Giáo án khối 4 - Tuần 32

 - Biết đặt tính và thực hiện nhân các số tự nhiên với các số không có quá ba chữ số (tích không quá sáu chữ số).

 - Biết đặt tính và thực hiện chia số có nhiều chữ số cho số có không quá hai chữ số.

 - Biết so sánh số tự nhiên.

 Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 4cột 1 và bài 3*; bài 5* dành cho HS khỏ, giỏi.

 

doc27 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án khối 4 - Tuần 32, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong baøi vaên mieâu taû ñoà vaät? a. Tìm ñoaïn môû baøi vaø keát baøi . b. Caùc ñoaïn treân gioáng nhöõng caùch môû baøi, keát baøi naøo maø em ñaõ hoïc ? c. Em coù theå choïn nhöõng caâu naøo trong baøi vaên ñeå : + Môû baøi theo caùch tröïc tieáp? + Môû baøi theo caùch khoâng môû roäng ? Baøi 2: Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi, hs laøm baøi vaøo VBT, 2 hs laøm vieäc treân phieáu trình baøy keát quaû. Nhaéc nhôû: Caùc em ñaõ vieát 2 ñoaïn vaên taû hình daùng beân ngoaøi vaø taû hoaït ñoäng cuûa con vaät. Ñoù laø 2 ñoaïn thuoäc phaàn thaân baøi cuûa baøi vaên.Caàn vieát môû baøi theo caùch giaùn tieáp cho ñoaïn thaân baøi ñoù, sao cho ñoaïn môû baøi gaén keát vôùi ñoaïn thaân baøi. Baøi 3: Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi, hs laøm baøi vaøo VBT, 2 hs laøm vieäc treân phieáu trình baøy keát quaû. - Ñoïc thaàm laïi caùc phaàn ñaõ hoaøn thaønh cuûa baøi vaên (phaàn môû baøi giaùn tieáp vöøa vieát; phaàn thaân baøi ñaõ vieát trong TLV tröôùc).Vieát moät ñoaïn keát baøi theo kieåu môû roäng ñeå hoaøn chænh baøi vaên taû con vaät. - Nhaän xeùt ,chaám ñieåm nhöõng hs coù baøi laøm toát. 3.Cuûng coá – daën doø - Veà nhaø söûa chöõa, vieát laïi hoaøn chænh baøi vaên mieâu taû con vaät - Veà nhaø xem laïi caùc baøi ñaõ hoïc ñeå tieát sau kieåm tra - Nhaän xeùt tieát hoïc - 2 hs ñoïc -laéng nghe - 1 HS đọc yêu cầu - Hs nhaéc laïi + Keát baøi môû roäng: Laø coù lôøi bình luaän theâm veà ñoà vaät ñònh taû hoaëc neâu tình caûm ñoái vôùi ñoà vaät. + KB khoâng MR laø keát baøi töï nhieân, khoâng coù lôøi bình luaän theâm + Môû baøi : Muøa xuaân traêm hoa ñua nôû, ngaøn laù khoe söùc soáng môn môûn .Muøa xuaân cuõng laø muøa coâng muùa. + Keát baøi: Quaû khoâng ngoa khi ngöôøi ta ví chim coâng laø nhöõng ngheä só muùa cuûa röøng xanh. - Môû baøi giaùn tieáp; Keát baøi môû roäng + Ñeå môû baøi theo kieåu tröïc tieáp, coù theå choïn nhöõng caâu vaên sau: Muøa xuaân laø muøa coâng muùa (boû ñi töø cuõng) + Ñeå môû baøi theo kieåu khoâng môû roäng, coù theå choïn nhöõng caâu vaên sau: Chieác oâ maøu saéc ñeïp ñeán kì aûo xaäp xoeø uoán löôïn döôùi aùnh naéng xuaân aáp aùp. (Boû caâu keát baøi môû roäng Quaû khoâng ngoa khi) - 1hs ñoïc ñeà baøi - Laøm baøi vaøo VBT - 2 hs laøm vieäc treân phieáu trình baøy keát