Giáo án Kĩ thuật 5 cả năm - Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý

Kĩ thuật 5

NẤU CƠM (tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Biết cách nấu cơm bằng bếp đun.

- Thuần thục các bước nấu cơm bằng bếp đun.

- Có ý thức ứng dụng vào cuộc sống để giúp gia đình.

II.Đồ dùng day- học:

- GV + HS: gạo, nồi, bếp, dụng cụ đong gạo, rá, chậu, đũa, xô.

III. Hoạt động dạy- học:

A. Kiểm tra bài cũ

- Em hãy nêu các công việc cần chuẩn bị khi thực hiện nấu ăn?

- HS trả lời và nhận xét, bổ sung.

B. Bài mới

 

doc74 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Kĩ thuật 5 cả năm - Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aứ uoỏn naộn. - GV chaỏm moọt soỏ baứi cuỷa HS. - HS thửùc haứnh caột, daựn hỡnh tam giaực IV. Nhaọn xeựt - daởn doứ: - Nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Chuaồn bũ giaỏy maứu, thửụực keỷ, keựo, hoà cho tieỏt sau: “Caột, daựn haứng raứo ủụn giaỷn”. Thủ cụng lụựp 1 CAẫT, DAÙN HAỉNG RAỉO ẹễN GIAÛN I. Muùc tieõu - Bieỏt caựch keỷ, caột caực nan giaỏy. - Caột ủửụùc caực nan giaỏy. Caực nan giaỏy tửụng ủoỏi ủeàu nhau. ẹửụứng caột tửụng ủoỏi thaỳng. - Daựn ủửụùc caực nan giaỏt thaứnh hỡnh haứng raứo ủụn giaỷn. Haứng raứo coự theồ chửa caõn ủoỏi. II. Chuaồn bũ: - GV: + Maóu caực nan giaỏy vaứ haứng raứo. + Tụứ giaỏy keỷ oõ, keựo, hoà daựn, thửụực keỷ, buựt chỡ. - HS: + Giaỏy maứu coự keỷ oõ + 1 tụứ giaỏy vụỷ HS coự keỷ oõ. + Chỡ, thửụực, keựo, hoà, vụỷ. III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu: Giaựo vieõn Hoùc sinh 1. GV hửụựng daón HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt: - Cho HS quan saựt caực nan giaỏy maóu vaứ haứng raứo, gụùi yự ủeồ HS hieồu soỏ caùnh cuỷa nan ủửựng, nan ngang, khoaỷng caựch giửừa caực nan. - HS ngoài ngay ngaộn, chuự yự quan saựt caực nan giaỏy. 2. Giaựo vieõn hửụựng daón keỷ, caột caực nan giaỏy: - Laọt maởt traựi cuỷa tụứ giaỏy maứu keỷ oõ, keỷ theo caực ủửụứng keỷ ủeồ coự 2 ủửụứng thaỳng caựch ủeàu nhau. Keỷ 4 nan ủửựng (daứi 6 oõ roọng 1 oõ) vaứ 2 nan ngang (daứi 9 oõ roọng 1 oõ) theo yeõu caàu. - Caột theo caực ủửụứng thaỳng caựch ủeàu seừ ủửụùc caực nan giaỏy. - GV thao taực caực bửụực chaọm ủeồ HS quan saựt. - HS chuự yự laộng nghe hửụựng daón cuỷa GV - HS quan saựt 3. Hoùc sinh thửùc haứnh keỷ, caột nan giaỏy Caột caực nan giaỏy thửùc hieọn theo caực bửụực: - Keỷ 4 ủoaùn thaỳng caựch ủeàu 1 oõ, daứi 6 oõ theo ủửụứng keỷ cuỷa tụứ giaỏy maứu laứm nan ủửựng. - Keỷ tieỏp 2 ủoaùn thaỳng caựch ủeàu 1 oõ, daứi 9 oõ laứm nan ngang. - Thửùc haứnh caột nan giaỏy rụứi khoỷi giaỏy maứu. - HS thửùc haứnh IV. Nhaọn xeựt - daởn doứ: - Nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Chuaồn bũ giaỏy maứu, thửụực keỷ, keựo, hoà cho tieỏt sau: “Caột, daựn