Giáo án Khoa học khối 5 năm 2011

I. MỤC TIÊU:

- Nhận biết mọi người đều do cha me sinh ra và có một số đặc điểm giống với cha mẹ của mình.

- Yêu thích môn học.

II. Các KNS cơ bản được GD:

KN phân tích và đối ckieeus các đặc điểm của bố, mẹ và con cái để rút ra nhận xét bố, mẹ và con có đặc điểm giống nhau.

III. Các PP và KT dạy học: Trò chơi

II. CHUẨN BỊ:

- Giấy vẽ, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận của nhóm.

 

doc119 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Khoa học khối 5 năm 2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bµy kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm m×nh . C¸c nhãm kh¸c bỉ xung Tµi nguyªn thiªn nhiªn sÏ bÞ c¹n kiƯt , m«i tr­êng sÏ bÞ « nhiƠm ,... 3, cđng cè dỈn dß: Nh÷ng bµi häc sau chĩng ta sÏ t×m hiĨu kÜ h¬n vỊ t¸c ®éng cđa con ng­êi tíi m«i tr­êng vÇ tµi nguyªn thiªn nhiªn - VỊ chuÈn bÞ bµi 65 TuÇn : 33 Ngµy so¹n : Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Bµi 65:T¸c ®éng cđa con ng­êi ®Õn m«i tr­êng rõng I, Mơc tiªu sau bµi häc,HS biÕt: - Nªu nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn viƯc rõng bÞ tµn ph¸ - HS cã ý thøc b¶o vƯ m«i tr­êng tù nhiªn II, §å dïng d¹y- häc - H×nh trang 134,135, SGK - S­u tsÇm c¸c t­ liƯu , th«ng tin vỊ r÷ng ë ®Þa ph­¬ng bÞ tµn ph¸ vµ t¸c h¹i cđa viƯc ph¶ rõng III,Ho¹t ®éng d¹y- häc 1, KiĨm tra: Nªu vai trß cđa m«i tr­êng ®èi víi ®êi sèng con ng­êi 2, Bµi míi a, Giíi thiƯu bµi: b, Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn * Mơc tiªu : HS nªu ®­ỵc nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn viƯc ph¸ rõng * C¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: Lµm viƯc theo nhãm c©u 1: Con ng­êi khai th¸c gç vµ ph¸ rõng ®Ĩ lµm gi? C©u 2: Nguyªn nh©n nµo kh¸c khiÕn rõng bÞ tµn ph¸? B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp GV yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn : Ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra viƯc ph¸ rõng Rĩt ra kÕt luËn : SGK trang 135 c, Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn * Mơc tiªu : Hs nªu ®­ỵc t¸c h¹i cđa viƯc ph¸ rõng * C¸ch tiÕn hµnh : B­íc 1: Lµm viƯc theo nhãm viƯc ph¸ rõng dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ g× ? Liªn hƯ ®Õn thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng b¹n ( khÝ hËu , thêi tiÕt cã g× thay ®ỉi ; thiªn tai...) B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp Rĩt ra kÕt luËn : SGK trang 135 Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn nhãm m×nh quan s¸t c¸c h×nh trang 134, 135 SGK®Ĩ tr¶ lêi c¸c c©u hái. - §¹i diƯn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm m×nh. c¸c nhãm kh¸c bỉ xung - C¸c nhãm th¶o luËn c©u hái HS cã thĨ quan s¸t c¸c h×nh 5,6 trang 135 SGK, ®ång thêi tham kh¶o c¸c th«ng tin s­u tÇm ®­ỵc ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái trªn §¹i diƯn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm m×nh . C¸c nhãm kh¸c bỉ xung . - HS nªu 3, Cđng cè dỈn dß: GV dỈn HS tiÕp tơc s­u tÇm c¸c th«ng tin , tranh ¶nh vỊ n¹n ph¸ rõng vµ hËu qu¶ cđa nã. Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Bµi 66: T¸c ®éng cđa con ng­êi ®Õn m«i tr­êng ®Êt I,Mơc tiªu - Nªu mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn viƯc ®Êt trång ngµy cµng bÞ thu hĐp vµ tho¸i hãa - Cã ý thøc b¶o vƯ mm«i tr­êng ®Êt II, §å dïng d¹y- häc -H×nh trang 136, 137 SGK -Cã thĨ s­u tÇm th«ng tin vỊ sù gia t¨ng d©n sè ë ®Þa ph­¬ng vµ c¸c mơc ®Ých sư dơng ®Êt trång tr­íc kia vµ hiƯn nay III, Ho¹t ®éng d¹y - häc 1, KiĨm tra: Nªu hËu qu¶ cđa viƯc ph¸ rõng ? 2, Bµi míi a, Giíi thiƯu bµi: míi b, Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn * Mơc tiªu: HS biÕt nªu mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn viƯc ®Êt trång ngµy cµng bÞ thu hĐp * C¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: Lµm viƯc theo nhãm + H×nh 1 vµ 2 cho biÕt con ng­êi sư dơng ®Êt trång vµo viƯc g×? + Nuyªn nh©n nµo dÉn ®Õn sù thay ®ỉi nhu cÇu sư dơng ®ã? B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp + Nªu mét sè dÉn chøng vỊ nhu cÇu sư dơng diƯn tÝch ®Êt thay ®ỉi? + Nªu mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thay ®ỉi ®ã? Rĩt ra kÕt luËn :SGK trang 137 c, Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn * Mơc tiªu : HS biÕt ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn m«i tr­êng ®¸t trång ngµy cµng suy tho¸i * C¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: Lµm viƯc theo nhãm - Nªu t¸c h¹i cđa viƯc sư dơng ph©n bãn hãa häc, thuèc trõ s©u ,.. ®Õn m«i tr­êng ®Êt? - Nªu t¸c h¹i cđa r¸c th¶i ®èi víi m«i tr­êng ®Êt? B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp Rĩt ra kÕt luËn :SGK trang 137 - Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn nhãm quan s¸t h×nh 1,2 trang 136 SGK ®Ĩ t¶ lêi c©u hái . - §¹i diƯn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm m×nh. C¸c nhãm kh¸c bỉ xung . - Nhu cÇu lËp khu c«ng nghiƯp, nhu cÇu ®« thÞ hãa cÇn ph¶i më thªm tr­êng häc, më thªm häc më réng ®­êng. - HS nªu - Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn nhãm m×nh th¶o luËn c¸c c©u hái - §¹i diƯn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm m×nh. C¸c nhãm kh¸c bỉ xung - HS nªu 3, Cđng cè dỈn dß DỈn HS s­u tÇm mét sè tranh ¶nh, th«ng tin vỊ t¸c ®éng cđa con ng­êi ®Õn m«i tr­êng ®Êt vµ hËu qu¶ cđa nã TuÇn : 34 Ngµy so¹n : Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Bµi 67: T¸c ®éng cđa con ng­êi ®Õn m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ n­íc I, Mơc tiªu Sau bµi häc, HS biÕt: - Nªu mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn viƯc m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ n­íc bÞ « nhiƠm - Liªn hƯ thùc tÕ vỊ nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra « nhiƠm m«i tr­êng n­íc vµ kh«ng khÝ ë ®Þa ph­¬ng - Nªu t¸c h¹i cđa viƯc « nhiƠm kh«ng khÝ vµ n­íc - Cã ý thøc b¶o vƯ m«i tr­êng kh«ng khÝ, n­íc II, §å dïng d¹y -häc H×nh trang 138, 139 SGK III, Ho¹t ®éng d¹y- häc 1, KiĨm tra: Nªu nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®Êt