Giáo án khối 4 - Tuần 14 - Môn Tập đọc - Tiết 27: Luyện tập về câu hỏi

I. Mục tiêu:

- Biết một số từ nghi vấn và đặt câu với các từ nghi vấn ấy

- Biết đặt câu hỏi với các từ nghi vấn đúng, giàu hình ảnh, sáng tạo.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giấy viết sẵn lời giải bài tập 1

- 2 bảng phụ chép sẵn bài tập 3, bài tập 5

 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc8 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 21/04/2016 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án khối 4 - Tuần 14 - Môn Tập đọc - Tiết 27: Luyện tập về câu hỏi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuáưn 14 Luyãûn tỉì vaì cáu Tiãút 27 LUYÃÛN TÁÛP VÃƯ CÁU HOÍI I. Mủc tiãu: - Biãút mäüt säú tỉì nghi váún vaì âàût cáu våïi cạc tỉì nghi váún áúy - Biãút âàût cáu hoíi våïi cạc tỉì nghi váún âụng, giaìu hçnh aính, sạng tảo. II. Âäư duìng dảy hoüc: - Giáúy viãút sàơn låìi giaíi baìi táûp 1 - 2 baíng phủ chẹp sàơn baìi táûp 3, baìi táûp 5 III. Cạc hoảt âäüng dảy hoüc chuí yãúu: Thåìi gian Hoảt däüng cuía tháưy Hoảt âäüng cuía troì (4’) (1’) Hoảt âäüng 1 (6’) Hoảt âäüng 2 ( 8-10’) Hoảt âäüng 3 ( 5-6’) Hoảt âäüng 4 (5-6’) Hoảt âäüng 5 (5-7’) 3ph A. Kiãøm tra baìi Cuỵ - Goüi 2 hoüc sinh lãn baíng, mäùi em âàût 2 cáu hoíi. 1 cáu âãø hoíi ngỉåìi khạc, 1 cáu tỉû hoíi mçnh - hoíi hoüc sinh tải chäù - cáu hoíi duìng âeí laìm gç? cho vê dủ - Dáúu hiãûu âãø nháûn biãút cáu hoíi? cho vê dủ? Goüi hoüc sinh nháûn xẹt, cho âiãøm. B. Dảy baìi måïi 1. Giåïi thiãûu baìi: trỉûc tiãúp ? Baìi hoüc häm nay giụp cạc em luyãûn táûp vãư cáu hoíi phán biãût cáu hoíi våïi nhỉỵng cáu khäng phaíi laì cáu hoíi. 2. Hỉåïng dáùn luyãûn táûp Baìi 1. - Goüi hoüc sinh âoüc yãu cáưu vaì váûn dủng - Yãu cáưu hoüc sinh thaío luáûn nhọm âäi, âãø viãút våí nhạp - Goüi hoüc sinh phạt biãøu: Giạo viãn hoíi: Ai cọ cạch âàût khạc? Cho hoüc sinh nháûn xẹt. Giạo viãn chäút lải nhỉỵng cáu âụng. a) Ai hàng hại nháút vaì khoeí nháút? Hàng hại vaì khoeí nháút laì ai? b) Chụng em thỉåìng laìm gç trỉåïc giåì hoüc? c) Bãún caíng nhỉ thãú naìo? d) Boün treí xọm em hay thaí diãưu åí âáu? Baìi 2. - Goüi hoüc sinh âoüc yãu cáưu - Yãu cáưu hoüc sinh tỉû laìm vaìo våí. - Goüi 2 em lãn baíng. Cho hoüc sinh nháûn xẹt. Giạo viãn âạnh giạ cho âiãøm. - Goüi vaìi em âoüc cáu mçnh âàût. Giạo viãn nháûn xẹt. Baìi 3: - Giạo viãn treo baíng phủ. - Goüi hoüc sinh âoüc näüi dung vaì yãu cáưu. - Yãu cáưu hoüc sinh tçm vaì viãút tỉì nghi váún vaìo giáúy nhạp. - Goüi 1 hoüc sinh lãn baíng phủ gảch dỉåïi cạc tỉì nghi váún. Goüi hoüc sinh nháûn xẹt. Giạo viãn kãút luáûn låìi giaíi âụng. Cọ phaíi - Khäng ? Phaíi khäng ? AÌ ? Baìi 4: - 1 hoüc sinh âoüc yãu cáưu vaì näüi dung. - Yãu cáưu âoüc lải cacï tỉì nghi váún åí baìi táûp 3 vaì âàût cáu vaìo våí, 1 em âàût 3 cáu. Goüi 2 em lãn baíng Goüi hoüc sinh nháûn xẹt. Giạo viãn âạnh giạ chung. Goüi hoüc sinh âoüc cáu. Baìi táûp 5: - Giạo viãn treo baíng phủ. - Goüi hoüc sinh