haứng raứo ủụn giaỷn” (tieỏp). Thủ cụng lụựp 1 CAẫT, DAÙN HAỉNG RAỉO ẹễN GIAÛN (Tieỏp) I. Muùc tieõu - Bieỏt caựch keỷ, caột caực nan giaỏy. - Caột ủửụùc caực nan giaỏy. Caực nan giaỏy tửụng ủoỏi ủeàu nhau. ẹửụứng caột tửụng ủoỏi thaỳng. - Daựn ủửụùc caực nan giaỏt thaứnh hỡnh haứng raứo ủụn giaỷn. Haứng raứo coự theồ chửa caõn ủoỏi. - Keỷ, caột ủửụùc caực nan giaỏy ủeàu nhau. - Daựn ủửụùc caực nan giaỏy thaứnh hỡnh haứng raứo ngay ngaộn, caõn ủoỏi II. Chuaồn bũ: - GV: + Maóu caực nan giaỏy vaứ haứng raứo. + Tụứ giaỏy keỷ oõ, keựo, hoà daựn, thửụực keỷ, buựt chỡ. - HS: + Giaỏy maứu coự keỷ oõ + 1 tụứ giaỏy vụỷ HS coự keỷ oõ. + Chỡ, thửụực, keựo, hoà, vụỷ. III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu: Giaựo vieõn Hoùc sinh 1. Giaựo vieõn hửụựng daón caựch daựn haứng raứo - Keỷ 1 ủửụứng chuaồn (dửùa vaứo ủửụứng keỷ oõ tụứ giaỏy). - Daựn 4 nan ủửựng: caực nan caựch nhau 1 oõ. - Daựn 2 nan ngang: + Nan ngang thửự nhaỏt caựch ủửụứng chuaồn 1 oõ. + Nan ngang thửự hai caựch ủửụứng chuaồn 4 oõ. - HS ngoài ngay ngaộn, chuự yự theo hửụựng daón caựch daựn haứng raứo cuỷa GV. 2. Hoùc sinh thửùc haứnh - GV nhaộc HS khi daựn haứng raứo vaứo vụỷ phaỷi theo ủuựng trỡnh tửù (ủaừ hửụựng daón tieỏt trửụực). + Keỷ ủửụứng chuaồn + Daựn 4 nan ủửựng + Daựn 2 nan ngang. - Khuyeỏn khớch moọt soỏ em khaực coự theồ duứng buựt maứu trang trớ caỷnh vaọt trong vửụứn sau haứng raứo. - HS chuự yự laộng nghe - HS trang trớ IV. Nhaọn xeựt - daởn doứ: - Nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Chuaồn bũ giaỏy maứu, thửụực keỷ, keựo, hoà cho tieỏt sau: “Caột, daựn vaứ trang trớ ngoõi nhaứ”. Thủ cụng lụựp 1 CAẫT, DAÙN VAỉ TRANG TRÍ NGOÂI NHAỉ I. Muùc tieõu - Bieỏt vaọn duùng caực kieỏn thửực ủaừ hoùc ủeồ caột, daựn vaứ trang trớ ngoõi nhaứ. - Caột, daựn, trang trớ ủửụùc ngoõi nhaứ yeõu thớch. Coự theồ duứng buựt maứu ủeồ veừ trang trớ ngoõi nhaứ. ẹửụứng caột tửụng ủoỏi thaỳng. Hỡnh daựn tửụng ủoỏi phaỳng. II. Chuaồn bũ: - GV: + Maóu caực ngoõi nhaứ coự trang trớ. + Tụứ giaỏy traộng laứm neàn, keựo, hoà daựn, thửụực keỷ, buựt chỡ. - HS: + Giaỏy maứu + 1 tụứ giaỏy traộng laứm neàn. + Chỡ, thửụực, keựo, hoà, vụỷ. III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu: Giaựo vieõn Hoùc sinh 1. GV hửụựng daón HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt: - GV hửụựng daón HS quan saựt baứi maóu ngoõi nhaứ ủửụùc caột, daựn phoỏi hụùp tửứ nhửừng baứi ủaừ hoùc baống giaỏy maứu. - GV chổ caực boọ phaọn cuỷa ngoõi nhaứ vaứ neõu caõu hoỷi: Thaõn nhaứ, maựi nhaứ, cửỷa ra vaứo, cửỷa soồ laứ hỡnh gỡ? Caựch veừ, caột caực hỡnh ủoự ra sao? - HS ngoài ngay ngaộn, chuự yự quan saựt. 2. Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh thửùc haứnh: * GV hửụựng daón keỷ, caột ngoõi nhaứ: * Keỷ, caột thaõn nhaứ: Veừ leõn maởt traựi cuỷa tụứ giaỏy maứu moọt hcn coự caùnh daứi 8 oõ, caùnh ngaộn 5 oõ. Caột rụứi hcn ủoự khoỷi tụứ giaỏy maứu. * Keỷ, caột maựi nhaứ: Caột caùnh daứi 10 oõ vaứ caùnh ngaộn 3 oõ vaứ keỷ 2 ủửụứng xieõn 2 beõn. Sau ủoự caột rụứi hỡnh maựi nhaứ. * Keỷ, caột cửỷa ra vaứo, cửỷa soồ: - Caột caùnh daứi 4 oõ, caùnh ngaộn 2 oõ laứm cửỷa ra vaứo vaứ keỷ 1 hỡnh vuoõng coự caùnh 2 oõ ủeồ laứm cửỷa soồ. - Caột hỡnh cửỷa ra vaứo, cửỷa soồ rụứi khoỷi tụứ giaỏy maứu. - HS chuự yự laộng nghe hửụựng daón cuỷa GV IV. Nhaọn xeựt - daởn doứ: - Nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Chuaồn bũ giaỏy maứu, thửụực keỷ, keựo, hoà cho tieỏt sau: “Caột, daựn vaứ trang trớ ngoõi nhaứ” (tieỏp). Thủ cụng lụựp 1 CAẫT, DAÙN VAỉ TRANG TRÍ NGOÂI NHAỉ (Tieỏp) I. Muùc tieõu - Bieỏt vaọn duùng caực kieỏn thửực ủaừ hoùc ủeồ caột, daựn vaứ trang trớ ngoõi nhaứ. - Caột, daựn, trang trớ ủửụùc ngoõi nhaứ yeõu thớch. Coự theồ duứng buựt maứu ủeồ veừ trang trớ ngoõi nhaứ. ẹửụứng caột tửụng ủoỏi thaỳng. Hỡnh daựn tửụng ủoỏi phaỳng. - Caột, daựn ủửụùc ngoõi nhaứ. ẹửụứng caột thaỳng. Hỡnh daựn phaỳng. Ngoõi nhaứ caõn ủoỏi, trang trớ ủeùp II. Chuaồn bũ: - GV: + Maóu caực ngoõi nhaứ coự trang trớ. + Tụứ giaỏy traộng laứm neàn, keựo, hoà daựn, thửụực keỷ, buựt chỡ. - HS: + Giaỏy maứu + 1 tụứ giaỏy traộng laứm neàn. + Chỡ, thửụực, keựo, hoà, vụỷ. III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu: Giaựo vieõn Hoùc sinh 1. Keỷ, caột haứng raứo, hoa, laự, Maởt trụứi - HS caột nhửừng ủửụứng thaỳng caựch ủeàu vaứ caột thaứnh nhửừng nan giaỏt ủeồ laứm haứng raứo. - Caột hoaởc xeự nhửừng boõng hoa coự laự, coự caứnh, Maởt trụứi, maõy, chim.. baống nhieàu maứu ủeồ trang trớ. - HS thửùc hieọn. 2. Hoùc sinh thửùc haứnh daựn ngoõi nhaứ vaứ trang trớ treõn tụứ giaỏy neàn: - Daựn thaõn nhaứ trửụực, daựn maựi nhaứ sau; Daựn cửỷa soồ ra vaứo, ủeỏn cửỷa soồ. - Daựn haứng raứo hai beõn nhaứ. - GV gụùi yự ủeồ HS trang trớ xung quanh ngoõi nhaứ. - Cho HS trửng baứy saỷn phaồm. - Choùn nhửừng saỷn phaồm ủeùp ủeồ tuyeõn dửụng. - GV nhaộc HS daựn vaứ vụỷ thuỷ coõng. - HS thửùc haứnh daựn nhaứ vaứ trang trớ - HS trửng baứy saỷn phaồm IV. Nhaọn xeựt - daởn doứ: - Nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Chuaồn bũ giaỏy maứu, thửụực keỷ, keựo, hoà cho tieỏt sau: OÂn taọp chuỷ ủeà “Caột, daựn giaỏy” Thủ cụng lụựp 1 OÂN TAÄP CHUÛ ẹEÀ “CAẫT, DAÙN GIAÁY” I. Muùc tieõu - Cuỷng coỏ ủửụùc kieỏn thửực, kú naờng caột, daựn caực hỡnh ủaừ hoùc. - Caột, daựn ủửụùc ớt nhaỏt hai hỡnh trong caực hỡnh ủaừ hoùc. Saỷn phaồm caõn ủoỏi. ẹửụứng caột tửụng ủoỏi thaỳng. Hỡnh daựn tửụng ủoỏi phaỳng. - Caột, daựn ủửụùc ớt nhaỏt ba hỡnh trong caực hỡnh ủaừ hoùc. Coự theồ caột, daựn ủửụùc hỡnh mụựi. Saỷn