Giáo án: Khoa - Sử - Địa - TNXH - Đạo đức- Khối 3, 4, 5 - Tuần 10

Lịch sử 5

BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

I. Mục tiêu

KT: Hiểu biết:

* Ngày 2-9 nhân dân Hà Nội tập trung tại Quảng Trường Ba Đình ,tại buổi lễ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tiếp đó là lễ ra mắt và tuyên thệ của các thành viên Chính phủ lâm thời. Đến chiều, buổi lễ kết thúc.

- Ghi nhớ: đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của nướcViệt Nam Dân chủ Cộng hoà.

KN:- Nêu được một số nét về cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng Trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập:

TĐ:GD Ý thức tự hào dân tộc

II. Đồ dùng dạy - học.

 

doc16 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án: Khoa - Sử - Địa - TNXH - Đạo đức- Khối 3, 4, 5 - Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nước là chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; nước chảy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất. KN: - Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của nước. TĐ: - Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của nước trong đời sống: làm mái nhà dốc cho nước mưa chảy xuống, làm áo mưa để mặc không bị ướt,... II. Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Hình minh họa SGK. Dụng cụ thí nghiệm. - Học sinh: SGK Khoa học. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài 2. Bài mới * Hoạt động 1: Màu, mùi và vị của nước. - GV yêu cầu HS quan sát 2 chiếc cốc thủy tinh vừa đổ nước lọc và sữa vào. + Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa? + Làm thế nào, bạn biết điều đó? + Em có nhận xét gì về màu, mùi, vị của nước? - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét các ý kiến của HS. * Hoạt động 2: Nước không có hình dạng nhất định chảy lan ra mọi phía. - GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm và tự phát hiện ra tính chất của nước. - Yêu cầu HS chuẩn bị chai, lọ, hộp bằng thủy tinh, nước, tấm kính và khay đựng nước. - Yêu cầu các nhóm cử 1 HS đọc phần thí nghiệm 1, 2 trang 43 SGK, 1 HS thực hiện, HS khác quan sát và TLCH: + Nước có hình gì? + Nước chảy như thế nào? - GV nhận xét các ý kiến của HS. - GV kết luận. * Hoạt động 3: Nước thấm qua một số vật và hòa tan một số chất. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Khi vô ý làm đổ mực, nước ra bàn em thường làm thế nào? + Tại sao người ta lại dùng vải để lọc nước mà không lo nước thấm hết vào vải? + Làm thế nào để biết một chất có hòa tan hay không trong nước? - GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm 3, 4 trang 43 SGK. - Yêu cầu 4 HS lên làm thí nghiệm trước lớp. - Hỏi: Sau khi làm thí nghiệm em có nhận xét gì? - Qua hai thí nghiệm trên em có nhận xét gì về tính chất của nước? - Gọi HS đọc mục Bạn cần biết. 3. Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài sau Ba thể của nước. - Quan sát. + HS chỉ trực tiếp vào cốc. + Vì khi nhìn vào cốc nước thì trong suốt, nhìn thấy rất rõ cái thìa, còn cốc sữa có màu trắng đục nên không nhìn rõ cái thìa trong cốc. Khi nếm từng cốc, cốc không có mùi là cốc nước; cốc có mùi thơm, béo là cốc sữa. + Nước không có màu, không có mùi, không có vị gì. - Tiến hành làm thí nghiệm. - Làm thí nghiệm. - Thực hiện. + Nước có hình dạng của chai, lọ, hộp, vật chứa nước. + Nước chảy từ trên cao xuống, chảy tràn ra mọi phía. - Trả lời: + Em lấy giẻ, giấy thấm, khăn lau để thấm nước. + Vì mảnh vải chỉ thấm được một lượng nước nhất định. Nước có thể chảy qua những lỗ nhỏ giữa các sợi vải, còn các chất bẩn khác bị giữ lại trên mặt vải. + Ta cho chất đó vào trong cốc nước, dùng thìa khuấy đều lên sẽ biết được chất đó có tan trong nước hay không. - Làm thí nghiệm. - 1 HS rót nước vào khay và 3 HS lần lượt dùng