quaû - Nhaän xeùt (ñoù laø môû baøi tröïc tieáp / giaùn tieáp, caùch vaøo baøi,lôøi vaên) - Töï laøm baøi , 2 hs laøm treân phieáu - Nhaän xeùt (ñoù laø keát baøi môû roäng/khoâng môû roäng, caùch duøng töø, ñaët caâu,...) _****************************************** LTVC: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU I/ Muïc tieâu: - HiÓu t¸c dông vµ ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n trong c©u (tr¶ lêi c©u hái V× sao? Nhê ®©u? T¹i ®©u? – Néi dung ghi nhí). - NhËn diÖn ®­îc tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n trong c©u (BT1, môc III), b­íc ®Çu biÕt dïng tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n trong c©u (BT2, BT3). II/ Ñoà duøng daïy-hoïc: - Baûng lôùp vieát caâu vaên ôû BT 1 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoạt động dạy Hoạt động học A/ KTBC:1 hs nhaéc laïi ghi nhôù . Ñaët 2 caâu vaên coù traïng ngöõ chæ thôøi gian. - Nhaän xeùt cho ñieåm B/ Daïy-hoïc baøi môùi 1) Giôùi thieäu baøi: Tieát LTVC hoâm nay chuùng ta hoïc baøi Theâm traïng ngöõ chæ nguyeân nhaân cho caâu. 2) Tìm hieåu baøi Baøi 1,2: Goïi hs ñoïc yc - Goïi hs traû lôøi - Loaïi traïng ngöõ treân boå sung cho caâu yù nghóa gì ? - Traïng ngöõ Vì vaéng tieáng cöôøi traû lôøi cho caâu hoûi naøo ? - Theá naøo laø traïng ngöõ chæ nguyeân nhaân? - Traïng ngöõ chæ nguyeân nhaân traû lôøi cho caâu hoûi naøo ? Keát luaän: Ghi nhôù SGK 3) Luyeän taäp Baøi 1:Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi, hs suy nghó laøm baøi vaøo VBT, 3 hs noái tieáp nhau leân baûng söûa baøi - Nhaän xeùt- söûa chöõa Baøi 2: Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi, hs suy nghó laøm baøi vaøo VBT, 3 hs laøm vieäc treân phieáu, trình baøy keát quaû. - Nhaän xeùt- söûa chöõa Baøi 3: Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi, hs suy nghó laøm baøi, noái tieáp nhau ñaët caâu. - Nhaän xeùt- söûa chöõa C/ Cuûng coá – daën doø - 1 hs ñoïc laïi ghi nhôù - Baøi sau: MRVT: Laïc quan-yeâu ñôøi - Nhaän xeùt tieát hoïc - 1 hs nhaéc laïi - Laéng nghe - 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp - Traïng ngöõ laø: Vì vaéng tieáng cöôøi - Vì vaéng tieáng cöôøi laø traïng ngöõ boå sung cho caâu yù nghóa nguyeân nhaân: vì vaéng tieáng cöôøi maø vöông quoác noï buoàn chaùn kinh khuûng. - Vì sao vöông quoác noï buoàn chaùn kinh khuûng? - HS traû lôøi phaàn ghi nhôù - Vì sao? Nhôø ñaâu ? Taïi ñaâu ? - Laéng nghe vaø ñoïc laïi - 1 hs ñoïc ñeà baøi - laøm baøi vaøo VBT - 3 hs leân baûng söûa baøi a)Chæ ba thaùng sau, nhôø sieâng naêng,caàn cuø, caäu vöôït leân ñaàu lôùp. b)Vì reùt, nhöõng caây lan trong chaäu saét laïi. c) Taïi Hoa maø toå khoâng ñöôïc khen. - 1 hs ñoïc ñeà baøi - Laøm baøi vaøo VBT - 3 hs laøm baøi treân phieáu trình baøy keát quaû - Nhaän xeùt boå sung a) Vì