phaồm caõn ủoỏi. ẹửụứng caột thaỳng. Hỡnh daựn phaỳng. Trỡnh baứy saỷn phaồm ủeùp, saựng taùo. II. Chuaồn bũ: - GV: + Moọt soỏ maóu caột, daựn ủaừ hoùc (hỡnh vuoõng, hỡnh chửừ nhaọt, hỡnh tam giaực) trong chửụng. - HS: + Giaỏy maứu + 1 tụứ giaỏy traộng laứm neàn. + Chỡ, thửụực, keựo, hoà, vụỷ. III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu: Giaựo vieõn Hoùc sinh 1. GV hửụựng daón HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt - GV hửụựng daón, HS quan saựt moọt soỏ hỡnh maóu ụỷ caực tieỏt trửụực: + Caột daựn hỡnh chửừ nhaọt. + Caột, daựn hỡnh vuoõng. + Caột, daựn hỡnh tam giaực + Caột, daựn haứng raứo ủụn giaỷn + Caột, daựn vaứ trang trớ ngoõi nhaứ - HS theo doừi 2. GV hửụựng daón kyừ thuaọt caột, daựn giaỏy - GV hửụựng daón HS kyừ thuaọt caột, daựn giaỏy caực hỡnh chửừ nhaọt, hỡnh vuoõng, hỡnh tam giaực,... - GV nhaộc HS choùn maứu cho phuứ hụùp vụựi noọi dung. Chuự yự kyừ thuaọt caột sao cho ủeàu, ủeùp, saộp xeỏp hỡnh daựn vaứ trỡnh baứy caõn ủoỏi, ủeùp. * HS thửùc haứnh. - GV quan saựt vaứ nhaộc nhụỷ theõm. - Choùn moọt soỏ baứi vaứ chaỏm. - HS ngoài ngay ngaộn, theo doừi vaứ thửùc hieọn theo hửụựng daón cuỷa GV. - HS thửùc haứnh IV. Nhaọn xeựt - daởn doứ: - Nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Chuaồn bũ baứi cho tieỏt sau: “Trửng baứy saỷn phaồm thửùc haứnh cuỷa hoùc sinh”. Thủ cụng lụựp 1 TRệNG BAỉY SAÛN PHAÅM THệẽC HAỉNH CUÛA HOẽC SINH I. Muùc tieõu - Trửng baứy caực saỷn phaồm thuỷ coõng ủaừ laứm ủửụùc. - Khuyeỏn khớch trửng baứy nhửừng saỷn phaồm mụựi coự tớnh saựng taùo. II. Chuaồn bũ: - GV: + Moọt soỏ maóu caột, daựn ủaừ hoùc (hỡnh vuoõng, hỡnh chửừ nhaọt, hỡnh tam giaực) trong chửụng trỡnh. - HS: + Giaỏy maứu + 1 tụứ giaỏy traộng laứm neàn. + Chỡ, thửụực, keựo, hoà, vụỷ. III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu: Giaựo vieõn Hoùc sinh 1. Trửng baứy saỷn phaồm: - GV giụựi thieọu baứi. ? Chuựng ta ủaừ hoùc nhửừng baứi gỡ trong chửụng trỡnh Thuỷ coõng lụựp 1. - Hửụựng daón HS trửng baứy saỷn phaồm nhửừng baứi ủaừ hoùc leõn baứn cuỷa mỡnh. - Goùi HS nhaọn xeựt. - GV nhaọn xeựt, keỏt luaọn. - Khuyeỏn khớch trửng baứy nhửừng saỷn phaồm coự tớnh saựng taùo, nhửừng hoùa tieỏt ủụn giaỷn nhửng ủeùp. - HS laộng nghe - HS traỷ lụứi - HS trửng baứy saỷn phaồm - HS nhaọn xeựt - HS laộng nghe 2. ẹaựnh giaự saỷn phaồm: - GV chaỏm baứi hoaứn thaứnh vaứ hoaứn thaứnh toỏt. - Tuyeõn dửụng, khớch leọ nhửừng em coự baứi laứm saựng taùo. - GV nhaọn xeựt tinh thaàn, thaựi ủoọ laứm baứi, sửù chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp, nguyeõn lieọu cuỷa HS. - HS trửng baứy saỷn phaồm. - HS chuự yự laộng nghe IV. Nhaọn xeựt - daởn doứ: - Nhaọn xeựt giụứ hoùc.

File đính kèm:

  • docky thuat 5 ca nam.doc
Giáo án liên quan