Giáo án Khoa học khối 5 - Tuần 30

 SỰ SINH SẢN CỦA THÚ

I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:

 - Bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ.

 - So sánh, tìm ra sự khác nhau và giống nhau trong chu trình sinh sản của thú và chim. Kể tên 1 số loài thú thường đẻ mỗi lứa một con, 1 số loài thú đẻ mỗi lứa nhiều con.

II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 120, 121 SGK.

III. Các hoạt động dạy học.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học khối 5 - Tuần 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN 30 Töø ngaøy 1 - 4 -2013 ñeán 5 - 4 – 2013 NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI DẠY Thứ 2 1/4/2013 SÁNG 5 Khoa(5B) Sự sinh sản của thú CHIỀU Thứ 3 2/4/2013 SÁNG 5 Khoa ( 5C) Sự sinh sản của thú CHIỀU Thứ 4 3/ 4 /2013 SÁNG 2 Khoa(5A) Sự sinh sản của thú CHIỀU 2 Khoa ( 5C) Sự nuôi dạy con của một số loài thú Thứ 5 4/ 4 /2013 SÁNG 4 Khoa (5A) Sự nuôi dạy con của một số loài thú CHIỀU Thứ 6 5/ 4 /2013 SÁNG CHIỀU 3 Khoa (5B) Sự nuôi dạy con của một số loài thú Khoa học LỚP 5 TIẾT 1 SỰ SINH SẢN CỦA THÚ I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết: - Bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ. - So sánh, tìm ra sự khác nhau và giống nhau trong chu trình sinh sản của thú và chim. Kể tên 1 số loài thú thường đẻ mỗi lứa một con, 1 số loài thú đẻ mỗi lứa nhiều con. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 120, 121 SGK. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. KTBaøi cuõ: Söï sinh saûn vaø nuoâi con cuûa chim. Giaùo vieân nhaän xeùt. 2. Baøi môùi: a. Giới thiệu bài “Söï sinh saûn cuûa thuù”. v Hoaït ñoäng 1: Quan saùt. + Chæ vaøo baøo thai trong hình. + Baøo thai cuûa thuù ñöôïc nuoâi döôõng ôû ñaâu? + Chæ vaø noùi teân moät soá boä phaän cuûa thai maø baïn nhìn thaáy.Nhaän xeùt gì veà hình daïng cuûa thuù con vaø thuù meï? Thuù con môùi ra ñôøi ñöôïc thuù meï nuoâi baèng gì? ® Giaùo vieân keát luaän. Thuù laø loaøi ñoäng vaät ñeû con vaø nuoâi con baèng söûa. v Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp. Giaùo vieân phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm. Soá con trong moät löùa Teân ñoäng vaät 1 con Töø 2 ñeán 5 con Treân 5 con 3: Cuûng coá. Gọi HS đọc mục bạn cần biết. Nhắc lại nội dung bài.Nhaän xeùt tieát hoïc . Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt caùc hình 1, 2 trang 120 SGK. Ñaïi dieän trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung. Thảo luận nhóm 4 Đại diện trình bày, NX. - 3-4 HS đọc. KHOA HỌC LỚP 5 TIẾT 2 SỰ NUÔI DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ I. MỤC TIÊU : - HS hiểu được nội dung bài học . - Nêu được VD về sự nuôi và dạy con của một số loài thú (hổ, hươu). - GDHS : Yêu thích các con vật . II. CHUẨN BỊ : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ DỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Kiểm tra bài cũ 2.Bài mới: *: Giới thiệu bài: *Quan sát và thảo luận : - GV chia lớp thành 4 nhóm: 2 nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hổ, 2 nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hươu. - Hổ thường sinh sản vào mùa nào? - Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh? - Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi? Mô tả cảnh hổ mẹ dạy hổ con săn mồi theo trí tưởng tượng của bạn. ( Các nhóm có thể tập đóng vai hổ mẹ đang dạy hổ con săn mồi ). - Khi nào hổ con có thể sống độc lập? - Hươu ăn gì để sống? * - Hươu đẻ mỗi lứa mấy con? Hươu con đã sinh ra đã biết làm gì? - Tại sao hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy? ( Các nhóm có thể tập đóng vai hươu mẹ dạy hươu con tập chạy ). *Trò chơi Thú săn mồi và con mồi : + Một nhóm tìm hiểu về hổ ( nhóm 1) sẽ chơi với một nhóm tìm hiểu về hươu ( nhóm 2): Nhóm 1 cử một bạn đóng vai hổ mẹ và một ban đóng vai hươu con. Trong khi 2 nhóm này chơi, 2 nhóm còn lại là quan sát viên. 3. Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. - Về nhà học lại bài và chuẩn bị bài học sau. - HS làm việc theo nhóm 4 - Ñaïi dieän trình baøy, NX. TỔ TRƯỞNG KIỂM TRA TUẦN: .. BGH DUYỆT TUẦN:

File đính kèm:

  • docGA khoa hoc l 5 tuan 30.doc