Giáo án Khoa học khối 5 (cả năm)

1. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:

- Nhận ra mỗi đứa trẻ đều do bố và mẹ sinh ra, do đó chúng có những đặc điểm giống bố mẹ của mình.

- Nêu ý nghĩa của sự sinh sản.

2. Đồ dùng dạy học: -Bộ phiếu (nhóm) trong trò chơi “ Bé là ai? “

 -Hình 1,2,3 ( SGK-Tr 4,5)

 

doc108 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Khoa học khối 5 (cả năm), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n ch¹y qua. - VËt khong cho dßng ®iÖn ch¹y qua gäi lµ g×? - KÓ tªn mét sè vËt liÖu kh«ng cho dßng ®iÖn ch¹y qua. -> NhËn xÐt, chèt ý v¨n b¶n 1 vµi HS tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung * Vai trß cña c¸c ng¾t ®iÖn GV cho HS chØ ra vµ quan s¸t mét sè c¸ch ng¾t ®iÖn. Yªu cÇu HS tr¶ lêi vÒ vai trß cña c¸c ng¾t ®iÖn. - Yªu cÇu HS lµm c¸c ng¾t ®iÖn cho m¹ch ®iÖn míi l¾p-> bao qu¸t gióp ®ì HS lµm thÝ nghiÖm. - Th¶o luËn nhãm 2 - §¹i diÖn tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung - Ho¹t ®éng nhãm tæ (cã thÓ sö dông c¸c ghim giÊy ) 3. Cñng cè dÆn dß KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 31 M«n: Khoa häc Bµi: ¤n tËp “Thùc vËt vµ ®éng vËt” TiÕt sè: 61 1. Môc tiªu Sau bµi häc HS biÕt: - HÖ thèng l¹c mét sè h×nh thøc sinh s¶n cña thùc vËt vµ ®éng vËt th«ng qua mét sè ®¹i diÖn. - NhËn biÕt mét sè hoa thô phÊn nhê giã, c«n trïng. - NhËn biÕt mét sè lo¹i ®éng vËt ®Î trøng, ®Î con 2. §å dïng d¹y häc 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu TT Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. KiÓm tra bµi cò - C¸ch sinh s¶n vµ nu«i con cña hæ, h­¬u cã ®Æc ®iÓm g×> -> NhËn xÐt, ®Æc ®iÓm - 1 Hs tr¶ lêi -> NhËn xÐt B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu 2. Néi dung Nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc C¨n cø vµo 5 BT trong SGK, GV tæ chøc cho HS lµm bµi tËp c¸ nh©n: - Gäi HS tr¶ lêi lÇn l­ît tõng c©u hái. -> NhËn xÐt, chèt ý L­u ý: GV cã thÓ sö dông bµi nµy ®Ó kiÓm tra vµ cho ®iÓm - HS lµm bµi c¸ nh©n - LÇn l­ît HS tr¶ lêi - C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung 3. Cñng cè dÆn dß NhËn xÐt giê häc KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 31 M«n: Khoa häc Bµi: M«i tr­êng TiÕt sè: 62 1. Môc tiªu Sau bµi häc HS biÕt: - Kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ m«i tr­êng - Nªu mét sè thµnh phÈm cña m«i tr­êng ®Þa ph­¬ng n¬i HS sèng. 2. §å dïng d¹y häc Tranh SGK 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu TT Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. KiÓm tra bµi cò NhËn xÐt bµi «n tËp B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu 2. Néi dung Nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc * Kh¸i niÖm m«i tr­êng - Lµ TP tù nhiªn ®Þa h×nh khÝ hËu. - Lµ TP nh©n t¹o: Lµng m¹c, c«ng tr­êng Yªu cÇu HS lµm vÞªc theo nhãm. §äc th«ng tin vµ t×m xem mçi th«ng tin trong khung ch÷ d­íi ®©y øng víi h×nh nµo (Bøc tranh trang 128) - HS lµm vÞªc theo nhãm 2 §äc th«ng tin vµ quan s¸t h×nh vÏ 1,2,3,4 vµ th¶o luËn. §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi. -> NhËn xÐt, bæ sung -> NhËn xÐt VËy theo em hiÓu thÕ nµo lµ m«i tr­êng -> NhËn xÐt, chèt ý - Vµi HS tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung * Mét sè thµnh phÇn cña m«i tr­êng ®Þa ph­¬ng n¬i HS sèng Cho c¶ líp th¶o luËn c©u hái: - B¹n sèng ë ®©u, lµng quª hay ®« thÞ - Nªu mét sè thµnh phÇn cña m«i tr­êng n¬i b¹n sèng -> NhËn xÐt, chèt ý Vµi HS tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung 3. Cñng cè dÆn dß - Gäi HS ®äc môc “B¹n cÇn biÕt” - NhËn xÐt giê häc - 2 HS ®äc KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 32 M«n: Khoa häc Bµi: Tµi nguyªn thiªn nhiªn TiÕt sè: 63 1. Môc tiªu Sau bµi häc HS biÕt: - H×nh thµnh kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn - KÓ tªn mét sè tµi nguyªn thiªn nhiªn cña n­íc ta. - Nªu Ých lîi cña tµi nguyªn thiªn nhiªn. 