âoüc yãu cáưu vaì näüi dung. Giạo viãn gåüi yï. - Thãú naìo laì cáu hoíi ? - Trong 5 cáu cọ dáúu cháúm hoíi, cọ nhỉỵng cáu laì cáu hoíi, nhỉng cọ nhỉỵng cáu khäng phaíi laì cáu hoíi, chụng ta xem âọ laì nhỉỵng cáu naìo? Vaì khäng âỉåüc duìng dáúu cháúm hoíi? - Yãu cáưu thaío luáûn nhọm 4 âãø tçm cáu traí låìi. - Goüi hoüc sinh phạt biãøu. - Hoüc sinh khạc bäø sung. Giạo viãn kãút luáûn cáu âụng. Cáu a, d laì cáu hoíi vç chụng duìng âãø hoíi âiãưu bản chỉa biãút. Cáu b,c,e khäng phaíi laì cáu hoíi vç: - Cáu b nãu yï kiãún ngỉåìi nọi. - Cáu c, e nãu yï kiãún âãư nghë. 3. Cuíng cäú dàûn doì: - Nháûn xẹt tiãút hoüc. - Dàûn vãư nhaì âàût 3 cáu cọ tỉì nghi váún nhỉng khäng phaíi laì cáu hoíi. Baìi sau: Duìng cáu hoíi vaìo mủc âêch khạc. - 2 hoüc sinh lãn baíng âàût cáu. - 2 hoüc sinh traí låìi tải chäù - Hoüc sinh làõng nghe. - 1 hoüc sinh âoüc. - 2 hoüc sinh cuìng baìn thaío luáûn âãø âàût - Hoüc sinh láưn lỉåüt âàût cáu - hoüc sinh nãu. - 1 hoüc sinh âoüc. - 2 em âàût trãn baíng. - Hoüc sinh nháûn xẹt sỉía chỉỵa ( nãúu sai) 5- 7 em âoüc näúi tiãúp - 1 hoüc sinh âoüc. - Hoüc sinh tçm tỉì nghi váún, ghi våí nhạp. - Hoüc sinh nháûn xẹt chỉỵa baìi (nãúu sai) - 1 hoüc sinh âoüc. - Cọ phaíi- khäng? Phaíi khäng? aì ? - Hoüc sinh laìm våí ( 3 cáu) - 2 em lãn baíng. - HS nháûn xẹt. - HS tiãúp näúi âoüc cáu cuía mçnh âàût. - 1 hoüc sinh âoüc. - Hoüc sinh nãu. - Hoüc sinh thaío luáûn traí låìi. - Hoüc sinh phạt biãøu tiãúp näúi. - Hoüc sinh làõng nghe. - Hoüc sinh nghe. Tuáưn 14 Luyãûn tỉì vaì cáu. Tiãút 28: DUÌNG CÁU HOÍI VAÌO MỦC ÂÊCH KHẠC. I. Mủc tiãu: - Hiãøu thãm âỉåüc mäüt säú tạc dủng khạc cuía cáu hoíi. - Biãút duìng cáu hoíi vaìo mủc âêch khạc: thại âäü khen, chã, sỉû khàĩng âënh, phuí âënh, yãu cáưu mong muäún trong nhỉỵng tçnh huäúng khạc nhau. II. Âäư duìng dảy hoüc: - Giáúy to viãút sàơn baìi 1( pháưn nháûn xẹt) - Baíng phủ chẹp 4 tçnh huäúng baìi táûp 2(luyãûn táûp) - 4 bàbg giáúy chẹp 4 cáu cuía baìi táûp 1 (luyãûn táûp) - 4 tçnh huäúng viãút ra giáúy cho 4 nhọm bäúc thàm traí låìi. III. Cạc hoảt âäüng dảy hoüc: Thåìi gian Hoảt âäüng cuía tháưy Hoảt âäüng cuía troì (4’) ( 2’) Hoảt âäüng 1 ( 10’) Hoảt âäüng 2 ( 5’) Hoảt âäüng 3 (15’) Hoảt âäüng 4 (2’) A. Kiãøm tra baìi cuỵ: - 2 hoüc sinh lãn baíng âàût 1 cáu hoíi: 1 cáu duìng tỉì nghi váún nhỉng khäng phaíi laì cáu hoíi. - Goüi hoüc sinh traí låìi: Cáu hoíi duìng âãø laìm gç? - Goüi hoüc sinhnháûn xẹt. - Giạo viãn nháûn xẹt - cho âiãøm. B. Dảy baìi måïi: 1. Giåïi thiãûu baìi: - Giạo viãn viãút baíng cáu vàn: Cáûu giụp âåỵ viãûc naìy âỉåüc khäng? Hoíi: Âáy cọ phaíi laì cáu hoíi khäng? Vç sao? Giạo viãn: Âãø biãút cáu âọ cọ chênh xạc laì cáu hoíi khäng khäng? Diãùn âảt yï gç? Cạc em cuìng hoüc baìi häm nay. 2. Tçm hiãøu vê dủ: Baìi 1: - Giạo viãn treo baìi 1( nháûn xẹt) - Goüi hoüc sinh âoüc âoản vàn. Tçm cáu hoíi trong âoản vàn. - Goüi hoüc sinh âoüc cáu hoíi. - Giạo viãn gảch chán dỉåïi cạc cáu hoíi. Sao chụ maìy