trång ngµy cµng thu hĐp vµ suy tho¸i? 2, Bµi míi a, Giíi thiƯu bµi: b, Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn * Mơc tiªu: HS biÕt mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn viƯc m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ n­íc bÞ « nhiƠm * C¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: Lµm viƯc theo nhãm Nªu nguyªn nh©n dÉn ®Õn viƯc lµm « nhiƠm kh«ng khÝ vµ n­íc ? -Quan s¸t c¸c h×nh trang 139 SGKvµ th¶o luËn c©u hái : + §iỊu g× sÏ x¶y ra nÕu tµu biĨn bÞ ®¾m hoỈc nh÷ng ®­êng èng dÉn dÇu ®i qua ®¹i d­¬ng bÞ rß rØ? + Tai sao mét sè c©y trong h×nh 5 trang 139 SGKbÞ trơi l¸ ?Nªu mèi liªn quan gi÷a « nhiƠm m«i tr­êng kh«ng khÝ víi « nhiƠm m«i tr­êng ®Êt vµ n­íc? B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp Rĩt ra kÕt luËn :SGK trang 139 c, Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn * Mơc tiªu : Giĩp HS : - Liªn hƯ thùc tÕ vỊ nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra « nhiƠm m«i tr­êng n­íc vµ kh«ng khÝ ë ®Þa ph­¬ng * C¸ch tiÕn hµnh : + Lªn hƯ nh÷ng viƯc lµm cđa ng­ê d©n ®Þa ph­¬ng dÉn ®Õn viƯc g©y « nhiƠm m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ n­íc? + Nªu t¸c h¹i cđa viƯc « nhiƠm kh«ng khÝ vµ n­íc? GV ®­a ra kÕt luËn vỊ t¸c h¹i cđa nh÷ng viƯc lµm trªn Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn nhãm m×nh - Quan s¸t c¸c h×nh trang 138 SGK vµ th¶o luËn c©u hái §¹i diƯn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm m×nh. C¸c nhãm kh¸c bỉ xung - HS nªu 3, Cđng cè dỈn dß ChuÈn bÞ bµi 68 Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Bµi 68: Mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng I, Mơc tiªu Sau bµi häc, HS: - X¸c ®Þnh mét sè biƯn ph¸p nh»m b¶o vƯ m«i tr­êng ë møc ®é quèc gia, céng ®ång gia ®×nh - G­¬ng mÉu thùc hiƯn nÕp vƯ sinh , v¨n minh, gãp phÇn gi÷ g×n vƯ sinhm«i tr­êng - Tr×nh bµy c¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng - cã ý thøc b¶o vƯ m«i tr­êng II, §å dïng d¹y- häc - H×nh vµ th«ng tin trang 140,141 III, Ho¹t ®éng d¹y- häc 1, KiĨm tra: Nªu t¸c h¹i cđa viƯc « nhiƠm m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ n­íc? 2, Bµi míi a, Gíi thiƯu bµi b, Ho¹t ®éng 1: quan s¸t * Mơc tiªu: Giĩp HS : - X¸c ®Þnh ®­ỵc mét sè biƯn ph¸p nh»m b¶o vƯ m«i tr­êng ë møc ®é quèc gia, céng ®ång vµ gia ®×nh - G­¬ng mÉu thùc hiƯn nÕp sèng vƯ sinh, v¨n minh, gãp phÇn gi÷ vƯ sinh m«i tr­êng * c¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: Lµm viƯc c¸ nh©n B­íc 2; Lµm viƯc c¶ líp - øng víi mçi h×nh , GV gäi mét HS lªn tr×nh bµy GV yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn xem mçi bien ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng - GV cho HS th¶o luËn c©u hái : B¹n cã thĨ lµm g× ®Ĩ gãp phÇn b¶o vƯ m«i trr­êng Rĩt ra kÕt luËn : SGK trang 141 Quan s¸t c¸c h×nh vµ ®äc ghi chĩ, t×m xem mçi ghi chĩ øng víi h×nh nµo c¸c HS kh¸c nhËn xÐt - Hs tr¶ lêi - HS nªu 3, Cđng cè dỈn dß VỊ thùc hiƯn b¶o vƯ m«i tr­êng TuÇn : 35 Ngµy so¹n : Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Bµi 69: ¤n tËp: M«i tr­êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn I, Mơc tiªu Sau bµi häc, HS ®­ỵc cđng cè , kh¾c s©u hiĨu biÕt vỊ : - Mét sè tõ ng÷ liªn quan ®Õn m«i tr­êng - Mét sè nguyªn nh©n g©y « nhiƠm vµ mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng II,§å dïng d¹y- häc - PhiÕu häc tËp III, Ho¹t ®éng d¹y- häc 1, KiĨm tra : Nªu c¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng ? 