2. §å dïng d¹y häc Tranh SGK 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu TT Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. KiÓm tra bµi cò M«i tr­êng lµ g×? -> NhËn xÐt, ®Æc ®iÓm - 1 Hs tr¶ lêi -> NhËn xÐt B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu 2. Néi dung Nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc * Kh¸i niÖm vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn: Lµ nh÷ng cña c¶i cã s½n trong m«i tr­êng tù nhiªn. Yªu cÇu HS th¶o luËn: - Tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ g×? - Quan s¸t h×nh vÏ trang 130,161 ph¸t hiÖn c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn trong mçi h×nh vµ x¸c ®Þnh c«ng dông cña mçi tµi nguyªn ®ã. -> NhËn xÐt, chèt ý - Ho¹t ®éng nhãm 2 Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn §¹i diÖn tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung Em cßn biÕt nh÷ng lo¹i tµi nguyªn nµo kh¸c mµ kh«ng cã trong h×nh vÏ. Vµi HS tr¶ lêi * Trß ch¬i: Thi kÓ tªn c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ c«ng dông cña chóng - GV phæ biÕn c¸ch ch¬i + Chia sè HS tham gia ch¬i thµnh 2 ®éi cã sè ng­êi b»ng nhau + 2 ®éi ®øng thµnh 2 hµng däc + Khi GV h« b¾t ®Çu mäi ngõ¬i ®øng trªn cïng cña mçi ®éi cÇm phÊn lªn b¶ng viÕt tªn 1 tµi nguyªn thiªn nhiªn. Khi viÕt xong b¹n ®ã ®i xuèng vµ ®­a phÊn cho b¹n tiÕp theo lªn viÕt c«ng dông cña tµi nguyªn ®ã hoÆc tªn tµi nguyªn kh¸c. + Trong cïng thêi gian, ®éi nµo viÕt ®­îc nhiÒu tªn tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ c«ng dông cña nã -> th¾ng -> NhËn xÐt trß ch¬i - HS ch¬i nh­ h­íng dÉn cña gi¸o viªn (mçi ®éi 5 HS) C¸c HS kh¸c cæ vò cho 2 ®éi 3. Cñng cè dÆn dß - Gäi HS ®äc môc “B¹n cÇn biÕt” - NhËn xÐt giê häc 1 HS ®äc KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 32 M«n: Khoa häc Bµi: Vai trß cña m«i tr­êng tù nhiªn ®èi víi ®êi sèng con ngõ¬i TiÕt sè: 64 1. Môc tiªu Sau bµi häc HS biÕt: - Nªu VD chøng tá m«i tr­êng tù nhiªn cã ¶nh h­ëng lín ®Õn ®êi sèng cña con ngõ¬i. - Tr×nh bµy t¸c ®éng cña con ng­êi ®èi víi tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng 2. §å dïng d¹y häc Tranh SGK 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu TT Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. KiÓm tra bµi cò - Tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ g×? - KÓ tªn mét sè tµi nguyªn mµ em biÕt? -> NhËn xÐt, ®Æc ®iÓm - 1 Hs tr¶ lêi -> NhËn xÐt B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu 2. Néi dung Nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc * ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng tù nhiªn ®èi víi ®êi sèng con ngõ¬i M«i tr­êng tù nhiªn cung cÊp cho con ngõ¬i: + Thøc ¨n, n­íc uèng, khÝ thë + Tµi nguyªn thiªn nhiªn dïng cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. M«i tr­êng tiÕp nhËn nh÷ng chÊt th¶i trong sinh ho¹t Yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh trang 132 ®Ó ph¸t hiÖn: M«i tr­êng tù nhiªn ®· cung cÊp cho con ngõ¬i nh÷ng g× vµ nhËn tõ con ng­êi nh÷ng g×? -> NhËn xÐt, chèt ý - Ho¹t ®éng nhãm 1 Quan s¸t h×nh vÏ vµ th¶o luËn §¹i diÖn tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung - Yªu cÇu HS nªu thªm VD vÒ nh÷ng g× m«i tr­êng cung cÊp cho con ngõ¬i vµ nh÷ng g× con ng­êi th¶i ra m«i tr­êng - Vµi HS tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung * Trß ch¬i: Nhãm nµo nhanh h¬n Yªu cÇu c¸c nhãm thi ®ua liÖt kª vµo giÊy nh÷ng g× m«i tr­êng cung cÊp hoÆc nhËn tõ c¸c ho¹t ®éng sèng vµ s¶n xuÊt cña con ngõ¬i. -> NhËn xÐt trß ch¬i - HS ch¬i theo nhãm -> NhËn xÐt, bæ sung - Yªu cÇu c¶ líp cïng th¶o luËn + §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu con ng­êi khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn mét c¸ch bõa b·i vµ th¶i ra m«i tr­êng nhiÒu chÊt ®éc h¹i. -> NhËn xÐt, chèt ý - Vµi HS tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung 3. Cñng cè dÆn dß - Gäi HS ®äc môc “B¹n cÇn biÕt” - NhËn xÐt giê häc 1 HS ®äc KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 