nhạt thãú? Nung áúy aì? Chỉï sao? Baìi 2: - Yãu cáưu hoüc sinh âoüc tháưm traí låìi: Cạc cáu hoíi cuía äng Hoìn Ráúm cọ duìng âãø hoíi vãư âiãưu chỉa biãút khäng? Nãúu khäng chụng âỉåüc duìng âãø laìm gç? - Goüi hoüc sinh traí låìi. - Cáu a “Sao chụ maìy nhạúc thãú ?” Äng Hoìn Ráúm hoíi våïi yï gç? - Cáu “ chỉï sao?” khäng duìng âãø hoíi, váûy cáu naìy cọ tạc dủng gç ? GV chäút : Cọ nhỉỵng cáu hoíi khäng duìng âãø hoíi maì coìn duìng âãø thãø hiãûn khen, chã hay khàĩng âënh, phuí âënh mäüt âiãưu gç? Baìi 3: - Yãu cáưu HS âoüc näüi dung - HS thaío luáûn nhọm âäi âãø traí låìi cáu hoíi. - Goüi hoüc sinh traí låìi, bäø sung. - Ngoaìi tạc dủng âãø hoíi nhỉỵng âiãưu chỉa biãút, cáu hoíi coìn duìng âãø laìm gç? 3.Ghi nhåï: - Cho HS âoüc ghi nhåï - Cho HS âàût cáu biãøu thë 1 säú tạc dủng cuía cáu hoíi GV nháûn xẹt - khen. 4.Luyãûn táûp: Baìi 1: - 1 HS âoüc yãu cáưu vaì näüi dung. - GV âênh cáu a, lãn baíng - Goüi HS phạt biãøu. Tỉång tỉû GV âênh tỉìng cáu b, c, d vaì goüi HS phạt biãøu. Cho HS nháûn xẹt bäø sung. GV chäút yï: Mäùi cáu hoíi âãưu diãùn âảt mäüt yï nghéa khạc nhau. Khi nọi, viãút cáưn sỉí dủng hçnh hoảt âãø cho låìi nọi, cáu vàn thãm hay, läi cuäún hån. Baìi 2: - Chia nhọm 4, cho nhọm trỉåíng bäúc thàm tçnh huäúng . - Goüi âải diãûn nhọm traí låìi Nháûn xẹt - kãút luáûn âụng ? a) Chåì hãút giåì sinh hoảt , chụng mçnh nọi chuyãûn âỉåüc khäng? b) Sao nhaì bản sảch seỵ, ngàn nàõp thãú ? c) Baìi toạn khäng khọ nhỉng mçnh nhán sai. Sao maì mçnh lụ láùn thãú nhè ? d) Chåi diãưu cuỵng thêch chỉï ? Baìi 3: - Goüi HS âoüc yãu cáưu -Yãu cáưu HS laìm cạ nhán Goüi HS phạt biãøu Nháûn xẹt - tuyãn dỉång 5. Cuíng cäú, dàûn doì. - Giạo viãn nháûn xẹt tiãút hoüc. - Nhàõc hoüc sinh thuäüc ghi nhåï . - Laìm lải baìi 2,3, vaìo våí. Baìi sau: Måí räüng väún tỉì: âäư chåi, troì chåi. - 2 hoüc sinh lãn baíng. - 2 hoüc sinh traí låìi tải chäù. - Hoüc sinh âoüc. - Hoüc sinh traí låìi. Làõng nghe - 1 hoüc sinh âoüc to. - Caí låïp âoüc tháưm vaì tçm cáu hoíi. - 2 hoüc sinh cuìng baìn trao âäøi âãø traí låìi. - Hoüc sinh nãu. - Chã cu Âáút nhạt. - Cáu hoíi cuía äng Hoìn Ráúm muäún khàĩng âënh: âáút cọ thãø nung trong lỉía. - Làõng nghe. - 1 hoüc sinh âoüc. - 2 hoüc sinh cuìng baìn trao âäøi. - Cáu hoíi âọ khäng duìng âãø hoíi maì âãø yãu cáưu: cạc chạu nọi nhoí hån. - Thãø hiãûn thại âäü khen, chã; khàĩng âënh, phuí âënh hay yãu cáưu âãư nghë mäüt âiãưu gç âọ. - 2 hoüc sinh âoüc. Âoüc näúi tiãúp cáu mçnh âàût - 1 hoüc sinh âoüc - 1 HS âoüc cáu a. a, Cáu hoíi cuía ngỉåi mẻ yãu cáưu con nên khọc. - Hoüc sinh trao âäøi traí låìi b, Âãø thãø hiãûn yï chã trạch c,. Âãø thãø hiãûn yï chã em veỵ ngỉûa khäng giäúng. d, Yãu cáưu nhåì cáûu giụp âåỵ. Hoüc sinh bäúc thàm tçnh huäúng thaío luáûn. - Âoüc cáu hoíi cuía nhọm mçnh thäúng nháút. - 1 hoüc sinh âoüc. Hoüc sinh suy nghé, traí låìi 1 em 1 tçnh huäúng näúi tiãúp nhau. Làõng nghe.

File đính kèm:

  • docLT&C T14 Thanh soan.doc
Giáo án liên quan