Giáo án khối 4 - Thủ đô Hà Nội

Quan sát lược đồ và cho biết Hà nội nằm ở đâu, giáp những tỉnh nào?

naèm ôû trung taâm ñoàng baèng baéc boä. Nôi coù con soâng Hoàng chaûy qua, là thaønh phoá lôùn cuûa mieàn Baéc.

 

ppt35 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án khối 4 - Thủ đô Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜĐỊA LÝ GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: Thanh TâmLỚP 4+ goám söù Baùt Traøng, deät luïa Vaïn Phuùc, đoà goã Ñoàng Kò ,chieáu coùi Kim Sôn, chaïm baïc Ñoàng Saâm.1/ Kể tên một số nghề thủ công của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ2/ Hãy kể về chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ. Kiểm tra bài cũ:--- diễn ra tấp nập.Sản phẩm chủ yếucủa địa phương. Phiên chợ không trùng nhau để thu hút nhiều người đế chợ mua bán. Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 Địa lýThứ ngày tháng 11 năm 2010Địa lýTHỦ ĐÔ HÀ NỘIThứ ngày tháng 11 năm 2010Địa lýTHỦ ĐÔ HÀ NỘILƯỢC ĐỒ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thứ ngày tháng 11 năm 2010Địa lýTHỦ ĐÔ HÀ NỘI- Quan sát lược đồ và cho biết Hà nội nằm ở đâu, giáp những tỉnh nào?1. Hà Nội – thành phố lớn ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ- naèm ôû trung taâm ñoàng baèng baéc boä. Nôi coù con soâng Hoàng chaûy qua, là thaønh phoá lôùn cuûa mieàn Baéc.Hà Nội giáp với các tỉnh:Thái Nguyên, Bắc Giang,Bắc Ninh, Hưng Yên,Hà Nam, Hòa Bình,Phú Thọ, Vĩnh Phúc.LƯỢC ĐỒ THÀNH PHỐ HÀ NỘILƯỢC ĐỒ THÀNH PHỐ HÀ NỘI- Từ Hà Nội có thể đi tới các nơi khác bằng các loại đường giao thông nào?- bằng những loại đường hàng không, đường sông,đường bộ,đường sắt.Thứ ngày tháng 11 năm 2010Địa lýGIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮTTHỦ ĐÔ HÀ NỘIThứ ngày tháng 11 năm 2010Địa lýTHỦ ĐÔ HÀ NỘIGIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘThứ ngày tháng 11 năm 2010Địa lýTHỦ ĐÔ HÀ NỘIDU THUYỀN TRÊN SÔNG HỒNGGIAO THÔNG ĐƯỜNG SÔNGThứ ngày tháng 11 năm 2010Địa lýTHỦ ĐÔ HÀ NỘISÂN BAY NỘI BÀIGIAO THÔNG ĐƯỜNG KHÔNG+ Bằng kiến thức lịch sử và sự hiểu biết của mình em hãy trả lời những câu hỏi sau:2/ Hà Nội được chọn làm kinh đô của nước ta từ năm nào? Khi đó, kinh đô được đặt tên là gì?* Hà Nội được chọn làm kinh đô của nước ta từ năm 1010. Khi đó, kinh đô được đặt tên là Thăng Long.1/ Hà Nội còn có tên gọi nào khác?* Hà Nội còn có tên gọi khác là: Đại la, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan.Phố hàng Đào ngày nayPhố hàng Đào năm 19262. Hà Nội – Thành phố cổ đang ngày càng phát triển- Hãy quan sát các hình sau, cùng với hiểu biết của mình, cho biết khu phố cổ và khu phố mới có gì khác nhau?PHIẾU BÀI TẬPPhè cæ Hµ NéiPhè míi Hµ NéiĐÆc ®iÓm nhµ cöaĐÆc ®iÓm tªn phèĐÆc ®iÓm ®­êng phè- Hãy quan sát các hình sau, cùng với hiểu biết của mình, cho biết khu phố cổ và khu phố mới có gì khác nhau?Phố hàng Đào ngày nayPhố hàng Đào năm 19262. Hà Nội – Thành phố cổ đang ngày càng phát triển- Hãy quan sát các hình sau cùng với hiểu biết của mình, cho biết khu phố cổ và khu phố mới có gì khác nhau?Khu phố mới2. Hà Nội – Thành phố cổ đang ngày càng phát triểnPHIẾU BÀI TẬP Phè cæ Hµ NéiPhè míi Hµ NéiĐÆc ®iÓm nhµ cöaĐÆc ®iÓm tªn phèĐÆc ®iÓm ®­êng phè Nhà cửa thấp, mái ngói.Kiến trúc cổ kính. -Nhà cao tầng, kiến trúc hiện đại. - Gần với những hoạt động sản xuất buôn bán trước đây ở phố đó .- Rộng, nhiều xe cộ đi lại.