33 M«n: Khoa häc Bµi: T¸c ®éng cña con ngõ¬i ®Õn m«i tr­êng rõng TiÕt sè: 65 1. Môc tiªu Sau bµi häc HS biÕt: - Nªu nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc rõng bÞ tµn ph¸ - Nªu t¸c h¹i cña vÞªc ph¸ rõng 2. §å dïng d¹y häc Tranh SGK 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu TT Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. KiÓm tra bµi cò M«i tr­êng tù nhiªn cung cÊp nh÷ng g× cho con ngõ¬i? - M«i tr­êng tiÕp nhËn nh÷ng g×? - §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu con ngõ¬i khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn mét c¸ch bõa b·i vµ th¶i ra m«i tr­êng nh÷ng chÊt ®éc h¹i -> NhËn xÐt, ®Æc ®iÓm - 2 Hs tr¶ lêi -> NhËn xÐt B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu 2. Néi dung Nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc * Nguyªn nh©n khiÕn rõng bÞ tµn ph¸: - §èt rõng lµm n­¬ng, lÊy ®Êt lµm nhµ. - LÊy cñi, ®èt than Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm: Quan s¸t c¸c h×nh trang 134,135 tr¶ lêi c©u hái: + Con ng­êi khai th¸c gç + Ph¸ rõng ®Ó lµm g×? + Nguyªn nh©n nµo kh¸c khiÕn rõng bÞ tµn ph¸? -> NhËn xÐt, chèt ý - Ho¹t ®éng nhãm 2 Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn §¹i diÖn tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung * T¸c h¹i cña viÖc ph¸ rõng - KhÝ hËu thay ®æi - §Êt xãi mßn-> b¹c mµu - §éng thùc vËt quý hiÕm gi¶m dÇn Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 5,6 tr¶ lêi nhãm: - ViÖc ph¸ rõng dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ g×? - Liªn hÖ ®Õn thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng b¹n (khÝ hËu, thêi tiÕt cã g× thay ®æi, thiªn tai) -> NhËn xÐt, chèt ý - Ho¹t ®éng nhãm 2 Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn §¹i diÖn tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung 3. Cñng cè dÆn dß - Gäi HS ®äc môc “B¹n cÇn biÕt” - NhËn xÐt giê häc 2 HS ®äc KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 33 M«n: Khoa häc Bµi: T¸c ®éng cña con ngõ¬i ®Õn m«i tr­êng ®Êt TiÕt sè: 66 1. Môc tiªu Sau bµi häc HS biÕt: - Nªu nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc ®Êt trång ngµy cµng bÞ thu hÑp & tho¸i ho¸ - Nªu t¸c h¹i cña vÞªc ®Êt trång bÞ tho¸i ho¸ & b¹c mµu 2. §å dïng d¹y häc Tranh SGK 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu TT Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. KiÓm tra bµi cò -M«i tr­êng rõng cung cÊp nh÷ng g× cho con ngõ¬i? - M«i tr­êng tiÕp nhËn nh÷ng g×? - §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu con ngõ¬i khai th¸c tµi nguyªn rõng mét c¸ch bõa b·i ? - H·y nªu c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ rõng? → NhËn xÐt & cho ®iÓm -3 HS: tr¶ lêi → NhËn xÐt B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu 2. Néi dung Nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc Nghe & ghi vë * Nguyªn nh©n khiÕn ®Êt bÞ tµn thu hÑp & tho¸i ho¸ - §èt rõng lµm n­¬ng, lÊy ®Êt lµm nhµ. - LÊy cñi, ®èt than Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm: Quan s¸t c¸c h×nh trang 134,135 tr¶ lêi c©u hái: + Con ng­êi khai th¸c gç + Ph¸ rõng ®Ó lµm g×? + Nguyªn nh©n nµo kh¸c khiÕn rõng bÞ tµn ph¸? -> NhËn xÐt, chèt ý - Ho¹t ®éng nhãm 2 Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn §¹i diÖn tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung * T¸c h¹i cña viÖc ph¸ rõng - KhÝ hËu thay ®æi - §Êt xãi mßn-> b¹c mµu - §éng thùc vËt quý hiÕm gi¶m dÇn Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 5,6 tr¶ lêi nhãm: - ViÖc ph¸ rõng dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ g×? - Liªn hÖ ®Õn thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng b¹n (khÝ hËu, thêi tiÕt cã g× thay ®æi, thiªn tai) -> NhËn xÐt, chèt ý - Ho¹t ®éng nhãm 2 Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn §¹i diÖn tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung

File đính kèm:

  • docGA khoa hoc 5 CN.doc