2, Bµi míi a, Giíi thiƯu bµi: b, Häat ®éng 1: *Mơc tiªu :Giĩp HS hiĨu vỊ kh¸i niƯm m«i tr­êng * C¸ch tiÕn hµnh : Ph­¬ng ¸n 2: - GV ph¸t cho mçi HS mét phiÕu häc tËp (hoỈc HS chÐp c¸c bµi tËp trong SGK vµo vë ®Ĩ lµm ) - HS lµm viƯc ®éc lËp vµo phiÕu häc tËp. Ai xong tr­íc nép bµi tr­íc - GV chän ra m­êi HS lµm nhanh vµ ®ĩng ®Ĩ tuyªn d­¬ng c, Ho¹t ®éng 2: · C©u hái tr¾c nghiƯm : Chän c©u tr¶ lêi ®ĩng : C©u 1: §iỊu g× sÏ x¶y ra khi cã qu¸ nhiỊu,khÝ ®éc th¶i vµo kh«ng khÝ? C©u 2: Ỹu tè nµo ®­ỵc nªu ra d­íi ®©y cã thĨ lµm « nhiƠm n­íc? c©u 3: Trong c¸c biƯn ph¸p lµm t¨ng s¶n l­ỵng l­¬ng thùc trªn diƯn tÝch ®Êt canh t¸c, biƯn ph¸p nµo sÏ lµm « nhiƠm m«i tr­êng ®Êt ? C©u 4: Theo b¹n , ®Ỉc ®iĨm nµo lµ quan träng nhÊt cđa n­íc s¹ch ? b, Kh«ng khÝ bÞ « nhiƠm c, ChÊt th¶i d, t¨ng c­êng dïng ph©n hãa häc vµ thuèc trõ s©u c, Gĩp phßng tr¸nh ®­ỵc c¸c bƯnh vỊ ®­êng tiªu hãa , bƯnh ngoµi da, ®au m¾t,... 3, Cđng cè dỈn dß VỊ «n bµi - chuÈn bÞ bµi sau Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 Bµi 70 : ¤n tËp vµ kiĨm tra cuèi n¨m I, Mơc tiªu - Cđng cè kiÕn thøc ®· häc vỊ sinh s¶n ®éng vËt ®Ỵ trøng trong viƯc tiªu diƯt nh÷ng con vËt cã h¹i cho søc kháe con ng­êi - Cđng cè mét sè kiỊn thøc vỊ b¶o vƯ m«i tr­êng ®Êt m«i tr­êng rõng vµ nhËn c¸c nguån n¨ng l­ỵng s¹ch - Cã ý thøc sư dơng tiÕt kiƯm c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn II, §å dïng D¹y- häc H×nh trang 114, 115 ,116 ,117 SGK III, Ho¹t ®éng d¹y- häc 1, KiĨm tra : Nªu nguyªn nh©n g©y « nhiƠm m«i tr­êng? 2, Bµi míi a Giíi thiƯu bµi: b, H­íng dÉn HS «n tËp Bµi 1: Quan s¸t c¸c h×nh d­íi ®©y vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái Bµi 2: H·y nãi tªn giai ®­äan cßn thiÕu trong qu¸ tr×nh ph¸t triĨn cđa mçi con vËt d­íi ®©y Bµi 3: chän c©u tr¶ lêi ®ĩng Bµi 4: H·y x¾p xÕp l¹i nh÷ng néi dung ghi trong cét tµi nguyªn thiªn nhiªn t­¬ng øng víi nh÷ng néi dung ghi trong cét vÞ trÝ Bµi 5: B¹n ®ång ý víi ý kiÕn nµo d­íi ®©y? Bµi 6: Khi nh÷ng c©y trong rõng bÞ tµn ph¸ nh­ h×nh 45 SGK trang 146, 147. §iỊu g× x¶y ra ®èi víi ®Êt ë ®ã? Bµi 7: T¹i sao lị lơt hay x¶y ra khi rõng ®Çu nguån bÞ ph¸ hđy ? Bµi 8: Chän c©u tr¶ lêi ®ĩng ? Bµi 9: kĨ tªn c¸c nguån n¨ng l­ỵng s¹ch ®ang ®­ỵc sư dơng ë n­íc ta ? HS quan s¸t h×nh vÏ trang 114 vµ tr¶ lêi c©u hái HS nhËn xÐt HS quan s¸t h×nh vÏ trang 145 tr¶ lêi HS nhËn xÐt HS tr¶ lêi HS lµm viƯc theo nhãm , x¾p xÕp c¸c néi dung t­¬ng øng (SGK trang 145) HS ®äc ý kiÕn trang 146 SGK- tr¶ lêi HS quan s¸t tr¶ lêi HS tr¶ lêi HS tr¶ lêi HS tr¶ lêi 3, Cđng cè VỊ «n tËp bµi

File đính kèm:

  • docGA Khoa hoc 520112012.doc
Giáo án liên quan