hoïc gioûi, Nam ñöôïc coâ giaùo khen. b)Nhôø baùc lao coâng,saân tröôøng luùc naøo cuõng saïch seõ. c) Taïi vì (tai) maûi chôi, Tuaán khoâng laøm BT. - 1 hs ñoïc ñeà baøi - Noái tieáp nhau ñaët caâu + Vì lô laø trong hoïc taäp, neân baïn Cuùc tieáp thu baøi khoâng kòp caùc baïn. - 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp ********************************************* BUỔI CHIỀU BDTV LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI, KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT I/ Muïc tieâu: - N¾m v÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ ®o¹n më bµi, kÕt bµi trong bµi v¨n miªu t¶ con vËt ®Ó thùc hµnh luyÖn tËp (BT1). - B­íc ®Çu viÕt ®­îc ®o¹n më bµi gi¸n tiÕp, kÕt bµi më réng cho bµi v¨n t¶ con vËt yªu thÝch (BT2, BT3). - GD HS cã ý thøc yªu quÝ vµ ch¨m sãc c¸c con vËt. II/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoạt động dạy Hoạt động học Höôùng daãn HS laøm BT Baøi 1: Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi - Theá naøo laø kieåu môû baøi tröïc tieáp, giaùn tieáp trong baøi vaên mieâu taû ñoà vaät? - Theá naøo laø kieåu keát baøi môû roäng, khoâng môû roäng trong baøi vaên mieâu taû ñoà vaät? a. Tìm ñoaïn môû baøi vaø keát baøi . b. Caùc ñoaïn treân gioáng nhöõng caùch môû baøi, keát baøi naøo maø em ñaõ hoïc ? c. Em coù theå choïn nhöõng caâu naøo trong baøi vaên ñeå : + Môû baøi theo caùch tröïc tieáp? + Môû baøi theo caùch khoâng môû roäng ? Baøi 2: Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi, hs laøm baøi vaøo VBT, 2 hs laøm vieäc treân phieáu trình baøy keát quaû. Nhaéc nhôû: Caùc em ñaõ vieát 2 ñoaïn vaên taû hình daùng beân ngoaøi vaø taû hoaït ñoäng cuûa con vaät. Ñoù laø 2 ñoaïn thuoäc phaàn thaân baøi cuûa baøi vaên.Caàn vieát môû baøi theo caùch giaùn tieáp cho ñoaïn thaân baøi ñoù, sao cho ñoaïn môû baøi gaén keát vôùi ñoaïn thaân baøi. Baøi 3: Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi, hs laøm baøi vaøo VBT, 2 hs laøm vieäc treân phieáu trình baøy keát quaû. - Ñoïc thaàm laïi caùc phaàn ñaõ hoaøn thaønh cuûa baøi vaên (phaàn môû baøi giaùn tieáp vöøa vieát; phaàn thaân baøi ñaõ vieát trong TLV tröôùc).Vieát moät ñoaïn keát baøi theo kieåu môû roäng ñeå hoaøn chænh baøi vaên taû con vaät. - Nhaän xeùt ,chaám ñieåm nhöõng hs coù baøi laøm toát. Cuûng coá – daën doø - Veà nhaø söûa chöõa, vieát laïi hoaøn chænh baøi vaên mieâu taû con vaät - Veà nhaø xem laïi caùc baøi ñaõ hoïc ñeå tieát sau kieåm tra - Nhaän xeùt tieát hoïc - 1 HS đọc yêu cầu - Hs nhaéc laïi + Keát baøi môû roäng: Laø coù lôøi bình luaän theâm veà ñoà vaät ñònh taû hoaëc neâu tình caûm ñoái vôùi ñoà vaät. + KB khoâng MR laø keát baøi töï nhieân, khoâng coù lôøi bình luaän theâm + Môû baøi : Muøa xuaân traêm hoa ñua nôû, ngaøn laù khoe söùc soáng môn