình 2. - Nhận xét, tóm tắt ý chính như SGK - HS thảo luận và trả lời. - HS trả lời và nêu cách sưởi ấm cho gà ở gia đình và địa phương. - Nhận xét và nêu một số cách sưởi ấm cho gà ( Quan sát hình 1) - Nêu cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà. - Nêu tên thức ăn không được cho gà ăn. 4. Hoạt động 3. Đánh giá kết quả học tập 5. Dặn dò Chuẩn bị cho tiết sau: Vệ sinh phòng bệnh cho gà. Kĩ thuật Bài 23 Vệ sinh phòng bệnh cho gà ( 1Tiết ) I. Mục tiêu HS cần phải: - Nêu được mục đích, tác dụng và một số cách vệ sinh phòng bệnh cho gà. - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi. II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa như SGK. - VBT. III. Hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài Nêu mục đích, yêu cầu tiết học. SGV trang 73. 2. Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc vệ sinh phòng bệnh cho gà - HD đọc mục 1 SGK, đặt câu hỏi để HS kể tên các công việc vệ sinh phòng bệnh cho gà. - Hỏi để HS nêu thế nào là VS phòng bệnh cho gà và tác dụng của công việc đó. - GV tóm tắt lại nội dung chính của hoạt động 1(SGV trang 74) - HS trả lời , cùng tóm tắt, bổ sung. - HS thảo luận nhóm để phát biểu 3. Hoạt động 2. Tìm hiểu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà a) Vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống - HD đọc nội dung mục 2a SGK. - Nhận xét và minh họa một số ý như SGV trang 74. - Tóm tắt nội dung cách vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống. b) Vệ sinh chuồng nuôi - Gọi HS nhắc lại tác dụng của chuồng nuôi gà. ( Bài 16) - Gợi ý để HS nhắc lại tác dụng của không khí đối với đời sống động vật. - Đặt vấn đề: Nếu không vệ sinh chuồng nuôi điều gì có thể xảy ra? Tóm tắt lại ý chính . c) Tiêm thuốc, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà - Kể tên các dụng cụ cho gà ăn uống. - HS liên hệ thực tế, so sánh với cách vệ sinh nêu trong SGK. - HS nêu hiểu biết về dịch bệnh, dịch bệnh của gà. - Đọc mục 2c,nêu tác dụng của việc tiêm thuốc, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà. 4. Hoạt động 3. Đánh giá kết quả học tập 5. Dặn dò Chuẩn bị cho tiết sau: Ôn tập, KT

File đính kèm:

  • docgiao an KT ca nam lop 5.doc