Giáo án Khoa học khối 5 - Tuần 19 đến tuần 35

I MỤC TIÊU : Hs biết

 - Cách tạo ra một hỗn hợp

 - Kể tên một số dung dịch

 - Nêu một số cách tách các chất trong dung dịch

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Hình trang 76; 77 SGK

 - Một số ít đường , nước sôi để nguội , cốc thủy tinh , thìa.

 III. HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Khởi động

 

doc64 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Khoa học khối 5 - Tuần 19 đến tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eán ñaát troàng, söï gia taêng daân soá ® Keát luaän: -345 Ñeå giaûi quyeát vieäc thu heïp dieän tích ñaát troàng, phaûi aùp duïng caùc tieán boä khoa hoïc kó thuaät caûi tieán gioáng vaät nuoâi, caây troàng, söû duïng phaân boùn hoaù hoïc, thuoác dieät coû, thuoác tröø saâu, -346 Vieäc söû duïng nhöõng chaát hoaù hoïc laøm cho moâi tröôøng ñaát bò oâ nhieãm, suy thoaùi. -347 Vieäc xöû lí raùc thaûi khoâng hôïp veä sinh gaây nhieãm baån moâi tröôøng ñaát. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt hình 1 vaø 2 trang 136 SGK. + Hình 1 vaø 2 cho bieát con ngöôøi söû duïng ñaát vaøo vieäc gì? + Phaân tích nguyeân nhaân daãn ñeán söï thay ñoåi nhu caàu söû duïng ñoù? - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc boå sung. + Hình 1 vaø 2 cho thaáy con ngöôøi söû duïng ñaát ñeå laøm ruoäng, ngaøy nay phaàn ñoàng ruoäng hai beân bôø soâng ñöôïc söû duïng laøm ñaát ôû, nhaû cöûa moïc leân san saùt. + Nguyeân nhaân chính daãn ñeán söï thay ñoåi laø do daân soá ngaøy moät taêng nhanh. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån thaûo luaän. - Con ngöôøi ñaõ laøm gì ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn giöõa vieäc thu heïp dieän tích ñaát troàng vôùi nhu caàu veà löông thöïc ngaøy caøng nhieàu hôn? - Ngöôøi noâng daân ôû ñòa phöông baïn ñaõ laøm gì ñeå taêng naêng suaát caây troàng? - Vieäc laøm ñoù coù aûnh höôûng gì ñeán moâi tröôøng ñaát troàng? - Phaân tích taùc haïi cuûa raùc thaûi ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát. -4 Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc boå sung. v Hoaït ñoäng noái tieáp. - Ñoïc laïi toaøn boä noäi dung ghi nhôù cuûa baøi hoïc. - Xem laïi baøi. - Chuaån bò: “Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm Tuaàn 34 KHOA HOÏC Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 67 : TAÙC ÑOÄNG CUÛA CON NGÖÔØI ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ VAØ NÖÔÙC I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Phaân tích nhöõng nguyeân nhaân ñaãn ñeán vieäc moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc bò oâ nhieãm, neâu taùc haïi cuûa vieäc oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc. 2. Kó naêng: - Lieân heä thöïc teá veà nhöõng nguyeân nhaân gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc vaø khoâng khí ôû ñòa phöông. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc baûo veä moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc. II. Chuaån bò: GV: - Hình veõ trong SGK trang 138, 139. HSø: - SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng ñaát troàng. -258 Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC . 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø thaûo luaän. * Muïc tieâu: Phaân tích nhöõng nguyeân nhaân ñaãn ñeán vieäc moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc bò oâ nhieãm, neâu taùc haïi cuûa vieäc oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc. * Neâu caâu hoûi thaûo luaän: - Neâu nguyeân nhaân daãn ñeán vieäc laøm oâ nhieãm baàu khoâng khí vaø nguoàn nöôùc. + Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu nhöõng con taøu lôùn bò ñaém hoaëc nhöõng ñöôøng daãn daàu ñi qua ñaïi döông bò roø ræ? + Taïi sao moät caây soá trong hình bò truïi laù? Neâu moái lieân quan giöõa söï oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí voái söï oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát vaø nöôùc. - Giaùo vieân keát luaän: ¨ Nguyeân nhaân daãn ñeán oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc, phaûi keå ñeán söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp vaø söï laïm duïng coâng ngheä, maùy moùc trong khai thaùc taøi nguyeân vaø saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát. v Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän. * Muïc tieâu: Lieân heä thöïc teá veà nhöõng nguyeân nhaân gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc vaø khoâng khí ôû ñòa phöông. - Giaùo vieân neâu caâu hoûi cho caû lôùp thaûo luaän. + Lieân heä nhöõng vieäc laøm cuûa ngöôøi daân daãn ñeán vieäc gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc. + Neâu taùc haïi cuûa vieäc oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc. - Giaùo vieân keát luaän veà taùc haïi cuûa nhöõng vieäc laøm treân. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt caùc hình trang 138 / SGK vaø thaûo luaän. - Quan saùt caùc hình trang 139 / SGK vaø thaûo luaän. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc boå sung. ¨ Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí, do söï hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy vaø caùc phöông tieän giao thoâng gaây ra. ¨ Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc: + Nöôùc thaûi töø caùc thaønh phoá, nhaø maùy vaø ñoàng ruoäng bò phun thuoác tröø saâu. + Söï ñi laïi cuûa taøu thuyeàn treân soâng bieån, thaûi ra khí ñoäc, daàu nhôùt, + Nhöng con taøu lôùn chôû daàu bò ñaém hoaëc ñöôøng oáng daãn daàu ñi qua ñaïi döông bò roø ræ. + Trong khoâng khí chöùa nhieàu khí thaûi ñoäc haïi cuûa caùc nhaø maùy, khu coâng nghieäp. Hoaït ñoäng lôùp. - Hoïc sinh traû lôøi. - Hoïc sinh traû lôøi. v Hoaït ñoäng noái tieáp. - Ñoïc toaøn boä noäïi dung ghi nhôù. - Xem laïi baøi. - Chuaån bò: “Moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng”. - Nhaän xeùt tieát hoïc . Ruùt kinh nghieäm Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 68 : MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Xaùc ñònh ñöôïc nhöõng bieän phaùp nhaèm baûo veä moâi tröôøng ôû möùc ñoä theá giôùi, quoác gia, coäng ñoàng vaø gia ñình. 2. Kó naêng: - Trình baøy veà caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. 3. Thaùi ñoä: - Göông maãu thöïc hieän neáp soáng veä sinh, vaên minh goùp phaàn giöõ veä sinh moâi tröôøng. II. Chuaån bò: GV: - Hình veõ trong SGK trang 140, 141. - Söu taàm nhöõng hình aûnh vaø thoâng tin veà caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. - HSø: - Giaáy khoå to, baêng dính hoaëc hoà daùn, SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: -295 Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán vôùi moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc. ® Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø thaûo luaän. * Muïc tieâu: Xaùc ñònh ñöôïc nhöõng bieän phaùp nhaèm baûo veä moâi tröôøng ôû möùc ñoä theá giôùi, quoác gia, coäng ñoàng vaø gia ñình. - Moãi hình, Giaùo vieân goïi hoïc sinh trình baøy. - Yeâu caàu caû lôùp thaûo luaän xem trong caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng, bieän phaùp naøo ôû möùc ñoä: theá giôùi, quoâc gia, coäng ñoàng vaø gia ñình - GV cho HS thaûo luaän caâu hoûi : - Baïn coù theå laøm gì ñeå goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng? ® Giaùo vieân keát luaän: - Baûo veä moâi tröôøng khoâng phaûi laø vieäc rieâng cuûa moät quoác gia naøo, ñoù laø nhieäm vuï chung cuûa moïi ngöôøi treân theá giôùi. v Hoaït ñoäng 2: Trieån laõm. * Muïc tieâu: Trình baøy veà caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. - Giaùo vieân ñaùnh giaù keát quaû, tuyeân döông nhoùm laøm toát. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, quan saùt caùc hình vaû ñoïc ghi chuù xem moãi ghi chuù öùng vôùi hình naøo. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån saép xeáp caùc hình aûnh vaø caùc thoâng tin veà caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. - Töøng caù nhaân taäp thuyeát trình. - Caùc nhoùm treo saûn phaåm vaø cöû ngöôøi leân thuyeát trình tröôùc lôùp. v Hoaït ñoäng noái tieáp. - Ñoïc laïi toaøn boä noäi dung ghi nhôù. - Xem laïi baøi. - Chuaån bò: “OÂn taäp moâi tröôøng vaø taøi nguyeân”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm Tuaàn 35 KHOA HOÏC Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 69 : OÂN TAÄP : MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Khaùi nieäm moâi tröôøng. - Moät soá nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm. 2. Kó naêng: - Naém roõ vaø bieát aùp duïng caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc baûo veä moâi tröôøng vaø caùc taøi nguyeân coù trong moâi tröôøng. II. Chuaån bò: GV: - Caùc baøi taäp trang 142, 143/ SGK. - 3 chieác chuoâng nhoû. - Phieáu hoïc taäp. HSø: - SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: 3. Giôùi thieäu baøi môùi: TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø thaûo luaän. * Muïc tieâu: Khaùi nieäm moâi tröôøng. - Moät soá nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm. Phöông aùn 1: Troø chôi “Ai nhanh, ai ñuùng?” - Giaùo vieân chia lôùp thaønh 3 ñoäi. Moãi ñoäi cöû 3 baïn tham gia chôi. Nhöõng ngöôøi coøn laïi coå ñoäng cho ñoäi cuûa mình. - Giaùo vieân ñoïc töøng baøi taäp traéc nghieäm trong SGK. Phöông aùn 2: - Giaùo vieân phaùt phieáu cho moãi hoïc sinh moät phieáu hoïc taäp. Haùt - Nhoùm naøo laéc chuoâng tröôùc thì ñöôïc traû lôøi. - Hoïc sinh laøm vieäc ñoäc laäp. Ai xong tröôùc noäp baøi tröôùc. v Hoaït ñoäng noái tieáp. - Ñoïc laïi toaøn boä noäi dung ghi nhôù. - Xem laïi baøi. - Chuaån bò: “OÂn taäp vaø kieåm tra cuoái naêm”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tieát 70 : OÂN TAÄP VAØ KIEÅM TRA CUOÁI NAÊM I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc veà söï sinh saûn cuûa ñoäng vaät. Vaän duïng moät soá kieán thöùc veà söï sinh saûn cuûa ñoäng vaät ñeû tröùng trong vieäc tieâu dieät nhöõng con vaät coù haïi cho söùc khoeû con ngöôøi. - Cuûng coá moät soá kieán thöùc veà baûo veä moâi tröôøng ñaát, moâi tröôøng röøng. 2. Kó naêng: - Nhaän bieát caùc nguoàn naêng löôïng saïch 3. Thaùi ñoä: - Coù yù thöùc söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân. II. Chuaån bò: GV: - Caùc baøi taäp trang 144, 145, 146 / SGK ñöôïc in vaøo caùc phieáu hoïc taäp. - HSø: - SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: Giaùo vieân phaùt cho moãi hoïc sinh moät phieáu hoïc taäp coù noäi dung nhö caùc baøi taäp trong SGK (hoaëc hoïc sinh cheùp caùc baøi taäp trong SGK vaøo vôû ñeå laøm). Hoïc sinh laøm vieäc ñoäc laäp. Ai xong tröôùc noäp baøi tröôùc. Giaùo vieân choïn ra 10 hoïc sinh laøm nhanh vaø ñuùng ñeå tuyeân döông. Ruùt kinh nghieäm

File đính kèm:

  • docGA Khoa hoc 5 Tuan 1935.doc