vải, bông, giấy thấm để thấm nước. - Em thấy vải, bông, giấy là những vật có thể thấm nước. - Nước có thể thấm qua một số vật và hòa tan một số chất. - Đọc. Địa lý 4 THAØNH PHỐ ĐÀ LẠT I.Muïc tieâu: KT:- Neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm chuû yeáu cuûa thaønh phoá Ñaø Laït : + Vò trí : naêm treân cao nguyeân Laâm Vieân . + Thaønh phoá coù khí haäu trong laønh , maùt meõ , coù nhieàu phong caûnh ñeïp ; nhieàu röøng thoâng thaùc nöôùc ,. + Thaønh phoá coù nhieàu coâng trình phuïc vuï nghæ ngôi vaø du lòch . + Ñaø Laït laø nôi troàng nhieàu loaïi rau , quaû xöù laïnh vaø nhieàu loaøi hoa . KN:+ Chæ ñöôïc vò trí cuûa thaønh phoá Ñaø laït treân baûn ñoà ( löôïc ñoà ) + Giaûi thích vì sao Ñaø Laït troàng ñöôïc nhieàu hoa , quaû , rau xöù laïnh . + xaùc laäp moái quan heä giöõa ñòa hình vôùi khí haäu , giöõa thieân nhieân vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát : naém treân cao nguyeân cao – khí haäu maùt meû , trong laønh – troàng nhieàu loaïi hoa , quaû , rau xöù laïnh , phaùt trieån du lòch . TÑ:Tình yeâu thieân nhieân,loøng töï haøo veà queâ höông ñaát nöôùc. II.chuaån bò: - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân Vieät Nam . Tranh aûnh veà thaønh phoá Ñaø Laït. - Phieáu luyeän taäp III>Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1/ Kieåm tra Soâng ôû Taây Nguyeân coù tieàm naêng gì? Vì sao? Moâ taû hai loaïi röøng: röøng raäm nhieät ñôùi & röøng khoäp ôû Taây Nguyeân? - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 2 / Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi - GV ghi töïa baøi b / Baøi giaûng a / Thaønh phoá noåi tieáng veà röøng thoâng vaø thaùc nöôùc . Hoaït ñoäng 1 : Ñaø Laït naèm ôû cao nguyeân naøo? Ñaø Laït ôû ñoä cao bao nhieâu? Vôùi ñoä cao ñoù, Ñaø Laït seõ coù khí haäu nhö theá naøo? Quan saùt hình 1, 2 roài ñaùnh daáu baèng buùt chì ñòa ñieåm ghi ôû hình vaøo löôïc ñoà hình 3. Moâ taû moät caûnh ñeïp cuûa Ñaø Laït? Böôùc 2 : GV söûa chöõa giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi vaø giaûi thích theâm cho HS hieåu b . Ñaø Laït thaønh phoá du lòch vaø nghæ maùt Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm Böôùc 1 Caùc nhoùm thaûo luaän theo gôïi yù sau : Taïi sao Ñaø Laït laïi ñöôïc choïn laøm nôi du lòch, nghæ maùt? Ñaø Laït coù nhöõng coâng trình kieán truùc naøo phuïc vuï cho vieäc nghæ maùt, du lòch? Keå teân moät soá khaùch saïn ôû Ñaø Laït? Böôùc 2 : GV söûa chöõa giuùp HS hoaøn thieän phaàn trình baøy. Hoaït ñoäng 3 : Taïi sao Ñaø Laït ñöôïc goïi laø thaønh phoá cuûa hoa, traùi & rau xanh? Keå teân caùc loaïi hoa, traùi & rau xanh ôû Ñaø Laït? Taïi sao ôû Ñaø Laït laïi troàng ñöôïc nhieàu loaïi hoa, traùi & rau xanh xöù laïnh? Hoa & rau cuûa Ñaø Laït coù giaù trò nhö theá naøo? - GV nhaän xeùt 3/ Củng cố dặn dò: - Em haõy neâu nhöõng ñaëc ñieåm maø em thích veà Ñaø Laït - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau . 2 –3 HS traû lôøi HS nhaéc laïi - Treân cao nguyeân laâm vieân - Cao treân 1500 m so vôùi maët bieån - Coù khí haâïu quanh naêm maùt laïnh 1 -2 HS neâu - ( HS khaù , gioûi ) - Coù khoâng khí maùt meõ , thieân nhieân ñeïp neân ñöôïc laø nôi du lòch - Khaùch saïn saân goân , bieät thöï - Laâm Sôn , Pa lace, coâng ñoaøn . Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû . - Coù nhieàu loaïi rau quaû xöù laïnh - Baép caûi , suùp lô , caø chua daâu taây . - ( HS khaù , gioûi ) - Khí haäu laïnh thích hôïp vôùi caùc loaïi rau quaû xöù laïnh . Thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2011 TN&XH 3 HOÏ NOÄI – HOÏ NGOAÏI IMục tiêu: KT:-Neâu ñöôïc caùc moái quan heä hoï haøng noäi,ngoaïi vaø bieát caùch xöng hoâ ñuùng. KN: Khả năng diễn đạt thông tin chính xác ,lôi cuốn khi giới thiệu về gia đình của mình. Giao thiếp ứng xử thân thện với họ hàng của mình,không phân biệt. II.Chuẩn bị: - Caùc hình trong SGK trang 40 vaø 41. - HS mang aûnh hoï haøng ñeán lôùp. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Kieåm tra baøi cuõ: + Theá naøo laø gia ñình 2 theá heä? Cho ví duï. + Theá naøo laø gia ñình 3 theá heä? Cho ví duï. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. 2.Baøi môùi: * Khôûi ñoäng: - Cho caû lôùp haùt baøi Caû nhaø thöông nhau. + Noäi dung baøi haùt noùi gì? - Giôùi thieäu baøi - ghi baûng. * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc SGK. Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm : - Yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt hình 1 trong SGK trang 40, thaûo luaän vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau: + Höông ñaõ cho caùc baïn xem aûnh cuûa nhöõng ai ? + OÂng baø ngoaïi cuûa Höông sinh ra nhöõng ai trong aûnh ? + Quang ñaõ cho caùc baïn xem aûnh cuûa nhöõng ai ? + OÂng baø noäi cuûa Quang sinh ra nhöõng ai trong aûnh ? Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp - Môøi moät soá nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän tröôùc lôùp. Caû lôùp nhaän xeùt boå sung. - GV keát luaän: SGK. - Goïi HS ñoïc laïi KL. Hoaït ñoäng 2 Thöïc haønh keå veà hoï noäi – hoï ngoaïi Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm - Yeâu caàu nhoùm tröôûng höôùng daãn caùc baïn ñöa aûnh hoï haøng cuûa mình ra roài giôùi thieäu vôùi caùc baïn. Em naøo khoâng coù thì keå veà hoï noäi, hoï ngoaïi cuûa mình. Sau ñoù noùi vôùi nhau veà caùch xöng hoâ cuûa mình ñoái vôùi anh, chò, em cuûa boá vaø cuûa meï vöùi caùc con. - Giaùo vieân ñeán töøng nhoùm ñeå giuùp ñôõ hoïc sinh . Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp - Môøi moät soá em leân giôùi thieäu vôùi caû lôùp veà nhöõng ngöôøi hoï haøng cuûa mình vaø noùi roõ caùch xöng hoâ. - GV keát luaän: Moãi ngöôøi, ngoaøi boá, meï vaø anh chò em ruoät cuûa mình, coøn coù nhöõng ngöôøi hoï haøng thaân thích khaùc ñoù laø hoï noäi vaø hoï ngoaïi. Hoaït ñoäng 3. Ñoùng vai Böôùc 1: Toå chöùc höôùng daãn Höôùng daãn caùc nhoùm löïa choïn 1 trong caùc tình huoáng sau roài thaûo luaän vaø ñoùng vai. + Em hoaëc anh cuûa boá ñeán chôi nhaø khi boá meï ñi vaéng. + Em hoaëc anh cuûa meï ôû queâ ra chôi khi boá meï ñi vaéng. + Hoï haøng beân ngoaïi coù ngöôøi oám, em cuøng boá meï ñeán thaêm. Böôùc 2: Thöïc hieän - Môøi caùc nhoùm laàn löôït leân theå hieän phaàn ñoùng vai cuûa nhoùm mình tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt tuyeân döông. + Taïi sao chuùng ta phaûi yeâu quyù nhöõng ngöôøi hoï haøng cuûa mình? * GVkeát luaän: SGV. 3) Cuûng coá - Daën doø: - Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc - Daën veà nhaø thöïc hieän nhöõng ñieàu vöøa ñöôïc hoïc. - 2HS traû lôøi baøi cuõ. - Lôùp theo doõi baïn traû lôøi nhaän xeùt. - Caû lôùp cuøng haùt. + Tình caûm cuûa caùc thaønh vieân trong moät gia ñình. - Lôùp quan saùt hình vaø traû lôøi caùc caâu hoûi: + Höông ñaõ cho caùc baïn xem hình cuûa oâng baø ngoaïi chuïp vôùi meï vaø baùc ruoät cuûa Höông vaø Hoàng em Höông . + Quang cho caùc baïn xem hình cuûa oâng , baø noäi chuïp vôùi boá vaø coâ ruoät cuûa Quang vaø em Thuûy em cuûa Quang. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy tröôùc lôùp - Caùc nhoùm khaùc boå sung. - HS giôùi thieäu hoï haøng cuûa mình vöùi caùc baïn trong nhoùm. - Laàn löôït töøng hoïc sinh leân giôùi thieäu tröôùc lôùp. - Caû lôùp theo doõi, bình choïn baïn giôùi thieäu hay nhaát. - Caùc nhoùm thaûo luaän löïa choïn tình huoáng vaø ñoùng vai. - Laàn löôït töøng nhoùm leân theå hieän tröôùc lôùp - Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt boå sung.

File đính kèm:

  • dockhoa su dia 45 chuan(4).doc