- Nhỏ, hẹp, yên tĩnh- Thường lấy tên các danh nhân.- Hãy quan sát các hình sau, cùng với hiểu biết của mình, cho biết khu phố cổ và khu phố mới có gì khác nhau?Khu Phè cæ Hµ NéiChợ phiên Thăng Long- 1885Hàng phở rong- 1885KHU PHỐ MỚI HÀ NỘI 3/ HÀ NỘI - TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ, KINH TẾ , VĂN HOÁ , KHOA HỌC HÀNG ĐẦU CỦA NƯỚC TA. HỘI TRƯỜNG BA ĐÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NHÀ MÁY CƠ KHÍCHỢ ĐỒNG XUÂNViện NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆPVIỆN BẢO TÀNG VIỆT NAM 3/ Dựa vào Sgk, tranh ảnh và vốn hiểu biết của bản thân để thảo luận và trả lời câu hỏi tại sao nói:TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ - TRUNG TÂM KINH TẾ LỚN- TRUNG TÂM VĂN HOÁ, KHOA HỌC- HÀ NỘI 3/ HÀ NỘI - TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ, KINH TẾ , VĂN HOÁ , KHOA HỌC HÀNG ĐẦU CỦA NƯỚC TA. HỘI TRƯỜNG BA ĐÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NHÀ MÁY CƠ KHÍCHỢ ĐỒNG XUÂNViện NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆPVIỆN BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM 3/ HÀ NỘI - TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ, KINH TẾ , VĂN HOÁ , KHOA HỌC HÀNG ĐẦU CỦA NƯỚC TA. TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ -Nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao cấp .TRUNG TÂM KINH TẾ LỚN- Nhiều nhà máyTrung tâm thương mại siêu thị , chợ lớn - Ngân hàng, Bưu điện. TRUNG TÂM VĂN HOÁ, KHOA HỌC- Trường đại học đầu tiên Văn Miếu - Quốc Tử Giám .- Nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, bảo tàng, thư viện . - Nhiều danh lam thắng cảnh . HÀ NỘI1HỘI TRƯỜNG BA ĐÌNHPHỦ CHỦ TỊCHTRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAOTRUNG TÂM CHÍNH TRỊ Trung t©m vĂn ho¸NHÀ THÁI HỌC Ở VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁMNhµ h¸t lín Hà nộiThư viện Hà NộiB¶o tµng LÞch söTrung t©m kinh tÕKhu công nghiệp Thăng LongB­u ®iÖn Hµ NéiChî Đång Xu©nLàng lụa Vạn PhúcThứ năm, ngày 2 tháng 12 năm 2010Địa lýThñ ®« Hµ NéiKÕt luËn: Thñ ®« Hµ Néi n»m ë trung t©m ®ång b»ng B¾c Bé, n¬i cã s«ng Hång ch¶y qua, rÊt thuËn lîi cho viÖc giao l­u víi c¸c ®Þa ph­¬ng trong n­íc vµ thÕ giíi. C¸c phè cæ n»m ë gÇn hå Hoµn KiÕm. Hµ Néi ®ang ®­îc më réng vµ hiÖn ®¹i h¬n. Thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, văn ho¸, khoa häc hµng ®Çu cña n­íc ta.TRANG SƯU TẦM TỔ 4 TỔ 1 TỔ 2 TỔ 3 Hoàng thành Thăng Long là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Ủy ban di sản thế giới đã công nhận khu Trung tâm hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di sản văn hóa thế giới. Hồ Gươm có thể còn nhiều tuổi hơn cả kinh thành Thăng Long xưa, và được mang khá nhiều tên: Hồ Lục Thủy, hồ Tả Vọng, Hữu Vọng, hồ Thủy Quân... Đặc biệt, đầu thế kỷ XV hồ được mang tên "Hồ Hoàn Kiếm" hay thường gọi là Hồ Gươm. Hồ được gắn với tên tuổi người anh hùng dân tộc Lê Lợi - lãnh tụ của nghĩa quân Lam Sơn qua sự tích bắt được thanh gươm thần. Tháp Bút ở Hồ Gươm là một ngọn tháp bằng đá cao năm tầng, được xây dựng năm 1865 . Trên thân ba tầng giữa có khắc theo chiều dọc ba chữ Tả Thanh Thiên mang nghĩa "Viết lên trời xanh"...AO CÁ, NHÀ SÀN BÁC HỒCẦU LONG BIÊN- 1899CỦNG CỐ-DẶN DÒ CHUAÅN BÒ : OÂN TAÄP HOÏC KÌ I. HOÏC GHI NHÔÙ SGK / 112CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN CAÙC THAÀY COÂÑAÕ ÑEÁN THAÊM LÔÙP

File đính kèm:

  • pptDIA LY THANH TÂM 010.ppt