môûn .Muøa xuaân cuõng laø muøa coâng muùa. + Keát baøi: Quaû khoâng ngoa khi ngöôøi ta ví chim coâng laø nhöõng ngheä só muùa cuûa röøng xanh. - Môû baøi giaùn tieáp; Keát baøi môû roäng + Ñeå môû baøi theo kieåu tröïc tieáp, coù theå choïn nhöõng caâu vaên sau: Muøa xuaân laø muøa coâng muùa (boû ñi töø cuõng) + Ñeå môû baøi theo kieåu khoâng môû roäng, coù theå choïn nhöõng caâu vaên sau: Chieác oâ maøu saéc ñeïp ñeán kì aûo xaäp xoeø uoán löôïn döôùi aùnh naéng xuaân aáp aùp. (Boû caâu keát baøi môû roäng Quaû khoâng ngoa khi) - 1hs ñoïc ñeà baøi - Laøm baøi vaøo VBT - 2 hs laøm vieäc treân phieáu trình baøy keát quaû - Nhaän xeùt (ñoù laø môû baøi tröïc tieáp / giaùn tieáp, caùch vaøo baøi,lôøi vaên) - Töï laøm baøi , 2 hs laøm treân phieáu - Nhaän xeùt (ñoù laø keát baøi môû roäng/khoâng môû roäng, caùch duøng töø, ñaët caâu,...) _****************************************** LTV: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU I/ Muïc tieâu: - HiÓu t¸c dông vµ ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n trong c©u (tr¶ lêi c©u hái V× sao? Nhê ®©u? T¹i ®©u? – Néi dung ghi nhí). - NhËn diÖn ®­îc tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n trong c©u (BT1, môc III), b­íc ®Çu biÕt dïng tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n trong c©u (BT2, BT3). II/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: Hoạt động dạy Hoạt động học Luyeän taäp Baøi 1:Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi, hs suy nghó laøm baøi vaøo VBT, 3 hs noái tieáp nhau leân baûng söûa baøi - Nhaän xeùt- söûa chöõa Baøi 2: Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi, hs suy nghó laøm baøi vaøo VBT, 3 hs laøm vieäc treân phieáu, trình baøy keát quaû. - Nhaän xeùt- söûa chöõa Baøi 3: Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi, hs suy nghó laøm baøi, noái tieáp nhau ñaët caâu. - Nhaän xeùt- söûa chöõa Cuûng coá – daën doø - 1 hs ñoïc laïi ghi nhôù - Baøi sau: MRVT: Laïc quan-yeâu ñôøi - Nhaän xeùt tieát hoïc - 1 hs ñoïc ñeà baøi - laøm baøi vaøo VBT - 3 hs leân baûng söûa baøi a)Chæ ba thaùng sau, nhôø sieâng naêng,caàn cuø, caäu vöôït leân ñaàu lôùp. b)Vì reùt, nhöõng caây lan trong chaäu saét laïi. c) Taïi Hoa maø toå khoâng ñöôïc khen. - 1 hs ñoïc ñeà baøi - Laøm baøi vaøo VBT - 3 hs laøm baøi treân phieáu trình baøy keát quaû - Nhaän xeùt boå sung a) Vì hoïc gioûi, Nam ñöôïc coâ giaùo khen. b)Nhôø baùc lao coâng,saân tröôøng luùc naøo cuõng saïch seõ. c) Taïi vì (tai) maûi chôi, Tuaán khoâng laøm BT. - 1 hs ñoïc ñeà baøi - Noái tieáp nhau ñaët caâu + Vì lô laø trong hoïc taäp, neân baïn Cuùc tieáp thu baøi khoâng kòp caùc baïn. - 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp *********************************************

File đính kèm:

  • docgiao an 4(3).doc